Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykonanie budżetu gminy za 2006r


SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 R.

Budżet gminy na 2006 rok uchwalony przez Radę Miejską w 29 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XXXII/221/05 zakładał:

1.

Dochody

12 236 296 zł

z tego:

Dochody związane z realizacją zadań własnych

9 652 348 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 583 948 zł

2.

Wydatki

17 442 181 zł

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań własnych

14 858 233 zł

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 583 948 zł

3. Planowana rezerwa ogólna 100 000 zł

4. Planowane rozchody budżetu gminy (spłaty pożyczek i kredytów) 886 106 zł

5. Planowany deficyt 5 205 885 zł

W I półroczu 2006 roku dokonano zmian planu budżetu polegających na:

1.zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1 541 774

z tego:

1) dochody własne o kwotę 287 194 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących 574 614 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami o kwotę 644 130 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 15 000 zł

5) środków otrzymanych z fundacji Wspomagania Wsi 20 836 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 776 387

z tego na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami ( wypłatę zasiłków z pomocy społecznej) 644 130 zł

2) realizację zadań własnych 1 132 257 zł

3. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1 175 074

z tytułu:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców o kwotę 24 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

ustawami o kwotę 667 228 zł

- subwencji oświatowej o kwotę 257 822 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 250 000 zł

4. wydatków o kwotę 5 115 972

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 667 228 zł

- realizację bieżących wydatków szkół o kwotę 165 000 zł

- realizację zadań inwestycyjnych i bieżących o kwotę 4 283 744 zł

5. Zwiększono rozchody gminy o kwotę 354 500 zł

6. Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 3 706 285 zł

Po dokonanych zmianach plan na 31.12.2006 r. plan zamykał się kwotami

1. dochody 12 602 996 zł

2. wydatki 14 102 596 zł

3. rozchody 1 240 600 zł

4. deficyt 1 499 600 zł

W 2006 r. wykonano:

1. dochody w kwocie 12 416 914 zł, co stanowi 98,5% zaplanowanej kwoty dochodów

na 2006 rok

2. wydatki w kwocie 12 967 746 zł, co stanowi 92,0% zaplanowanej kwoty wydatków

na 2006 rok

3. Rok 2006 zamknięto deficytem w kwocie 550 832 zł

4. Rozchody budżetu związane ze spłatą pożyczek i kredytów 1 230 085 zł

Dochody:

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w 2006 roku wynosił 12 602 996 zł, wykonano 12 416 914 zł, tj. 98,5%.

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

I. Dochody własne:

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych na 2006 r. wynosił 10 027 170 zł, wykonano 9 879 721 zł tj. 98,5%. Szczegółowe wykonanie wg działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dział 020 - Leśnictwo - planowana kwota 4 000 zł, wykonano dochody 2 964 zł, tj.74,1% z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie na terenie gminy.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody 385 870 zł, wykonano

402 746 zł tj. 104.4%, z tego:

1) opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 23 120 zł wykonano 11 782 zł, tj. 51 %. Ustawowy termin płatności tych opłat przypada na 31 marca. Liczba płatników tej opłaty wynosi 113, zalegających na koniec roku - 27. Zaległości na koniec 2006 r. wynoszą 39 484 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2005 r. -( 33 712 zł), zaległości wzrosły o kwotę 5 772 zł.

2) dochody z najmu i dzierżawy, planowane w kwocie 40 000 zł, zwiększono plan kwotę 236 700 zł z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe będące w zarządzie ZGKiM. Plan po zmianach 276 700 zł, wykonano 272 765 zł, tj.98,6%, z tego:

- dochody z czynszu za ogródki działkowe oraz grunty pod działalnością gospodarczą - planowana kwota 40 000 zł, wykonano 36 065 zł, tj.90,2%. Na 31.12.2006 r. wystąpiły zaległości w kwocie 16 939 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2005 r. (17 904 zł) i zmniejszyły się o kwotę 965 zł.

- dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - w 2006 r. wpływy z tego tytułu stanowiły dochody budżetu gminy. Realizację dochodów prowadzi ZGKiM. Plan na 2006 r. wynosi 236 700 zł, w 2006r. wykonano kwotę 236 700 zł. tj. 100 %.

3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planowana kwota 9 800 zł, wykonano 12 957 zł tj. 132,2 %. Zaległości wynoszą 1 233 zł ( na 31.12.3005r - 778 zł).

4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości na plan 70 000 zł, wykonano 95 204 zł tj.136%. Zaległości w spłatach za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych wynoszą 26 202 zł. W porównaniu do stanu na 31.12.2005r-(23 499 zł) zaległości wzrosły o kwotę 2 703 zł.

5) za nieterminową realizację opłat z tytułu czynszu, użytkowania, użytkowania wieczystego na plan 1 000 zł pobrano 2 339 zł odsetek, od spłat rat za wykupione nieruchomości na plan 1 250 zł zrealizowano 5 032 zł a od pozostałych dochodów ( spłaty należności z wyroku sądowego -Tylna 6) planowanych w kwocie 4 000 zł wykonano 2 667 zł.

W 2006 roku wystawiono 66 wezwań do uregulowania należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, spłaty rat za wykup nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w wprawo własności, czynszu dzierżawnego.

Na dzień 31.12.2006r. zalega 73 dłużników (na 31.12 2005 roku zalegających było 54), wzrost 19 dłużników, w tym:

27 - (2005r.-31) - w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

14 - (2005r.-10 )- ze spłat rat za wykup nieruchomości

5 - (2005r.- 4)- z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

27 -.(2005r.9) - z czynszu dzierżawnego ( działalność gospodarcza i ogródki działkowe).

3. Dział 710 - Działalność usługowa - plan 2 000 wykonano 1 377 zł z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzach komunalnych.

4. Dział 750 - Administracja publiczna - planowane dochody własne to kwota 7 350 zł,

wykonano 10 957 zł tj.149,1 % z tego:

1) z tytułu odpłatności za specyfikacje na przetargi na realizację zadań zaplanowanych w 2006 r. planowana kwota 1 000 zł, uzyskano dochody 1 822 zł tj. 182,2 %.

2) z czynszu za najem pomieszczeń biurowych dla Rewiru Dzielnicowych w Reczu, Komenda Policji na plan 5 550 zł przekazała 5 575 zł tj. 100,5%.

3) z planowanych 100 zł wpływów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskano kwotę 960 zł

4) z tytułu realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z zaplanowanej kwoty 700 zł zrealizowano 1 404 zł, tj. 200,6%

5) wpływy z różnych dochodów - wykonano kwotę 371 zł, - są to dochody na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa( od PIT-4) oraz 825 zł z tytułu dywidendy z udziałów w GBS O/ Choszczno.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody na 2006 rok wynosiły 2 932 741 zł. W 2006 r. zwiększono plan o kwotę 10 433 zł z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9 233 zł.

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1 200 zł,

Plan po zmianach 2 943 174 zł, wykonano 2 844 973 zł, tj. 96,7%. Realizacja dochodów z poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 859 564 zł, wykonano 889 548 zł, tj.103,5 %. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są na rachunek budżetu gminy z centralnego rachunku budżetu państwa do dnia 10 każdego miesiąca.

2) podatek dochodowy od osób prawnych - plan10 000,wykonano 3156 zł tj.31,6%. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Gmina ma udział w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę na terenie gminy w wysokości 6,71%. Udziały przekazywane są przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu gminy.

3) podatek od nieruchomości - plan uchwalony na 2006 rok wynosił 1 256 000 zł, wykonano

1 105 470 zł tj.88%. Liczba płatników podatku wynosi 1 603, z tego na koniec roku liczba zalegających wynosiła 212. Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 540 718 (na 31.12.2005r. 609 245 zł), W porównaniu do 2005 roku saldo zaległości zmniejszyło się o 68 527 zł. Nadpłaty - 3 141 zł, które zostaną zaliczone na poczet podatku na 2007r.

4) podatek rolny - plan 539 060 zł, wykonano 518 181 zł tj.96,1%. Liczba płatników wynosi 314, z tego na koniec roku liczba zalegających wynosiła 37. Zaległości w podatku rolnym wynoszą 111 764 zł (na 31.12.2005r.- 95 628 zł). Saldo zaległości zwiększyło się o się o 16 136 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1 080 zł.

5) podatek leśny - plan 86 000 zł, wykonano 98 422 zł tj.114,4%. Płatnikami podatku są Lasy Państwowe, które w 2006 r. zaleciły 97 621 zł, natomiast osoby fizyczne - 801 zł.

6) podatek od środków transportowych plan 9 000 zł wykonano 16 061 zł, tj.178,5%. Liczba płatników podatku wynosi 12, z tego na koniec roku zalega 1 z podatników. Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 2 327 zł, (na 31.12.2005r.- 5 629 zł). Wykonanie wyższe od planu, ponieważ zwiększyła się liczba płatników i pojazdów podlegająca opodatkowaniu.

7) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, pobieranych w formie karty podatkowej planowane dochody 12 000 zł, wykonano 2 800 zł tj.23,3%. Windykację tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy w Choszcznie. Zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą

10 725 zł, (na 31.12.2005r.- 11 427 zł).

8) podatek od spadków i darowizn - plan 6 100 zł, wykonano 2 286 zł, tj.37,5%. Plan ustalono na podstawie wykonania w 2005 r.

9) podatek od posiadania psów - plan 1 150 zł, wykonano 853 zł tj.74,2 %.

10) wpływy z opłaty skarbowej - planowane w wysokości 25 000 zł, wykonano 30 937 zł, tj.123,7%.

11) wpływy z opłaty targowej - plan 2 100 zł, wykonano 4 597 zł, tj. 79,5%.

12) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan przyjęty uchwałą budżetową na 2006 rok wynosił 74 000 zł, w II półroczu zwiększono plan o 1 200 zł, wykonano wpływy 75 202 zł tj. 100%. W 2006 roku wydano 13 pozwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz na piwo, 12 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 3 pozwolenia na sprzedaż alkoholu powyżej 18% oraz 11 pozwoleń jednorazowych. Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 3

13) podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 40 000 zł, wykonanie 67 529 zł, tj.168,8 %. Dochody z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe za czynności wykonywane przez notariuszy.

14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowane wpływy 22 000 zł wykonano 29 931 zł, tj. 136,1%. Wysokość wykonania tej pozycji zależy od nieterminowej realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat.

W 2006 roku wpłynęło:

1. O umorzenie zobowiązań podatkowych 24 podania. W 6 przypadkach zastosowano ulgę w postaci umorzenia zaległego podatku od nieruchomości i rolnego na kwotę 10 483,84 zł. W obu przypadkach przesłanką zastosowania ulgi był interes publiczny podatników. 18 podań rozpatrzono negatywnie.

2. O odroczenie, rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wpłynęło 15 podań. Wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Rozłożono na raty oraz odroczono zobowiązania podatkowe w wysokości 210 360 zł, z czego spłaty w latach następnych wynoszą 161 999 zł.

W wyniku korekt deklaracji, aneksów do decyzji wymiarowych dokonano odpisu zobowiązań podatkowych na kwotę 80 320 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono:

- upomnień 632, w 2005r - 673,

- tytułów wykonawczych 340 na kwotę 97 506 zł, z czego zrealizowano kwotę 39 809 zł, w tym poborca skarbowy - 15 130 zł

6. Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 5 450 326 zł, otrzymano w 100%. Subwencja przekazywana jest w ratach miesięcznych i ustawowo ustalonych terminach. W 2006 roku gmina otrzymała:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 547 573 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 1 644 051 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - plan 258 702 zł.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie - uchwalony plan wynosił 450 650 zł, zmniejszono o kwotę 250 000 zł (wysokość planowanej dotacji na budowę hali widowiskowo -sportowej), ponadto wprowadzono zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 o kwotę 1 880 zł, 2 924 zł na sfinansowanie wynagrodzeń nauczyciela nauki języka angielskiego w pierwszych klasach Szkoły Podstawowej w Reczu oraz 100 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zwiększono również o 16 000 zł plan z tytułu wykonania wyższych dochodów z odpłatności za dożywianie uczniów w stołówce szkolnej. Plan po zmianach wynosił 221 554 zł, wykonano 172 938 zł, tj. 78,1% z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa:

- na zakupu podręczników 1 880 zł,

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej 100zł,

- sfinansowanie wynagrodzeń nauczyciela języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły

podstawowej - 2 924 zł,

2) dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej, plan 166 300 zł, wykonano kwotę 166 794 zł, tj.100,3% zł,

3) odsetki od środków na rachunku bankowym, planowane 350 zł, wykonano 180 zł.

4) Uzyskano nieplanowane dochody na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagradzania płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa( od PIT-4) w wysokości 1 060 zł.

5) nie otrzymano planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 50 000 zł na budowę

hali, ponieważ nie rozpoczęto w 2006 r. budowy.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna - plan 674 979 zł , wykonanie 672 400 tj.99,6 %.

z tego:

1) wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze plan 6 000 zł, wykonanie 3 418 zł tj. 57%,

2) wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym na planowane 350 zł, uzyskano 353 zł

3) dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej, wydatki bieżące ośrodka pomocy społecznej, dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących - planowaną kwotę 668 929 zł otrzymano w 100 %.

9. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - plan dotacji 317 081 zł, otrzymano wg występujących potrzeb w wysokości 296 362 zł na dofinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - otrzymano kwotę 1 946 zł z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację programu ”Pożyteczne ferie 06” w Rybakach i „Nasza świetlica” w Pomieniu Gmina otrzymała dotację w wysokości 20 836 zł oraz wpłatę 1 895 zł na organizację spotkania delegacji międzynarodowej.

II. Dotacje na zadania zlecone:

Plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok po zmianach wynosił 2 560 826 zł. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzenie rejestru wyborców, na wypłatę zasiłków pomocy społecznej w wysokości 2 522 193 zł tj.98,5 %. Niższe od planowanej dotacji wystąpiło w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie w grudniu 2006 r. zwrócono do budżetu państwa 37 428 zł.

W 2006 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach porozumienia z administracją rządową. Dotacja w wysokości 15 000 zł przyznana została na realizację wniosku złożonego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utworzenie Klubu Integracji Społecznej.

Wykonanie dotacji na zadania zlecone i powierzone przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wprowadzonych w 2006 roku wynosi 14 102 596 zł, wykonano 12 967 746 tj.92,0% tego:

- wydatki bieżące plan 12 616 051 zł wykonano 12 260 978 zł, tj. 97,2%,

- wydatki majątkowe plan 1 486 545 zł, wykonano 706 768 zł, tj. 47,5%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5.

Z budżetu gminy realizowano zadania:

- własne - plan 11 526 770 zł, wykonanie 10 432 603 zł, tj. 90,5 %

- zlecone i powierzone - plan 2 575 826 zł, wykonanie 2 535 143 zł, tj. 98,4 %

Zadania własne:

Realizacja wydatków własnych w 2006 roku przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące:

Na realizację bieżących wydatków własnych w 2006 roku zaplanowano 10 044 725 zł, wykorzystano 9 730 335 zł, tj.96,9%

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 28 481 zł, wykonano 24 624 zł, tj. 86,5%

z tego:

1) rozdział 01008 - Melioracje wodne - z planowanej kwoty 4 670 zł wykorzystano 1 942 zł tj. 41,6% na konserwację rowów na terenie ogródków działkowych. Odczyszczono rowy położone na terenie ogródków i gruntach pozostałych. Prace melioracyjne wykonywane były systemem zleconym oraz częściowo w systemie gospodarczym - osoby bezrobotne.

2) rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano kwotę 1 200 zł. Na opłaty za szczepienia, obserwację psów i innych zwierząt na terenie gminy wykorzystano 582 zł.tj.48,5%.

3) rozdział 01030 - Izby rolnicze - planowana kwota 11 611 zł przekazano składkę w kwocie 11 603 zł tj.99,9%, Składka na Izby Rolnicze wynosi 2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego w 2006 r. i w grudniu 2005r.

4) rozdział 01095 - Pozostała działalność - planowana kwota 11 000 zł wykorzystano 10 497 zł tj. 95,4% na zakup karmy dla utrzymywanych przez ZUH KOMUNALNIK bezpańskich psów wyłapanych na terenie gminy oraz wykonanie kojców z budami i utwardzeniem otoczenia.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan

163 157 zł wykonano 150 564 zł, tj. 92,3%, tego:

- rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła - planowana kwota 153 157 zł, wykonano 150 564 zł, w tym: 137 271 zł na opłaty za gaz dostarczany do kotłowni miejskich w okresie I -II/2006 r., kwotę 13 293 zł -spłacono odsetki za ZGKiM z lat poprzednich wobec Gazowni Szczecin.

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody - planowana kwota 10 000 zł. na remont studni ulicznych. Zadanie rozliczone z wydatków inwestycyjnych.

3. Dział 600-Transport i łączność - plan 113 950 zł wykorzystano 104 993 zł.tj.92,1% na:

- rozdział 60004 - Lokalny transport drogowy - kwotę 10 000 zł przeznaczono na dofinansowanie przewozów kolejowych uruchomionych od 1 września 2006 r. na trasie Kalisz Pom.- Stargard Szcz.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - planowana kwota 103 950 zł, wykorzystano 94 993 zł tj. 91,4%, z tego:

1) zimowe utrzymanie dróg ( odśnieżanie, posypywanie piaskiem w okresie I-III/06) - 7 525 zł,

2) uzupełnienie nawierzchni dróg i ulic masą asfaltową przez wykonawcę wybranego w przetargu - REBUDROG - 1 303 zł,

3) przetarg na utrzymanie i konserwację dróg gminnych o nawierzchni żużlowej i gruntowej wygrał ZUH KOMUNALNIK. Bieżącym utrzymaniem w okresie od kwietnia do grudnia 2006 r. objętych zostało 11 dróg gminnych, będących dojazdem do miejscowości i osad oraz dojazdem do pól. Koszt bieżącego utrzymania w 2006 r. wyniósł 25 593 zł.

4) bieżące remonty dróg gminnych oraz chodników nie będących przedmiotem umowy z ZUH KOMUNALNIK. Ogólna wartość remontów wyniosła 46 018 zł. Wykonano między innymi:

- remont chodników w mieście Recz i wsiach Nętkowo, Lubieniów, Sulibórz - 14 866 zł.

- przywrócono przejezdność drogi gruntowej Recz - Sokoliniec ( tzw. droga Czereśniowa),

- odkrzaczanie dróg gminnych.

5) - w 2006 roku zakupiono i zamontowano oznakowanie ulic w mieście. W zakres zadania weszło uzupełnienie oznakowania brakującego, wymiana zniszczonego oraz częściowy montaż nowego oznakowania ulic. Koszt wykonania powyższych prac wyniósł 14 554 zł, z tego:

- dofinansowanie z programu „ Odnowa polsko - niemieckich szlaków kulturowych” - 8 000 zł,

- ze środków własnych gminy - 6 554 zł.

4. Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - plan ustalony uchwałą Rady na początku roku wynosił 70 000 zł, uchwałą Nr XXXVI/248/06 zwiększono plan o kwotę 236 700 zł - tj. dotację przedmiotową dla ZGKiM na utrzymanie 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych,

uchwałą Nr XXXVII/255/06 o kwotę 19 200 zł na uporządkowanie terenów za przychodni. Plan po zmianach wynosi 325 900 zł, wykonano 294 944 zł tj. 90,5% z tego:

1) rozdział 70001 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej plan 246 700 zł, przekazano dotację planowanej wysokości, z tego 10 000 zł na wykonanie elewacji budynku Środkowa 1 oraz 236 700 zł na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych.

2) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 74 200 zł, wykonano 47 714 zł z tego:

- na opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych, notarialne i za szacunki, podziały nieruchomości, przejmowanych od ANR i przeznaczonych do sprzedaży 25 033 zł,

- zagospodarowanie terenu za Maurami ul. Murarskiej, planowana kwota 39 200 zł, wykonano 22 981 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu rurami o przekroju 300 - 80 mb, dwie studnie rewizyjne, kolektor o przekroju 120 mm i długości 150 mb, ponadto dokonano częściowego nawiezienia masy ziemnej oraz niwelacji terenu.

3) rozdział 70095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 5 000 zł na zwrot kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali komunalnych, którzy wykupili mieszkania na własność. Zwrócono kaucje w wysokości 530 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa - plan 98 000 zł, wykorzystano 93 235 tj. 95,1%

z tego:

1) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 84 700 zł wykorzystano 82 941 zł na opłaty faktur za opracowania miejscowych planów zagospodarowania (Grabowiec, Nętkowo, Sokoliniec, Recz), decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach tego zadania opracowany został również Lokalny Plan Rozwoju miasta Recz.

2) rozdział 71035 - Cmentarze- plan kwota 10 300 zł, wykorzystano 10 294 zł na opłaty dla ZUH „KOMUNALNIK” za opiekę nad grobami ludzi zasłużonych - 294 zł oraz 10 000 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania cmentarza ewangelickiego w Reczu.

6.Dział 750 - Administracja publiczna - plan ogółem 1 195 169 zł, wykorzystano 1 112 374 zł, tj. 93,1 % z tego:

1) rozdział 75022 - Rady gmin -planowane środki 78 350 zł, wykorzystano 76 611 zł tj. 97,8 % z tego:

- wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji RM, diety sołtysów, prze-

wodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej 68 349 zł,

- zakup materiałów biurowych oraz art. spożywczych na posiedzenia sesji i komisji 5 500 zł,

- opłaty za wynajem samochodu 1 274 zł,

- zwrot kosztów przejazdu radnych i sołtysów na posiedzenia komisji, sesji 1 489 zł

2) rozdział 75023 - Urzędy gmin - planowane środki 1 041 510 zł, wykorzystano 983 574 zł, tj. 94,6%, z tego :

- wynagrodzenia i pochodne, plan 793 075 zł, wykonanie 737 535 zł, tj. 93%

- wydatki rzeczowe i socjalne pracowników UM - planowane środki 247 085 zł. Wykorzystano na zakup materiałów biurowych, opłaty za CO, energię elektryczną, telefony, podróże służbowe pracowników, konserwacje i naprawy ksero, kontynuację remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego 246 039 zł, tj. 99,6%,

3) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 10 000 zł wykorzystano 5 727 zł na organizację spotkań promujących gminę (spotkanie z przedsiębiorcami i liderami gminy Recz- wręczenie wyróżnień „Złote Reckie Koło” za całokształt działań na rzecz rozwoju miasta i gminy Recz) oraz koszty organizacji spotkań promujących gminę.

4) rozdział 75095- Pozostała działalność- plan 66 659 zł wykorzystano - 46 462 zł,- 69,7% z tego:

- dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia i pochodne) planowana kwota 22 909 zł, wykorzystano 19 221 zł

- ekwiwalenty za odzież ochronną, świadczenia zdrowotne, odpis na ZFŚS) - planowana kwo-

ta 15 050 zł, wykorzystano 6 296 zł,

- opłaty i prowizje bankowe oraz zwrot abonamentów telefonicznych dla sołtysów, planowana

kwota 20 000 zł, wykorzystano 17 192 zł,

- składki na Euroregion Pomeranię i Związek INA, planowana kwota 8 700 zł, zapłacono

składki w wysokości - 3 753 zł,

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, planowane środki na funkcjonowanie jednostek OSP na 2006r. wynoszą 74 230 zł przekazano w 100% dotację dla OSP. Od 2005r. realizacja wydatków OSP prowadzona jest przez stowarzyszenie a z budżetu gminy przekazywana jest dotacja w miesięcznych ratach. Rozliczenie z przekazanej dotacji sporządzone zostało w terminie do 30 stycznia 2007r.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 - Pobór podatków - planowana kwota 31 900 zł wykorzystano -30 756 zł, tj.96,4% na zakup druków i formularzy podatkowych, opłaty pocztowe, komornicze, bankowe związane z naliczeniem i windykacją dochodów budżetowych.

9.Dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, planowane środki 145 000 zł, wykorzystano 144 922 zł na opłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie - plan 4 566 015 zł, wykorzystano - 4 547 365 zł tj.99,6%,z tego:

1) rozdział 80101- Szkoły podstawowe - planowaną kwotę - 2 454 891 zł wykorzystano w 100%,w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Reczu:

W Szkole Podstawowej w Reczu w roku szkolnym 2005/2006 uczyło się 377 dzieci w 17 oddziałach, zatrudnienie wynosiło 32,5 nauczycieli na 33,56 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym. W roku szkolnym 2006/2007 liczba dzieci wynosiła 356, liczba oddziałów 16, zatrudnienie 31 nauczycieli na 32,28 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym. Pracownicy administracyjni - 3, obsługi - do sierpnia 9,5 etatu, od września 8 etatów. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Reczu w 2006 roku wynoszą 1 823 511 zł, które wykorzystano w 100%, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 1 501 132 zł,

- dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS) - 159 710 zł,

- na koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych pomocy naukowych, środków czystości) wykorzystano 167 669 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Lubieniowie:

W Szkole Podstawowej w Lubieniowie uczy się w roku szkolnym 2005/2006 - 98 uczniów. W szkole funkcjonuje 6 oddziałów szkolnych. Zatrudnienie wynosi 14 nauczycieli na 11,95 etatów pedagogicznych zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym szkoły. Pracownicy administracji i obsługi - 5 osób. Planowane środki na wydatki Szkoły Podstawowej w Lubieniowie w 2006r. wynoszą 631 380 zł, wykorzystano w 100%, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne 468 750 zł,

2) dodatki socjalne 52 250 zł,

3) pozostałe wydatki - wykorzystano kwotę 110 380 zł, w tym:

- na koszty utrzymania szkoły (opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup środ- ków czystości, opału materiały biurowe) - 40 761 zł,

- pomocy naukowych - 36 110 zł ( zakupiono sprzęt radiowo-telewizyjny, sportowy, komputer, mikroskop, kino domowe, książki, mapy, krzesła, biurka),

- wykonano modernizację centralnego ogrzewania, łazienek, wymieniono podłogi w klasach lekcyjnych. Koszt robót remontowych wyniósł 33 509 zł.

2) rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 35 084 zł, wykorzystano w 100% na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń socjalnych dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Lubieniowie.

3) rozdział 80104 - Przedszkola - plan 342 500 zł, przekazano dotację w 100% dla Przedszkola Miejskiego w Reczu na bieżącą działalność.

4) rozdział 80110 - Gimnazja - W roku szkolnym 2005/2006 liczba dzieci wynosi 319, zatrudnionych jest 34 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty - 29,72. Liczba etatów zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum na rok szkolny 2005/2006 wynosi 26,17 etatu.

W roku szkolnym 2006/2007 liczba dzieci wynosi 287, zatrudnienie - 26,69 etatów. Liczba etatów zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum na rok szkolny 2006/2007 wynosi 27,23 etatu. Pracownicy administracji i obsługi 4 etaty. Planowane środki na wydatki Gimnazjum w 2006 roku wynoszą 1 287 000 zł, wykorzystane w 100%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano kwotę 1 031 416 zł,

- dodatki socjalne (mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS ), planowana kwota 125 814 zł wykorzystano 100%

- koszty utrzymania szkoły (opłaty za gaz, energię elektryczną, zakup pomocy naukowych, środków czystości) plan 129 770 zł ( 10% planowanych środków na działalność Gimnazjum), wykorzystano w 100%.

5) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan po zmianach 236 390 zł, wykorzystano 220 913 zł , tj.93,5 %, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkół na terenie gminy - plan 30 000 zł, wykorzystano 18 019 zł (opiekunki zatrudnione w ramach prac interwencyjnych z dopłatą z PUP).

-opłaty dla przewoźników za dowozy dzieci do szkół z terenu gminy, plan 203 897 zł, wykonano 201 387 zł tj. 98,8 %.

6) rozdział 80146 -Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli-plan 20 250 zł, wykorzystano w 100%, na dopłaty dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje.

z tego:

- Szkoła Podstawowa w Reczu, kwotę 9 490 zł wykorzystano na dofinansowanie dokształcania 7 nauczycieli na studiach podyplomowych oraz opłacono kurs komputerowy dla 8 nauczycieli,

- Szkoła Podstawowa w Lubieniowie, kwotę 3 320 zł wykorzystano na dofinansowanie dokształcania 4 nauczycieli na studiach podyplomowych i licencjackich,

- Gimnazjum planowaną kwotę 7 440 zł wykorzystano na szkolenie Rady Pedagogicznej oraz opłacono kurs komputerowy dla 4 nauczycieli,

7) rozdział 80195 - Pozostała działalność -planowana kwota 189 900 zł, wykorzystano

186 727 zł, tj. 98,3%, z tego :

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół wykorzystano planowaną kwotę 23 200 zł.

- Stołówka szkolna - Planowane środki na funkcjonowanie stołówki 166 300 zł, wykonano

163 227 zł, tj.98,2%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne, planowane 78 790 zł, wykonane 78 426 zł,

- zakup środków żywności planowana kwota 70 660 zł, wykonana - 68163 zł,

- pozostałe koszty( opłaty za energie elektryczną, CO, środki czystości), planowana kwota

16 850 zł, wykonana 16 638 zł.

Stołówkę prowadzi Szkoła Podstawowa w Reczu. Dożywianiem objęte są dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Reczu. W 2006 roku wyżywieniem objętych było 290 osób. W stołówce zatrudnione są dwie kucharki i intendentka.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 400 zł na wynagrodzenia dla członków komisji kwalifikacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Wypłacono wynagrodzenie w wysokości 300 zł.

11. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe - rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów zaplanowano kwotę 10 400 zł wykorzystano 9 600 zł 92,3 % na wypłatę stypendium doktoranckiego.

12.Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan ogółem 79 700 zł, wykonano 79 505 zł, tj. 99,8%

z tego:

1) rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne - plan 4 500 zł, wykonanie 4 305 zł, z tego wynagrodzenie zatrudnionej na umowę zlecenie pielęgniarki w gabinecie ginekologicznym -

1 926 zł oraz opłaty za utylizację odpadów medycznych - 204 zł.

2) rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -plan 4 000 zł - wykorzystano w 100 % na realiza-

cję programu do walki z narkomanią.

3) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan 71 200 zł, wykorzystano w 100% na:

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na prowadzenie świetlicy w Nętkowie, planowana kwota 15 500 zł , przekazana w 100%,

- na dożywianie dzieci w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Reczu, wykorzystano 4 000 zł,

- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlicy w Reczu, pełnomocnika oraz wynagrodzenia członków GKRPA wykorzystano 33 072 zł,

-dofinansowano koszty organizacji imprez okolicznościowych i sportowych organizowanych na terenie gminy, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty szkoleń, opłaty za świadczenie usług zdrowotnych polegających na terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu wykorzystano 18 628 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna - planowane środki na realizację zadań własnych

1 318 634 zł, wykorzystano 692 720 zł, tj.52,5% z tego:

1) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - planowaną kwotę 16 000 zł wykorzystano 15 973 zł na:

- dotację w kwocie 11 660 zł dla TPD w Szczecinie na prowadzenie świetlicy w Nętkowie.

- z budżetu gminy realizowano w styczniu i lutym br. wydatki za wodę, energię elektryczną oraz wynagrodzenia pracowników w OWR w Netkowie. Poniesione wydatki 4 313 zł.

2) rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planowaną kwotę 510 379 zł (środki z budżetu gminy - 140 000 zł) wykorzystano w 100%. Zasiłki okresowe są obligatoryjnym zadaniem własnym gminy. Przysługują osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodzie niższym niż ustawowe kryterium. Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł. W latach 2004 - 2006 na realizacje zasiłków gminy otrzymują dotację na dofinansowanie wypłat z budżetu państwa. W 2006 roku gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 370 379 zł, którą wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 342 osób oraz zasiłków z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności dla 13 rodzin.

Z własnych środków budżetu gminy przyznawane są zasiłki celowe na zakup żywności, leków, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, pokrywane są koszty pogrzebów oraz pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej. W 2006 r. przyznano zasiłki celowe na kwotę 130 000 zł, Od kwietnia 2006 r. wprowadzono prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pomoc przyznawana jest po zawarciu kontraktu z podopiecznym i obowiązku przepracowania przez niego 40 godzin miesięcznie, przy stawce 6 zł za godzinę. Na koniec każdego miesiąca OPS wypłacał należność w wysokości 240 zł miesięcznie dla każdego podopiecznego skierowanego do wykonywania tych prac. Z tej formy pomocy korzysta około 40 osób miesięcznie. Wypłacono 68 670 zł z czego 60% tj. kwotę 36 701 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy.

Kwotę 10 000 zł wykorzystano na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej.

3) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2006 roku zaplanowano kwotę 389 000 zł, wykorzystano 347 206 zł, tj 89,3%. W 2006 roku wydano 640 decyzji, w tym 27 odmownych. Dodatki wypłacane są na bieżąco.

4) rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej planowana kwota wynosi 255 350 zł w tym:

- z budżetu gminy 117 100 zł,

- z budżetu państwa 138 250 zł ( w 2006r. zwiększono dotację o 10 250 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla 4 pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie oraz 8 000 zł na wydatki rzeczowe). Planowaną kwotę wykorzystano w 100 % , z tego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi -205 660 zł,

-wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe, CO, ubezpieczenie samochodu, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych) plan 49 690 zł.

5) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze - planowane środki w kwocie 41 300zł wykorzystano w 100% na wynagrodzenia i pochodne 37 400 zł oraz zakup odzieży ochronnej i odpis na ZFŚS 3 900 zł. W 2006 roku usługi opiekuńcze na terenie gminy świadczą trzy opiekunki u 16 rodzin, w większości są to osoby samotne. Praca ta niejednokrotnie poza wykonywaniem codziennych podstawowych czynności, polega na pomocy w załatwianiu spraw związanych z mieszkaniem oraz opieką zdrowotną. W ramach prac interwencyjnych od maja br. zatrudniono dodatkowo jedną opiekunkę.

6) rozdział 85295 - Pozostała działalność -z budżetu gminy zaplanowano kwotę 102 000 zł. W 2006 r. z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 160 000 zł. Plan ogółem wynosi 262 000 zł, wykorzystano w 100 % zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób chorych i niepełnosprawnych łącznie z dowiezieniem posiłków do miejsca zamieszkania dla 625 osób na kwotę 258 500 zł.

Gmina utrzymuje pomieszczenia noclegowni (ponoszone są opłaty za energię elektryczną) w której przebywa troje podopiecznych. W 2006 r. wykorzystano 3 500 zł.

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan ustalony uchwałą RM na początku roku wynosił 115 988 zł. W 2006r. otrzymano z budżetu państwa zwiększenie 327 081 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów wypłacanej w formie stypendium. Plan po zmianach wynosi 443 069 zł, wykorzystano kwotę 422 211 zł tj.95,3 %, z tego:

1) rozdział 85401 - Świetlice szkolne - planowane środki wynoszą 115 250 zł, wykorzystano 115 249 zł na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 100 140 zł,

- dodatki socjalne i odpis na ZFŚS - plan 15 110 zł, wykorzystano 15 109 zł.

2) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - planowana kwota 327 081 zł, wykorzystano 306 224 zł, tj. 82,6 % na wypłatę stypendiów dla uczniów. W I półroczu 2006 roku decyzją Burmistrza przyznano pomoc materialną w formie rzeczowej na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów do gimnastyki dla 382 uczniów, w II półroczu przyznano 394 stypendia z terenu gminy. Wszystkie złożone wnioski o przyznanie stypendium zostały rozpatrzone pozytywnie.

3) rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowaną kwotę 738 zł wykorzystano w 100 %.

15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane środki

621 000 zł, wykonano 602 485 zł, tj. 97,0 % z tego:

1) rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 24 750 zł wykorzystano

24 741 zł, na opłaty faktur za konserwację kanalizacji burzowej na terenie miasta oraz za opracowanie operatów wodno-prawnych na zrzut wód opadowych z terenu jezdni, ulic, placów utwardzonych i parkingów do istniejących cieków wodnych ul. Promenada i Stargardzka.

2) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan 40 100 zł, wykorzystano 39 907 zł, tj.99,5% na

opłaty za wywóz odpadów z pojemników ustawionych na terenie miasta i wsi. Dodatkowo gmi-

na została objęta zbiórką i wywozem elementów wielkogabarytowych oraz odpadami niebez-

piecznymi.

3) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, planowana kwota 100 700 zł, wykorzystano

100 660 zł, na opłaty za usługi dla ZUH KOMUNALNIK za utrzymanie czystości na terenie miasta i wsi.

4)rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie, plan 81 650 zł, wykonanie 77 454 zł, tj. 94,9%, z tego:

- 64 954 zł na opłaty dla ZUH KOMUNALNIK za pielęgnację zieleni na terenie miasta.

- 12 500 zł na zakup sadzonek róż i wykonanie alejek w ogrodzie rustykalnym przy kościele w Reczu.

5) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic- plan 325 000 zł, wykorzystano 319 062 zł, tj. 98,2% z tego:

-opłaty za energię na oświetlenie ulic i dróg gminnych, planowana kwota 121 700 zł, wykorzystano 121 325 zł,tj.99,7% na opłaty za oświetlenie dróg i ulic,

- opłaty za konserwację punktów przy drogach gminnych, plan 193 300 zł, wykonano 192 888 zł, tj. 99,8%. W ramach konserwacji spłacany jest remont oświetlenia ulicznego. W 2006 r. w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji zamontowano dodatkowe oprawy na fermie w Suliborku, Żeliszewo,

5) rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan 48 800 zł, wykonanie 40 661 zł , w tym:

- odnowienie przystanków autobusowych na terenie gminy - zakup farby na odnowienie 17 wiat przystankowych systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz społecznie użytecznych - 3 793 zł,

- koszty związane z przygotowaniem dekoracji świątecznych na terenie miasta ( wykonanie podłączeń energetycznych na słupach pod elementy ozdobne, zakup elementów ozdobnych w ciągu ulic: Środkowa, Ratuszowa, Rynek oraz ich montaż, wykonanie szopki noworocznej i zakup jej wyposażenia) - 14 600 zł,

- remont piaskownic i uzupełnienie piasku, remont urządzeń na placach zabaw, montaż krzyża na terenie kościelnym w Nętkowie wraz z wykonaniem stopy fundamentowej, zakup i dowóz piasku na plażę w Żeliszewie i inne - 8 180 zł

- Z programu „ Odnowa polsko- niemieckich szlaków kulturowych dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów” wykonano drugą część ogrodu rustykalnego. Wykonano montaż elementów małej architektury m.in. zegar słoneczny. Koszt przedsięwzięcia - 14 088zł.

16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 528 380 zł, wykonanie

470 195 zł, tj. 89,0%, z tego:

1. rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 290 361 zł, wykonano

287 838 zł, tj. 99,1% w tym:

1) dotacja dla MGOK - z planowaną kwotę 172 120 zł, przekazano w 100%

2) dotacja dla TPD w Szczecinie na prowadzenie świetlicy w Rybakach i Pomieniu, plan

22 840 zł, przekazano w 100%

3) świetlice wiejskie -plan 95 401 zł, wykorzystano 92 878 zł na:

- świetlica Rybaki - 7 686 zł, w tym: realizacja programu „ Pożyteczne ferie 06” - 2 000 zł

( finansowane dotacją z FWW), koszty remontu pomieszczeń na świetlicę 5 686 zł,

- świetlica Pomień - 69 189 zł, z tego: realizacja programu „Nasza świetlica” w Pomieniu -

19 640 zł, (dofinansowanie z FWW - 11 791zł), zakup opału do świetlicy, opłaty za energię elektryczną, zakup środków czystości oraz paliwa do kosiarki - 28 369 zł, wykonano rozdział instalacji elektrycznej w budynku byłej szkoły - 8 000 zł,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy i obsługi za okres od września do grudnia 2006r. -13 180 zł,

- świetlica Nętkowo - opłaty za obsługę kotłowni (m-c I, II) - 293 zł,

- świetlica Sicko - wykorzystano 13 174 zł z tego: opłaty za energię elektryczną - 126 zł,

remont pokrycia dachowego - 13 048 zł.

- świetlica Sulibórz - rozpoczęto remont pomieszczenia na świetlicę wiejską. W 2006 r. wykonano kominek, Koszt robót i materiałów wyniósł 2 536 zł.

2. rozdział 92116-Biblioteki, planowana dotacja w kwocie 60 600 zł, przekazano w 100%

3.rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - planowana kwota 102 943 zł, wykorzystano 49 153 zł z tego:

- na zapłacenie faktury za remont pokrycia dachowego na Baszcie Czarownic 37 974 zł.

- wykonano przyłącze elektryczne do Baszty Czarownic - 2 178 zł

- zakupiono materiały na remont dachu na kościele w Żeliszewie.

4. rozdział 92195 - Pozostała działalność, plan 74 476 zł, wykorzystano 72 604 zł, tj. 97,4 %, z tego:

- dotacja dla TMR na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy „Na kupieckim szlaku”- 10 000 zł.

- koszt imprez organizowanych na terenie miasta i gminy 13 420 zł.

-W ramach realizacji programu „ Opowieści polsko-niemieckiego pogranicza” - wydano materiały promocyjne w postaci ulotek, plakatów i gadżetów, pokryto koszty organizacyjne festynu i obsługę techniczną festynu w dniach 30.06. 06r. - 01-02.07.06r., pokryto koszty tłumaczeń i wyżywienia i noclegów partnerów projektu z Niemiec. Wykorzystano kwotę 26 184 zł,

- w ramach realizacji programu „Odnowa polsko-niemieckich szlaków kulturowych - dla jeszcze lepszej przyszłości naszych narodów” wykorzystano kwotę 23 000 zł na wydanie książki pt. Mniszki, kupcy i rycerze-średniowieczny Recz w języku niemieckim, zorganizowanie promocji książki na terenie Niemiec i Polski - 14 500 zł, wykonanie ławek - 2 500 zł oraz wykonanie 3 szt. tablic informacyjno - dydaktycznych - 6 000 zł,

17. Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport, planowana kwota 146 345zł, wykonana 136 124zł, tj. 93 %, z tego:

1. rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, planowane środki - 120 445 zł wykorzystano 117 357 zł, tj. 97,4% na:

1) dotacje dla klubów sportowych planowaną kwotę 104 870 zł przekazano zgodnie z zawartymi umowami, z tego:

- MKS REMOR 70 000 zł, UKS Pomień 10 300 zł, WKS Sokoliniec 10 000 zł, WKS Sulibórz 9 470 zł, UKS przy Gimnazjum 3 000 zł, sekcja brydża przy MROK plan 2 100 zł,

2) dofinansowanie i koszty organizacji imprez sportowych organizowanych przez sołectwa, kluby sportowe, szkoły z terenu gminy, plan 15 575 zł, wykorzystano 12 487 zł.

2. rozdział 92695 - Pozostała działalność, plan 25 900 zł, wykorzystano 18 767 zł na realizację programu „Polsko - niemieckie pogranicze sportu i kultury” W ramach tego programu zorganizowano imprezę kulturalno - sportową w parku miejskim w Reczu, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Recz, powiatu choszczeńskiego oraz partnerzy projektu z Niemiec.

W 2006 r. w dziale 758 - Różne rozliczenia - rozdziale 75702 - rezerwy ogólne - planowana była kwota rezerwy w wysokości 100 000 zł. Zarządzeniem Burmistrza nr 19/06 kwotę 10 443 zł przeznaczono na wkład własny do projektu w celu pozyskania środków na remont i adaptację Baszty Choszczeńskiej na Izbę Regionalną wraz z punktem informacyjnym oraz zarządzeniem nr 65/06 kwotę 89 557 zł na opłaty za gaz dostarczany do gazowni miejskich.

II. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2006 roku wynosił 1 482 045 zł, wykorzystano 702 268 zł, tj.47,4%. Wykonanie kształtowało się następująco:

1.Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - planowana kwota 60 000 zł, wykorzystano 2 813 zł za opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na remont hydroforni w Kraśniku. W IV kw.2006 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane na obiekcie SUW. Wykonano drogę dojazdową i część robót budowlanych. Roboty zostały wyfakturowane, natomiast nie zostały zapłacone. Realizacja dalszego zakresu objętego umową i rozliczenie zadania nastąpi w I półroczu 2007 r.

2.Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - dostarczanie wody, planowana kwota 121 400 zł, wykorzystano 40 362 zł, z tego:

- budowę sieci wodociągowej w ul. Choszczeńskiej w Reczu, planowana kwota 31 000 zł. Wykorzystano na budowę sieci wodociągowej w ul. Choszczeńskiej. Całkowity koszt zadania - 30 362.

- wykonano modernizację oraz remonty kapitalne istniejących studni na terenie gminy. Koszt zadania - 10 000 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność -rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan 383 400 zł, wydano 308 160 zł, z tego:

1) budowa dróg na osiedlu Dolinka - spłacono zobowiązania z 2005 r. za opracowanie podkładów mapowych niezbędnych do opracowania dokumentacji 28 230 zł.

2) Modernizacja ul Chyżej w Reczu - plan 246 400 zł, wykorzystanie 245 296 zł. Wykonano częściowo nową podbudowę pod jezdnię, nową nawierzchnię ścieralną asfaltową na całej ulicy z poszerzeniem jej miejscowo do 5 m. Wykonano nowy chodnik na całej długości ulicy z wymianą szafek montażowych instalacji podziemnych, wykonano nowy zestaw hydrantowy, częściową instalację kanalizacji deszczowej oraz tereny zieleni.

4. Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność - kwotę 50 000 zł, wykorzystano 50 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, pozwolenia wodno-prawnego oraz wykonano pomosty nad jeziorem Rajsko I w Rajsku i Cedynia w Żeliszewie.

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70095 - Pozostała działalność -planowana kwota 94 000 zł na adaptację lokali socjalnych na terenie gmin. W 2006 r. nie doszło do przekazania notarialnego wnioskowanych nieruchomości, dlatego też nie było wydatkowania planowanych środków. W ramach zapewnienia dostawy ciepła do budynku lokali socjalnych przy ul. Kolejowa 50 zakupiono i zamontowano piec etażowy wraz z połączeniami wewnętrznej instalacji c.o. Koszt zadania 12 797 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin, planowana kwota

21 350 zł wykorzystano 21 348 zł. na zakup 6 zestawów komputerowych oraz rozbudowę sieci informatycznej w budynku Urzędu.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowana kwota 10 000 zł, wykorzystano 3 082 zł na zakup 2 komputerów.

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie. Ogółem planowane środki 900 000 zł, z tego:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan 5 000 zł, na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Przedszkola Miejskiego i zespołu obiektów Szkoły Podstawowej w Reczu”. Wykorzystano kwotę 4 753 zł na opracowanie wniosku. Wniosek złożony w ramach programu EOG i NMF przeszedł ocenę formalno-prawną. Wniosek jest na etapie dalszej oceny przez jednostkę zarządzającą programem.

- rozdział 80110 - Gimnazja. Zadanie pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum Reczu. Planowana kwota 400 000 zł, wykorzystano 2 510 na koszty opracowania wniosku. Złożony jest wniosek do Ministerstwa Sportu o zawarcie umowy na dofinansowanie. Z uwagi iż, dwa kolejne przetargi o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania zostały unieważnione oraz procedury odwoławcze łącznie z odwołaniem jednego z wykonawców prowadzonych postępowań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przesunięto zawarcie umowy na realizację zadania na II kw. 2007 r. przy akceptacji Ministra Sportu i Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

9. Dział 852 -Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - planowaną kwotą 28 750 zł dofinansowano zakup samochodu na potrzeby OPS dla przewozu osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PFRON.

10. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 252 000 zł, wykonano 195 719 zł, z tego:

1. rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 190 000 zł, wykorzystano

156 219 zł, w tym:

1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Sokoliniec - Sicko -Recz, plan 60 000 zł, wykonanie 29 575 zł. Zapłacono faktury z 2005 roku za opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do EOG i NMF. Wniosek nie uzyskał akceptacji jednostki zarządzającej programem.

2) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Słonecznym w Reczu - planowana kwota 130 000 zł. Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Słonecznej do ul. Srebrna. Całkowity koszt zadania 126 644 zł.

2. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - pracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim dla zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych. Na wysypisku przez okres trzech lat prowadzony będzie monitoring. W 2006 roku planowane koszty wynoszą 6 000 zł. Wykorzystano 5 274 zł.

3. budowa toalety miejskiej w Reczu - plan 56 000 zł, wykorzystano 34 226 zł. Opracowano dokumentacje budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie rozpoczęto w sierpniu 2006 r. i zakończono w grudniu 2006. Całkowita wartość zadania z robotami dodatkowymi wynikłymi w trakcie realizacji wyniosła 72 570 zł. Końcowe rozliczenie i przekazanie do użytku nastąpi w 2007 r.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 63 045 zł, z tego:

- kwotę 7 045 zł wykorzystano na zakup komputerów do świetlicy w Pomieniu (dofinansowanie z FWW w ramach Programu „Nasza świetlica”),

- na adaptację świetlicy wiejskiej w Sokolińcu planowana kwota wynosi 56 000 zł, wykorzystano 24 929 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej. Z uwagi na trwające prace związane z przejęciem obiektu i działki od ANR na zasób gminy, realizację zadania przesunięto na 2007r.

Realizację wydatków bieżących i majątkowych z własnych środków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 6 i Nr 9.

II. Zadania zlecone i powierzone

Na realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywana jest z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego dotacja. Plan w 2006 roku wynosił 2 560 826 zł, wykorzystano 2 520 143 zł tj.98,4%

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie obejmują zadania w zakresie:

1. Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - prowadzenie spraw USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej. Planowaną dotację w wysokości 65 000 zł. wykorzystano w 100% na:

- wynagrodzenia i pochodne, plan 58 941 zł,

- materiały biurowe i opłaty za przesyłki pocztowe plan 6 059 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, planowana kwota 20 314 zł, wykorzystano 19 109 zł z tego na:

- prowadzenie aktualizacji list wyborców na terenie gminy 924 zł,

- pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowana kwota 19 390 zł, wykorzystano 18 185 zł. Niewykorzystaną kwotę diet w wysokości 1 205 zł komisji wyborczej zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Szczecinie.

3. Dział 852 -Pomoc społeczna, plan 2 422 230 zł, wykorzystano 2 382 752 zł, 98,4% na:

1) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, plan 160 000 zł, wykorzystano 67 660zl, tj. 44,5% na:

- wynagrodzenia i pochodne, 105 700 zł,

- wydatki na zakup materiałów do świetlicy oraz koszty utrzymania świetlicy54 300 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia i ogniwem oparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych intelektualnie. W zajęciach ŚDS uczestniczy aktywnie 18 osób. Podopieczni ŚDS uczestniczą w organizowanych imprezach integracyjnych, kulturalnych, sportowych i towarzyskich. Realizując zadania wspierająco - rehabilitacyjne prowadzona jest terapia zajęciowa w zakresie zajęć plastycznych, rękodzielnictwa, obsługi komputera, zajęć porządkowych i kulinarnych oraz trening w zakresie umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej funkcjonowania w życiu codziennym.

2) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, planowana kwota 1 999 900 zł, wykorzystano 1 960 422 zł tj. 98 % na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych, kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, zasiłki dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych kwotę 1 885 278 dla 1064 zł, w tym 230 decyzji na zaliczki alimentacyjne.

- składki emerytalno - rentowe, opłacono składki za 14 osób w wysokości 18 192 zł,

- wynagrodzenia i pochodne, wykorzystano 52 123 zł. Obecnie realizację świadczeń rodzinnych wykonuje jeden pracownik, ponieważ drugi pracownik obsługujący świadczenia rodzinne odszedł na emeryturę, w związku z tym koszty obsługi w I półroczu były wyższe.

- na prowizje bankowe oraz zakup materiałów wykorzystano 23 021 zł,

3) rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, planowaną kwotę 14 372 zł wykorzystano na opłaty składek za 83 osoby otrzymujące zasiłek stały z pomocy społecznej oraz 9 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne

4) rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, planowaną kwotę 142 050 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków dla 54 osób, których dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

5) rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowaną kwotę 18 500 zł, wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne(16 680 zł), oraz 1 820 zł na zakup materiałów dla pracownika wykonującego usługi u 4 osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają pomocy w prowadzeniu i załatwianiu różnego rodzaju spraw związanych z podstawowym funkcjonowaniem w środowisku.

W ramach zadań powierzonych utworzono Klub Integracji Społecznej. OPS wygrał konkurs przeprowadzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod tytułem „ Wznowienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Na realizację KIS OPS otrzymał kwotę 15 000 zł. Celem działania KIS jest udzielanie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Osoby korzystające z działań KIS to osoby bezrobotne, kobiety pozostające poza rynkiem pracy, osoby uzależnione po okresie długotrwałego leczenia, osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem KIS jest minimalizowanie skutków bezrobocia, promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia.

Otrzymane środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne koordynatora, zakup mebli, materiałów biurowych i papierniczych na prowadzenie zajęć warsztatowych - 10.500 zł oraz z wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy.

Realizację wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i powierzonych przedstawia załącznik Nr 8

Zakłady budżetowe:

Na terenie gminy gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Przedszkole Miejskie w Reczu.

1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Na 2006 rok ustalono przychody w wysokości 335 940 zł, w tym:

1. z tytułu świadczonych usług 89 240zł. Od marca 2006 r. ZGKiM przejął obsługę dostawy ciepła dla mieszkańców miasta i decyzją Dyrektora ZGKiM zwiększono plan o kwotę 198 145 zł. Plan po zmianach na 31.12.2006 r. wynosił 287 385 zł. Należne dochody z tego tytułu wynoszą 344 687 zł. Na konto i do kasy ZGKiM wpłynęła kwota 274 324 zł. Kwota należności z tytułu opłat za CO na koniec 2006 r. wynosiła 70 366 zł.

2. dotacja z budżetu zaplanowaną kwotę 246 700 zł otrzymano 100%.

W II kw. br. dokonano zmian w planie przychodów ZGKiM, ponieważ w 2006 r. czynsze z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiły dochody budżetu gminy a nie przychody własne zakładu budżetowego. Ustalono dotację dla zakładu w wysokości planowanych wpływów a wykonanie dotacji w faktycznie zrealizowanych wpływach z czynszu najmu i dzierżawy.

Kwota należności z działalności w zakresie usług mieszkaniowych ZGKiM w porównaniu do stanu na koniec 2005 roku zwiększyła się o 40 118 zł, z kwoty 447 222 zł do 487 340 zł.

Koszty działalności w 2006r. wyniosły łącznie 508 472 zł. 2006r. wynikiem dodatnim w wysokości 97 943 zł.( odejmując należności z opłat za CO- 70 366 zł i czynszów mieszkaniowych -10 991 zł) to nadwyżka wpływów nad kosztami wnosi faktycznie 16 586 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2005 zwiększyła się kwota zobowiązań o 13 156 zł zł, z kwoty 342 219 zł do kwoty 355 374 zł. ZGKiM spłacił 65 291 zł zadłużeń z lat ubiegłych, natomiast wzrosło bieżące zadłużenie zakładu o kwotę 13 156 zł. Na koniec roku ZGKiM posiada zobowiązania:

  • ZUS - 223 668 zł. - (na 31.12.2004 r.- 175 178 zł)

  • z tytułu zakupu dóbr i usług - 104 491 zł, (na 31.12.2005r.-153 578 zł),

  • pozostałe ( podatki od nieruchomości, opłaty za zarząd) - 28 703 zł, (na 31.12.2005r.-

13 463 zł).

2. Przedszkole Miejskie - W okresie styczeń - czerwiec roku szkolnego 2005/2006 do Przedszkola Miejskiego w Reczu uczęszczało 84 dzieci, w roku szkolnym 2006/2007 - 89 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, ( w tym 2 kl.”O”). Zatrudnienie wynosi 5 nauczycieli oraz 3,25 etatu - pracownicy administracji i obsługi.

Przychody i wydatki Przedszkola Miejskiego w 2006 roku kształtowały się następująco:

1. Plan przychodów na 2006 rok wynosi 407 700 zł, wykonano 407 540 zł, tj. 100%,

z tego:

- dotacja z budżetu gminy - planowaną kwotę 342 500 zł otrzymano w 100%

- wpływy z tytułu dopłaty rodziców do kosztów rzeczowych plan 36 400 zł, wykonano 36 338zł

- wpływy z odpłatności za wyżywienie, plan 28 800 zł, wykonanie 28 701 zł,

2. Koszty działalności w 2006 r. planowana kwota 407 700 zł, wykorzystano 405 509 zł, tj.99,5%, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowana kwota 272 920 zł, wykorzystano 272 346 zł,

- dodatki socjalne ( mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS) 13 100 zł,

- zakup środków żywności planowane 24 800 zł, wykorzystano 24 733 zł,

- opłaty za gaz i energię elektryczną, planowana kwota 52 780 zł, wykonano 52 212 zł,

- pozostałe koszty: opłaty za wodę, ścieki, telefony, zakup pomocy naukowych, plan 44 100 zł, wykorzystano 43 117 zł.

Przedszkole zapewnia dzieciom korzystanie z posiłków. Cena obiadu i śniadania wynosi 3 zł, samego śniadania 1,20 zł. Wyżywienie jest w 100 % odpłatne. W 2006 r. w I półroczu dla 3 dzieci a w II półroczu dla 8 dzieci koszty wyżywienia pokrywał OPS.

Rodzice pokrywają również 21 % kosztów rzeczowych. W 2006 r. odpłatność wynosiła 109,40 zł na jedno dziecko.

W ramach środków na wydatki rzeczowe w czasie wakacji odnowione zostały pomieszczenia kuchni i zaplecza, korytarz, wymieniono wykładziny w 3 salach lekcyjnych i na korytarzu przed salami dydaktycznymi.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 10

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów GFOŚiGW na 2006 rok wynosi 5 500 zł. W 2006 roku uzyskano przychody w wysokości 3 630 zł; z tego:

- wpływy za składowanie odpadów i emisję oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 545 zł.

-z odsetek za zwłokę i odsetek bankowych uzyskano kwotę 85 zł.

Plan wydatków na 2006 rok wynosi 40 000 zł. Różnicę między wydatkami a przychodami w wysokości 34 500 zł planowano pokryć z pozostałości środków z 2005 r. ponieważ na koniec 2005 roku środki na rachunku bankowym pozostały w wysokości 29 689 zł plus zobowiązania z 2005 r. w wysokości 6 418 zł, w bieżącym roku należy dokonać zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 11 000 zł. W 2006 r. wykorzystano kwotę 26 651 zł na:

- dopłatę do wynagrodzenia strażnika ochrony przyrody ( zatrudnienie z PUP) - 5 096 zł,

- zakup nagród na konkurs przyrodniczy - 300 zł,

- koszty urządzania terenów zielonych, placów zabaw, nasadzania drzew - 17 273 zł,

- zakup opasek lepowych do zwalczania szrotówek kasztanowcowiaczka - 964 zł,

- koszty naprawy gniazda bocianiego w Pomieniu- 240 zł,

- koszt przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta - 1 600 zł,

- zakup worków do zbiórki odpadów na terenie gminy - 958 zł,

- opłaty i prowizje bankowe - 220 zł.

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 11

Sporządził:

L.Cichorzewska

Skarbnik Miejski

7

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-05-2007 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2007 12:31