Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXV/06 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 kwietnia 2006r.

Protokół Nr XXXV/06

z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 27 kwietnia 2006r.

 

            Otwarcia XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali znajduje się 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. W czasie obrad przybył 1 radny i na sali znajdowało się 14 radnych. (lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).

Serdecznie powitał następujących gości zaproszonych:

1.          Pana Zbigniewa Ligusa Burmistrza Recza

2.          Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego

3.          Pana Andrzeja Chmielewskiego Wicestarostę Choszczeńskiego

4.          Panią Błaszczak Halinę Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu

5.          Pana Patera Andrzeja Prezesa Zakładu Usługowo Handlowego ,,KOMUNALNIK”

sp. z o.o. w Reczu

6.          Panią Kiłoczko Jolantę Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

7.          Pana Janusza Szuberta Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.          Panią Barbarę Rurek Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” w Grabowcu

oraz sołtysów z terenu gminy Recz.

( Lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).

Do porządku obrad sesji wniesiono następujące wnioski:

  1. Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnosił o umieszczenie w punkcie 3 porządku obrad punktu pod nazwą ,,Zapoznanie Rady Miejskiej z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej na temat kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.”
  2. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnosił o zmianę porządku obrad sesji w następujący sposób:

-         Zdjęcie z porządku obrad sesji punktu 6, ponieważ na wszystkich komisjach Rady pojawiały się wątpliwości co do przedstawionej kalkulacji na  ustalenie opłat za wodę i ścieki z urządzeń ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/201/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,,Komunalnik”.

-         Burmistrz informował, że w chwili obecnej są dwa wnioski złożone do Burmistrza przez Komunalnika. Jeden to wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf na wodę i ścieki a drogi wniosek dotyczył zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki. Wniosek o zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki został złożony na prośbę Burmistrza, ponieważ każdy miesiąc obowiązywania starych taryf to gorsza sytuacja finansowa dla firmy. Jednak na ostatnich komisjach było bardzo dużo pytań odnośnie kalkulacji, kosztów i wzrost cen o 6% na wodzie i ponad 18% na ściekach powoduje, że sytuacja ta wymaga dokładnego zbadania i w związku z tym Burmistrz proponuje o przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę i ścieki. Na sesji majowej zdążymy uchwalić nowe taryfy na wodę i ścieki po dokładnym przeanalizowaniu wniosku, powiedział Pan Burmistrz.

-         -Wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Sprawa jest znana, bo chodzi o przejęcie nieruchomości na działalność świetlicy w Sokolińcu. 

-         Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. W ramach tego projektu proponuje się zwiększenie środków na modernizację ulicy Chyżej oraz zwiększenie środków na adaptację pomieszczeń na toaletę miejską w Reczu.

Pan Zajączkowski Zbigniew i Pan Grzelak Leon zapytali, czy rozpatrujemy wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” w Grabowcu w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki?

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” będzie rozpatrywany na dzisiejszej sesji.  

 

Innych wniosków nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby wszystkie w/w wnioski głosować łącznie. Wobec braku sprzeciwu do powyższej propozycji poddano pod głosowanie wszystkie wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione wnioski do porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem przyjętych zmian i poddał go pod głosowanie.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej:

 

1.          Sprawy regulaminowe:

a.       otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b.      przyjęcie porządku obrad sesji,

c.       przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

2.          Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 2005 roku.

3.          Zapoznanie Rady Miejskiej z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej na temat ,, Kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.”

4.          Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2005r.

5.          Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005 rok.

6.          Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/201/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,,Komunalnik”.

7.          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu.

8.          Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

9.          Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.

 

10.      Informacja Burmistrza o realizacji wniosków zgłaszanych przez Radnych oraz mieszkańców gminy Recz.

11.      Informacja o promocji Gminy Recz, jej wizerunku i kierunków działania na przyszłość.

12.      Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

13.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

14.      Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15.      Wolne wnioski i zapytania.

16.      Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Chrystusa Króla w Reczu

,, z ubolewaniem stwierdziłem na podstawie protokółu ostatniej sesji, że Pan jako Przewodniczący Rady Miejskiej nie dopuścił do odczytania mojego pisma. Zarówno wystąpienie Pana jak i Radnego Dariusza Kowalewskiego podają nieprawdę. Stąd moja prośba aby ta sprawa została definitywnie załatwiona.”

Odczytał następnie drugi wniosek Pana Dariusza Kowalewskiego, który brzmiał następująco:

W związku z wnioskiem Księdza Kanonika o odczytanie na najbliższej sesji jego listu dotyczącego skargi mojej osoby wnioskuję:

1.      W przypadku jej odczytania jednoczesne odczytanie mojej odpowiedzi, którą skierowałem na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Dyrektora Gimnazjum.

2.       W przypadku dołączenia skargi do protokółu o dołączenie mojej odpowiedzi.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Państwo Radni nie są zorientowani o co chodzi dlatego proponuje o odczytanie obu pism przez Panią Krystynę Samonek podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej.

Pani Krystyna Samonek podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej odczytała kolejno:

 

 

 

p.w.Chrystusa Króla

ul.Ratuszowa 19, 73-210 Recz

 

 

 

     Z wielką przykrością i ubolewaniem muszę powiadomić wszystkie trzy wymienione instytucje, że w Gimnazjum w Reczu uczy Szanowny Pan, mgr Dariusz Kowalewski – do którego nie tylko proboszcz parafii – ale osoby zainteresowane zarówno uczniowie jak ich rodzice wnoszą zastrzeżenia co do treści nauczania przekazywanej podczas prowadzenia zajęć w poszczególnych klasach. Dotyczy to wrogiego nastawienia względem Kościoła, Kapłaństwa Jezusa Chrystusa – zaprzecza istnieniu Boga, kpi z praw Bożych, z życia nieśmiertelnego i aniołów. Krytycznie ustosunkowuje się do wszystkiego co jest Boże i nadprzyrodzone. Chwalenie oczywiste i gloryfikowanie sekt religijnych ( Świadków Jehowy) a wyrabianie nieodpowiedzialnego stanowiska względem prawd Bożych. Wielka i wszelka pochwała homoseksualistów i lesbijek i inne jeszcze sprawy, które wyjdą na światło dzienne. O tym zostałem powiadomiony przez Ks. Katechetę Kamila Spolankiewicza, który uczy w miejscowym Gimnazjum. A Ksiądz został poinformowany przez młodzież, która jest młodzieżą katolicką – oburzona takimi wypowiedziami, które uderzają bezpośrednio w ich przekonania religijne i łamią ich sumienie. Dziwię się mocno, że to czyni nauczyciel -  wychowawca. Odbiegam od jego przekonań i poglądów ale niech wie, że uczy młodzież katolicką i nie wolno Mu- w czasie zajęć –które wykonuje, naruszać dobra osobiste natury religijnej i moralnej. To jest przestępstwo z mocy samego prawa. Kościół nie wprowadza do Szkoły miejscowej- zarówno do Gimnazjum jak i Szkoły Podstawowej – żadnych dyskryminacji i podziałów. Jednakowo traktuje każde ludzkie sumienie i prawo dziecka jak i rodziców do wychowania zgodnie z ich przekonaniem. O tym wyraźnie mówią Dekrety Soboru watykańskiego. Niech wielce szanowny Pan przeczyta dokładnie i przeanalizuje te wspaniałe myśli. O tym mówi niezapomnianej pamięci sługa Jan Paweł II. To powtarza i stosuje każdy kapłan. Nikogo nie można zmuszać do przyjęcia wiary katolickiej, ale skoro ktokolwiek ją przejmie, Kościół – duszpasterz ma prawo pomagać w kształtowaniu i wychowywaniu każdej istoty ludzkiej.

     Jako proboszcz Parafii Recz jestem oburzony taką postawą i żądam natychmiastowego wyjaśnienia tych kwestii – odwołania tego wszystkiego – co godzi w wolność sumienia każdego człowieka. Proszę o dokonanie odwołania tego na poszczególnych lekcjach, gdzie padały takie opinie. Nie wchodzę w to wszystko co jest wypowiedziane odnośnie świętych prawd religijnych w obecności Nauczycieli – w pokoju nauczycielskim Nie przypominam i nie powracam do nieodpowiedniego zachowania Pana Kowalewskiego na boisku szkolnym podczas obecności Ks. Biskupa Błażeja Kruszyłowicza. Czekam na rozpatrzenie tych kwestii i nad zastanowieniem się nad tym, czy rzeczywiście można uczyć w szkole młodzież, jeżeli łamie się wszelkie zasady prawne. Trzeba by się dać zlustrować – czasami nie ciążą nad tym wszystkim powikłania z minionej epoki. Warto by nad tym pomyśleć.

     Przypominam, że w razie nie załatwienia tej sprawy powiadomię Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.

Recz, dnia 12 marca 2006r.

Ks.Kanonik

Z wyrazami szacunku

Aleksander Słodkowski

Proboszcz Parafii

Podpis nieczytelny

Do wiadomości:

1.      Gimnazjum w Reczu

2.      Rada Miejska w Reczu

3.      Kuratorium Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

 

 

2. Dariusz Kowalewski                                    Recz,26.04.2006r.

 

 

Rada Miejska w Reczu

 

 

 

Konstytucja RP

Rozdział II art. 54 pkt.

Każdemu zapewnia się wolność

wyrażania swoich poglądów oraz

pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

 

 

            Po zapoznaniu się ze skargą skierowaną na ręce Dyrektora Gimnazjum w Reczu, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Kuratora Zachodniopomorskiego postanowiłem na zarzuty te odpowiedzieć pisemnie.

Z wielką przykrością i ubolewaniem muszę zaznaczyć, że autor skargi nie próbował nawet porozmawiać ze mną na ten temat i zweryfikować zarzutów w tej skardze zawartych.

Moje wypowiedzi dotarły bowiem do Księdza kanonika  przekazywane z ust do ust, zniekształcone i przekłamane. A przecież wiele można wyjaśnić w szczerej i rzeczowej rozmowie.

 

 

            Skarga dotyczy lekcji religii ( zastępstwo) z dnia 1 lutego 2006roku w klasie 3c oraz lekcji w Dniu Kobiet – 8 marca 2006 roku w klasie 3a.

W tym drugim przypadku to młodzież ( grupa dziewcząt) była inicjatorem dyskusji. Zgodziłem się ulegając argumentom związanym z 8 marca rozumiejąc pewne rozleniwienie uczniów w tym dniu.

 

 

            W kwestii o zaprzeczaniu Boga.

Nigdy nie zaprzeczałem istnieniu Boga, uświadomiłem tylko młodzieży, że na świecie jest wiele religii i wyznawcy każdej z nich uważają, że właśnie ich religia jest tą jedynie słuszną. Są religie starsze od chrześcijańskiej, jak buddyzm i młodsze, jak islam.

Twierdziłem również, że moim zdaniem w szkołach powinien być nauczany przedmiot o nazwie religioznawstwo, który choćby w ogólnych zarysach przedstawiał podstawy innych religii. Tylko po to, młodzi ludzie potrafili zrozumieć ich wyznawców i właściwie oceniać motywy ich działań.

            W kwestii gloryfikowania sekt religijnych ( Świadków Jehowy)

Na wstępie zaznaczam, że nie zgadzam się z określeniem ,,sekta”. Świadkowie Jehowy są uznaną społecznością religijną w Polsce i na świecie, a ich związek wyznaniowy posiada osobowość prawną. Czyli działają na takich samych podstawach prawnych, na których funkcjonuje Kościół Katolicki. Użycie więc wobec Świadków Jehowy określenia ,,sekta” jest obraźliwe i ścigane z mocy prawa. Fakt, że ktoś wyznaje inną religię niż większość społeczeństwa nie upoważnia nikogo, do używania obraźliwych epitetów wobec tego i każdego innego związku wyznaniowego.

            Wśród moich znajomych jest mała grupa Świadków Jehowy, a w ciągu wielu lat pracy miałem przyjemność uczyć ich dzieci. W mojej wypowiedzi skierowanej do uczniów podkreśliłem, że bardzo wysoko oceniam sposób wychowania dzieci w tych rodzinach. Uczniowie ci, w olbrzymiej większości, są obowiązkowi, kulturalni, niezwykle uczciwi.

Wypowiedziałem też słowa, że gdyby wszystkie dzieci były w ten sposób wychowywane, to w szkołach wiele problemów wychowawczych przestałoby istnieć. I podtrzymuję to, co powiedziałem

            Poinformowałem, że Świadkowie Jehowy są głęboko wierzącymi chrześcijanami oraz wyjaśniłem ( na ile pozwolił mi mój zasób wiedzy) istotne różnice pomiędzy odłamami chrześcijaństwa.

            Wytłumaczyłem, że w symbolice religijnej Świadków Jehowy nie występuje krzyż, ponieważ uważają oni, że Chrystus poniósł męczeńską śmierć przybity do pala.

Tymczasem moja wypowiedź została tak zniekształcona, jakobym ja twierdził, że Chrystus nie został ukrzyżowany. Z kolei wyznawcy Islamu nie czczą Chrystusa jako syna Bożego, lecz jako proroka. Moja wypowiedź zniekształcona dotarła do księdza Kanonika w postaci mojego twierdzenia, że Chrystus nie jest Synem Bożym.

 

 

            Nigdy w rozmowie z uczniami nie wyraziłem wrogości  do Kościoła. Jedynie na pytanie uczennicy, dlaczego nie chodzę na msze, odpowiedziałem, że gdy czuję potrzebę porozmawiania z Bogiem, to wolę to robić w jakimś cichym, przez Niego stworzonym zakątku, na przykład w lesie ( ta moja wypowiedź przeczy poprzedniemu zarzutowi o zaprzeczaniu istnieniu Boga).

            Odczucie mojej rzekomej wrogości mogło się pojawić w momencie dyskusji na temat tolerancji, gdy któryś z uczniów porównał wszystkich wyznawców islamu do terrorystów. Wyjaśniłem, że uogólnianie na takiej zasadzie jest błędne, że islam jest religią pokojową, a tylko niektóre jego odłamy wykorzystywane w sposób podły przez tamtejszych polityków utożsamiane są z tym okropnym zjawiskiem, jakim jest terroryzm.

Zadałem pytanie: czy jeśli kilku terrorystów – morderców jest muzułmanami, czy oznacza to, że wszyscy wyznawcy islamu to mordercy? A jeśli tak, to czy wszyscy katolicy są mordercami, skoro w wyprawach krzyżowych rycerstwo europejskie zabiło wielką ilość wyznawców Mahometa? A jak ocenić konkwistadorów – Pizarro i Corteza rujnujących wspaniałe cywilizacje Inków i Majów? Przytoczyłem przykłady współczesnych wojen, których okrucieństwo potęgowane było religią – choćby wojna na Bałkanach, czy w Kosowie, gdzie muzułmanie, katolicy i wyznawcy prawosławia mordowali się wzajemnie z wielkim okrucieństwem. Wyjaśniłem, że historia zna jeszcze wiele przypadków wojen, których przyczyną była różnica w wyznawanej religii. Czy uogólniając, wszyscy Polacy to złodzieje w świetle faktu, że duża grupa naszych rodaków za granicami kraju uprawia ten proceder? I dlatego tak ważną potrzebą jest tolerancja, by takie przypadki się nie powtórzyły.

Wspomniałem również o Inkwizycji i wielu ich ofiarach, w tym o Joannie D'Arc, czy Giordano Bruno, którzy spłonęli na stosie po pokazowych procesach politycznych, w których religia była tylko pretekstem do zlikwidowania ludzi niewygodnych rządzącym, a sędziami byli inkwizytorzy. Podkreśliłem, że niecne występki jednostek nie mogą rzutować na opinię o całej społeczności, bez względu na to, czy jest to społeczność katolicka, islamska, czy jakakolwiek inna.

Czy przytaczanie faktów historycznych narusza jakiś przepis prawny?

 

 

Pochwała homoseksualistów.

Przyznam się, że nie rozumiem tego zrzutu.

Temat pojawił się w czasie dyskusji o tym, jak rozumiemy pojęcie tolerancji.

Na pytanie uczennicy dotyczące adopcji dzieci przez pary homoseksualne przedstawiłem swój pogląd na temat związków homoseksualnych. Wyjaśniłem, że wiem iż takie związki istnieją ale ja, jako człowiekowi tolerancji nie będę osądzał nikogo. Jest mi to obojętne, ale siebie w takiej roli nie potrafię sobie nawet wyobrazić. Jednakże zdaję sobie sprawę z problemów, z jakimi spotykają się Ci ludzie. Zaznaczyłem. Że nie jestem zwolennikiem małżeństw jednopłciowych, a tym bardziej ich praw do adopcji. Uważam jednak, że takie związki powinny być legalizowane poprzez umowy cywilno-prawne.

Wyjaśniłem, że chodzi o sprawy spadkowe, opiekę nad chorym itp.

            Poinformowałem również młodzież, że homoseksualizm nie jest ujęty w żadnym rejestrze chorób, czyli chorobą nie jest a w związku z tym nie podlega leczeniu.

Czy tym samym naruszyłem jakiś przepis prawa?

            Na zakończenie pragnę dodać, że Konstytucja Rzeczpospolitej gwarantuje każdemu wolność głoszenia swoich poglądów, jeśli nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem, a fakt, że młodzież inicjuje takie dyskusje wskazuje na to, że ich potrzebuje.

Może zbyt rzadko mają okazję na takie tematy rozmawiać.

            Szkoda tylko, że przedstawienie w tych dyskusjach swoich poglądów staje się źródłem sensacji podsycanej na Sesji Rady Miejskiej.

Podpis czytelny Kowalewski.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, kto jest za tym, żeby te wyżej wymienione i odczytane pisma załączyć do protokółu z poprzedniej sesji. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10 za, 4 wstrzymujących się) postanowiła, żeby odczytane pisma załączyć do protokółu z poprzedniej sesji.

 

Pan Józef Romanowski poprosił o głos . Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w jakiej sprawie chce zabrać głos na co Pan Józef Romanowski odpowiedział, że w sprawie odczytanych pism.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że w tej sprawie nie będziemy dyskutować.

Pan Józef Romanowski zapytał, co Pan Łukaszenko jest, czy co? Proszę mi udzielić głosu.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji wraz z załącznikami odczytanymi na dzisiejszej sesji.

Pan Józef Romanowski ponownie prosił o udzielenie głosu na temat, co gwarantuje mu Statut Gminy. Niech Pan wreszcie zrozumienie i czyta Statut, bo Pan Przewodniczący prowadzi sesje subiektywnie – powiedział Pan Radny Romanowski.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nie będzie prowadził zbędnej dyskusji i udzielił głosu Panu Radnemu Józefowi Romanowskiemu.

Pan Józef Romanowski zabierając głos powiedział, że rozmawiał z Księdzem Proboszczem, który prosił go żeby też rzucić światło na tą sprawę. Będę mówił krótko i nie będę robił tu lekcji historii. Mianowicie takie zajście zaszło i są na to dokumenty z potwierdzeniem pism pań dyrektorek i to, że Pan Kowalewski pisze tutaj, że nic się nie stało i z Panią Dyrektor Gimnazjum rozeszli się w zgodzie i w spokoju. I że takie fakty nie miały miejsca i że są to paszkwile ze strony Księdza. To jest bzdurą Panie Radny Kowalewski, bo trzeba być mężczyzną dorosłym, poważnym i odpowiedzialnym. I jeżeli się popełnia, bo wszyscy popełniamy błędy, to trzeba jak najszybciej przeprosić i wtedy sprawa jest zamknięta. Jeszcze raz powtarzam. Są na to dokumenty i byli przesłuchiwani uczniowie i proszę nie zaprzeczać, że takie miejsce nie miało zajścia. Druga rzecz Panie Radny Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej Pan normalnie kłamie w swoich wypowiedziach, bo jeżeli Pan na ostatniej sesji mówi, że pismo było skierowane tylko na ręce Pana ale tam wyraźnie pisze ,,do Rady Miejskiej”. Zapytał a komu sprzątaczce mieli to pismo dostarczyć? Chyba Przewodniczącemu Rady. A tam pisze wyraźnie i Pan blokuje pisma, bo Pan pracuje bardzo subiektywnie od początku Pana powołania na to stanowisko. I niech Pan wreszcie czyta Statut, bo jeśli pismo jest skierowane do Rady Miejskiej, to Pan powinien zapoznać Radę Miejską z takim pismem.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej apelował, żeby Pan Romanowski Józef skończył i żeby się konkretnie odniósł do tematu.

Pan Józef Romanowski kontynuował wypowiedź informując, że odnosi się do tematu. Była wizyta Pani Dyrektor, która podjęła wszelkie działania służbowe czyli jest dobra wola współpracy i wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast na ostatniej sesji po tym fakcie Pan Dariusz Kowalewski dalej w żywe oczy kłamie i to co mamy w protokóle to jest to umieszczone. W związku z tym tak daleko ta sprawa zaszła. Z tego może być rzeczywiście afera. Jeszcze raz powtarzam, że trzeba tą sprawę zamknąć, wyjaśnić i się przyznać do swoich błędów, bo są na to dokumenty.

Pan Kowalewski Dariusz poprosił o głos. Wstanę, bo chciałbym być dobrze widoczny. Ja już nie będę mówił, że są radni, którzy skorzystają z każdej okazji żeby mi dokopać bądź mnie uszczypnąć. Nie wiem skąd się to bierze ale ja już zdążyłem się z tym pogodzić. W trakcie tego okresu od jednej do drugiej sesji, który jest za nami zdążyłem się przekonać, że do Księdza Kanonika docierają moje słowa mocno zniekształcone. Ksiądz Kanonik wystosował drugie pismo na ręce Dyrektora Gimnazjum, z którego to pisma jasno wynikało, proszę Państwa, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej ja zakrzyczałem Pana Radnego Romanowskiego i nie dopuściłem go w ogóle do głosu. Taką relację odebrał Ksiądz Kanonik po ostatniej sesji. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Jest mi również bardzo przykro z tego powodu, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej odniosłem się do pisma Księdza Kanonika nazywając je paszkwilem. Nie wiedziałem o tym, bo nie znałem Proszę Państwa w ogóle faktu, że moje słowa docierają do Księdza Kanonika zniekształcone. Gdybym o tym wiedział nigdy bym tego słowa, mówię o słowie ,, paszkwil,” nie wypowiedział. Ale niestety dowiedziałem się o tym zbyt późno, że relacja przekazana Księdzu Kanonikowi tego fragmentu ostatniej sesji była przekłamana. I tutaj z tego miejsca chciałbym wyrazić swoje ubolewanie za to, że na poprzedniej sesji Rady Miejskiej użyłem wobec pisma dzisiaj odczytanego słowa ,,paszkwil” dlatego, że Ksiądz Kanonik otrzymał informację przekłamaną.

To wszystko co chciałem powiedzieć. Tak zakończył swoją wypowiedź Pan Radny Kowalewski.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na sesji Rady Miejskiej nie rozwiążemy spraw związanych z nauczaniem, moralnością itd. Nie Rada jest miejscem do rozstrzygania tych tematów. W związku z tym zamknął dyskusję na ten temat i poddał pod głosowanie, kto z Państwa jest za tym, żeby odczytane pisma od Księdza Kanonika i Radnego Kowalewskiego stanowiły załączniki do protokółu z poprzedniej sesji i kto jest za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji wraz z odczytanymi załącznikami.

 

 

AD. 2.

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie stałych komisji, które stanowią załącznik do protokółu i które wyraziły opinie jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nad sprawozdaniem nie stwierdzono. Sprawozdanie powyższe poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres 2005 roku.

 

 

AD.3.

 

Zapoznanie Rady Miejskiej z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej na temat ,, Kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.”

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli wykonania budżetu gminy za 2005r., który stanowi załącznik do protokółu.

Do protokółu Komisji Rewizyjnej Pan Radny Robaczek Tadeusz stwierdził, że nie znał wcześniej tego protokółu. Ma cyfry podane przez Skarbnika Miejskiego za miesiąc grudzień dotyczące wydatków gminy za WARR, bo pytał o koszty, które poniosła gmina za ogrzewanie czyli dla Zakładu Gazowniczego. I ta kwota była podana czyli 42.000 zł.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że początkowo zapisywał poszczególne punkty, by udzielić odpowiedzi i rozwiać wątpliwości. Ale tych punktów było tak dużo, że po pewnym czasie przestał notować. Ten materiał, który Pan Radny Romanowski Józef przeczytał to była literatura, która niewiele ma wspólnego z normalnym protokółem kontroli.  Chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu sporządzaniu protokółu kontroli. Już dwukrotnie prosiłem, żeby po sporządzeniu protokółu kontroli Burmistrz Recza zgodnie z zapisem Statutu Gminy miał szanse się z nim zapoznać i ustosunkować pisemnie, z wyjaśnieniami. Niektóre informacje te, które były udzielane i wyjaśniane przez pracowników Urzędu podczas kontroli Komisji Rewizyjnej były wyczerpujące i nie było dalszych pytań i wątpliwości. W związku z tym nawet nie próbowałem szczególnie dociekać czy są jakieś problemy, czy wątpliwości. Myślę, że Komisja Rewizyjna zadziałała niezgodnie ze Statutem Gminy i niezgodnie nawet z jakimiś takimi ogólnymi zasadami współżycia społecznego czy też z normalnymi zasadami demokratycznymi gdzie każda ze stron ma możliwość przedstawienia swoich wyjaśnień, argumentów, stanowisk a potem podejmuje się jakieś decyzje konkretne poprzez głosowanie. Dlatego proszę o nie analizowanie tego materiału na dzisiejszej sesji, bo nawet nie jestem przygotowany, nawet pracowników odpowiednich nie mam do tego, bo są w terenie, żeby mogli wyjaśnić i na bieżąco udzielić informacji. Jeszcze chcę przypomnieć jedną rzecz. Wielokrotnie na te tematy udzielaliśmy odpowiedzi. Te odpowiedzi są zaprotokołowane w protokółach z sesji , w protokołach komisji, informowałem o wszystkich zmianach w stosunku do planu budżetu. Można więc odszukać, przeczytać i sprawdzić, bo każdy mieszkaniec ma taką możliwość, bo protokóły są publikowane w internecie. Teraz w tej sytuacji kiedy mamy rozmawiać na temat sprawozdania, na tematy konkretne czy wyjaśniać coś co jeszcze nie zostało wyjaśnione, ja mam wracać do tematów, które były pół roku temu czy trzy kwartały temu, które były wyjaśniane szczegółowo i omawiane. Pewnie bym się przygotował gdybym miał szanse zapoznania się z tym protokółem i na pewno  cały personel by tu siedział z Urzędu i każdy by wyjaśniał sprawy poruszane w obszernych dość literackich sprawozdaniach.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że odczytał ten protokół jako monolog między Panem Romanowskim a pracownikami Urzędu udzielającymi odpowiedzi. Po drugie zapytał kiedy ten protokół był podpisany.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że w dniu dzisiejszym.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że ten protokół w ciągu trzech dni od podpisania powinien być dostarczony do biura Rady i do Przewodniczącego RM itd. Więc o czym mamy dzisiaj rozmawiać? Zarzuca mi Pan, że nie znam Statutu ale widzę, że Pan jako były Przewodniczący Rady Miejskiej, który powinien mieć Statut w jednym paluszku, również tego Statutu nie zna.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował przejść do porządku dziennego nad tym protokółem, ponieważ nie spełnia on wymogów, które są określone w Statucie . To po pierwsze a po drugie to najważniejsza jest konkluzja z tego protokółu, która mówi, że Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. To jest najważniejsze sformułowanie tego protokółu. W związku z powyższym proponował nie prowadzić dyskusji nad tym protokółem bo to nic nie zmieni. Wniosek ostateczny Komisji Rewizyjnej padł o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. tak jak jest napisane w wykazie wniosków, że Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r. i zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium stosunkiem głosów 2 za, 1 przeciwny, który sporządziła 14 kwietnia 2005r. i wniosek ten w pełnym brzmieniu odczytał. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokółu. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na złe zastosowanie art. 28a ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ ten artykuł także mówi o nie udzieleniu absolutorium i referendum z tym związanego. Wniosek Komisji Rewizyjnej został skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w celu uzyskania jej opinii o wniosku. Opinia pozytywna do wniosku Komisji Rewizyjnej została sporządzona w formie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18.04.2006r., którą Państwo Radni otrzymali. Nie mniej Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku w sprawie absolutorium. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. i zapytał czy do tego projektu uchwały Państwo Radni mają jakieś uwagi.

Państwo Radni zaprotestowali i zwrócili uwagę Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej, że  w chwili obecnej jest omawiany punkt zapoznanie Rady Miejskiej z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej na temat ,, Kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.”

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o udzielenie głosu.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że było zapoznanie Rady Miejskiej z protokółem kontroli Komisji Rewizyjnej na temat ,, Kontrola wykonania budżetu gminy za 2005r.” i konsekwencją tego sprawozdania był wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2005r. i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i to Państwu Radnych przedstawił. Teraz wracamy dalej do porządku obrad. Apelował o spokój.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ponownie prosił o głos.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał w jakiej sprawie na co odpowiedział Pan Józef Romanowski, że jesteśmy przy protokóle kontroli i na ten temat chce zabrać głos.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że potrafi się przyznać i rzeczywiście protokół z kontroli wykonania budżetu gminy za 2005r. dzisiaj został podpisany przed sesją i nie wpłynął do Pana Burmistrza ale były święta pewne i nie był w stanie terminowo tego protokółu podpisać i przekazać Burmistrzowi Recza. W tym momencie najistotniejszą sprawą jest to, że sporządziliśmy wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. i wysłaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu jego zaopiniowania. Jeśli chodzi o materiały zawarte w protokóle z kontroli to dotyczą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. czyli Pan Burmistrz powinien być zapoznany i wiedzieć i znać odpowiedzi na stawiane pytania, bo wszystko dotyczy tego sprawozdania. A to, że nie ma tutaj pracowników Urzędu to powiedział, że sesja absolutoryjna jest tak ważną sesją, że Pan Burmistrz nie zabezpiecza sobie pracowników na taką okoliczność. Przecież w każdej chwili każdy radny może poprosić o wyjaśnienie. Następnie zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej informując, że przeddzień sesji był wezwany przez Urząd Skarbowy do Choszczna, w Gimnazjum były testy a Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie ma zastępcy Przewodniczącego Komisji i to jest wina Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej. Gdyby był zastępca Przewodniczącego Komisji to by protokół podpisał i złożył w terminie w biurze Rady i Burmistrzowi Recza. To jest wina Przewodniczącego Rady Miejskiej, bo jakby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to nawet nie odbyło by się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o wyjaśnienie jego winy odnośnie braku zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Romanowski wyjaśniał, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej doprowadził do tego, że dwóch członków komisji w nerwach zrezygnowało z pracy w Komisji Rewizyjnej m.in. Pan Radny Robaczek, który był zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a teraz nikt z radnych nie wyraził zgody na pracę w komisji a Pan Przewodniczący Rady Miejskiej nawet nie podjął działań żeby uzupełnić Komisję Rewizyjną. Gdyby Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zachorował, to z mocy ustawy i Statutu Gminy Komisja Rewizyjna nie mogłaby się odbyć. To, że za późno podpisał protokół to przeprasza, ale jest tu dużo winy Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział na powyższe, że Komisja Rewizyjna składa się w tej chwili z trzech osób i spokojnie można wybrać spośród nich na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zastępcę Przewodniczącego Komisji. Ponadto przypomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej Pan Przewodniczący Rady Miejskiej apelował o uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej i nikt nie zgłosił chęci pracy w komisji. Potwierdził jeszcze raz, że nikogo nie będzie zmuszał do pracy w Komisji Rewizyjnej. Jeśli ktoś wyrazi wolę pracy w Komisji Rewizyjnej, to nawet dzisiaj wnosimy punkt do porządku obrad i rozpatrujemy kandydaturę pod warunkiem, że taki kandydat się znajdzie. Skoro nie ma kandydata to nie ma o czym rozmawiać. Tak, że nie ma co zwalać winy na Przewodniczącego Rady Miejskiej tylko się samemu trzeba w piersi uderzyć.

Ponownie prosił o głos Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypominając, że na ostatniej sesji należało przygotować projekt uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. To nie miało miejsca. Prosił o przeczytanie protokółu z poprzedniej sesji w części dotyczącej tego punktu. Jak Pan ten punkt pokierował, nie zamknął Pan tego punktu porządku obrad i nie wiadomo czy ta uchwała została podjęta czy też nie. Diabli wiedzą co to było, bo nawet nie było głosowania i nie wiadomo czy podjęto uchwałę czy też nie.

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że uważa, że jest już za dużo tej dyskusji nie na temat i takie wypłakiwanie. Zwrócił się następnie wprost do Pana Józefa Romanowskiego jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mówiąc, że Pan Józef Romanowski jako Przewodniczący Komisji mógł zaproponować kandydaturę na zastępcę a Rada Miejska by podjęła temat. Natomiast teraz odbyła się kontrola i jest jakiś czas na sporządzenie protokółu, podpisanie i przekazanie dla Burmistrza. Te terminy zapisane w Statucie nie były zachowane i nie ma co tu tutaj roztrząsać. Trzeba było przypilnować tych terminów.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej na tym zamknął ten punkt porządku obrad.

 

 

AD. 4.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2005r.

 

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Radny Robaczek Tadeusz wycofał swój wniosek w sprawie wydatków związanych z zapłatą za gaz, ponieważ Pani Skarbnik już wcześniej odpowiedziała.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że podtrzymuje swoje zdanie. Nie będzie przedstawił tutaj wykładni, bo to nie jest jego rolą, ale jeśli Państwo są zainteresowani to dysponuje materiałami, w których wyraźnie pisze, że są to materiały z Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie wykonanie budżetu za 2005r. z których wynika, że Rada Miejska nie tylko ustosunkowuje się do merytoryczności materiałów ale też z wykonania to znaczy, że należy się zastanowić właśnie nad pozyskaniem dochodów, nad wykonaniem zadań inwestycyjnych. I to dzisiaj jako radny w tym punkcie podtrzymuję. Proszę zobaczyć jakie jest niskie wykonanie. Dwa poważne przetargi na duże sumy nie zostały zrealizowane a wnioski wpływały we wrześniu a przetarg ogłoszono na styczeń. Jeśli jest wycena sporządzona przez rzeczoznawcę i jeśli dany inwestor nie zgadza się z tą ceną  i przetarg nie dochodzi do skutku, to powinien Burmistrz ogłosić drugi przetarg. Był na to czas w końcówce roku. Ale ile zadań zostało przyciętych inwestycyjnych i innych. Proszę zobaczyć w sprawozdaniu. A więc nie pozyskanie dochodów to jest jeden zarzut z mojej strony. Nie wykonanie ośmiu poważnych inwestycji na które poszły jeszcze dodatkowo pieniążki. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinie o sprawozdaniu i jednocześnie pisze, że cyt. Niniejsza opinia pomimo, że ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.”

Dalej pisze jeśli chodzi o wniosek Komisji Rewizyjnej, że wniosek Komisji Rewizyjnej w części dotyczącej oceny merytorycznej wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada.

Czyli to, że jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej to i tak Rada jest władna swoją decyzję podjąć.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w tym momencie stwierdził, że Radzie nikt takiego prawa nie odbiera. Jest teraz dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005r. czyli każdy ma prawo i obowiązek zabrać w tej sprawie głos i w głosowaniu zająć takie stanowisko lub inne. Kto tu powiedział, że Radzie się odbiera prawo z tego tytułu, nikt.

Pan Juszczyk Mieczysław zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby skończyć ten punkt i po nim postawi wniosek o zarządzenie przerwy w obradach.

Dalej zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania, uwagi bądź wnioski do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2005r.

Żadnych innych uwag, zapytań ani wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2005r.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się) przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Recz za 2005r.  

 

Jednogłośnie postanowiono o zarządzeniu 10 minutowej przerwy w obradach.

Po przerwie wznowiono obrady i zaapelowano o wyłączenie telefonów komórkowych, ponieważ przeszkadzają w obradach Rady Miejskiej.

 

 

AD. 5.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005 rok.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wcześniej w punkcie 3 porządku obrad zapoznał Państwa Radnych z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005r. oraz na temat wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. Uchwały powyższe były dostarczone Państwu Radnym.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (12 za, 2 przeciwnych) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r., którą zarejestrowano pod Nr XXXV/239/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podziękował Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium za 2005r. Informował, że na bieżąco podejmuje działania zmierzające do przygotowywania materiałów , zmiany do planu budżetu. Jest to praca całego zespołu Urzędu Miejskiego. Jeśli są jakieś niedoskonałości to wnioski są wyciągane. Jeszcze raz podziękował za udzielenie absolutorium.

Na tym ten punkt porządku obrad zakończono.

 

 

 

 

 

 

 

 

AD.6.

 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/201/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,,Komunalnik”.

 

 

Nad projektem uchwały otwarto dyskusję, w której kolejno głos zabrali:

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśnił zaistniałą sytuacją związaną ze zmianą projektu uchwały i wprowadzenia go pod obrady dzisiejszej sesji. Stanowisko Burmistrza w tej sprawie powstało w dniu 26 kwietnia 2006r. Po dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Usługowo Handlowego ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu podczas obrad komisji a także po analizie wstępnej doszedł do wniosku, że nie można podjąć takiej decyzji w sposób łatwy i pochopny.

Jednak wzrost cen za ścieki jest tak duży, że jeśli już byśmy podjęli taką decyzję, to należy uwierzyć, że jest to nie uniknione i że to ma sens. Burmistrz  wierzy, że nie będzie konieczny aż taki wzrost cen szczególnie za ścieki. W tej chwili niestety nie posiada argumentów, żeby podważyć kalkulację, która została przedstawiona przez Komunalnika a w przeciwnym razie Rada może podjąć tylko jedną decyzję jeśli by się także nie zgadzała z tą kalkulacją a ta decyzja brzmiałaby nie zatwierdzamy ale i tak wchodzi ta cena po upływie ustawowego terminu. W związku z powyższym Burmistrz zaproponuje i zaraz po tych świętach majowych

przystąpimy do analizy i będziemy się zastanawiać wspólnie z pracownikami Komunalnika czy są możliwości wprowadzenia zmian, czy może dodatkowe argumenty przedstawią za takimi propozycjami i wtedy zdążylibyśmy przedstawić te argumenty na następnej sesji, która musiałaby się odbyć przed 27 maja br. Wniosek Komunalnika w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki jest nadal ważny. Jeśli nie podejmiemy żadnej decyzji w tej sprawie na sesji to te ceny wejdą w życie w ustawowym terminie. Jeśli znajdą się argumenty to ta sesja się odbędzie a jeśli tych argumentów nie będzie, to wtedy nie ma sensu tej sesji zwoływać, bo i tak automatycznie wejdzie ta podwyżka.

Pan Zbigniew Zajączkowski chciałby tu kilka słów powiedzieć, bo wszyscy mówimy tu o wzroście procentowym cen na wodę i ścieki. Jeśli już mówimy o cenach, to spójrzmy na ceny w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” w Grabowcu, które są wyższe od Komunalnika i o tym się nie mówi tylko się mówi o małym wzroście procentowym. Proponuje zawiesić sprawę.

Pan Grzelak Leon poparł powyższą wypowiedź i dodał jeszcze jeden argument, że zafundujemy podwyżkę jednej połowie gminy a drugiej połowie nie zafundujemy. Więc albo robimy to wprowadzając od 1 lipca br. w SM ,,Ina” w Grabowcu i w ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. albo wprowadzamy to teraz, bo nie można dzielić społeczeństwa na lepszych i gorszych. Dla radnego jest to jeden z głównych argumentów tym bardziej, że cena w Grabowcu jest dużo wyższa niż w Komunalniku.

Pan Robaczek Tadeusz jeśli byśmy dzisiaj jednogłośnie nie podjęli uchwały o nie zatwierdzeniu taryf na wodę i ścieki w SM ,,Ina” w Grabowcu, to i tak one wejdą w życie. Czy zgadza się? - zapytał. Dalej ustosunkował się do wypowiedzi Pana Zajączkowskiego Zbigniewa i powiedział, że procenty mówią same za siebie. To jest statystyka, która odbija się na kieszeni i choćby nie wiadomo jak na to patrzeć, to 18% wzrostu to jest rozbój w biały dzień. Przypomniał, że w ubiegłym roku komisja badała koszty w SM ,,Ina” w Grabowcu.

Zapytał, czy Pani Skarbnik badała koszty w ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że Pani Skarbnik nie ma takich kompetencji, żeby badać koszty spółki. Dalej podał dlaczego na terenie gminy są dwie ceny na wodę i ścieki informując, że są dwa podmioty, które są upoważnione do dostarczania wody i odbioru ścieków posiadające zezwolenia na to. Niestety w tej sytuacji nie możemy wprowadzić jednej ceny, bo jeżeli byśmy wprowadzili jedną cenę, to wtedy z budżetu gminy powinniśmy dopłacać dla SM ,,Ina” w Grabowcu.

Pan Grzelak Leon prostował, że jemu nie o to chodzi. Chodzi o to, że jedna grupa mieszkańców będzie miała podwyżkę a druga nie. Chodzi o równoczesne podjęcie tematu podwyżki dla obu podmiotów dostarczających wodę i odbierających ścieki.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że sytuacje są odmienne, ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Ina” w Grabowcu nie złożyła wniosku o przedłużenie czasu obowiązywania taryf na wodę i ścieki tylko złożyła wniosek o zatwierdzenie nowych taryf jak w projekcie uchwały. ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu złożyła dwa wnioski a ten drugi wniosek tak naprawdę to spółka złożyła na interwencję Burmistrza, który prosił żeby nie marnować ani jednego miesiąca, bo te podwyżki cen są nie uniknione. Ten jeden miesiąc  opóźnienia odnośnie podwyżki taryf na wodę i ścieki w spółce ,,Komunalnik” można wyrównać w przyszłości. Burmistrzowi zależy na tym, żeby z tej kalkulacji wynikało również co nas czeka w przyszłości. Czy ten wzrost o 18% to wynika z tych strat, które do tej pory są a przecież te straty możemy rozłożyć w czasie i wolniej je spłacać pod warunkiem, że będzie taka możliwość. Nieprawdą jest, że my nie mamy wpływu, że nie możemy kontrolować finansów Komunalnika. Nie możemy kontrolować bezpośrednio ale jest powołana Rada Nadzorcza i jest opinia biegłego, który też badał finanse ,,Komunalnika”. To są z ostatnich dni informacje co do których jeszcze nie wypracowano stanowiska i stąd prośba jednak mimo wszystko o przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/201/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,,Komunalnik”. To wszystko po to, żeby przyjrzeć się dokładnie tej sytuacji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w nawiązaniu do tego co Pan Burmistrz powiedział  wyjaśniał, że wniosek Komunalnika wpłynął i Rada Miejska ma 45 dni na rozpatrzenie tego wniosku, które upływają pod koniec miesiąca maja. W związku z tym, że na komisjach wyszła sprawa, że proponowane taryfy na wodę i na odbiór ścieków są wysokie i zaistniała potrzeba ponownej analizy kosztów, które poniesiono na wodociągach i na oczyszczalni ścieków. Stąd wniosek Pana Burmistrza o przedłużeniu obowiązywania taryf na wodę i ścieki na 2 miesiące po to, żeby ponownie przeanalizować koszty i sporządzić kalkulacje do zatwierdzenia przez Radę. Jeśli chodzi o Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Ina” w Grabowcu to Spółdzielnia złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf, wszystkie komisje przyjęły opinię pozytywną.

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/201/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,,Komunalnik”. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10za, 3 wstrzymujące się, 0 przeciwnych) podjęła powyższą uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XXXV/240/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

Za zgodą Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej obrady opuściła Pani Izajko Marzanna Radna Rady Miejskiej. W chwili obecnej na sali znajduje się 13 radnych.

 

 

AD.7.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do protokółu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod glosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów 3 za, 1 wstrzymujący się, 9 przeciwnych) nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu

 

 

 

 

 

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że za jego zgodą obrady opuścił Pan Barna Stanisław i na sali znajduje się 12 radnych.

 

 

AD.8.

 

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał załączone do protokółu opinie i wnioski komisji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz zarejestrowano pod Nr XXXV/242/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

AD. 9.

Informacja Burmistrza o realizacji wniosków zgłaszanych przez Radnych oraz mieszkańców gminy Recz.

 

 

Do przedstawionej informacji pytania zgłaszali:

Pan Tadeusz Robaczek zapytał, czy poprawiono zapis w punkcie 24 przedstawionej informacji w taki sposób, że odłączenia dopływu ciepła do budynku Środkowa 20 dokonała Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego a nie ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że sprawdzi, czy ta odpowiedź została poprawiona. Natomiast w sprawie zakupu koszy ten temat został przedstawiony w formie zapytania i jakoś umknął ale został zapisany w protokóle i zostanie wyjaśniony. Potrzeba zakupu koszy istnieje i nad tym należy się zastanowić, ale w tej chwili uchwalony jest budżet i będzie trudno. Proponował, żeby Pan Radny złożył zapytanie jeszcze raz i wtedy będziemy się zastanawiać, spróbujemy jakieś rozwiązanie znaleźć.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew przypomniał, że wniosek zgłaszał na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przy opiniowaniu projektu budżetu gminy na 2006r. i te kosze miały być zakupione ze środków Miejsko-Gminnego Funduszu ochrony Środowiska.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz odpowiadał, że nie zna przyczyn braku odpowiedzi na wniosek, zbadamy i odpowiemy i nikt się nie upomniał o ten wniosek.

 

Innych zapytań nie zgłoszono i na tym ten punkt zakońcono.

 

 

 

AD.10.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

 

Pani Skarbnik dokonała objaśnienia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r. informując, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniach „Modernizacja nawierzchni ulicy Chyżej w Reczu wraz z mostkiem na kanale Reczanka do wzgórza pocysterskiego” i  „Budowa toalety miejskiej w Reczu”,

Komisja przetargowa ds. Zamówień Publicznych przy UM w Reczu stwierdziła, że na realizację w/w zadań zostały złożone oferty na kwoty wyższe niż   zaplanowane środki budżecie na 2006 rok. 

 

w tym:

 

1. zadanie pn: „Modernizacja nawierzchni ulicy Chyżej w Reczu wraz z mostkiem na kanale Reczanka do wzgórza pocysterskiego”:

 

- koszt opracowania dokumentacji technicznej – 6 800 zł,

 

- wartość odwodnienia ( zlecenie z 2005 r.) 12 329,50 zł brutto,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego na odwodnieniu – 250 zł,

 

- wartość oferty wynosi 214 720 zł brutto,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego ( szacunkowo) 2 000 zł,

 

Razem 236 099,50 zł.  Środki ujęte w planie budżetu – 150 000 zł, brakująca kwota to 86 099,50 zł. Wniosek komisji: zwiększenie o 87 000 zł,

 

2. zadanie pn: „Budowa toalety miejskiej w Reczu”:

 

- koszt opracowania dokumentacji – 2 440 zł,

 

- koszt nadzoru inwestorskiego ( szacunkowo) – 700 zł,

 

- wartość oferty z negocjacji – 42 000 zł,

 

Razem 45 140 zł brutto. Środki ujęte w planie budżetu – 20 000 zł, brakująca kwota to 25 140zł. Wniosek komisji:   zwiększenie o 26 000 zł.

 

3.W celu zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań wymienionych w pkt. 1 i 2 proponuje się w ramach zmian w budżecie gminy przesunąć środki z zadania „Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych  k. wsi Pomień”, którego realizacja jest przewidziana w dłuższym okresie, a środki zaplanowane na 2006 rok  nie zostaną wykorzystane.

 

W dyskusji kolejno udział wzięli:  

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy na ulicy Chyżej przewidziane jest dodatkowe odwodnienie, które by wynikało z dokumentacji technicznej.

 

Na powyższe odpowiadał Pan Burmistrz, który informował, że zadanie to jest w dwóch częściach. Pierwsza część to środki przeznaczone na zadanie, które wykonywał Komunalnik i to zadanie było zapisane w budżecie ubiegłorocznym . Ono nie zastało zrealizowane i przeszło na ten rok więc należało na to przeznaczyć środki. Natomiast na pozostałą część na ulicę Chyżą posiadamy dokumentację techniczną, która jest wykonana przez fachowca i wszystkie niezbędne prace są w niej zapisane w tym również odwodnienie.

 

Pan Juszczyk Mieczysław mówił, że w biuletynie pisze, że szalet miejski wykonamy do 15 kwietnia br. Po co takie zakłamanie idzie. Po co Panie Burmistrzu robi się z siebie pośmiewisko, bo jeśli się pisze, że będzie wykonane, no to niech już będzie wykonane a dopiero teraz rozpracowujemy skąd wziąć pieniądze na ten cel.

 

Pan Burmistrz poprosił o odczytanie fragmentu z biuletynu informacyjnego, ponieważ nie pamięta w jakim jest zakresie.

 

W odpowiedzi na powyższe Pan Tadeusz Robaczek odczytał fragment biuletynu ,, Adaptacja  części pomieszczeń w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na szalet miejski. Planowany termin realizacji – 15 kwietnia 2006r.”

 

Zapytał, czy jest już jakiś termin, bo pytał się w marcu to szefostwo Komunalnika mówiło, że nie dostali jeszcze takiego zlecenia. To zadanie w tydzień można zrobić.

 

Pan Grzelak Leon zapytał jeśli weźmiemy środki przeznaczone na zamknięcie wysypiska śmieci, to czy nie dostaniemy jakiś kar z ochrony środowiska. Zapytał, czy to było zbadane.

 

Pan Hejza Andrzej inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim odpowiadał, że

 

szalet miejski jest planowany w starej części miasta i w związku z tym projekt musiał być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , który już wydał opinię pozytywną, która przyszła faksem dopiero wczoraj. To jest ważne, bo z powodu braku pozytywnej opinii konserwatora można wstrzymać prace budowlane.

 

Jeśli chodzi o składowisko odpadów to nie likwidacja tylko rekultywacja. Burmistrz działa zgodnie z decyzją Starosty w sprawie zamknięcia wysypiska śmieci, którego ostateczny termin przypada na 2008 r. Jeśli chodzi o kary to są badane wody odciekowe, wody gruntowe, które są przeprowadzane co pół roku. Tak, że jest bezpieczna sprawa jeśli chodzi o rekultywację wysypiska.

 

Pan Juszczyk Mieczysław zwrócił się do inspektora Hejzy z prośbą żeby nie pisać o szalecie wcześniej a teraz dopiero trzeba wyjaśniać. Sami wprowadzacie w błąd radnych i mieszkańców, powiedział Pan Radny Juszczyk.

 

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Dyskusję zamknięto i projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, którą zarejestrowano pod Nr XXXV/243/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

 

 

 

 

 

AD.11.

 

Informacja o promocji Gminy Recz, jej wizerunku i kierunków działania na przyszłość.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji dotyczące w/w informacji, które stanowią załącznik do protokółu.

Do powyższej informacji pytania zgłaszali:

Pan Tadeusz Robaczek zgłosił kilka uwag do przedstawionej informacji. Jeśli chodzi o termin budowy szaletu to zwrócił się do Pana Burmistrza mówiąc, że dobrze by było żeby chociaż raz dotrzymał terminu. Na 2 stronie w tym samym biuletynie specjalnym to są już sprawy dla Radnego nie zrozumiałe w ogóle. Na stronie 10 pisze się o hali gimnastycznej podając jej wartość kosztorysową 7,5 mln. zł. a na końcu wartość zadania wyszacowano na 8,6 mln. zł. Jest jeszcze trzecia kwota podana w piśmie dla dwóch radnych gdzie podaje się wartość

8 741.000 zł. Na końcu zapytał która wartość szacowanej inwestycji jest prawdziwa?

            Następna rzecz to jest ten moment gdzie się wspomina o kontaktach z prasą informował, że jest w posiadaniu artykułu z Gazety Wyborczej, w którym się pisze, że przy realizacji ogrodów rustykalnych będzie zatrudnionych na stałe dwóch pracowników. Jest to wywiad z Państwem Rozalią i Zbigniewem Ligus. Wiemy jak to jest na dzisiaj.

Ten biuletyn, który został wydany Pan Radny Robaczek nie nazywa promocją gminy ale jest bardziej skierowany dla przedsiębiorców i to jest jakby marketing przedwyborczy . To jest dalsze wirtualne działanie Pana Burmistrza, powiedział Pan Radny.

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że stało się bardzo dobrze, że taki biuletyn został wydany. Są może niedociągnięcia, są też sytuacje, że coś planowano i nie zrealizowano w określonym terminie. Teraz znamy przyczyny takiego stanu. Nie trzeba więc nagłaśniać, że ktoś podał termin i nie dotrzymał tego terminu.

Natomiast co do hali gimnastycznej rzeczywiście w tym biuletynie są przekłamania ale nie tak, bo nawet dzisiaj nie będzie wiadomo jaki to będzie koszt budowy hali gimnastycznej, bo będzie to wynikało z przetargu. To nie jest kampania Burmistrza tylko to jest krytykowanie wszystkiego co Burmistrz i Rada robi.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w chwili obecnej omawiana jest informacja o promocji a nie o biuletynie. Proponował więc zgłosić swoje zastrzeżenia do biuletynu w wolnych wnioskach. Z tego co Pan Przewodniczący Rady Miejskiej słyszy to Pan Radny do informacji nie ma zastrzeżeń.

Pan Kowalewski Dariusz informował, że w pierwszych 4 numerach biuletynu był zaangażowany od strony informatycznej w składaniu biuletynu. Nie jest łatwą rzeczą zrobić biuletyn. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że biuletyn jest bardzo potrzebny i przy jego opracowywaniu nie biorą udziału profesjonaliści. Po prostu młodzi ludzie się uczą robić biuletyn. Jeżeli ktoś się uczy to popełnia błędy a nie popełnia błędów ten kto nie robi nic. Gdyby tego biuletynu nie było to nie byłoby dzisiaj dyskusji.

Druga rzecz to rzecz bardzo pozytywna. Jest to przeniesienie Gminnego Centrum Informacji do centralnego punktu miasteczka tj. do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Jest to właściwe miejsce dla Gminnego Centrum Informacji., jest to bardzo potrzebna. Okazało się, że bardzo dużo ludzi przychodzi do Gminnego Centrum Informacji. Jest tylko jedno małe ale. Gdybym był osobą z zewnątrz, która zatrzymała się w Reczu podczas podróży na jakiś odpoczynek i nie wie, że jest w Reczu coś takiego, to należałoby powiesić dużą tablicę ,,Gminne Centrum Informacji„ i jeszcze do tego znak informacji turystycznej, który jest w całej Europie znormalizowany. Bardzo fajnie by to było.

Pan Juszczyk Mieczysław powiedział, że od bajek dla dorosłych to jest Kłobuszewski. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to były robione ogrody bonzai. Pytałem się mieszkańców Recza gdzie są te bonzai. Dopiero trafiłem na Pana Władysława Huszczę, który pozwolił mi na przytoczenie jego nazwiska i powiedział, że 27 miało być to wyreklamowane a tu jest cichutko i nikt o niczym nie wie. Brak jest informacji, bo dopiero Pan Huszcza mi powiedział gdzie są bonzai. Tak wypowiedział się Pan Juszczyk.

Pan Józef Romanowski podzielił wypowiedź Pana Robaczka i powiedział, że nie można w jednym biuletynie 1 mln. w tą czy 1 mln. w tą podawać, bo przecież to ludzie czytają. Powiedział, że ma od Pana Burmistrza dokument z czerwonymi pieczątkami, w którym jeszcze inna suma jest podana jeśli chodzi o budowę hali sportowej i też o 1 mln. się nie zgadza. Ja ten biuletyn odbieram jako sieczkę wyborczą, powiedział Pan Radny. Zapytał dlaczego się nie pisze o problemach. Jest to gazeta pro burmistrzowska i tak to trzeba odbierać.

Natomiast jeśli chodzi o informację o promocji gminy to Panie Burmistrzu ,,Przyjazny Urząd” no program jest, ale ja za te cztery lata doznałem tyle nieprzyjemności ze strony Urzędu. Mnie nie wpuszczano, dokumentów mi odmawiano itd. To są tylko wirtualne, tak jak tutaj powiedziano, programy gdzieś tam na papierze. Uczestnictwo w konkursie ,,Profesjonalna Gmina, przyjazna i wesoła” 23 miejsce i jest ciekaw jakie jest w ogóle kryterium oceny. Jacy inwestorzy u nas coś rozpoczęli robić? Ja dzisiaj podawałem przykłady, że u nas się blokuje inwestorów. To co to jest ,,Gmina jest Przyjazna inwestorom”? Tego nie rozumiem, powiedział Pan Radny Romanowski. To jest wszystko ładnie na papierze, przed wyborami się przyda. Tak zakończył Pan Radny .

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz podziękował za wszystkie głosy i stwierdził, że są one uzasadnione, te krytyczne również. Na pewno jeszcze trzeba wiele zrobić żeby ta promocja gminy była o wiele lepsza. Tak naprawdę to tej promocji w ogóle w gminie nie było. Zaczęliśmy od tego, że zastanawiamy się co praktycznie promować w naszej gminie. Jak badania zostały przeprowadzone, to okazuje się, że największym atutem w naszej gminie jest środowisko naturalne i zabytki. I co my mamy promować w tej materii kiedy nie mamy nawet działalności na zewnątrz związanej ze środowiskiem, ani nie można wykorzystywać faktu istnienia na naszym terenie zabytków cennych, bo są nie zagospodarowane i nie wykorzystywane.  Wszystko we właściwym czasie, stopniowo i bez fajerwerków.

Zgadza się, że drobne zdarzenia tutaj wyrastają do dużej rangi. Burmistrz się cieszy, że się o tym mówi, bo to też jest promocja gminy. Mówimy tu o ogrodach rustykalnych i dużo się osób o tym dowiedziało gdzie jest ta gmina Recz. Będziemy jeszcze w tym roku realizować drugi etap przy kościele, bo są na to środki z Interregu. Są to drobne projekty ale one służą jednocześnie promocji gminy, bo trzeba wyszukiwać takie walory i takie ciekawostki w naszej gminie, które zwrócą na naszą gminę uwagę kogoś kto chciałby tutaj z czegoś skorzystać. Na razie do tej pory korzysta z bardzo atrakcyjnego obiektu, zwiedza kościół gotycki ale jest to trochę za mało. Na zagospodarowanie zabytków są duże pieniądze 200.000 – 300.000 zł. Natomiast taki ogródek rustykalny to 20.000 zł. ale trzeba go założyć tak żeby on był rzeczywiście atrakcyjny, ich rozwój trwa. To co założyliśmy rok czy dwa lata temu, to za jakiś czas będziemy czerpać z tego przyjemność i zainteresowanie ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Wtedy poświęcą nie tylko 15 minut na zwiedzenie kościoła ale również zobaczą inne miejsca. Te ogrody nie są jeszcze wystarczająco atrakcyjne żeby były przedmiotem takiej akcji reklamowej czy promocyjnej. Trzeba jeszcze na to poczekać.

Jeśli chodzi o wydawanie biuletynu to podziękował również za te krytyczne uwagi. To prawda, że biuletyn specjalny jest tendencyjny. Tam nie mówi się o problemach gminy tylko się mówi o planach, przedsięwzięciach, to co do tej pory zostało zrobione, jak gmina została zinformatyzowana. To nie są sprawy fikcyjne i wirtualne i tu nie zgadza się z Panem Radnym, bo one są rzeczywiste i prawdziwe. Ten biuletyn jest tendencyjny tylko dlatego, że został wydany jako jedyny, który miał trafić do osób z zewnątrz, szczególnie do potencjalnych inwestorów, do ludzi, którzy prowadzą jakieś interesy poza gminą. Przypomniał, że jak zostało zorganizowane ,,Złote Reckie Koło” to zostali zaproszeni mieszkańcy Recza, którzy dzisiaj już nie mieszkają w Reczu i prowadzą tam interesy, są szefami spółek, bądź pracują na uczelniach po to, że jak czytają materiał, że nad jeziorem wapnickim został opracowany plan miejscowy i trzeba się liczyć z tym, że można tam działkę rekreacyjną nabywać. Gmina w prawdzie nie zarobi na tym interesie, bo to nie jest jej własność ale zarobi na podatkach. Oprócz tego pierwszego numeru nie ma tam wypowiedzi typu jaki to ja jestem piękny i wspaniały. Staramy się tam informować, piszemy o faktach i planach. Burmistrz zgadza się, że z tym planowaniem nie jest najlepiej  i trzeba mnóstwo energii włożyć żeby to planowanie dostosowywać do rzeczywistości. Nie ma uchwalonych planów rozwoju, nie ma planów miejscowych. Uchwalanie takich planów długo trwa ale potem  realizacja inwestorska już jest przyspieszona. Nasza gmina zrobiła bardzo dużo w tym kierunku żeby poprawić tą sytuację.

Koszty budowy hali to prawda, że są rozbieżności. Jest projekt kosztorysowy, wykonany przed dwoma laty i później poprawiony. Wcale to nie jest takie proste, bo jeśli byśmy dostawali środki z Unii Europejskiej i tu przypomniał, że na 40 wniosków w województwie zachodniopomorskim przeszedł tylko jeden i to w Szczecinie, to byłaby prosta sprawa. Ale w sytuacji kiedy nie ma pieniędzy i będziemy robić taką metodą jak te ogródki rustykalne, to jeszcze długo będziemy czekać na zrealizowanie tego zadania. Nie boimy się tego, szukamy dodatkowych źródeł finansowania. Faktycznie milion w tą czy w tą ma znaczenie. W tej chwili nie ma konkretnej kwoty, bo to dopiero przetarg pokaże.

Odnośnie Gminnego Centrum Informacji uwagi są uzasadnione, ale ono niedawno przeszło do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i tablica z Urzędu Miejskiego nie została jeszcze przeniesiona. Proponował, żeby zrezygnować z tego napisu informacja turystyczna, bo tak naprawdę to nie mamy dobrej oferty za wyjątkiem dobrej kuchni w restauracjach i dwóch miejsce gdzie można wypocząć .

,,Przyjazny Urząd” może nie wszyscy sądzą, że jest on przyjazny ale dzisiaj o wiele mniej głosów twierdzi, że jest on nieprzyjazny i o to w tym wszystkim chodzi. Dążymy do tego żeby był coraz bardziej otwarty. To ,,akwarium” o którym się na poprzedniej sesji mówiło ma konkretny cel. Interesant ma się czuć pewniej i musi wiedzieć, że tam na niego czekają a nie, że on całuje klamkę. ,,Gmina przyjazna inwestorom” zaproponował, żeby wejść na tą stronę i tam jest taki odsyłacz i można przeczytać kryteria oceny itd. m.in. chodzi o klimat tworzony dla przedsiębiorców. Jeżeli są czynione starania to one muszą kiedyś przynieść efekt.

Burmistrz powiedział, że nie jest to ostatnia uwaga. Wie, że teraz na każdej sesji będziemy słuchać zarzutów, że jest to marketing polityczny i trudno. Burmistrz się z tym już pogodził.

Pan Józef Romanowski powiedział, że ten punkt brzmi m.in. kierunki działania na przyszłość, to Panie Burmistrzu zapytał jakie Pan planuje działania na przyszłość aby zmniejszyć bezrobocie a przy przyjmowaniu władzy ten procent był znacznie niższy. No i jakie działania jeśli chodzi o oddłużenie gminy, bo też wiemy, że w tym roku mamy planowane zadłużenie gminy na poziomie prawie 60% a tamta kadencja zostawiła 12%.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz zapytał, czy są to pytania dotyczące promocji? Jeśli chodzi o promocję to działania zachęcające inwestorów i ujęte są w informacji przedstawionej na dzisiejszej sesji.

Innych pytań ani wniosków nie zgłoszono i na tym zamknięto ten punkt.

 

 

AD. 12.

 

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przedstawił ustną informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami:

04 kwietnia 2006r. odbyło się spotkanie zespołu ds. strategii, ponieważ opracowujemy strategię gospodarczą zresztą na wniosek jednego z sołtysów, ale opracowujemy ją własnymi siłami bez udziału osób z zewnątrz. Tylko i wyłącznie posiłkujemy się w tej materii magistrantką, która pochodzi z Recza i pisze na temat strategii pracę magisterską i w ten sposób łączymy dwie rzeczy, pomagamy w edukacji i jednocześnie realizujemy nasze własne zadania. Oczywiście to zostanie poddane szerokiej konsultacji na podstawie ankiet, które do państwa Radnych i Sołtysów wyszły i prosił o ich szybki zwrot. 200 osób bierze udział w ankiecie, bo to jest jakaś reprezentatywna grupa, tak twierdzi magistratnka, która studiuje na Uniwersytecie Szczecińskim .

11 kwietnia br. mieliśmy na terenie gminy wizytę przedstawicieli firmy Aquanet z Poznania, w której brali udział przedstawiciele Komunalnika i Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie w celu zapoznania się z gminą i ewentualnie nieodpłatne opracowanie jakiegoś planu koncepcji rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy z uwzględnieniem również działalności Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” w Grabowcu.

Jest to krok, który za kilka lat powinien przynieść efekt w postaci wspólnej gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy i to w nowoczesny sposób dlatego, że dzisiaj są już takie rozwiązania, o których my nie mieliśmy świadomości. A wynika to stąd, że ta firma Aquanet jest firmą nowoczesną i dużą i wiele już rozwiązała takich problemów na terenie  gmin wokół Poznania.

Mieliśmy też spotkanie z przedstawicielem firmy, która zalega nam bardzo dużo w podatkach i przygotowujemy ugodę, że nastąpi spłata tych podatków wraz z zaległościami. To jest też taka informacja, że po kilku latach sytuacja się stabilizuje jeśli chodzi o dochody. To nieprawda jest, że z podatku rolnego mamy mniej wpływu, bo jak porównamy w stosunku do roku ubiegłego, to wpływy ciągle rosną i maleją zobowiązania w stosunku do gminy. Zestawienia takie posiadamy z kilku lat i to dotyczy zaległości w zobowiązaniach podatkowych i opłat na terenie naszej gminy.

Gmina nasza ma zamiar przystąpić do II etapu programu e-Vita w związku z tym przypomina, że te nie wykorzystane 100.000 zł., które gmina posiada na koncie nie wygasających środków. W latach ubiegłych gmina wykorzystała w ocenie Burmistrza ponad 120.000 zł. ale te środki były w postaci podarowanego sprzętu i przeprowadzonych szkoleń , plus trzy granty o wartości 3.000 zł., które już z kolei były zrealizowane na naszym terenie gdzieś około 10.000 zł. Podpisaliśmy umowę, że na ten rok dostajemy dalsze 100.000 zł. do rozwoju tej sieci informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich już teraz. Wniosek na II etap został przygotowany z organizacjami, stowarzyszeniami, jednostkami i Urząd Miejski jest głównym partnerem, ponieważ ma największe doświadczenie.

21 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej z udziałem Zarządu Spółki Komunalnik i biegłym rewidentem, który badał finanse spółki i jest opinia, ale jeszcze nie mamy wypracowanego stanowiska. Aktualnie spółka przygotowuje sprawozdanie z bilansem, które w we właściwym terminie zostanie złożone i przeanalizowane.

26 kwietnia br. odbyło się spotkanie w Gorzowie w Spółce PEC, gdzie Burmistrz podpisał w imieniu gminy list intencyjny, w którym przystąpiły cztery strony: PEC i WARR umawiały się co do sposobu przejęcia tej ciepłowni na biomasę a gmina Recz występuje jako partner, który się zobowiązuje tylko do tego, że będzie w przyszłości czyniła starania żeby nowi potencjalni odbiorcy ciepła zgłaszali się do tej firmy. Zgodnie z opinią radcy prawnego  gmina mogła jako partner taki list podpisać a Burmistrz w jej imieniu.

Zapytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono i na tym zamknięto ten punkt.

 

 

AD.13.

 

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił krótką ustną informację podając, że zajmował się przygotowywaniem materiałów na sesję dzisiejszą dyżury w biurze Rady Miejskiej w każdą środę wspólnie z Panem Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej, udział w sesjach Rady Powiatu, udział w komisji naszej Rady.

Zapytań do informacji nie zgłoszono i na tym zamknięto ten punkt porządku obrad.

 

 

AD. 14.

 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Interpelacje i wnioski radnych kolejno zgłaszali:

Pan Tadeusz Robaczek zapytał, kto z Państwa Radnych znał temat, że gmina przejęła ogrzewanie czyli podpisała umowę z Zakładem Gazowniczym Szczecin a dalej dostarczycielem ciepła była jakby Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Radny wie, że była podpisana umowa cesji z WARR ale jeżeli taka umowa nastąpiła to Pan Radny uważa, że Pan Burmistrz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w grudniu powinien poinformować Radę o tej umowie. Druga taka sesja była w lutym i też Pan Burmistrz nie informował Rady o podpisanej umowie z Zakładem Gazowniczym. Informuje Burmistrz dopiero Radę Miejską po 3,5 miesiąca od podpisania tej umowy i umowy cesji. Pan Radny zwrócił się do Pani Skarbnik, bo wiadomo, że ustawa o samorządzie gminnym art. 61 mówi, że gospodarka finansowa gminy jest jawna i jeszcze jakby nawiązać do Przejrzystej Gminy, to to bardziej by się łączyło. Pani Skarbnik powiedziała podczas komisji, że musi się najpierw dowiedzieć, czy może udostępnić takie treści umowy, kserokopie itd., bo Pan Radny chciał po prostu zobaczyć jak było. Dnia 10 kwietnia br. wszyscy odbiorcy ciepła otrzymali pisma od WARR , powiadomienie, że przekazuje się dostarczanie ciepła od miesiąca marca do miesiąca września czyli na dzień dzisiejszy ogrzewanie przejął Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Są jakby zawierane umowy z WARR a ciepło dostarcza ZGKiM. Z informacji jaką uzyskał wynika, że gmina ma na dzień dzisiejszy 145.000 zł. zadłużenia czyli są to zaległości WARR. Sprawa jest trudna dla gminy, bo nie wiadomo jak ta spółka się zachowa, bo wiemy co mówił Prezes. Pana Radnego pytanie, czy nie należało przy tej umowie cesji, można było skorzystać doradców księgowych, tak zabezpieczyć przepływy środków, żeby te środki na przykład w postaci dodatków mieszkaniowych, które były przyznawane na ogrzewanie, nie były od razu scedowane na gminę. Dodatki te szły do WARR aż do końca marca. Czy nie można było od razu scedować wpłat na Zakład Gospodarki Komunalnej czy na gminę? Tak samo jest przekonany, że jednostki nasze do końca lutego za ciepło płaciły do WARR. W związku z tymi niejasnościami, które wynikają na podstawie art. 87 pkt.1 Statutu Gminy wnioskuje o dokonanie kontroli kompleksowej przez Komisję Rewizyjną obejmującej gospodarkę cieplną na terenie miasta Recz w sezonie grzewczym  2004/2005 i 2005/2006 gdyż może wtedy będzie dostęp do dokumentów . W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, to chciałby wiedzieć, czy WARR w sposób nieświadomy nie wylorowała nie tylko Burmistrza ale naszą Gminę.

Pan Józef Romanowski nawiązał do wypowiedzi poprzednika mówiąc, że sprawa ta jest oczywista. Na podstawie swojej wiedzy mogę powiedzieć, że do zadań Burmistrza należy dostarczanie ciepła mieszkańców, ale wystąpiła awaria w grudniu 2005r. i trzeba było sytuację ratować, bo zima była mroźna, ale następne działania co miesiąc należało zabezpieczyć. I to co mówił Pan Radny Tadeusz Robaczek, jak można było podpisać umowę cesji czyli przejęcie płatności za gaz jednocześnie pozwalając żeby wszystkie środki za gaz i za dodatki mieszkaniowe szły na konto WARR. Kto to odda? Oni oddadzą, jak mają tyle pieniędzy i jeszcze z gazem zalegają. Później co robi WARR? To co było na ostatniej sesji, bo Prezes informował, że zapłacili za gaz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo też nasz Zakład zalegał, tylko dlatego, żeby uzyskać wiarygodność naszego ZGKiM w celu podpisania umowy z Zakładem Gazowniczym, bo Zakład ten postawił sprawę jasno nie podpisze umowy ani z WARR ani z gminą dopóki dotychczasowe zaległości za gaz nie zostaną zapłacone. WARR bardzo ładnie to zrobił i Pan Burmistrz na to przystał, podpisał cesję i do końca marca prawdopodobnie to będzie około 400.000 zł. ( 350.000-370.000). Proszę Państwa, to jest narażenie finansów publicznych na uszczuplenie.

To zrobił Burmistrz i dzisiaj otrzymał absolutorium, za grudzień 150.000 zł. Dlaczego gmina ponosi wydatki w związku z uruchomieniem naszych kotłowni? Jeżeli WARR już po pierwszym miesiącu stwarza problemy, to powinno się rozwiązać umowę i przejąć znowu zadanie dostarczanie ciepła na teren miasta i skierować wszystkie środki dodatki na rachunek gminy. A nie w ten sposób, że WARR zarabiał a nie płacił za gaz. Kto tak robi? To tak trzeba na to spojrzeć, Proszę Państwa. Burmistrz to podpisał nie zabezpieczył tych należności . A przejął na siebie odpowiedzialność, te zobowiązania i nie informuje Rady, w grudniu nie informuje, w lutym nie informuje. Dopiero później. Panie Przewodniczący ta sesja była nadzwyczajna a Pan to złagodził i powiedział, że zwyczajna. Jaka zwyczajna? W planie pracy Rady Miejskiej nie było tej sesji. Powinno się nazwać ją nadzwyczajną tylko Pan Przewodniczący nie chciał podkreślić powagi i sytuacji. I tak przeszliśmy do porządku dziennego. I te pieniądze osobiście Pan radny nie liczy, że WARR odda a PEC to będzie dobry wujek, który tu przyjdzie we wrześniu czy w październiku i wszystkie zaległości z gminy zdejmie i przejmie kotłownię na słomę. Naprawdę spójrzcie prosto w oczy. To my będziemy płacić, bo te pieniądze już poszły i nie wiadomo czy wrócą do gminy. To są setki tysięcy złotych a są mieszkania na Rynku gdzie nie ma gazu , 8 inwestycji nie zostało zrealizowanych, co dzisiaj udowadniałem. Spójrzcie , nas społeczeństwo rozliczy, już jest koniec kadencji. I tu jest błąd Pana Burmistrza, bo na moją wiedzę to jest skandal, bo powinno się zablokować środki. A jeżeli umowy nie dotrzymują, to są kary umowne. Co nas to obchodzi, że są złe urządzenia zamontowane na ciepłowni na słomę. To jest firma obca, która weszła na nasz teren i gwarantowała nam dostawy ciepła i ile nas pięknymi słówkami Panowie Prezesi czarowali.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie konkretnych wniosków, bo w chwili obecnej Pan Radny powtarza argumenty Pana Radnego Robaczka Tadeusza.

Pan Józef Romanowski powiedział, że popiera wniosek zgłoszony przez Pana Robaczka

o dokonanie kontroli kompleksowej przez Komisję Rewizyjną obejmującej gospodarkę cieplną na terenie miasta Recz w sezonie grzewczym 2004/2005 i 2005/2006.

 

 

 

Trzeba sobie zadać pytanie, czy te pieniądze wrócą do kasy gminy, bo w ocenie Radnego środki te nie wrócą i to jest błędne działanie Pana Burmistrza, który błąd popełnił w momencie podpisania cesji.

Przystąpił obecnie do zgłaszania zapytań i wniosków:

1.      Panie Burmistrzu, czy została wypłacona tzw. ,,trzynastka” dla Pana i Zastępcy za 2005 rok?

2.      Panie Przewodniczący jaka jest treść odpowiedzi od Izby Skarbowej w sprawie oświadczeń majątkowych za 2004 rok dwóch radnych Pana Kowalewskiego i Pana Cybulskiego? Izba miała sprawdzić i nic do dzisiaj nie wiemy.

3.      Czy wydał Pan Burmistrz już decyzję w sprawie uwłaszczenia nieruchomości Rynek 1?

4.      Czy mecenas Pan Wiesław Drabik pobierał i pobiera, teraz to już właściwie nie, bo wiemy, że już nie pracuje, wynagrodzenie z tytułu pełnomocnictwa zastępstwa procesowego za wystawianie pozwów do sądów za zaległości czynszowe?

5.      Dlaczego na projektach uchwał nie ma pieczątek radcy prawnego, co jest wymogiem ustawowym? Jest tak ważna uchwała dotycząca absolutorium i nie ma pieczątek.

6.      Panie Burmistrzu , Pan jest głową miasta i to co sobie Pan myśli jako Pan Ligus, to jest Pana indywidualna sprawa, ale była pierwsza rocznica śmierci Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II i flagi na Urzędzie nie były wywieszone, flagi na Rynku nie były wywieszone. Cała Polska, wszystkie miasta uhonorowały tą rocznicę a Pan tego nie zrobił. Ma Pan w obowiązku pewne rzeczy jako Burmistrz wykonywać.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwrócenie uwagi Panu Radnemu Józefowi Romanowskiemu żeby nie krzyczał na Burmistrza i żeby pytał w normalnym tonie.

7.      Na jakim etapie są organizowane prace w sprawie budowy hali sportowej, bo my nic nie wiemy, co się dzieje?

8.      Co się dzieje z wymianą kanalizacji sanitarnej na ulicy Słonecznej?

9.      Czy będą wreszcie wywiezione te śmieci między ulicą Lipową a Choszczeńską? Dwa razy miał Pan radny zapewnienie, że już, już, już i do dzisiaj nie zrobiono tego. Tam jest już góra śmieci.

Pan Tadeusz Robaczek mówił, że Pani Skarbnik na jednej z komisji informowała, że opłaty za gaz są płacone nie z budżetu ale z kredytu. W związku z tym poprosił o wytłumaczenie tego.

Dalej zapytał na jakim etapie jest wyłączanie ruchu kołowego pojazdów powyżej 12 ton na ulicy Środkowej?

Pan Juszczyk Mieczysław zwrócił się do Pana Burmistrza mówiąc, że szkoła Nr 2 w Choszcznie buduje halę za 3 mln. zł. i należało by się przyjrzeć temu, bo u nas podwójna cena będzie. To jest hala na 40 m. długości i 24 m. szerokości.

Pan Matczak Edmund powiedział, że jest już wiosna i jak będzie z tymi drogami gminnymi.

1 maja się zbliża a tu nic się nie robi.

Zapytał też o mieszkanie dla Pani Kanturskiej z Pomienia. Było dwóch inspektorów ale co dalej z tym budynkiem. Nie ma na sesji Pana Dyrektora ZGKiM.

Podziękował za remont mostku na drodze powiatowej do Pomienia.

Pan Grzelak Leon zgłosił sprawę przystanku w Sicku, który został rozebrany i przekazany na złom . W tej chwili szpeci naszą gminę. Wnioskował o wybudowanie przystanku ale nie z metalu, bo dużo ludzi z tego przystanku korzysta przede wszystkim ludzi z Sokolińca.

Druga sprawa to jest wywóz ścieków przez SM Sulino z bloków w Sokolińcu. Wstępnie rozmawiał z inspektorem w Urzędzie Miejskim, z Panem Przewodniczącym Adamiakiem, który próbował to załatwić, ale nic nie wyszło. Dalej Pan Prezes SM Sulino nie wywozi tych ścieków systematycznie. Ścieki zalewają ogrody, robi się stawek a wiadomo idzie ciepło i jest bardzo duży smród. Nie wie czy wystąpić do SANEPIDU, czy do Inspektora Ochrony Środowiska, bo trzeba to w skuteczny sposób załatwić.

Skowrońska Zenona zapytała, co wyszło w sprawie biurowca w Nętkowie, bo mieliśmy to przejąć a są jakieś powikłania. Co tam właściwie jest? Wystąpiła też w sprawie chodnika, który miał być ułożony po drugiej stronie przystanku autobusowego. Burmistrz obiecał, że będzie to zrobione. Prosiła, żeby pomyśleć o tym i żeby ten chodnik wykonać.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2006r.

 

 

 

W sprawie zapytania Pana Romanowskiego, co się dzieje w sprawie oświadczeń majątkowych Pana Radnego Cybulskiego Marka i Pana Radnego Kowalewskiego Dariusza odpowiedział, że jest to sprawa Urzędu Kontroli Skarbowej i tam się należy zwrócić z takim zapytaniem.

Ponadto Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział na zarzut postawiony w sprawie rzekomego braku pieczątki radcy prawnego na projekcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2005r. Poinformował, że ten projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego na miesiąc przed sesją i wszyscy radni taki projekt otrzymali wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2005r.

Pan Józef Romanowski zapytał, czy Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ma jakieś informacje w sprawie oświadczeń majątkowych w/w radnych na co Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że takich informacji nie posiada.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w ślad za zarzutem, że Komisja Rewizyjna nie pracuje w pełnym składzie ponowił apel o zgłaszanie się do pracy w Komisji Rewizyjnej.

Pan Juszczyk Mieczysław przypomniał, że Klub Radnych porozumienie rozwaliło Komisję Rewizyjną. Po wyborach uzupełniających do komisji miał wejść Pan Jagiełło i Porozumienie sprzeciwiło się temu a teraz jest problem i nie ma komu naprawić i cicho sza.

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, gestii Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest zaproponowanie kandydata na zastępcę Przewodniczącego komisji. (§ 82 ust. 3 Statutu Gminy). Widocznie Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sobie nie życzy zastępcy skoro nie proponuje.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie przypomniał, że oczekuje na kandydata, który chciałby uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej i jeśli taki kandydat się zgłosi, to Rada Miejska uchwałą powoła go w skład Komisji Rewizyjnej. Natomiast od organizacji pracy komisji jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał na zgłaszane wnioski i zapytania mówiąc, że będzie się starał mówić bez emocji, będzie spokojniej trochę.

Jeśli chodzi o te dwa wystąpienia Panów Radnych Pana Robaczka i Pana Romanowskiego, to zaproponował, żeby Pani Skarbnik odpowiedziała na to pytanie, bo właściwie nie wie czy to jest pytanie, czy wystąpienie. Odnosi wrażenie od dłuższego czasu, że tu nie chodzi o wysłuchanie odpowiedzi, tylko żeby powiedzieć co się myśli. Więc wypowiedziane zostało i Burmistrz nie zarejestrował konkretnych pytań ale myśli, że zwróci się do Pana Przewodniczącego o pozwolenie żeby Panowie jeszcze raz zadali pytania wprost.

Prosił, żeby Pani Skarbnik odpowiedziała na pytanie w sprawie trzynastek.

Jeśli chodzi o budynek Rynek 1 to odpowiedział, że odpowiada niezmiennie jak co sesję, że nie.

Pan Romanowski Józef wtrącił, że nie wpłynął wniosek od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przypomniał, że Pan Radny zapytał się, czy Pan Burmistrz wydał decyzję o uwłaszczeniu.

Jeśli chodzi o mecenasa Drabika, czy pobiera wynagrodzenie za udział w zastępstwie procesowym Burmistrz odpowiedział, że Burmistrz jako przedstawiciel gminy nie zlecał Panu mecenasowi takich zadań. Więc nie wie. Jeśli chodzi o Urząd Miejski, to nie.

Sprawa pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II to nie wie ale chyba na mieście były flagi. Zarzut uznaje za słuszny, bije się w piersi i każdy powinien to zrobić. Jest bardzo duże wydarzenie i należało podpowiedzieć.

W sprawie budowy hali, na jakim jest etapie to odpowiedział, że właśnie dzisiaj są panowie w Ministerstwie Sportu, ponieważ ciągle Ministerstwo nie zgadza się na podpisanie umów z gminą na wykorzystanie tych środków o wielkości 1,5 mln. zł. w latach 2006/2008 i upiera się żebyśmy to zrealizowali w latach 2006/2007. Burmistrz oświadczył, że w tak krótkim czasie jest to niemożliwe ze względu na koszty i nawet nie można tego zmieścić w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym żeby w ciągu dwóch lat ten temat zrealizować. Dlatego musiałem być tutaj i nie mogłem być osobiście w Warszawie ale myśli, że zastępca i inspektor Krzysztof Lipka przynajmniej otworzą furtkę i będzie można rozmawiać.

W sprawie sieci kanalizacji na ul. Słonecznej, pytanie brzmiało na jakim etapie Burmistrz odpowiedział, że jest na dobrym etapie i będzie wykonane.

W sprawie, czy będą wywiezione śmieci odpowiedział, że tak.

W sprawie hali sportowej, żeby się przyjrzeć projektowi z Choszczna powtórzył jeszcze raz, bo uważa, że warto na ten temat rozmawiać tym bardziej, że tego zadania jeszcze nie realizujemy. Koncepcja, którą przyjęto do realizacji, nie w naszej kadencji ale jeszcze w poprzedniej ciągle będzie realizowana zgodnie z wolą Rady i zgodnie z wolą mieszkańców. Nie ma dzisiaj możliwości, żeby w tamtym miejscu, tam gdzie ta hala ma stanąć, pojawiła się hala typu namiotowego taka jak jest planowana przy Zespole szkół w Choszcznie. Dlatego proponuje żeby takich wariantów nie rozważać, bo nie ma takich możliwości. Przede wszystkim  Konserwator Zabytków nie zaopiniował by nam pozytywnie tego projektu oraz trzeba wziąć też pod uwagę koszty związane z projektowaniem, które już wydała gmina i które jeszcze trzeba by było wydać na nowy projekt. Na temat tej koncepcji dyskutowano już wiele razy i zrezygnowaliśmy z tej części basenowej, bo nie było by nas stać na utrzymanie takiego obiektu.

W sprawie dróg gminnych poprosi o wypowiedź Pana Prezesa ZUH ,,Komunalnik” spółka z o.o. w Reczu.

W sprawie mieszkania dla Pani Kanturskiej z Pomienia wyjaśniał, że cały czas o tym myślimy  ale wiemy, że Pani miała jedną propozycję i jej nie przyjęła. Dlatego czekamy aż pojawi się takie mieszkanie z odzysku, które spełni oczekiwania tej Pani.

W sprawie przystanku w Sicku wniosek jest zasadny. Materiał został na oczyszczalni ścieków.

W sprawie SM Sulino odnośnie wywozu ścieków odpowiedział, że będziemy interweniować i będziemy próbować rozwiązać ten problem. Więcej powie Pan Hejza Andrzej inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim.

W sprawie biurowca w Nętkowie wyjaśniał, że gmina na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych spełniła wszystkie warunki i musiało to trwać bardzo długo, bo chodziło również o opracowanie planu miejscowego. Potem otrzymaliśmy pismo, że Agencja się wycofuje, żeby ten obiekt przekazać gminie. Burmistrz posiada wszystkie dokumenty i nie będzie to takie proste żeby się z tego wycofać. Nie może być tak, że na ich wniosek opracowujemy plan miejscowy a potem Agencja zmienia zdanie. O rozwiązaniu tego problemu Burmistrz będzie informował.

W sprawie chodnika w Nętkowie Burmistrz wyjaśniał, że nie obiecywał, że tam będzie chodnik . Nie ma tam aktualnie w planie budowy chodnika w tej chwili. Są oczywiście materiały z odzysku, które można by wykorzystać i zrobić ten chodnik. Mieszkańcy kiedyś na spotkaniu mówili, że bardziej im doskwiera ta droga koło sklepu w kierunku bloków. Mówili, że tam jest większy problem, bo chodzi o dobudowanie nowej lampy i problem z przejściem, bo wody się zbierają. Burmistrz się zastanawia, czy jest sens budować chodnik w tamtym miejscu i to jeszcze siłami własnymi, bo ten chodnik w bardzo krótkim czasie  się znowu rozpłynie, bo dzisiaj robi się chodniki stabilne przez firmy. Ledwo wykonaliśmy plac wokół Ośrodka Wspierania Rodziny.  Może należy się zastanowić na chodnikiem z ruchomych elementów jeśli się znajdzie ktoś kto potrafi to zrobić.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, by Pan radny Robaczek powtórzył swój wniosek w sprawie środków finansowych na gaz.

Pan Robaczek Tadeusz powiedział, że przede wszystkim nie usłyszał od Pana Burmistrza odpowiedzi czemu nie poinformował Rady, tylko tak ten temat przekierował itd.

Pan Robaczek stwierdził, że nie lubi mówić tak, żeby zaistnieć, jak sugerował Pan Burmistrz.

Zwrócił się do Wysokiej Rady  o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarki cieplnej miasta Recz w ostatnich dniach sezonu grzewczego. W związku z tym, że jest sporo kontrowersyjnych spraw m.in. nawet dzisiaj a mianowicie, że kwota na koniec grudnia  na naszej komisji jest 42.000 zł. a u Pana Romanowskiego jest grubo ponad 150.000 zł. To są te różnice. Pytał się o wgląd do umowy. Kazała mi Pani Skarbnik jutro przyjść i jutro mi pokazuje zapis z ustawy o finansach publicznych, że nie mogę mieć wglądu. Wobec powyższego zwraca się do Komisji, która być może będzie mogła. I to w skrócie tyle.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że odpowiedź, którą Pani Skarbnik udzieliła na komisji 42.000 zł. to takie było obciążenie za gaz za miesiąc grudzień i na tą fakturę otrzymaliśmy środki z jednostek, które odbierały ciepło. Z tytułu opłat, które miały iść do WARR poszły do gminy żeby zapłacić za zużycie gazu. Prawie jedno z drugim się równoważyło.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy z tego wynika, że gmina nie dołożyła do tego ani grosza?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że za miesiąc grudzień nie dołożyła.

Natomiast jeśli chodzi o miesiące styczeń i luty gdzie była podpisana umowa wysokość opłat z jednostek nie pokrywała zużytego gazu i tu są te różnice. Przekazała zestawienia jakie posiada. Z jednostek otrzymaliśmy na dzień dzisiejszy 119.861zł. natomiast za zużycie gazu za te dwa miesiące było 224.956 zł. Ale gmina posiada umowę z WARR na całkowite rozliczenie i te pieniądze prędzej czy później wrócą do gminy. Jednostki są zobowiązane do płacenia, ponieważ w miesiącach zimowych mają większe rachunki a w miesiącach pozostałych mają mniejsze rachunki ale płacą za gaz, opłaty stałe.

W tej chwili to co Pan pytał, że udzieliłam informacji, że te 123.000 zł. są zapłacone kredytem. Tak, to nie jest z dochodów budżetu gminy lecz z kredytu. Burmistrz ma prawo zaciągnięcia kredytu bieżącego rachunku obrotowym. I z tego kredytu są rachunki zapłacone. Skarbnik ma nadzieję, że w momencie kiedy sprawa z WARR będzie uregulowana i kiedy PEC przejmie, to sprawy finansowe z gminą też zostaną uregulowane.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pana radnego Robaczka zadowala odpowiedź Skarbnika?

Pan Tadeusz Robaczek Radny Rady Miejskiej odpowiedział, że Pani Skarbnik tak odpowiedziała, że jakby te sprawy zostały już dzisiaj uregulowane. Trzeba powiedzieć, że być może.

Pani Skarbnik dodała, że wszystkie koszty, które gmina poniosła z dostarczaniem ciepła są wyfakturowane do WARR. To nie jest tak, że są zestawione, zaksięgowane i to leży. Są cesje, są faktury. Czuwamy nad tym zarówno Pan Burmistrz jak i inspektorzy ds. inwestycji i ds. komunalnych.

Następne pytanie w sprawie trzynastek powiedziała, że informuje wszystkich, że zarówno Burmistrz, Zastępca Burmistrza jak i Skarbnik nie otrzymali trzynastek i ich nie wypłacono.

Pan Andrzej Pater Prezes ZUH ,,Komunalnik” spółka z o.o. informował, że spółka wygrała przetarg i na 13 dróg gminnych spółka otrzymuje 26.000 zł. netto z tym, że płatności są miesięczne regularne i umowa obowiązuje od lutego. Staramy się do tej umowy dostosować. Po kolei te drogi gminne będą robione.

Pan Andrzej Hejza inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim  sprawy szamba w Sokolińcu występują od 15 lat. Z zapewnień Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Sulino wynika, że szambo jest wypompowywane w piątki. To bajoro, które powstało przez wiele lat należy zlikwidować, ale chyba nie jest tak groźne, bo kaczki pływają po nim. Rozmawiał z Prezesem SM Sulino, który twierdzi, że mieszkańcy bloków zalegają Spółdzielni 250.000 zł., który chce zorganizować spotkanie z mieszkańcami Sokolińca, na które zaprosi Pana Burmistrza i wyjaśni się wszystkie sprawy mieszkańców. Kontrole z ochrony środowiska były w terenie i zalecono uregulowanie wywozu nieczystości. Na sesji czerwcowej  Rada Miejska uchwali górne stawki wywozu szamba za 1 m3 nieczystości płynnych i odpadów stałych i jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wywoził tych nieczystości to gmina przejmie wywóz a obciążany będzie właściciel.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że padł wniosek Pana Tadeusza Robaczka odnośnie dokonania kontroli kompleksowej przez Komisję Rewizyjną obejmującej gospodarkę cieplną na terenie miasta Recz w sezonie grzewczym 2004/2005 i 2005/2006 i poprosił o sprecyzowanie tematu kontroli.

 

 

 

Pani Skarbnik Miejski zapytała za jaki okres będzie ta kontrola, bo każda jednostka organizacyjna gminy ma indywidualne umowy zawarte z WARR-em a Urząd ma też umowę tylko na ogrzewanie tego budynku.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący komisji rewizyjnej dodał, że w szkołach też chcą kontrolować, w Domu Kultury i wszystkie inne samorządowe jednostki.

Pan Tadeusz Robaczek informował, co mogłoby być przedmiotem kontroli czyli umowa pomiędzy WARR-em , pomiędzy gminą a Zakładem Gazowniczym, umowa cesji .

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ponownie prosił o konkretne sprecyzowanie tematu i zakresu kontroli.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący temat kontroli ,, Kontrola zgodności podpisanych umów z płatnością za gaz.” Zobaczymy umowy i zobaczymy kto płacił.

Pan Zajączkowski Zbigniew chciał zgłosić inny wniosek, bo było wiele pytań i niejasności. Proponował, żeby Pan Burmistrz opracował konkretne wyjaśnienia dla radnych.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej poparł wniosek Radnego Zajączkowskiego Zbigniewa, ponieważ jeśli nawet uzyskamy informację na sesji majowej czy na sesji czerwcowej to nie znaczy, że Komisja Rewizyjna nie będzie mogła przeprowadzić kontroli w tym temacie. Najsłuszniej by było, żeby Burmistrz przygotował informację a wtedy na bazie tej informacji Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę.

Pan Robaczek Tadeusz zgodził się z powyższą wypowiedzią i po uzyskaniu takiej informacji od Burmistrza grupa wystąpi do Rady z zakresem kontroli.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Pan Radny Robaczek wycofuje swój wniosek w sprawie dokonania kontroli kompleksowej przez Komisję Rewizyjną obejmującej gospodarkę cieplną na terenie miasta Recz w sezonie grzewczym 2004/2005 i 2005/2006.

 

 

 

Pan Tadeusz Robaczek odpowiedział twierdząco i wycofał swój wniosek.

Pan Józef Romanowski nawiązał do wypowiedzi Pani Skarbnik, która informowała, że jednostki nasze organizacyjne zapłaciły za gaz za grudzień. Zapytał do kiedy jest umowa z WARR-em? Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Choszcznie potwierdził Panu radnemu telefonicznie przy świadkach, że do końca marca za ciepło płacił do WARR-u i Pan radny przypuszcza, że to samo działo się ze szkołami, które w myśl umowy płaciły do WARR-u. Dlatego prosi o informację, bo to jest istotne.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski podała, które jednostki organizacyjne gminy i ile wpłaciły za gaz do gminy na podstawie umów zawartych z WARR-em ale Urząd otrzymał cesję od WARR-u żeby te pieniądze nie wpływały do WARR-u tylko na konto gminy.

Pan Józef Romanowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał od kiedy?

Pani Skarbnik kontynuując odpowiedziała, że od listopada 2005r. Nasze jednostki w grudniu jak wystąpiła awaria nie miały zapłaconych faktur za listopad. Te, które płaciły za listopad to wpłaciły do WARR-u a te które nie mogły wpłacić w terminie wpłacały do Urzędu.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję na ten temat i zaproponował żeby Burmistrz przygotował informację odnośnie dostaw ciepła dla miasta Recza za sezon 2004/2005 i 2005/2006.

Powyższą propozycję poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością przyjęła (10 za, 1 przeciwny) przyjęła powyższą propozycję.

 

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że na bazie tej informacji, którą Pan Burmistrz przedstawi będzie wiadomo czy kontrola będzie uzasadniona czy też nie.

Pan Matczak Edmund zauważył, że Prezes ZUH ,,Komunalnik” spółka z o.o. jest bardzo niezadowolony jeśli chodzi o stronę finansową na remonty dróg gminnych. Tak wynika z tego co mówił.

Innych interpelacji i wniosków radnych nie zgłoszono i na tym ten punkt zamknięto.

   

 

AD. 16. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Stekiel Andrzej sołtys wsi Lubieniów  powiedział, że porządek obrad w końcówce sesji był taki:

15.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania

a tak to Pan pomylił. Druga sprawa to dzikie wysypiska śmieci. Przy pomocy firm i wyciągnąć wnioski od tych ludzi, które odbierają śmieci sprawdzić kto nie ma umów i gdzie te śmieci wysypują. Przez to powstają dzikie wysypiska śmieci. Wyraził zdziwienie jak ten Prezes ZUH ,,Komunalnik” spółka z o.o. w Reczu wyremontuje drogi gminne za 26.000 zł.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że jest uchwalony Regulamin utrzymania czystości w gminie Recz, gdzie sprawy zawierania umów na pojemniki na śmieci są uregulowane i pracownicy Urzędu Miejskiego pilnują tych spraw.

Pani Mariola Misiek Sołtys Wsi Rybaki pytała o remont drogi z Rybak do Recza tzw. droga czereśniowa, którą jeżdżą do pracy.

Pan Przywdzięk z córką Janiną zapytali o przeznaczenie lokalu nr 32a na ul. Tylnej w Reczu, ponieważ jest on zdewastowany, szyby powybijane itd. Ja chciałbym to wyremontować i zamieszkać w nim.

Pan Tadeusz Robaczek powiedział, że od dłuższego czasu nigdy nie widzi Pana Janiaka Daniela Dyrektora ZGKiM w Reczu podczas obrad sesji. Byłoby dużo pytań do niego. Mógłby przychodzić w odpowiednim momencie. Dzisiaj pytanie zgłaszał Pan Radny Matczak, Pan Przywdzięk i mógłby na nie odpowiedzieć a tak będzie odpowiadał ktoś inny.

Ma upoważnienie od Pani Janiny Przywdzięk żeby w jej sprawie wystąpić. Pani ta wcześniej składała podanie o adaptację strychu gdzie mieszka. Gdybyście Państwo Radni zobaczyli korespondencję, która była prowadzona wcześniej pomiędzy ZGKiM, Urzędem Miejskim a Panią Przywdzięk Janiną i dopiero na końcu wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Tę sprawę można by było nazwać wulgarnie, załatwiano ją od tyłu, nawet kolejne pismo było z zapytaniem , czy będzie miała 20.000 zł. Tak dzisiaj urzędnicy nie powinni robić i jest to moje prywatne zdanie. Nie można mieszkańców tak mamić, najpierw obiecać i dać im nadzieję i na końcu wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdzie wiadomo, że mieszkanie jest objęte ochroną konserwatorską i opinia jest w tej sprawie negatywna.

Pan Andrzej Pater mieszkaniec Sokolińca  powiedział, że Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Sulino jest jakby poza prawem. Szambo to dalej wylewa i wytworzyło się tam bagno. Nie ma silnych żeby zmusić Prezesa SM Sulino do uporządkowania tej sytuacji  Wcześniej właścicielem tych nieruchomości była Agencja Nieruchomości Rolnych, która na to otrzymywała środki. I głoszenie przez Pana Prezesa, że ludzie zalegają 250.000 zł. i że to on zostawi ale jest to jego wyłącznie wina. Dzisiaj ludziom, którzy mają duże zaległości proponuje wpłacić ¼ długu a resztę umarza i przekracza uprawnienia, bo są to uprawnienia zarządów wspólnot. My się tego nie boimy, lecz niech Prezes SM Sulino odda ten sprzęt, który otrzymał tj. ciągnik z przyczepą i założymy spółdzielnię własnościową i będziemy sobie radzić lepiej od Prezes Spółdzielni.

Dalej mówił ciepło, woda i ścieki są to zadania własne gminy o wielkim znaczeniu strategicznym. W momencie kiedy pracowała WARR, która pracowała też na nasze życzenie, czy została podpisana jakakolwiek umowa z WARR-em, że w razie braku dostaw ciepła będzie ponosiła ta spółka kary umowne.

Drugie pytanie ma do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i przypomniał jemu jak upierał się Pan Przewodniczący RM, żeby rozliczyć ciepło za okres grzewczy i musiał zwrócić ludziom 40.000 zł. Dla ZGKiM jako dostawcy ciepła była to duża suma. Zapytał, czy dzisiaj ma Pan taki wpływ na tą spółkę, żeby dokonała rozliczenia i zwróciła ludziom pieniądze.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że Pan Pater jest chyba już zmęczony tym posiedzeniem i przypomniał, że Rada Miejska przyjęła wniosek w sprawie  informacji na temat ciepła w mieście Recz. W sprawie rozliczenia ciepła przez ZGKiM przypomniał, że nie tylko on był inicjatorem tego ale również Pan radny Robaczek. Gdyby w wyniku rozliczeń ciepła  nie było nadwyżki to by tych zwrotów nie było. Okazało się, że mieszkańcy po kilka set złotych otrzymali zwrotu czyli można było.

Pan Tadeusz Robaczek przypomniał, że firma WARR w 2004 roku zachęciła mieszkańców

indywidualnych odbiorców i podmioty obniżając cenę ciepła o 10 czyli indywidualni odbiorcy zamiast 3,20 zł. płacili 2,90 zł. i to się ciągnie. Gdyby to szło przez URE to by było inaczej. A tak to WARR dobry wujek nie rozliczył ciepła po pierwszym, po drugim roku i nie ma rozliczeń na dzisiaj.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza powiedział, że na dzisiaj jest dużo niedomówień i decyzja Rady jest właściwa żeby przygotować informację, omówić na komisjach. ZGKiM był kontrolowany przez Urząd i ta firma miała z dwóch stron kontrolę poprzez mieszkańców oraz przez Urząd. W przypadku WARR, która realizuje zadanie własne gminy w postaci dostaw ciepła, to w tym przypadku jest korzystna sytuacja, że ta firma zaistniała. Kotłownia stara już się nie nadawała do eksploatacji. Rozliczenie ciepła musi nastąpić, bo taki jest obowiązek. Gdyby ta firma nie weszła to nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć ciepła do mieszkań.. W związku z awarią kotłownia na biomasę dostarczała ciepło na osiedle Słoneczne. Tam osiedlem zarządza spółdzielnia i oni maja umowy i płacili za to ciepło. Natomiast z chwilą kiedy my przejęliśmy to zadanie cesjami a właściwe finansowanie tylko. Gmina nie miała innego wyjścia. Wszystkie te zobowiązania mamy zabezpieczone w umowach. Jest sezon grzewczy, jest rozliczenie roczne i to rzetelnie przygotujemy. Podobna jest sytuacja jeśli chodzi o nacisk na wywóz szamba. Też się zgadza z Panem Prezesem ze jeśli Pan Prezes obsługuje jakiś tam zbiornik bezodpływowy no to ma problemy a jak ktoś inny obsługuje to jest inaczej. Jest jedna zasadnicza sprawa. Jeśli chodzi o zbiornik bezodpływowy przy stadionie, to tam jest zbiornik i jego właściciel. Cały czas Zarząd MKS ,,Remor” naciska, woła o pomoc. My tylko nie zgodziliśmy się żeby te ścieki szły nadal do rowu z uwagi na pewną interwencję. Sprawdzono, że jest tam nieprawidłowość mimo, że mnie informowano inaczej. Pytam się, kto tam przez tyle lat zarządzał tą siecią itd. Dzisiaj proszę nie szukać i nie pokazywać palcem, już wiemy wszyscy jak to się stało i dlaczego. Dzisiaj trzeba znaleźć rozwiązanie i jeśli ktoś oczekuje od gminy, żeby gmina wszczęła postępowanie administracyjne to my to zrobimy. Takie postępowanie administracyjne trwa przez kilka miesięcy. Jeśli chodzi o sprawę mieszkania na ul. Tylnej 32 w Reczu wypowie się inspektor Hejza Andrzej. Natomiast ubolewam nad tym i przeprasza Panią Przywdzięk za korespondencję, która do niej wpływała od Urzędu Miejskiego. Też nie ma sensu tego roztrząsać a właściwie Pan Daniel Janiak Dyrektor ZGKiM powinien tu się tłumaczyć. Ja to robię, bo się czuję odpowiedzialny za działalność na całym terenie gminy i jeszcze raz przeprosił. Nie może być tak, że w pismach przedstawiciela gminy czy urzędnika daję się nadzieję na załatwienie sprawy no bo się go o coś zapytuje  ale z góry wiadomo, że nie ma szans na to. Więc po co pisać takie pismo? Był to wypadek przy pracy a nie jakieś celowe działanie przeciwko Państwu.

Następnie odpowiadał w sprawie drogi gminnej pomiędzy Rybakami a leśniczówką, będą podjęte działania. To nie jest w bieżącym utrzymaniu dróg gminnych ale my tą drogę udrożnimy, dodatkowymi pracami interwencyjnymi i to będzie pobieżne. Natomiast później należy zabezpieczyć środki na jej utrzymanie.

Burmistrza nie śmieszą takie żarty, że 26.000 zł. to jest za mało na bieżące utrzymanie dróg.

Przypomniał, że bieżące utrzymanie to nie jest remont dróg ale na załatanie dziury itd. Zgadza się z Panem Prezesem, że nie wszystko zrobi na raz ale sukcesywnie będzie je naprawiał.

Pan Andrzej Hejza inspektor ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu odpowiadał w sprawie lokalu mieszkalnego Tylna 32a. Na dzisiaj jest sytuacja taka, że Dyrektor ZGKiM wszczął procedurę wymeldowania osób z urzędu, które tam nie mieszkają. Decyzja się uprawomocniła. Komisja Mieszkaniowa proponuje osobie przydział na to mieszkanie z listy oczekujących na mieszkanie.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dodał, że to nie jest tak, że jak jest lista oczekujących na mieszkanie, to jest jakiś ranking na tej liście. Lista jest to lista oczekujących natomiast. Natomiast za każdym razem jak się zwolni jakiś lokal mieszkaniowy zbiera się Komisja Mieszkaniowa i wnioskuje o przydział lokalu przedstawiając opinię kto jest w najtrudniejszej sytuacji a Burmistrz podejmuje decyzję w tej sprawie zwykle zgodnie z opinią Komisji. Problem jest jeden, że jest tak mało mieszkań, że nie można każdemu powiedzieć dobrze załatwione.

Pan Matczak Edmund zapytał, czy jest jakaś komisja w sprawie ustalenia kolejności napraw dróg, czy to mieszkańcy nagłaśniają. Czy jakaś Komisja jeździła po tych drogach? Kto o tym decydował, że ta a nie inna droga jest naprawiana w pierwszej kolejności?

Pan Andrzej Pater Prezes ZUH ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu  odpowiadał, że wpływają wnioski od mieszkańców

Pan Matczak Edmund zapytał, czy wnioski radnych zgłaszane na komisjach też są realizowane? Zapytał Pana Prezesa, czy ma wnioski radnych w sprawie naprawy dróg gminnych?

Pan Andrzej Pater Prezes ZUH ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu  odpowiadał, że nie wpłynęły do niego wnioski radnych.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że zainteresuje i  się ta sprawą, bo uważa, że jest jakiś program i jakaś realizacja. Sprawdzę to. Pan Burmistrz mówi, że o odcinku drogi na Suliborek słucha już od trzech lat. Wspólnie podejmiemy decyzję.

Pan Józef Romanowski ponowił wniosek w sprawie naprawy drogi powiatowej koło baszty a jest to ulica Stargardzka. Pan radny Rady Powiatu na sesji informował, że droga ta będzie naprawiana w pierwszej kolejności a tam się nic nie dzieje.

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że od wczoraj jest naprawiana.

Wobec powyższej odpowiedzi Pan Romanowski Józef wycofał swój wniosek.

Pani Wojtysiak Bogumiła Sołtys Wsi Sulibórz wnioskowała o oczyszczenie rowu na drodze do Bytowa. Dodała, że jest to droga powiatowa, która jest bardzo zaniedbana.

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy Burmistrz będzie odpowiadał na wnioski zgłoszone na komisjach.

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza przystąpił do udzielania odpowiedzi na wnioski zgłaszane na komisjach i tak:

-w sprawie uzupełnienia piasku do piaskownic na terenie gminy wniosek przyjęto do realizacji.

-w sprawie naprawienia dziur w nawierzchni to będziemy interweniować,

-         w sprawie naprawy drogi na kolonię Pomień będziemy interweniować. Pani Skarbnik podpowiadała, że do umowy na bieżące utrzymanie dróg jest też harmonogram realizacji napraw, który był opracowany na podstawie zgłaszanych wniosków.

-         W sprawie naprawy ulicy Stargardzkiej wniosek był uzasadniony i został wykonany. Burmistrz nie spodziewa się, żeby powiat w 2006 roku przeznaczył więcej środków na tę drogę.

-         W sprawie naprawy drogi do Pana Olczaka stwierdził, że wniosek jest uzasadniony, droga jest w bardzo złym stanie i jest przewidziana do naprawy w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Trzeba ją tez odwodnić też, bo się zbiera tam woda.

-         W sprawie wniosku o naprawę studzienek na chodnikach na ul. Lipowej  odpowie w oddzielnym terminie, ponieważ ten temat się powtarza.

-         - w sprawie zakazu wjazdu pojazdów pow. 3,5 t. na ul. Wolności i Lipowej powiedział, że wniosek jest uzasadniony i zostaną podjęte działania zgodnie z intencją wniosku.

-         W sprawie wykonania chodnika w Nętkowie to jeszcze raz się do tego zadania przymierzymy.

-         W sprawie terminu rozpoczęcia napraw dróg gminnych utwardzonych informował, że przetarg jest już rozstrzygnięty i firma rozpocznie prace w maju,

-         W sprawie podania wykonawcy i kosztów remontu świetlicy w Pomieniu to  odpowiedź zostanie udzielona pisemnie,

-         W sprawie  naprawy odcinka drogi do państwa Hertel w Grabowcu wniosek jest uzasadniony, wejdziemy w kontakt z właścicielami fermy by nie doprowadzali do takiego stanu a my poprawimy ten przejazd,

-         W sprawie wycięcia lipy pustej w środku w Sokolińcu objaśniał sposób postępowania z wnioskiem o wycinkę drzew. Kwalifikacją drzew do wycinki zajmuje się komisja gminna. Pewnie wniosek zostanie zrealizowany w następnym sezonie.

-         W sprawie wycięcia pni brzóz wcześniej przyciętych  na ul. Tylnej Burmistrz odpowie pisemnie,

-         W sprawie zabezpieczenia placów budów na osiedlu Dolinka Burmistrz stwierdził, że poprawiło się znacznie po naszej ostatniej interwencji.

-         W sprawie uzupełnienia grysu na ulicy J.Słowackiego na w/w osiedlu  będzie on uzupełniony,

-         W sprawie posprzątania ulicy Czarnieckiego i innych małych ulic w Reczu będziemy interweniować, by ulice były posprzątane.

Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu o godz. 1320 .

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na ręce 

 

 

 

 Dyrekcji Gimnazjum w Reczu w osobie Pani mgr Heleny Więsko a także pismo skierowane do Rady Miejskiej w Reczu  na ręce Przewodniczącego, Pana Ryszarda Dobrzanieckiego oraz Kuratora Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie. 

 

 

 

      Proboszcz Rzymskokatolickiej parafii z mocy dekretu Pasterza Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej jest odpowiedzialny za powierzoną mu placówkę duszpasterską i to ma objąć swoją troską sprawy związane nie tylko z funkcjonowaniem parafii pod względem materialnym, ale przede wszystkim z posłannictwa swego Biskupa Diecezjalnego odpowiada za przekazywanie nauki Kościoła opartej na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Z mocy postanowienia ma przede wszystkim troszczyć się o czystość Nauki Bożej jak i bronić ją przed przeciwnikami Chrystusa Pana. Proboszcz ma się troszczyć o katechezę parafialną i za nią bierze w pierwszym rzędzie odpowiedzialność a w wykonaniu tego zadania pomagają mu Panie Katechetki i Ksiądz Katecheta.

 

 1.Rzymskokatolicka Parafia                             Wpłynęło dnia 13 marca 2006r.

 

 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej i nie zgłoszono do niego uwag. Mimo wszystko zapytał ponownie czy są uwagi do protokółu z obrad ostatniej sesji. Poinformował, że do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Reczu o dołączenie do protokółu z sesji z dnia 30 marca 2006r. oraz o odczytanie na najbliższej sesji  pisma z dnia 12 marca 2006r. Odczytał fragmenty pisma Księdza Kanonika Aleksandra Słodkowskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-05-2006 07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 30-05-2006 08:01