Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu
ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Planowany termin zatrudnienia:    27.05.2022r.

 II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 r. poz. 2268) tj. spełnianie co najmniej jednego z warunków:
 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 2. ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej
 3. do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
 4. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt c)
 5. ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r.
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz za umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera.

III. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe (praktyka, staż) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 3. Umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej.
 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 5. Zaangażowanie.
 6. Bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy.
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres.
 9. Prawo jazdy kat. B.

IV.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Praca socjalna.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie interesantom niezbędnych informacji w sprawach z zakresu pomocy społecznej.
 4. Opracowywanie projektów socjalnych.
 5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 6. Pobudzanie aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących  usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 8. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz społeczności lokalnej.
 9. Obsługa systemu informatycznego   POMOST  – pomoc społeczna w zakresie rejestracji wniosków i wprowadzania wywiadów środowiskowych oraz weryfikowanie danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.
 10. Udział w opracowywaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 11. Praca w zespole interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 12. Praca z rodziną, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 13. Przygotowywanie danych do opracowywania planów i sprawozdań merytorycznych.
 14. Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu zadań.
 15. Archiwizowanie dokumentów w zakresie swojego stanowiska.

V.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 6. Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
  z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 Wymagane dokumenty należy:

- składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu przy ul. Ratuszowej 7 w Reczu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny” lub

- przesłać pocztą na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu,
ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny”

w terminie do 06.05.2022r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 95 765 61-81.

 VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 2. Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Reczu oraz stronie mgopsrecz@naszops.pl.
 5. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odebrać osobiście przez zainteresowanych.
 6. Kierownik MGOPS w Reczu zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Oskar Grabarczyk 20-04-2022 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Oskar Grabarczyk 20-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Oskar Grabarczyk 20-04-2022 10:28