Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 650 000,00 PLN, zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Recz przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Recz w 2010 r.

Recz: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 650 000,00 PLN, zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Recz przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Recz w 2010 r.
Numer ogłoszenia: 185875 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Recz , ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 7654461 do 64, faks 0-95 7654461.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 650 000,00 PLN, zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Recz przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Recz w 2010 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotowego w kwocie w wysokości 2 650.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Recz przeznaczonego na realizacje zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Recz w 2010 r... 2. Kredyt zamierzamy zaciągnąć według formuły WIBOR 3M + stała marża banku. 3. Na cenę kredytu składać się będzie: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku kredytodawcy (wyrażone w procentach oraz wyrażone wartościowo w PLN w całym okresie kredytowania), b) prowizji przygotowawczej banku (kwota wyrażona w PLN). 4. W związku z podjętą w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXIV/246/09 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, przyjmuje się wypłatę kredytu w 2010 roku. 5. Spłatę kredytu planuje się w następujących terminach: - spłata rat kapitałowych od 01.03. 2014r. do 31 grudnia 2017 r. 6. Kredyt spłacany będzie w ratach miesięcznych z terminami spłaty kapitału przypadającymi na ostatni dzień miesiąca kończącego poprzedni miesiąc. 7. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 8. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. 9. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3 M na dzień 20 lipca 2010r. - powiększoną o marżę Banku-kredytodawcy (wyrażona w procentach oraz wyrażoną w wartości PLN dla całego okresu kredytowania). 10. Do obliczenia ceny należy przyjąć, iż uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy: w terminie do 31.07.2010 r. 11. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie miesięcznie, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony. 12. Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 13. Zamówienie obejmuje także następujące warunki: a) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (odsetki naliczane do dnia spłaty kredytu); b) brak opłat dodatkowych za nie wykorzystanie kredytu w całości c) możliwość sfinansowania kredytem bankowym wydatków poniesionych w 2010 r. przed dniem podpisania umowy d) Wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek w następujący sposób: oprocentowanie kredytu w stosunku do stopy procentowej WIBOR 3M (wg stawki na dzień 20 lipca 2010 r.) powiększonej o kwotę marży Banku (wyrażoną w procentach), marża Banku jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową zwaną bazową (wyrażoną w procentach). Wykonawca określi wartość odsetek wyrażonych kwotowo w PLN w całym okresie kredytowania wysokość prowizji przygotowawczej liczonej jako % od całej kwoty kredytu (wyrażoną w PLN). Przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z uruchomieniem kredytu...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wplaty wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, zgodnie z SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz z dołączoną symulacją spłaty odsetek w poszczególnych miesiącach okresu kredytowania. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do reprezentowania wykonawcy/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z prawa lub innych dokumentów. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnieni do reprezentowania oferenta. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wonczas, jeżeli dotyczy. Zaakceptowany warunki istotnych elementów umowy kredytowej. Zaakceptowana treść wstępnej umowy załączonej do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.recz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Reczu , ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Reczu , ul. Ratuszowa 17, 73 - 210 Recz, pok. Nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_w_BIP.doc 2010-07-13 14:06:08 54,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 14:30:14 310,5KB 84 razy
2 Zalaczniki_do_SIWZ_-_sprawozdanie_Rb-28S.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 14:37:36 7,6MB 81 razy
3 Zalaczniki_do_SIWZ_-_sprawozdania_.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 14:39:04 4,5MB 81 razy
4 zalaczniki_do_SIWZ_-_uchwaly.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-13 14:41:11 6,2MB 81 razy
5 SIWZ-SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 08:41:57 310,5KB 81 razy
6 Zalaczniki_do_SIWZ_-_sprawozdania_.zip Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 08:43:30 4,5MB 79 razy
7 Po terminie otwarcia ofert 2010-07-22 13:16:44 4KB 2 razy
Wynik postępowania
1 Postanowienie_o_uniewaznieniu_przetargu.doc 2010-07-22 13:16:23 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 13-07-2010 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 22-07-2010 13:51