Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Reczu

Zarządzenie Nr 8/2005
Burmistrza Recza
dnia 27 kwietnia 2005

w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Reczu.


Na podstawie art.33 ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 , zm. Nr 23 ,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203 z a r z ą d z a m, co następuje:

§1. Przyjąć Procedurę Zatrudniania Pracowników stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się skład Zespołu weryfikacji ofert pracy
1) Burmistrz – Zbigniew Ligus
2) Z-ca Burmistrza – Piotr Bohdziewicz
3) Skarbnik Miejski – Leonarda Cichorzewska
4) Inspektor – Zygmunt Lipka
5) Podinspektor – Krystyna Stępniak

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Recza

Zbigniew Ligus


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2005
Burmistrza Recza
z dnia 27 kwietnia 2005r.


PROCEDURA ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
DO URZĘDU MIEJSKIEGO W RECZU


1. Cel procedury: Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Urzędzie Miejskim w Reczu.

2. Zakres procedury: procedura reguluje zasady naboru pracowników do Urzędu Miejskiego na stanowiska kierownicze i merytoryczne na podstawie umowy o pracę , mianowania, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru i powołania. Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności nawiązania stosunku pracy.

3. Definicje i akty prawne:

a) ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm.),
b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001, Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
c) ustawa z 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz.U.Nr 21,poz.94 z późn.zm.),
d) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – (Dz.U. Nr 62,poz.286 z późn.zm.).

4. Przebieg procedury:

a) zgłoszenie potrzeby zatrudnienia.

- Zastępca Burmistrza na podstawie informacji pracowników Urzędu zgłasza Burmistrzowi potrzebę zatrudnienia. W przypadku nowotworzonych stanowisk, konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia. W sytuacji kiedy potrzeba zatrudnienia wiąże się z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy, zgłoszenie powinno zawierać opis zadań dla tego stanowiska oraz opracowanie wymiaru czasu pracy. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia. Zgłoszenie następuje nie później niż w terminie 3 m-cy przed planowanym zatrudnieniem. W sytuacja szczególnych ww. termin nie obowiązuje.

- Burmistrz dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy oraz możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony pracowników zatrudnianych na czas określony.

- O wyniku oceny Burmistrz zawiadamia Z-cę Burmistrza, który zaakceptowany wniosek przekazuje pracownikowi ds. kadr.

- W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu wewnętrznego przesunięcia (w tym wybór osoby zatrudnionej na czas określony) niniejsza procedura nie ma zastosowania.

b) przygotowanie rekrutacji.

- Pracownik ds. kadrowych na polecenie Z-cy Burmistrza przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań dla kandydata na to stanowisko. Opis podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

- Opis stanowiska zawiera nazwę stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej, cel istnienia stanowiska, główne zadania, uprawnienia wynikające ze stanowiska.

- Wymagania wobec kandydata obejmują: poziom i kierunek wykształcenia, zakres wiedzy ogólnej i specjalistycznej, doświadczenie zawodowe i staż pracy, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe, umiejętności, wymagane przeszkolenie przed i po zatrudnieniu, cechy charakteru oraz inne wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów szczególnych.

c) podanie do publicznej wiadomości informacji o konkursie.

- Pracownik ds. kadr przygotowuje projekt ogłoszenia o konkursie na stanowisko. Treść ogłoszenia oraz zlecenie publikacji podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

- Miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń, BIP Urzędu, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także zamieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie oraz w PUP w Choszcznie.
Ogłoszenie powinno zawierać: dane identyfikacyjne pracodawcy, określenie stanowiska pracy, zakres wykonywanych na stanowisku pracy, wymagania formalne wobec kandydata, wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta, termin i miejsce składania ofert.

- Czas składania ofert nie powinien być krótszy niż jeden tydzień od ostatniego dnia publikacji ogłoszenia,

- Pracownik ds. kadr publikuje, ogłoszenie na stronie internetowej urzędu i wywiesza na tablicach ogłoszeń. W ciągu trzech dni podaje ogłoszenie do zamieszczenia w BIP i przekazuje do lokalnej gazety.

- Czas publikacji ogłoszeń na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej wynosi minimum dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia przyjmowania ofert kandydatów.

d) postępowanie konkursowe i wybór kandydata.

- Po upływie terminu składania ofert, Zespół weryfikacji ofert dokonuje oceny formalnej zgodnie z ustalonymi wymaganiami w ogłoszeniu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań.

- Po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego, spośród osób spełniających warunki wymagane w ogłoszeniu, Zespół wybiera kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ocenę.

- Listę wybranych kandydatów zawierającą ich imiona nazwiska upowszechnia się na stronie internetowej (w BIP) Gminy Recz oraz po wyborze osoby te zostają zaproszone przez Zespół na rozmowę kwalifikacyjną.

- Zespół przeprowadza rozmowę ze wskazanymi kandydatami, ostatecznie o zatrudnieniu spośród osób rekomendowanych przez Zespół decyduje Burmistrz, który ustala warunki zatrudnienia.

- W przypadku nie wyłonienia kandydatury z uwagi na brak ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, nabór przeprowadza się ponownie.

- W razie rezygnacji wybranego przez Zespół kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dopuszcza się zatrudnienie następnego kandydata z opublikowanej listy

- Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół.

e) podanie do publicznej wiadomości wyniku postępowania konkursowego.

- Pracownik ds. kadr przygotowuje informację o wynikach naboru do opublikowania na tablicach ogłoszeń oraz w BIP przez co najmniej 14 dni.

- Informacja zawiera określenie stanowiska, którego dotyczył konkurs oraz nazwisko i imię osoby, która została zatrudniona wraz z uzasadnieniem wyboru.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-12-2005 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2005 12:07