Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXVII/255/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


  • UCHWAŁA NR XXXVII/255/06

  • RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 29 września 2006 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2006 rok, z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 183 720 zł związanych z realizacją własnych zadań gminy, w tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne) 8 720 zł,

- wydatki majątkowe 3 145 000 zł,

z tego:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 1 700 000 zł, ze środków przeznaczonych na budowę stacji uzdatniania wody w Reczu,

 

2) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 8 720 zł ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

 

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 495 000 zł ze środków przeznaczonych na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie i zespół obiektów Szkoły Podstawowej w Reczu,

 

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 980 000 zł z zadania budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz,

 

 

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 147 670 zł, związanych z realizacją własnych zadań gminy, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 113 900 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 33 150 zł

z tego:

1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Choszczeńskiej.

 

2)w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 29 400 zł, w tym:

a. rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia kolejowego na odcinku linii kolejowej Szczecin Główny - Stargard Szczeciński - Kalisz Pomorski,

 

b. rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 19 400 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 10 000 zł,

- wykonanie zwiększonego zakresu robót na modernizacji ulicy Chyżej o kwotę 9 400 zł.

 

3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19 200 zł, na uporządkowanie terenów za przychodnią,

 

4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 - pobór podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłaty prowizji bankowych oraz kosztów egzekucyjnych związanych z realizacją i windykacją podatków i opłat.

 

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie ,

 

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 8 750 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich ( dofinansowanie z PFRON - 86 250 zł).

 

7) w dziale 900 - Gospodarka komunalna o kwotę 8 000 zł w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia dojścia do przystanku dla oczekujących dzieci dojeżdżających do przedszkola i szkół przy fermie w Suliborku.

 

8) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 14 320 zł,

z tego:

1) rozdział 92109 - Domy kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 600 zł, tym:

- 1 200 zł na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy w Suliborzu,

- 9 400 zł na zakup opału oraz wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej, zaplecza kuchennego w Pomieniu.

 

2) rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 3 720 zł z przeznaczeniem na nagrody dla członków Kapeli Podwórkowej działającej przy MGOK z okazji 20 lecia działalności.

 

9) w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów sportowych:

- w Suliborzu o kwotę 4 700 zł,

- w Pomieniu o kwotę 3 300 zł.

 

§ 2. W załączniku Nr 9 - Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy

inwestycyjne gminy Recz w 2006 r.- do uchwały Nr XXXII /221/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok wprowadza się zmiany wymienione w § 1 ust.1 pkt.1,3,4, w ust.2 pkt. 1, pkt 2 lit. b,

 

§ 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 3 036 050 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-10-2006 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 20-10-2006 14:25