Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011


Recz: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011
Numer ogłoszenia: 11412 - 2009; data zamieszczenia: 29.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - 21 miesięcznego udzielonego w PLN w kwocie 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem spłaty od 15.04.2010 do 15.12.2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 750.000,00 zł na realizację inwestycji ujętych w planie budżetu 2009 roku. 2) Kredyt zostanie udzielony według zmiennej stopy oprocentowania. 3) Będzie istniała możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu). 4) Gotowość do udzielenia kredytu od 16 lutego 2009 r. 5) Środki będą uruchomione w formie polecenia przelewu 6) Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M. 7) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: - Oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 4 lutego 2009 r.) Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, - Wysokość prowizji liczonej jako % kredytu od całej kwoty kredytu. Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu. 8) Forma zabezpieczenia kredytu: weksel in blanco. 9) Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu lub całkowitej rezygnacji z niego oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. 10) Kredytodawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Spełnienie wymagań określonych w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, póz. 1058 z późn. zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą przez okres 30 dni, akceptacji warunków przetargu, dokumentów przetargowych i przyjęcia ich bez zastrzeżeń. 4. Zezwolenie na utworzenie banku i wykonywanie czynności bankowych. 5. Dokument potwierdzający, że aktualny współczynnik wypłacalności banku jest nie mniejszy niż 8% na podstawie ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Prawo bankowe art.128 ust.1 pkt. 3. 6. Symulacja spłaty kredytu musi być zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i złożoną ofertą. 7. Projekt umowy (projekt umowy musi być zgodny z warunkami określonymi w SIWZ i ze złożoną ofertą). 8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają 2 odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji. 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu do składania. 10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 9..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2009 godzina 11:00, miejsce: Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 765 4461, fax. 095 765 4461, pok. nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_w_BZP.doc 2009-01-29 11:48:56 33,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-29 11:48:56 16KB 18 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_wykonawcA_w_o_wyborze_oferty..doc 2009-02-06 15:01:15 57,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-01-2009 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 06-02-2009 15:01