Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXVII/259/2006 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

Uchwała Nr XXXVII/259/2006

       Rady Miejskiej w Reczu

                                                      z dnia 29 września 2006r.

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Recz.

 

 

Na podstawie art. 5a, ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457)  Rada Miejska w Reczu uchwala co następuje :

 

§1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami  Miasta Gminy Recz w sposób inny niż w drodze referendum gminnego.

  2. Celem konsultacji jest uzyskanie przez władze gminy opinii społeczeństwa

   lokalnego w ważnych dla Gminy sprawach.

 

      § 2.    Konsultacjom podlegają sprawy dotyczące:

  1. Planów rozwoju lokalnego
  2. Budżetów gminy
  3. Planów zagospodarowania przestrzennego
  4. Wieloletniego  planu inwestycyjnego
  5. Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
  6. Wieloletnich planów i programów branżowych (np. ochrony środowiska, społecznych itp.)

 

§ 3.  1. W konsultacjach społecznych mieszkańcy Recza wyrażają opinie i zgłaszają  wnioski, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.

2. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców lub do określonej grupy mieszkańców.

3. Dla każdej ze spraw poddawanych konsultacjom społecznym można zastosować formy  konsultacji, do której należą m.in:

1)   zebrania mieszkańców gminy - forma obowiązkowa

2)   badania ankietowe – forma obowiązkowa

3)   informacje w lokalnych mediach – forma uzupełniająca

4)   internetowe forum mieszkańców na stronie www.bip.recz.pl- forma uzupełniająca

5)   skrzynki na uwagi i wnioski – forma uzupełniająca

6)   Biuletyn Informacyjny Gminy Recz – gazetka forma uzupełniająca

      4.  Konsultacje dotyczące każdego z wymienionych w paragrafie 2 zagadnień będą prowadzone w dwóch formach obowiązkowych oraz jednej formie uzupełniającej (jak w paragrafie 3 pkt.3).

§ 4. 1. Decyzję o formach i terminie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy podejmuje Burmistrz Recza.

      2.  Burmistrz określa i podaje, w sposób zwyczajowo przyjęty, do publicznej  wiadomości:

1)   przedmiot konsultacji, zgodnie z §2 uchwały,

2)   terytorialny lub środowiskowy zasięg konsultacji,

3)  datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, z tym, że okres ich trwania nie może być   krótszy niż 14  dni,

4)   formy przeprowadzania konsultacji,

 

      § 5. 1. Burmistrz Recza podaje do wiadomości publicznej rezultaty konsultacji w sposób

zwyczajowo przyjęty.

      § 6.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

     

      § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W 2005 r. Gmina Recz  wzięła udziału w akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. W bieżącym roku akcja jest kontynuowana. Głównym założeniem kontynuacji jest pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.

Jednym z zadań wybranych przez Gminę Recz, wdrażanych w ramach zasady partycypacji społecznej jest zadanie pn. „Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych”.

Procedura ma być opracowana z udziałem społeczności lokalnej, zawiera wykaz zagadnień poddawanych obowiązkowo konsultacjom społecznym, wskazuje formy konsultacji oraz tryb ich przeprowadzania.

 

 

                                                                                        Burmistrz Recza

                                                                                        Zbigniew  Ligus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 20-10-2006 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2006 14:34