Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 01 czerwca 2008 do 31 grudnia 2012 r.

Recz: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od
01 czerwca 2008 do 31 grudnia 2012 r.


Numer ogłoszenia: 90198 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, fax 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Recz w okresie od 01 czerwca 2008 do 31 grudnia 2012 r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje:

1.1. Bieżąca obsługa bankowa obejmuje:

a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunki związane
z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej.

b) realizację poleceń przelewu
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych
d) dokonywanie wypłat gotówkowych
e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi

1.2. Przystosowanie i utworzenie w przeznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu siedziby Urzędu Miejskiego obsługi kasowej.

1.3 Pozostałe usługi bankowe:

a. udzielenie poręczeń i pełnomocnictw,
b. wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie,
c. wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
d. automatyczna likwidacja rachunku bankowego, na którym nie dokonuje się operacji bankowych przez okres 6 miesięcy,
e. przechowywanie depozytów

1.4 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym:

a. przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe oraz weekendowe.
b. dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID T/N.

1.5 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych:

a. automatyczne lokowanie środków na lokatach terminowych obliczone w oparciu
o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku (m)

1.6 Zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej:

a. instalacja systemu
b. obsługa systemu
c. przeszkolenie pracowników.

1.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej:

a. w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku.
b. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku (m).

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR
dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku (m).

2. Zamówieniem niniejszym/ warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki;

a) Urząd Miejski w Reczu
b) Przedszkole Publiczne,
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
d) Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
e) Szkoła Podstawowa w Reczu
f) Szkoła Podstawowa w Lubieniowie
g) Gimnazjum w Reczu
h) ZGKiM w Reczu

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
  Spełnienie wymagań określonych w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, póz. 560 z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia i w tym względzie :
  1. wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) wykonywanie usług odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (wymagane 3 opinie lub referencje)
  2. usługi będą wykonywać wyłącznie siłami własnymi,
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie usług w ustalonym terminie, i w tym względzie :
  1 nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. posiadają ubezpieczoną działalność gospodarczą od odpowiedzialności cywilnej,

  Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
  Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków zawartych w rozdziale V, Zamawiający wymaga złożenia, do oferty następujących oświadczeń i dokumentów :
  - celowym jest aby dokumenty oferty ułożyć wg kolejności -
  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni., akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
  4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych.
  5. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust.1 pkt. 3.
  6. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w siwz i ze złożoną ofertą).
  7. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają
  2 odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.
  8. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania.
  9. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  10.Regulamin kredytowania przez bank.

  Kopie dokumentów należy potwierdzić (za zgodność z oryginałem)
  przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu, ul. Ratuszowa 17, tel. 095 765 44 61 wew. 31.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu,ul. Ratuszowa 17, pok. nr 10 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 UZP-ogloszenie.htm 2008-04-30 11:46:04 12,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_obsluge_bankowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-04-30 11:46:04 150,5KB 71 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 sprostowanie-BIP_obs_uga_bud_etu.htm 2008-05-09 14:31:03 7,6KB
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wykonawcA_w_o_wyborze_oferty-BIP.doc 2008-07-08 09:28:53 57,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word.doc 2008-07-08 09:28:53 23,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 30-04-2008 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-07-2008 09:28