Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/ 35/07


Uchwała Nr VI/35/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz.

Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122,poz.1020 Nr 131, poz. 1091, Nr 167,poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227 poz. 1658/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVIII/177/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz / Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41 poz.932 / wprowadza się następujące zmiany:

1) w §7 ust.1 otrzymuje brzmienie:

“1.Stypendium szkolne dla uprawnionego ucznia nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228,poz.2255 z późn. zm./.”

2) w § 8.w ust.1,pkt 2 otrzymuje brzmienie:

”2/ pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, lektur szkolnych, ćwiczeń, zeszytów i innych przyborów szkolnych oraz strojów szkolnych, strojów do gimnastyki i okularów leczniczych.”

3) w § 9:

a/ w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy “i do 15 lutego”

b/ ust.6 otrzymuje brzmienie:

“6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym”.

c) po ust.6 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

“7. Ustala się terminy wypłat stypendium szkolnego do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału w danym roku szkolnym”.

.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 30-04-2007 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-04-2007 10:49