Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Reczu


Protokół Nr VI/2007

z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 25 kwietnia 2007 roku

 

 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych i zaproszonych gości. Powitał w szczególności:

1. Pana Józefa Romanowskiego Burmistrza Recza

2. Pana Aleksandra Jałowieckiego Zastępcę Burmistrza Recza

3. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego

4. Panią Jolantę Kiłoczko Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

5. Pana Andrzeja Chmielewskiego Wicestarostę Choszczeńskiego

6. Pana Andrzeja Choroszkiewicza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

7. Pana Jerzego Mikułę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie

8. Panią Halinę Błaszczak Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu

9. Pana Wiesława Łońskiego Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu

10. Pana Piotra Gutarowicza aspiranta, Komendanta Posterunku Policji w Reczu

( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu )

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na sali znajduje się 11 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

( lista obecności radnych w załączeniu)

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji i zapytał czy są jakieś wnioski lub uwagi do porządku obrad.

Wnioski o zmianę porządku obrad sesji zgłosili:

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza prosił o włączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji następujących punktów:

 1. Jako punkt 2 porządku obrad sesji przyjąć ,, Analizę zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie gminy Recz w latach 2005-2006”.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jako punkt 9 porządku obrad sesji.

Pan Radny Dariusz Kowalewski w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Reczu wnioskował o włączenie do porządku obrad sesji punktu ,, Wyłonienie trzech członków Rady Miejskiej do Komisji Konkursowej”.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że sprawą konkursu na dyrektora Gimnazjum w Reczu zajmuje się Pan Aleksander Jałowiecki Zastępca Burmistrza Recza, który informował Pana Burmistrza, że nie ma takiego obowiązku aby Rada Miejska desygnowała do składu komisji Konkursowej na dyrektora Gimnazjum trzech swoich członków, ponieważ Komisję Konkursową powołuje Burmistrz.

Pani Radna Maria Wojciechowska przypomniała, że w 2003 roku w protokóle nr VI/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. czytamy, że było wskazanie przez Radę Miejską trzech radnych do składu komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. W związku z powyższym wnioskuje, żeby Rada Miejska takiego wskazania dokonała w związku z ogłoszeniem konkursu na dyrektora Gimnazjum w Reczu i proponuje, żeby byli to członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych.

Pan Radny Tadeusz Robaczek wnioskował, żeby podczas przerwy sprawdzić kto powołuje komisję konkursową dokonującą wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i jeśli okaże się, że Rada Miejska to ten punkt porządku obrad można wnieść w każdej chwili.

Wobec powyższego Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję nad porządkiem obrad sesji i poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone przez Burmistrza o zmianę porządku obrad . Wnioski kolejno poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła do porządku obrad VI sesji n/w wnioski:

 1. Jako punkt 2 porządku obrad sesji przyjąć ,, Analizę zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie gminy Recz w latach 2005-2006”.

 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jako punkt 9 porządku obrad sesji.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Tadeusza Robaczka żeby w czasie przerwy skonsultować z radcą prawnym, czy Rada Miejska może desygnować trzech radnych do komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza w celu wyboru kandydata na dyrektora szkoły.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał porządek obrad z uwzględnieniem przyjętych przez Radę Miejską zmian i poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej

w następującym brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 1. Analiza zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie gminy Recz w latach 2005-2006.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2006r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.

 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz.

 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

 9. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w biurze Rady w okresie między sesjami i do protokółu nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wobec powyższego zaproponował żeby protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej przyjąć bez odczytania. Powyższe poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.

 

 

AD. 2. Analiza zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie gminy Recz w latach 2005-2006.

Pan aspirant Piotr Gutarowicz Komendant Posterunku Policji w Reczu omówił przedstawioną na piśmie wszystkim radnym analizę zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami na terenie gminy Recz w latach 2005-2006. Materiał stanowi załącznik do protokółu.

W dyskusji głos zabrali:

Pani Radna Grażyna Konieczna przytoczyła sytuację, w której chciano wezwać policjanta i niestety brak jest informacji gdzie można dzwonić po dzielnicowego i kto nim jest, brak numeru telefonu oraz wywieszki o pełnionym dyżurze.

Pan aspirant Piotr Gutarowicz Komendant Posterunku Policji w Reczu odpowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba to należy dzwonić na ogólnopolski numer 997. Na dyżurze jest jeden funkcjonariusz na całą gminę. Wywieszka informacyjna na drzwiach Posterunku Policji zostanie wywieszona.

Pani Jolanta Kiłoczko Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu zapytała wprost Pana Piotra Gutarowicza o definicję przemocy w rodzinie.

Pan Piotr Gutarowicz Kierownik Posterunku Policji w Reczu odpowiedział, że kto znęca się psychicznie i fizycznie nad rodziną ten stosuje przemoc w rodzinie.

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik M/G Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu dalej pytała, czy nie nakarmienie siedmiorga dzieci można nazwać przemocą w rodzinie? Podała pewną sytuację z terenu gminy gdzie matka siedmiorga dzieci miała we krwi ponad 3 promile alkoholu i potrzebna była pomoc miejscowej Policji, ale tej pomocy Ośrodek nie otrzymał.

Pan Radny Tadeusz Robaczek stwierdził, że nie od Komendanta Posterunku Policji w Reczu zależy, że jest taka a nie inna struktura organizacyjna Policji.

Informował, że na drodze nr 10 jest mierzona prędkość jazdy, ale na ulicach Kolejowa i Środkowa trwają wyścigi samochodowe samochodami z flagą z czaszką. Na tych ulicach jest ograniczenie do 50 km/godz. a jeżdżą 150 km/godz.

Ostatnie pytanie dostawca do firmy ,,Niedźwiedź” stoi na światłach między 6 a 730 przed sklepem mięsnym na ul. Środkowej i dojeżdżający do pracy mają pewne utrudnienie prosił Pana Komendanta o interwencję w tej sprawie.

Pan aspirant Piotr Gutarowicz Komendant Posterunku Policji w Reczu odpowiedział, że droga krajowa nr 10 jest kontrolowana przez patrole ,,drogówki” i miejscowy Komendant nie ma wpływu na to.

Na ulicach Środkowej i Kolejowej osobiście stanie i zmierzy prędkość jazdy wskazanych pojazdów, ponieważ ma uprawnienia do mierzenia prędkości jazdy.

Z dostawcą do firmy ,,Niedźwiedź” była przeprowadzona rozmowa i od tygodnia już tam nie staje i nie stanowi przeszkody.

Dodał, że były problemy z parkowaniem na łuku na ulicy Ratuszowej w Reczu, ale też przeprowadzono rozmowę w tej sprawie i problem się rozwiązał.

Pan Gwóźdź Marian sołtys wsi Sulibórz stwierdził, że nic się nie mówi o imprezach sportowych, meczach a ostatni mecz w Bytowie zasłynął w wulgaryzmach okropnych. Należałoby Policji na tych meczach być, to może by nie było aż tak strasznie.

Pan Piotr Gutarowicz Komendant Posterunku Policji w Reczu odpowiedział, że miejscowość Bytowo nie leży na terenie działania gminy Recz. Jest to gmina Dobrzany i właściwość Policji w Dobrzanach. Policja ostatnio otrzymuje terminarz rozgrywanych meczy i policjanci tam się pokazują. Dodał także, że na każdym meczu są osoby odpowiedzialne za porządek i jest to odgórne zalecenie, by te osoby w pierwszej kolejności zadbały za porządek podczas rozgrywek.

Innych zapytań nie zgłoszono i na tym zamknięto omawianie tego punktu porządku obrad.

 

AD. 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 

Interpelacje i wnioski radnych kolejno zgłaszali:

Pani Radna Misiek Mariola zapytała, czy będą w tym roku Gminne Dożynki? Jeśli tak, to gdzie i kiedy?

Pan Radny Robaczek Tadeusz złożył oświadczenie do Pana Radnego Dariusza Kowalewskiego, który jest administratorem nieoficjalnej strony Recza www.recz.com.pl , że wszystkie wpisy z podpisami ,,Robaczek”, ,,Raczek”, ,,R. ...k” ,,XXX” nie są jego podpisami. Rozmawiał wcześniej z Panem Darkiem Kowalewskim, który jako administrator usunął te podpisy, bo to nie były podpisy Pana Robaczka Tadeusza. Między innymi na tej stronie było pytanie w przeddzień rocznicy śmierci Jana Pawła II co to za święto, bo miasto jest oflagowane. Jeśli ktoś ma problemy ze sobą to niech się uda do psychiatry nawet, dodał Pan Radny Robaczek Tadeusz.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na salę obrad wszedł Pan Radny Matczak Edmund.

Pan Radny Dariusz Kowalewski administrator nieoficjalnej strony Recza potwierdził, że wpisy wymienione w oświadczeniu Pana Radnego Robaczka Tadeusza nie były jego wpisami. Wpisy wulgarne i obraźliwe administrator strony usuwa na bieżąco.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza stwierdził, że jest grupa osób, która podpisuje się ksywkami na stronie nieoficjalnej Recza. Napisano na tej stronie, że Burmistrz wraz z małżonką był z delegacją w Malchin. Burmistrz to potwierdził i dodał, że żona Pana Burmistrza była zaproszona przez Burmistrza Malchin, który przyjmował delegację z Recza również w obecności swojej małżonki. Takie zachowania są standardem. Wpisy obraźliwe na stronie nieoficjalnej Recza tylko potwierdzają decyzję Burmistrza w sprawie usunięcia księgi gości na stronie www.recz.pl i księgi gości Burmistrz nie wprowadzi na naszej stronie.

Pan Radny Tadeusz Antosiewicz ostatnio korzystał z tablic samorządowych na terenie gminy i stwierdził, że są one w bardzo złym stanie. W związku z powyższym wnioskował o wymianę tablic ogłoszeniowych na nowe w poszczególnych wioskach.

Pani Radna Maria Wojciechowska zapytała, kto jest odpowiedzialny za skład Biuletynu? Stwierdziła, że 5 stron Biuletynu wydanego w kwietniu br. zajmują uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 rok a były one już publikowane w Biuletynie w grudniu 2006 roku. Jest to więc powtórzenie informacji. Czy nie szkoda papieru?

Poinformowała, że przeczytała ten Biuletyn a w nim 100 dni działalności Burmistrza. Jest to artykuł pełen wykrzykników, znaków zapytania co świadczy o dużych emocjach, krytykujący działalność poprzedniego Burmistrza. W tym artykule m.in. jest napisane, że ,,Niektórzy działacze Towarzystwa Miłośników Recza zarzucają mi, że w związku z wypowiedzeniem umowy użyczenia na Basztę Choszczeńską, stracili 10.000 zł. dofinansowania środków z projektu. Jest to wiarygodne kłamstwo, bo po pierwsze zapisy tej umowy użyczenia, zawartej na początku 2006 roku, były już dawno nieważne...”

Zapytała kto tę wiarygodność potwierdzał. Informowała, że Towarzystwo Miłośników Recza pracuje od 16 lat i na trwałe wpisało się w historię Recza. Dalej sprostowała informacje dotyczące zagospodarowania Baszty Choszczeńskiej i podała, że w internecie też ukazały się prawdziwe informacje na ten temat.

Towarzystwo Miłośników Recza jeszcze we wrześniu 2006 r. wzięło udział w konkursie o udzielenie grantu na ''Izbę Muzealną z Punktem Informacji w Baszcie Choszczeńskiej''. Wniosek został zaakceptowany w grudniu 2006 r. i w połowie stycznia br. została podpisana umowa na dofinansowanie w wys. 10 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wkład własny Gminy (potwierdzony przez samorząd poprzedniej kadencji) wynosi również 10 tys. zł. Za całą kwotę miał być przeprowadzony I etap remontu Baszty tzn. wykonanie ozdobnych wrót wejściowych do obiektu, stolarki okiennej, montaż osprzętu z oświetleniem wewnątrz obiektu, szafki rozdzielczo pomiarowej oraz ozdobnej balustrady schodowej na pierwsze piętro. Koncepcja była zaakceptowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednak po przedstawieniu koncepcji Burmistrzowi Panu Józefowi Romanowskiemu, w dniu 30 stycznia 2007 r. wypowiedział on umowę z TMR na użyczenie Baszty na ten cel, argumentując, że sprawą zagospodarowania Baszty zajmie się Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - cytuję: ''TMR będzie mogło zgłaszać i proponować Dyrektorowi MGOK swoje pomysły na zagospodarowanie obiektu. Jeśli będzie uważać za stosowne, TMR może nadal pozyskiwać środki na dalszą adaptację obiektu, za co na pewno społeczeństwo będzie wdzięczne''. Wobec takiego stanowiska Zarząd TMR był zmuszony podjąć decyzję o zwrocie pieniędzy i rozwiązaniu umowy o udzielenie grantu na remont Baszty.

Nieważne czyja to jest własność tej Baszty, ale ważne co się będzie w niej działo. Pani Radna podejrzewa, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie nie wiedział, że jest właścicielem naszej Baszty, bo gmina sporo w tę basztę zainwestowała. Może wspólnie należałoby z tej Baszty korzystać. Niedawno podpisano Kartę Współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale nie równo traktuje się wszystkie organizacje. Wymieniła osiągnięcia Towarzystwa Miłośników Recza i stwierdziła, że jest jej smutno, że tak traktuje się wieloletnich działaczy.

Pan Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ustosunkował się w sprawie niedogodności w korzystaniu z pomieszczeń bibliotecznych przez wojewódzkiego koordynatora projektu ,,Małe Przedszkole” odpowiadał, że zawsze pomieszczenie to jest udostępniane, ale obowiązują pewne zasady, ponieważ biblioteka nie ma oddzielnego wejścia. Ma w planach oddzielenie energii elektrycznej i po konsultacji z elektrykami podejmie stosowne decyzje, żeby wynajmujący mógł korzystać z energii elektrycznej niezależnie od biblioteki. Obecnie z uwagi na bezpieczeństwo w godzinach nocnych energia elektryczna w bibliotece jest wyłączana, ponieważ biblioteka jest wyłożona materiałem łatwo palącym się. Towarzystwo Miłośników Recza także korzysta z pomieszczeń bibliotecznych. Pan Dyrektor powiedział, że ma pewne wizje na zagospodarowanie baszty choszczeńskiej i chce by z niej korzystali strażacy, rękodzielnicy, emeryci i renciści i inni.

Pan Radny Dariusz Kowalewski zapytał jaki jest koszt przeprojektowania hali sportowej? Czy prawdą jest, że koszt ten jest prawie równy kosztom projektowym hali sportowej? Zapytał także, czy żona Pana Burmistrza była zaproszona do Malchin?

Pan Radny Antosiewicz Tadeusz powiedział, że powstałe przytulisko dla zwierząt mieszczące się na terenie oczyszczalni ścieków jest prawie przepełnione bezpańskimi psami. Ludzie nie wiedzą, że w Reczu można nabyć psa za darmo, szczepionego. Warto to rozpropagować w internecie, bo niektórzy wyjeżdżają do schroniska do Stargardu i tam płacą za pieski a mogliby skorzystać z przytuliska w Reczu i wziąć psa za darmo.

Pan Radny Barna Stanisław zapytał, czy prześwietlono już oświetlenia uliczne w gminie, bo był wniosek żeby komisyjnie taki przegląd zrobić.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław przypomniał, że miała być usunięta lipa w Grabowcu koło garaży i dotąd tego nie zrobiono. Ludzie się pytają dlaczego.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.

Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.

 

AD. 5. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2006r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Aleksandra Jałowieckiego Zastępcę Burmistrza Recza o wyjaśnienie sprawy powołania komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Gimnazjum w Reczu.

Pan Aleksander Jałowiecki Zastępca Burmistrza Recza poinformował, że w kwietniu br. rozpoczął prace nad przygotowaniem konkursu na dyrektora Gimnazjum w Reczu na podstawie ustawy o systemie oświaty z 1991 r. Tą ustawę przeczytał i zgodnie z tą ustawą postępował. Pytanie Państwa Radnych na początku Pana Zastępcę Burmistrza zaskoczyło, ponieważ jest od krótkiego czasu zastępcą Burmistrza i nie zna działań podejmowanych poprzednio czyli, że Rada Miejska miała uprawnienia do typowania swoich kandydatów do składu komisji konkursowej.

Obecnie Rada Miejska nie ma takich kompetencji. Organem zarządzającym szkołą jest Burmistrz i tylko w jego kompetencjach leży powołanie komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum. Przedstawił komentarz dotyczący powoływania członków komisji konkursowej w zachodniopomorskim i dotyczący pewnej gminy z tego województwa. Otóż pewna gmina ,,N” w województwie zachodniopomorskim podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia osób do komisji konkursowej i organ nadzorczy jakim jest Wojewoda Zachodniopomorskim wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdza nieważność uchwały, uznając, że Rada przekroczyła zakres kompetencji naruszając art. 36 a ust. 5 o systemie oświaty. Rada, o której mowa odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od tego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody i NSA podtrzymał to rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody a w uzasadnieniu wyroku napisano, że Rada Gminy ,,N” przekazując kompetencje , których nie miała ustawowo a tym samym rozstrzygnięcie nadzorcze było zgodne z prawem. Tylko organ zarządzający ma kompetencje do powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, żeby Pan Aleksander Jałowiecki Zastępca Burmistrza Recza odczytał fragment ustawy o systemie oświaty dotyczący wyłaniania członków komisji konkursowej przez organ zarządzający.

Pan Jałowiecki Aleksander Zastępca Burmistrza Recza odczytał art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który brzmi:

,,5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rodziców;

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.”

Pani Radna Misiek Mariola zapytała, czy to oznacza, że zgodnie z pkt. 1) a) ustępu 5 przytoczonej ustawy Pan Burmistrz powołuje trzech przedstawicieli z pracowników Urzędu Miejskiego czy z Rady też może powołać? To znaczy, że decyzja należy tylko i wyłącznie do Pana Burmistrza.

Pan Aleksander Jałowiecki Zastępca Burmistrza Recza dodał, że chciałby jeszcze jedną sprawę wyjaśnić dotyczącą wizyty w Malchin. Powiedział, że był organizatorem tego wyjazdu i w tej sprawie kontaktował się z Burmistrzem w Malchin. Skład delegacji był taki jak podano w Biuletynie. Jednym członkiem delegacji witającej naszą delegację jest też żona Burmistrza Malchin, która jest pracownikiem tamtejszego Urzędu. Burmistrz Malchin zaprosił Pana Burmistrza Recza wraz z małżonką.

Pan Radny Dariusz Kowalewski wtrącił, że jest bardzo dobrze i na tym kończymy wszelkiego rodzaju plotki i pomówienia.

Dalej Pan Jałowiecki Aleksander Zastępca Burmistrza Recza wyjaśniał sprawę przedstawiciela Gimnazjum w Reczu, bo takie pytania pojawiały się na stronie www.recz.com.pl, której administratorem jest Pan Radny Kowalewski Dariusz. Stwierdził, że był przedstawiciel Gimnazjum.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że jakoś Panu Burmistrzowi nie wypada wypowiadać się na temat uczestnictwa jego małżonki w Malchin, ale jeżeli nawet by nie było zaproszenia dla jego małżonki, to autokar był zakupiony nie od osoby, która wyjeżdża do Malchin, ale od ilości kilometrów. W związku z tym chyba jest tak w zwyczaju, że jeżeli Burmistrz wyjeżdża, to dobrze by było żeby wyjechał z małżonką. I tu nie ma czego się czepiać, że jedna osoba więcej, ale tak się stało, że małżonka Burmistrza Recza też była zaproszona do Malchin.

Na tym zakończono wyjaśnienia i przystąpiono do realizacji punktu 5 ,, Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2006r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).”

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji w następującym brzmieniu:

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16.04.2007r. przyjęła przedstawione informacje bez głosowania.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 17.04.2007r. przyjęła wszystkie informacje większością głosów ( 3 za, 1 wstrzymujący się) z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia:

    1. Ze względu na nieobecność dyrektorów szkół na posiedzeniach komisji wnioskuje się o przedstawienie na sesji informacji dotyczących: poziomu nauczania szkół, wyników egzaminów, ilości uczniów promowanych do następnych klas i nie promowanych, ilość uczniów kontynuujących naukę w szkołach średnich.

    2. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpi z wnioskiem do Urzędu Miejskiego o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach prac społeczno-użytecznych.

    3. Podać informację na sesji w sprawie podjętych działań w celu zabezpieczenia budynku M/G Ośrodka Kultury tak, żeby spełniał wymogi bezpieczeństwa i był ogólnie dostępny dla młodzieży.

 

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 18.04.2007r. przyjęła przedstawione informacje bez głosowania.

Komisja Rewizyjna w dniu 19.04.2007r. przyjęła przedstawione informacje bez głosowania, ale sugerowano, żeby w przyszłości rozdzielić imprezy organizowane przez Dom Kultury od imprez organizowanych przy współudziale Domu Kultury oraz raz w tygodniu udostępnić scenę z nagłośnieniem zespołom wokalnym w szkołach. Komisja wnioskuje ponadto o podłączenie Przedszkola Miejskiego do sieci ciepłowniczej WARR, ponieważ jest to jedyna jednostka organizacyjna gminy, która nie jest podłączona do tej sieci.

Następnie otworzył dyskusję, w której kolejno głos zabrali:

Pani Radna Mariola Misiek przedstawiła stanowisko Klubu Radnych ,, Porozumienie”:

 1. W sprawozdaniu dotyczącym Przedszkola Miejskiego w Reczu brak jest informacji na temat pozyskiwania środków z zewnątrz.

 2. W sprawozdaniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu stwierdzono:

  1. nieczytelne i nierzeczywiste sprawozdanie dotyczące imprez. Należy oddzielić imprezy organizowane przez Dom Kultury od imprez, w których udostępnione były pomieszczenia z nagłośnieniem lub jest się współorganizatorem,

  2. brak pozyskiwania środków z zewnątrz,

  3. z budżetu Ośrodka wynoszącego 202.000 zł. na działalność kulturalną przeznaczono około 11.000 zł.

Pan Radny Tadeusz Robaczek wygłosił apel do Burmistrza Recza od Komisji Rewizyjnej dotyczący podłączenia Przedszkola do sieci centralnego ogrzewania. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że wie z własnego doświadczenia jak ,,szybko” działa WARR. Wspólnota z ulicy Środkowej przez cały sezon grzewczy interweniowała w sprawie odłączenia ciepła od ich budynku i za to ciepło zapłacili inni użytkownicy. W chwili obecnej trwają przygotowania do przejęcia ciepłowni WARR przez firmę PEC, która nie będzie wiedziała, że Przedszkole Miejskie nie jest podłączone do sieci ciepłowniczej. Żeby nie było później zwalania jednego na drugiego. Jest to jedyna jednostka, która nie jest podłączona do sieci WARR i o tym dowiedziano się dopiero podczas obrad komisji. Znając opieszałe działania WARR prosił, żeby Burmistrz potraktował sprawę jako pilną .

Pan Radny Matczak Edmund zapytał, co się dzieje z samochodem M/G OPS, który był zakupiony przy pomocy środków z PFRON? Czy jest wyrok prawomocny?

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu

informowała, że sprawa samochodu była omawiana na posiedzeniach komisji. Sprawa trafiła do Sadu. Na razie jest informacja telefoniczna, że jest wydany nakaz sądowy o zapłatę i czekamy na jego realizację. Na piśmie nakaz sądowy otrzymamy lada moment. Otrzymamy środki na zakup nowego samochodu. Ten wyrok nie jest prawomocny, ale nie wiemy tego czy to jest wyrok, bo powiedziano nam w Sądzie, że jest wydany nakaz o zapłatę.

Pan Wiesław Łoński Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury powiedział, że spodziewał się na dzisiejszej sesji pytań, bo nie wie czy to jest zbieg okoliczności, czy też stanowisko Klubu Radnych zostało wcześniej wypracowane, bo pytania nawet w ten sam sposób były zadawane na kilki komisjach. Powiedział, że dziwi jego zapis, że sprawozdanie jest nie czytelne i nie rzetelne. Kiedyś składaliśmy bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności i dołączane były sprawozdania wideo, dołączane były wycinki z prasy. Natomiast Burmistrz poprzedniej kadencji zmienił sposób w jakim dyrektorzy składają sprawozdania ze swojej działalności. Został opracowany elektronicznie wzór sprawozdania i według tego wzoru sprawozdania są sporządzane. My to nazywaliśmy żartobliwie totolotki. Natomiast, że sprawozdanie jest nie rzetelne, to już zupełnie tego nie potrafi zrozumieć, bo zadaje sobie proste pytanie czy podczas organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jesteśmy organizatorem czy też współorganizatorem. Sztab mieści się przy Szkole Podstawowej w Reczu. Dyrektor ma przyjemność od dziewięciu lat być szefem tego sztabu. I teraz czy my mamy z panem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Reczu usiąść i targować się kto jest tutaj głównym organizatorem. Jeżeli będziemy do takich szczegółów przywiązywać wagę, to my nie zrobimy nic. Podczas posiedzeń komisji dyrektor M/GOK tłumaczył, że prawie wszystkie imprezy robią wspólnie, bo nawet jak pomagają w zakresie nagłośnienia no to też nie odbywa się to na zasadzie, że pokażemy gdzie są głośniki, gdzie są wzmacniacze i róbcie sobie co chcecie. Staramy się podpowiadać pewne rozwiązania, bo staramy się żeby ta przygotowywana impreza wyglądała jak najlepiej. Dyrektor przyjął tą uwagę i w przyszłości w sprawozdaniu będzie rozbijać imprezy na te, które były naszym udziałem i na te, które powstały przy współudziale Domu Kultury. To sprawozdanie postaramy się opracowywać bardzo szczegółowo. W Domu Kultury prowadzi się taki zeszyt, w którym się wpisuje wszystko co dzieje się w tej placówce. Nawet wtedy kiedy tylko dajemy nagłośnienie to myśli, że impreza bez nagłośnienia byłaby zupełnie inną imprezą i to jest też jakiś nasz udział. W przyszłości będzie pisał w sprawozdaniach, że tu zrobiliśmy tyle a w innej sytuacji zrobiliśmy więcej. Natomiast 11 % budżetu Domu Kultury przeznaczono na działalność kulturalną i to się wiąże ze sprawą, która również była podnoszona podczas posiedzeń komisji i dotyczy stanu technicznego i remontu budynku Domu Kultury. Od 1995 roku jak tylko został Dyrektorem Domu Kultury to przez cały czas walczy z remontami i jest to dowód, że bardzo dyrektorowi na tym zależy żeby budynek Domu Kultury był jak najlepszy. Jest wiele przykładów na to tym bardziej, że prowadzi dokumentację fotograficzną tego co zostało zrobione a zrobiono bardzo dużo. W 2006 roku była kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i pęknięcia panów inspektorów bardzo zaniepokoiły. Dyrektor w związku z tym musiał wykonać ekspertyzę budowlaną za 2.600 zł. i to było warunkiem żeby Dom Kultury był nadal dopuszczony do użytkowania. Ekspertyzę wykonywał projektant, który od początku zajmował się stanem technicznym budynku Domu Kultury i on wie najlepiej jak ten Dom Kultury wygląda. Stara się w ramach budżetu Domu Kultury prowadzić równolegle działalność i kierować środki na drobne remonty. W odpowiedzi na ekspertyzę musiał przygotować harmonogram prac remontowych i przedstawić je Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu. Tutaj też musimy tak gospodarować, żeby część środków z budżetu Domu Kultury przeznaczyć na realizację remontów, które muszą być wykonane w trybie pilnym. Na komisjach wyjaśniał, że jest przygotowywana koncepcja zmiany architektonicznej dachu Domu Kultury . Doraźnie zabezpieczamy przecieki na dachu i liczy na to, że wreszcie będzie można przeprowadzić gruntowny remont tego dachu na Domie Kultury a później elewacji . Często się mówi o tym, żeby pomalować te ściany Domu Kultury, ale w ubiegłym roku z ówczesnym Burmistrzem rozmawiał na ten temat przed widowiskiem historycznym. Chcieliśmy pomalować tylko główną ścianę między tymi brzozami. Prace te wyceniono na kwotę 4 tys. zł. Pomalowanie ściany przed remontem dachu, wykonaniem opierzeń mijało by się z celem. Pewna logika w remontach i pewna kolejność musi być zachowana. Gdyby wcześniej co roku remontowano by ten budynek na bieżąco, to ten budynek nie byłby w takim stanie w jakim dzisiaj się znajduje. Informował, że przy 20% udziale gminy kroiła się szansa na zdobycie środków na remont Domu Kultury, ale nie skorzystano z tego. Resko zakończyło w taki sposób remont Biblioteki. Odbyło się spotkanie Pana Burmistrza z Panem Najdą szefem biura consultingowego, który wcześniej podpowiadał nam jak zdobyć środki na remont Domu Kultury. Zdaje sobie sprawę z tego, że Dom Kultury straszy wyglądem, ale w chwili obecnej robimy wszystko żeby zabezpieczyć ten budynek przed zagrożeniami, które nam wskazują i projektanci i inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego. Stąd te 11% przeznaczonych na działalność kulturalną, bo należy wybierać albo działalność , albo remonty bieżące. Jeśli ktoś jest zainteresowany to dyrektor służy dokumentacją fotograficzną i wtedy będzie wiadomo co się zrobiło.

W tym momencie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie Pana Radnego Ryszarda Dobrzanieckiego.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza: dyrektor już powiedział jaki jest plan remontów na najbliższy czas. Wobec powyższego ustosunkował się do wniosku Komisji Rewizyjnej. Nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć z jakich powodów Przedszkole nie jest podłączone do sieci ciepłowniczej. Trzeba tę sprawę jak najszybciej zrealizować i Przedszkole podłączyć, bo ciepło na słomę jest tańsze niż na gaz. W najbliższym czasie Burmistrz zajmie się tą sprawą i zrealizuje ją. Dalej poinformował, że WARR dzisiaj jest na najlepszej drodze do porozumień w celu przejęcia go przez PEC. Burmistrz myśli, że wreszcie ta sprawa zostanie zakończono i wszystkie przeszkody natury budowlanej znikną do końca kwietnia lub do początków maja i pozostanie tylko sprawa podziału finansów PEC, który przejmie tę kotłownię na słomę. Tu jest nasza rola, żeby w jak największym procencie odzyskać założone środki w wysokości 146.000 zł. z budżetu gminy.

Pani Radna Maria Wojciechowska zapytała, czy jeżeli PEC przejmuje dostawę ciepła do mieszkań, to czy przyszli odbiorcy maja podpisywać nowe umowy z PEC-em czy pozostają dotychczasowe umowy podpisane z WARR?

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że o tym zadecyduje dostawca ciepła ale myśli, że umowy będą zmieniane bo właściciel będzie inny.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy za przybycie na sesję.

Na tym zakończono dyskusję i zamknięto ten punkt porządku obrad.

 

AD. 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006r.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji w powyższej sprawie. Opinie są pozytywne i stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Dyskusji nad sprawozdaniem nie stwierdzono. Na tym zamknięto powyższy punkt porządku obrad sesji.

 

AD. 7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2006r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji dotyczące

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.:

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego- 16.04.2007r. jednogłośnie pozytywnie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza.

Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej - 17.04.2007r. jednogłośnie pozytywnie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - 18.04.2007r.

jednogłośnie pozytywnie opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza.

Komisja Rewizyjna w dniu 11 kwietnia 2007r. rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.oceniając je pozytywnie oraz wnioskując o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r. Pełna treść wniosku Komisji została dostarczona wszystkim radnym podczas posiedzeń komisji . W dniu 19.04.2007r. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze wszystkimi opiniami komisji.

Następnie otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2006r. i poprosił Pana Robaczka Tadeusza Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zapoznanie Rady z przeprowadzoną kontrolą i analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.

Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Wysoką Radę, że w dniu 11 kwietnia 2007r. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie dokonała kontroli wykonania budżetu gminy za 2006r., która była jednocześnie opinią dotyczącą wykonania budżetu. Kontrola i analiza wykonania budżetu gminy za 2006 rok była podstawą do sporządzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006 rok.

Następnie poprosił Panią Mariolę Misiek Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokółu z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu gminy za 2006 rok, który brzmiał:

Protokół

posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 kwietnia 2007 roku.

 

Tematy posiedzenia:

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2006r.

 2. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza.

 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

 1. Pan Tadeusz Robaczek - Przewodniczący

 2. Pani Mariola Misiek - zastępca Przewodniczącego

 3. Pan Mieczysław Juszczyk - członek Komisji

 4. Pani Zenona Skowrońska - członek Komisji.

 

AD. 1. Informacji i wyjaśnień odnośnie kontroli wykonania budżetu za 2006 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy udzielali:

 1. Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza

 2. Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski.

Kontrolę wykonania budżetu gmina za 2006 rok dokonano na podstawie dokumentów sprawozdawczych wykorzystując także przeprowadzoną okresową kontrolę wykonania budżetu za I półrocze 2006 w dniu 8 września 2006 r.

 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji oraz ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Miejskiego Komisja stwierdziła, co następuje:

 1. Uchwalony przez Radę miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 12 602 996 zł.

Dochody wykonano w kwocie 12 416 914 zł., co stanowiło 98,5 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 10 027 170 zł., wykonanie w kwocie 9 879 721 zł., co stanowi 98,5% planu.

 1. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 14 102 596 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 12 967 746 zł., co stanowi 92,% ogółu planu.

 2. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 1 486 545 zł., co stanowiło 10,5 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 706 769 zł., co stanowi 47,5 % planowanych wydatków na inwestycje.

 3. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 12 616 051 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 12 260 978 zł., co stanowi 97,2 % ogółu planu. Z planowanej kwoty 79,6 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 2 .571.326 zł. wydatki na zadania zlecone i powierzone.

 4. Planowany deficyt budżetu gminy na koniec 2006 roku wyniósł kwotę 1 499 600 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytu w kwocie1.800.000 zł.

 5. Budżet gminy zamknął się za rok 2006 wynikiem ujemnym w wysokości 550.832 zł.

 6. Ze środków budżetu gminy w 2006 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.175.585 zł., na plan 1.186.106 zł. oraz 54.500 zł. na dokapitalizowanie ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu.

Umorzone zostały gminie pożyczki w wysokości .......-.. zł., w tym przypadających w roku 2006 w wysokości .....-.......... zł.

 1. Zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wynosiło 3.622.058 zł. to jest 29,2% z tego:

  1. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło kwotę 3.136.381 zł. tj. 25,3%

  2. z tytułu wymagalnych zobowiązań dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji 485.737 zł. tj. 3,9 %.

 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły 423. 059 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2006 rok wyniosły 21.367 zł. Łącznie stanowi to kwotę 444.426 zł. tj. 3,6 % zrealizowanych dochodów.

 3. Burmistrz Recza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

 4. Komisja Rewizyjna na podstawie oceny wykonania dochodów i wydatków w zakresie zgodności z planem budżetowym oraz obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej pozytywnie opiniuje realizację budżetu gminy za 2006 rok.

 5.  

AD. 2 . Na podstawie powyższej opinii Komisja Rewizyjna oddzielnie opracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006 rok.

Na tym protokół zakończono i podpisano Burmistrz Recza , podpisy Komisji Rewizyjnej i Skarbnika Miejskiego.

 

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006 rok w następującym brzmieniu:

Wniosek Komisji Rewizyjnej

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2006r

z dnia 11 kwietnia 2007r.

 

Komisja w składzie:

 1. Pan Tadeusz Robaczek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 2. Pani Mariola Misiek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 3. Pani Zenona Skowrońska - członek Komisji Rewizyjnej

 4. Pan Mieczysław Juszczyk - członek Komisji Rewizyjnej.

Działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) , Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2006 rok oraz wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Recza absolutorium za 2006 rok.

UZASADNIENIE

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu Gminy za 2006 i po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Recza absolutorium za 2006 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Niezwłoczne przekazanie niniejszego wniosku do Rady Miejskiej powierza się Przewodniczącemu Komisji. Podpisali członkowie Komisji Rewizyjnej.

Powyższy wniosek otrzymali wszyscy radni podczas posiedzeń komisji.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Recza z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz uchwałę z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Uchwały te są pozytywne i stanowią załączniki do niniejszego protokółu.

Ponownie o głos poprosił Pan Tadeusz Robaczek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informując, że w poprzedniej kadencji informacja pewna była pomijana a dotyczyła ona skutków obniżeń podatków i opłat lokalnych przez Radę Miejską w stosunku do maksymalnych stawek podawanych przez Ministra Finansów. I tak za 2006 rok skutki tych obniżek przez Radę Miejską wyniosły 423.000 zł. i to jest prawie tyle co wynosi deficyt budżetowy gminy za 2006 rok. Zwrócił uwagę na fakt, że obniżka podatku rolnego skutkowała kwotą około 40.000 zł. a reszta to podatek od nieruchomości ale o tym zadecydowała Rada Miejska i ta informacja jest potrzebna żeby wiedzieć, że takie są konsekwencje ustalania stawek podatków na niższym poziomie.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podał, że tak się składa nie tylko w naszej gminie ale w całej Polsce, że udzielenie absolutorium dla Burmistrza za 2006 rok dotyczy osoby Burmistrza, który tak faktycznie to nie był wykonawcą budżetu gminy, ponieważ objął urząd Burmistrza po wyborach w dniu 5 grudnia 2006r. Ze sprawozdania wynika, że budżet gminy został wykonany prawidłowo, bo po stronie dochodów wykonano budżet w wysokości 98,5% a po stronie wydatków wykonano w 91,9% czyli budżet wykonano prawidłowo. Nie będzie omawiał inwestycji i remontów, bo są opisane w sprawozdaniu. Nawiązał do informacji podanej przez Pana Tadeusza Robaczka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczącej obniżenia stawek podatków w stosunku do górnych stawek podanych przez Ministerstwo Finansów lub podwyższanie tylko o stopień inflacji. Jest to bardzo ważne przy uchwalaniu budżetu gminy czy to jak było na 2006 rok czy na 2007 rok. W sumie stawek się nie obniżało w stosunku do roku ubiegłego lecz podwyższało się jedynie o stopień inflacji. My jako radni jesteśmy zapoznani z tą procedurą uchwalania budżetu gminy ale ci, którzy nie brali udział w uchwalaniu budżetu gminy mogą odnieść inne wrażenie. Jeśli chodzi o umarzanie, odraczanie czy zwolnienia to są kompetencje Burmistrza, który kieruje się stosowną podjętą uchwałą i takie działania są podejmowane. Są to najczęściej sytuacje losowe, w których musimy postępować po ludzku i pomagać czasami mieszkańcom gminy. Reasumując Pan Burmistrz powiedział, że nie chce się za bardzo wypowiadać w sprawie realizacji budżetu gminy dlatego, że nie był w 100% wykonawcą budżetu gminy za 2006 rok. Za realizację budżetu odpowiada wiele osób a przede wszystkim Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski, której serdecznie podziękował i która jest strażnikiem kontroli właściwego wydatkowania budżetu gminy, pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy pracują na dobre imię Burmistrza, kierownikom i dyrektorom jednostek i zakładów budżetowych , spółce z o.o. ZUH ,,Komunalnik”. Wszyscy pracujemy na jakość wykonania budżetu gminy za rok ubiegły a Burmistrz z mocy ustawy odpowiada ostatecznie. Jeszcze raz podziękował Pani Skarbnik, pracownikom Urzędu Miejskiego za właściwą pracę przy realizacji budżetu gminy za 2006 rok.

Na zakończenie zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Recza za 2006 rok.

Wobec wyczerpania dyskusji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję po czym odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2006 rok i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady (12 za, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2006 rok, którą zarejestrowano pod Nr VI/34/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

Pan Radny Dariusz Kowalewski nawiązując do przyjętego przez Radę Miejską wniosku, który mówi, że możemy w każdej chwili zmienić porządek dzisiejszych obrad i przytoczył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie właśnie powoływania Komisji Konkursowej na wybór dyrektora szkoły : ,,...Organ prowadzący szkołę powołuje Komisję Konkursową w składzie : 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców oraz jednego przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z art. 5 c pkt.2 wskazanej ustawy realizacja zadań wynikających z tej ustawy należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z unormowania tego zdaniem sądu nie można wywodzić uprawnień burmistrza miasta do wybierania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora szkoły. Czym innym jest bowiem wybór samej komisji konkursowej a czym innym jest wybór przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu tej komisji . W myśl zasady określonej w artykule ( tu jest dużo artykułów)..... do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ani przepis ustawy o samorządzie gminnym ani przepis ustawy o systemie oświaty nie przyznaje burmistrzowi uprawnienia do wyznaczania przedstawicieli reprezentujących organ prowadzący szkołę w składzie komisji konkursowej. Wynika z tego, że organem uprawnionym do podejmowania aktu w tym zakresie jest Rada Gminy jako organ stanowiący w gminie natomiast burmistrz miasta jako organ wykonawczy powołuje komisję konkursową w składzie zaproponowanym przez organy i podmioty powołane do tego przez ustawę o systemie oświaty. W związku z powyższym wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu ,, wybór przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji konkursowej na wybór dyrektora gimnazjum”.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że żyjemy w jednym kraju i mamy różne orzecznictwa w tej samej sprawie. Zapytał z jakiego województwa jest cytowane orzecznictwo i odpowiedziano Panu Burmistrzowi, że jest to orzecznictwo z województwa opolskiego a Pan Burmistrz ma orzeczenie sądu z województwa zachodniopomorskiego. To jest absurd w tym momencie i sam jest zaskoczony.

Pani Skarbnik odczytała, wyrok sądu z 7 grudnia 2005 r., który odczytywał Pan Jałowiecki Aleksander Zastępca Burmistrza. ,, Dla powołania komisji konkursowej tj. art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329) ustalono kompetencje organu wykonawczego gminy, a organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, co wyłącza domniemanie właściwości rady gminy w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Pan Radny Dariusz Kowalewski: W związku z powyższym aby wzajemnie nie skarżyć jednej czy drugiej decyzji Burmistrza, powołajmy dzisiaj kandydatów na członków komisji konkursowej i będzie sprawa czysta.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że jak tu już powiedziano Rada w każdej chwili może zmienić porządek obrad sesji, ale w czasie do następnej przerwy w obradach Pan Burmistrz zadzwoni do nadzoru wojewody, do Kuratorium Oświaty i będzie wiadomo.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że jesteśmy tutaj Radą Miejską i dlaczego Pan Burmistrz sobie uzurpuje prawo do wyboru kandydatów do składu komisji konkursowej a nie Rada. Tak Panie Burmistrzu, bo może Rada będzie miała inne kandydatury aniżeli Pan Burmistrz.

Pan Radny Kowalewski Dariusz przypomniał, że postawił wniosek w tej sprawie i prosił o przegłosowanie.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że do końca sesji będzie wiadomo. Radca prawny podał nam to orzecznictwo, które Pan Zastępca przedstawił i odczytał.

Pan Radny Dariusz Kowalewski powiedział, że w świetle tego wyroku, to wybory, które odbyły się 4 lata temu są nieważne.

Pan Radny Antosiewicz Tadeusz prosząc o głos wyjaśniał, że to nie jest tak. Przedstawicieli do komisji konkursowej wybierają uprawnione organizacje i rada gminy. Natomiast komisję konkursową powołuje Burmistrz. Pani Skarbnik odczytała wyrok, z którego wynikają, uprawnienia burmistrza do powołania komisji konkursowej, ale członków do tej komisji wybiera rada i inne uprawnione organizacje do tego uprawnione.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki poparł powyższe wystąpienie i dalej wyjaśniał, że nie chodzi im o powołanie komisji konkursowej bo to jest uprawnienie burmistrza, lecz chodzi o wyłonienie trzech kandydatów do komisji konkursowej.

Pan Radny Dariusz Kowalewski zwrócił się wprost do Pani Radnej Zenony Skowrońskiej wyjaśniając, że dalej nie zrozumiała tych wyroków, bo chodzi o to, że chcemy wytypować trzech radnych na kandydatów do składu komisji konkursowej a Pan Burmistrz powoła Komisję Konkursową.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław wnioskował o przerwę w obradach.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wyjaśniał dalej, że Pan Zastępca Burmistrza informował, że jedna gmina tak zrobiła, że poprzez uchwałę Rady Miejskiej wprowadziła trzech przedstawicieli Rady do komisji konkursowej i ta uchwała została uchylona przez Wojewodę w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego. Gmina zaskarżyła to rozstrzygnięcie nadzorcze do NSA , który utrzymał w mocy rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jako zgodne z obowiązującym prawem.

To są poważne dokumenty i jeszcze raz wyraził zdziwienie, że żyjemy w jednej Polsce i obowiązuje jedno prawo tak różnie interpretowane. Burmistrz się obawia, że jak pójdziemy tropem gminy, która podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia kandydatów do składu komisji konkursowej to nadzór wojewody zachowa się identycznie czyli uchyli taką uchwałę.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard powiedział, że w składzie komisji konkursowej ma być trzech przedstawicieli Rady.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza zaprzeczył temu i odpowiedział, że w składzie komisji konkursowej ma być trzech pracowników samorządowych a nie radnych .

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał dyskusję informując, że ogłasza 10 minut przerwy w celu wyjaśnienia z nadzorem wojewody sprawy powoływania komisji konkursowej.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pan Radny Robaczek Tadeusz przypomniał, że był wniosek Pana Radnego Kowalewskiego Dariusza a on zgłasza drugi wniosek w związku z tym, że są różne opinie Kuratorium Oświaty, z nadzoru wojewody i w tej chwili jeszcze burmistrzowie pracują nad tym telefonicznie, że jest też planowana sesja nadzwyczajna na dzień 10 maja br., która będzie się wiązała ze zmianą WPI, proponuje żeby do tego czasu odłożyć sprawę powołania komisji konkursowej. Nie będzie nic za późno. Pan Radny zastrzegł, że nie kwestionuje tego co powiedzieli wcześniej radni na temat wyłaniania kandydatów do komisji konkursowej. Odłożenie tej sprawy do 10 maja br. ma dać czas na rozwianie wszelkich wątpliwości co do powoływania komisji konkursowej i wyłaniania kandydatów do tej komisji.

Pan Radny Kowalewski Dariusz zapytał jaki jest czas na powołanie komisji konkursowej?

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że 7 dni .

Pan Radny Kowalewski Dariusz powiedział, że posiada informację, że jest 14 dni do powołania komisji konkursowej i dalej oświadczył, że chciałby rozwiać pewne wątpliwości dotyczące jego osoby . Podczas przerwy usłyszał bardzo niepochlebne opinie, że Kowalewski chce sobie dyrektora wybrać. Nie wie kto to powiedział tej pani, ale chce tej pani powiedzieć, że się nie pcha do komisji konkursowej i jest jemu nawet niezręcznie. Natomiast uważa, że Przewodniczący Komisji Oświaty powinien w takiej komisji zasiąść. Uważa też, że w tej komisji powinni się znaleźć któryś radny, który ma z oświatą na co dzień do czynienia lub też pracuje w Radzie Rodziców , zajmuje się edukacją powinien się w takiej komisji znaleźć. Pan Radny powiedział wyraźnie, że się do tej komisji konkursowej nie pcha i prosił żeby takich komentarzy pod jego adresem nie wygłaszać.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że słucha tego i słucha z coraz większym zdziwieniem i zapytał jaki jest problem, żeby tych radnych do komisji konkursowej powołać. Jaki to jest problem? Rada wskaże, żeby te i te osoby weszły w skład komisji konkursowej i dlaczego robicie z tego problem?

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że wniosek Pana Tadeusza Robaczka jest najdalej idący. Są duże wątpliwości i dlatego powiedział, żeby wstrzymać się, bo mamy jeszcze czas do 18 maja br. a do 11 maja ma być powołana komisja konkursowa, bo termin powołania komisji konkursowej to 14 dni. Dnia 10 maja zwołamy sesję nadzwyczajną i wybierzemy czy wskażemy radnych do komisji konkursowej.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Tadeusza Robaczka, żeby się wstrzymać do czasu wyjaśnienia sprawy związanej ze wskazaniem trzech członków Rady Miejskiej do komisji konkursowej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że chce zabrać jeszcze głos.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział ,, nie udzielam Panu głosu”.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki mimo powyższego kontynuował wypowiedź i zapytał co stoi na przeszkodzie, że skoro mamy wybrać do 11 maja br. to dlaczego nie możemy wybrać ich dzisiaj?

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie powiedział, że wybierzemy, lecz chcemy mieć pewność, że będzie wszystko w porządku, zgodnie z prawem. Poddał pod głosowanie wniosek Pana Tadeusza Robaczka, żeby ,, wyłonienie kandydatów do komisji konkursowej odbyło się na sesji nadzwyczajnej”. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 3 przeciwnych, 3 wstrzymujących się) przyjęła wniosek Pana Tadeusza Robaczka.

 

 

AD. 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały, w której kolejno udział wzięli:

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu 16.04.2007r. opiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie nie zgłaszając żadnych poprawek.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 17.04.2007r. opiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie zgłaszając poprawkę do paragrafu 1 ust. 2 pkt. 2). ,,Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, lektur szkolnych, ćwiczeń, zeszytów i innych przyborów szkolnych oraz strojów szkolnych, strojów do gimnastyki i okularów leczniczych.”

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 18.04.2007r. popiera wniosek Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Ochrony Przeciwpożarowej oraz jednogłośnie wnioskuje,, Uzależnić przyznanie stypendium i jego wysokość nie tylko od dochodu ale również od opinii szkoły. Stypendium może być cofnięte jeżeli uczeń uchyla się od wykonywania obowiązku szkolnego lub uzyskał naganną ocenę ze sprawowania”.

Komisja Rewizyjna w dniu 11.04.2007 i następnie 19.04.2007r.zapoznała się z opiniami pozostałych komisji Rady i opiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie nie zgłaszając żadnych poprawek.

Pan Radny Dariusz Kowalewski w imieniu Komisji wyjaśniał intencję zgłoszonego wniosku uzależniającego otrzymanie stypendium od tego czy uczeń uczestniczy w zajęciach lekcyjnych oraz jak się sprawuje w szkole., dlatego, że jest tam zapisane, że jest to stypendium na pomoce szkolne. W związku z przedstawioną opinią radcy prawnego dotyczącą zgłoszonego przez Komisję wniosku, którą nam przedstawiono Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych wycofuje swój wniosek, bo jest tylko jedno kryterium i jest to kryterium dochodowe.

Pani Radna Grażyna Konieczna podała, że w gminie Łobez odebrano stypendia socjalne tym uczniom, którzy nie wypełniali obowiązku szkolnego i tym samym skorzystali ci, którzy chodzili do szkoły. Pytała na jakiej podstawie w Łobzie zabrano stypendium. Muszą być jakieś kryteria, wniosek Komisji Oświaty jest bardzo trafny a młodzież uczestnicząca do szkoły podstawowej czy gimnazjum ma obowiązek wypełniania obowiązku szkolnego.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zgłoszoną poprawkę, która była poparta przez wszystkie komisje. Poprawka ta dotyczyła dopisania do paragrafu 1 ust. 2 pkt. 2). Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, lektur szkolnych, ćwiczeń, zeszytów i innych przyborów szkolnych oraz strojów szkolnych, strojów do gimnastyki i okularów leczniczych.

W/w poprawkę poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w/w poprawkę.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej oczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz i projekt uchwały poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 11 za, 2 wstrzymujących się, O przeciwnych) podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr VI/35/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

 

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza dokonał wprowadzenia do dyskusji na powyższym projektem uchwały. Jest on wynikiem kontynuacji ustaleń z poprzedniej kadencji. Powstaje Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Bierzwniku. Korzyści z tego tytułu mogą być takie, że będziemy mogli skorzystać z funduszy unijnych związanych z pracami wykopaliskowymi. Zagrożeń żadnych z tego tytułu nie ma. Członkowie ustalą wysokość składki członkowskiej. Jeśli dojdziemy do wniosku po jakimś czasie, że jako gmina nic z tego nie mamy, to zgodnie z § 18 projektu Statutu Stowarzyszenia możemy wystąpić z tego związku. Burmistrz osobiście jest za przystąpieniem do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław wypowiedział się przeciwko przystąpieniu do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Bierzwniku, ponieważ wcześniej przystąpiliśmy do Związku Gmin Dorzecza Iny, płaciliśmy składki i gmina nic z tego powodu nie skorzystała. Pan Ligus Zbigniew był Przewodniczącym tego Stowarzyszenia. To się tak rozpłynęło. Ma wątpliwości co do zasadności tej uchwały.

Pan Radny Dariusz Kowalewski uważa, że należy korzystać z każdej szansy, która prowadzi do uzyskania możliwości pozyskania środków z zewnątrz i oczywiście będzie głosował za przystąpieniem do tego związku. Przypomniał, że do Związku Gmin Dorzecza Iny gmina nasza przystąpiła w kadencji 1998-2002 i proszę nie mówić, że przystąpiliśmy do tego Związku w kadencji kiedy Pan Ligus Zbigniew został Burmistrzem.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o wysokość składki.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że w tej sprawie już informował, że gminy członkowskie dopiero ustalą wysokość składki, o której poinformuje Radę Miejską.

Pani Radna Maria Wojciechowska zwróciła się do Pana Radnego Juszczyka Mieczysława mówiąc, że to nie jest tak z rozpędu, bo gmina nasza leży na szlaku cysterskim i powinniśmy z tego korzystać. Z tej szansy należy skorzystać, bo jak się stoi w miejscu to będziemy się cofać.

Skoro można mieć z tego korzyści to należy próbować, bo jak będziemy siedzieć tak jak w zaścianku, to nic z tego nie wyjdzie. Od nas będzie to zależało i jak będziemy biadolić, to na pewno padnie taki Związek.

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono. Na tym zamknięto dyskusję i odczytano projekt uchwały.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, którą zarejestrowano pod Nr VI/36/07 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 10. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad informacją o pracy Burmistrza w okresie między sesjami, w której kolejno udział wzięli:

Pani Radna Misiek Mariola zapytała o zarządzenia Burmistrza o numerach 38, 39 i 40.

Następnie z części spotkania dnia 11.04.07r.- spotkanie z przedstawicielem Niemiec w sprawie wybudowania fermy wiatrakowej.

W wyjazdach dnia 24.04.07r.- wizyta u Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, p. Stanisława Stępnia w sprawie dofinansowania remontu obiektu w Sokolińcu oraz przejęć obiektów od ANR w Nętkowie i Rybakach.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał:

Prosił o uzupełnienie odpowiedzi na pytania odnośnie zarządzeń nr 38, 39 i 40. Chodzi o wyrok Sądu Rejonowego w Choszcznie sygn. Akt Inc 79/96 . Czego on dotyczył?

Następnie zapytał o spotkanie z dnia 20.04.07r.- spotkanie z przedstawicielem firmy Wasser-Union oraz z przedstawicielem gminy Dobrzany w sprawie zbadania w terenie możliwości budowy małych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sulibórz i Pomieniu . Jakie są ustalenia? Czy inne miejscowości ( Żeliszewo, Jarostowo itp.) są rozpatrywane pod tym kątem?

Pani Radna Zenona Skowrońska zapytała o spotkanie z dnia 11.04.07r.- spotkanie z przedstawicielem Niemiec w sprawie wybudowania fermy wiatrakowej oraz z dnia 24.04.07r.- wizyta u Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie, p. Stanisława Stępnia w sprawie dofinansowania remontu obiektu w Sokolińcu oraz przejęć obiektów od ANR w Nętkowie i Rybakach.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał o spotkanie w dniu 23.04.07r.-spotkanie z p. Krzysztofem Krajewskim, prezesem zarządu ,,ISO” Sp. z o. o. (finansowanie inwestycji gminnych) w sprawie możliwości finansowania inwestycji budowy hali sportowo-widowiskowej oraz w późniejszym terminie także finansowania zadania dotyczącego modernizacji hydroforni w Reczu.

Pani Radna Maria Wojciechowska zapytała o wyjazdy pkt. 7 - Dnia 25.04.07r.- wizyta u Komendanta Powiatowego PSP, p. Marka Garbicza w związku z imieninami.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zgłosił prośbę do Pana Burmistrza, żeby w informacji o swojej pracy nie pisał o wyjazdach na imieniny, bo to jest zdaniem radnego śmieszne. Wyjazd na imieniny trudno nazwać sprawą służbową lub czymś co zasługuje na uwagę.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza postanowił odpowiedzieć na zapytanie zgłoszone na końcu i powiedział Panie Radny Dobrzaniecki ja nie jadę na imieniny jako Romanowski, tylko jadę jako Burmistrz Recza i to, że uczestniczę w takim spotkaniu świadczy o tym, że nawiązuję współpracę, bo tak samo oni pamiętają o nas i my pamiętamy o nich. To nie jest tak, że Burmistrz jedzie kawę wypić i złożyć życzenia. Burmistrz jest osobą publiczną i uważa, że powinien uczestniczyć w takich nawet spotkaniach.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki doradzał, żeby pisać ,, wizyta u Komendanta PSP w Choszcznie” i tyle, bo są niepotrzebne później dyskusje.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza dodał, że Pana Radnego razi to, że Burmistrz wyjechał w tej sprawie, ale tu nie ma nic do ukrycia.

W sprawie wydanych zarządzeń od nr 18-20 Pan Burmistrz poprosił Panią Skarbnik o precyzyjną odpowiedź na powyższe zapytanie, ponieważ sprawa jest zaległa od wielu lat.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski powiedziała, że sprawa wymieniona w zarządzeniach Burmistrza od nr 18-20 jest obarczona długą historią od 1996 roku. Budynek Tylna 6 był wykonywany ze środków przyszłych właścicieli mieszkań. Część właścicieli wpłaciła kwoty należne a część nie wpłaciła i nie wywiązała się z umów. Sprawa trafiła do Sądu i po pierwszej rozprawie część właścicieli wpłaciła należności a pozostała piątka nie wyraziła zgody na wpłacenie należności i nadal trwała w sporze sądowym z Urzędem. W I instancji wygrał sprawę Urząd i mieli uregulować zobowiązania wobec Urzędu. Właściciele odwołali się od wyroku sadowego wydanego w pierwszej instancji i sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Następnie wnieśli o kasację wyroku i ta kasacja została odrzucona.

W związku z prawomocnymi wyrokami sądowymi Urząd wystąpił do właścicieli mieszkań o wpłatę należnych nam środków wynikających z wyroków. Okazało się, że tylko jeden właściciel wpłacił od razu należną Urzędowi kwotę a pozostali w ogóle nie reagowali. Wyroki te zapadły jeszcze za Burmistrza Mojeckiego. Urząd wystąpił do komornika o ściągnięcie zasądzonych kwot na rzecz Urzędu. Nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza Recza i w tym momencie kiedy Burmistrzem został Pan Zbigniew Ligus właściciele tych mieszkań zwrócili się do niego z podaniem o umorzenie odsetek. Pan Burmistrz Ligus rozmawiał z właścicielami i powiedział im, że jeżeli wpłacą należności główne, plus koszty postępowania to w końcówce umorzy im część odsetek. Wpłacali w różnych terminach, nie dotrzymywali tych terminów , które sami sobie wyznaczyli. Na początku kadencji Burmistrza Ligusa wycofano tytuły komornicze na prośbę właścicieli mieszkań i na ich koszt. Jedna osoba miała do spłacenia 5 tys. zł. plus część odsetek a pozostałe dwie osoby miały do spłacenia około 10 tys. złotych. I po zmianie Burmistrzów pierwszymi interesantami u Burmistrza znowu byli ci właściciele mieszkań z prośbą żeby im umorzyć te kwoty. Przeprowadzono całe postępowanie w tej sprawie i okazuje się, że cała ta trójka kwalifikuje się do pomocy społecznej. Pan Burmistrz Romanowski postanowił umorzyć część odsetek każdej z tych trzech rodzin po 2.500 zł. i wydał w tej sprawie stosowne zarządzenia. Pozostałe należności, które nadal jeszcze występują Burmistrz postanowił rozłożyć im na dogodne raty płatności.

Pan Radna Maria Wojciechowska powiedziała, że w tej samej sprawie chciałaby zapytać Burmistrza i podała, że w latach osiemdziesiątych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeznaczyło 20 mln. zł. ( w tamtych pieniądzach) na wykup sześciu mieszkań dla nauczycieli w budynku Tylna nr 6 w Reczu. Pieniądze te zostały do Urzędu, że tak powiem dostarczone , natomiast ani jednego mieszkania żaden nauczyciel nie otrzymał jako mieszkania służbowego. Gmina wówczas wzięła pieniądze i nikt z nauczycieli tam nie zamieszkał. Pieniądze poszły gdzieś indziej. Nauczyciele też się upominali o te pieniądze, bo to były nasze nauczycielskie , swoje środki. A gdzie te 20 mln. zł., które na mieszkania przekazano?

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała na powyższe, że te 20 mln. zł., które gmina otrzymała od Kuratorium Oświaty i one były przeznaczone na realizację budowy tego budynku ale tylko tych środków w części starczyło na stan surowy. Ten budynek przez parę lat stał aż w końcu podjęto decyzję, żeby go sprzedać w formie przetargu ograniczonego. I tutaj była propozycja również skierowana w stronę nauczycieli żeby te mieszkania wykupili. To było realizowane ze środków, które mieli powpłacać właściciele.

Pani Radna Maria Wojciechowska stwierdziła, że to jest bardzo niejasne, bardzo.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy z tego co Pani Skarbnik nam tu przedstawiła, to wynika, że tych osób, które miały zaległości było więcej. Czy osoby, których nie wymieniono w zarządzeniu spłaciły należności wraz z odsetkami? Skarbnik potwierdziła to . Mówiła Pani Skarbnik, że gdyby nie to umorzenie to te osoby kwalifikowały by się do pomocy z opieki społecznej.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że te osoby korzystają z pomocy społecznej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dalej kontynuował mówiąc, że te osoby, które wywiązały się ze zobowiązań i wpłaciły należności łącznie z odsetkami są w tej chwili przegrane, bo ci którzy ociągali się z płatnościami w tej chwili korzystają z umorzenia.

Pani Skarbnik odpowiadała, że w momencie kiedy odbyła się pierwsza rozprawa sądowa to 5 właścicieli od razu wpłacili należności. Pozostała piątka się sądziła. Od jednego ściągnął komornik a jeden właściciel wpłacił całość należności .

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki mówił, że rozumie osobę wymienioną w Zarządzeniu nr 20 ale co do pozostałych ma wątpliwości, ponieważ te osoby prowadzą działalność gospodarczą i wystarczy popatrzeć jak żyją, co oznacza, że ci ludzie posiadają pieniądze.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski informowała, że sprawę badała osobiście, skompletowała wszystkie dokumenty, które można było przeanalizować. Sytuacja materialna tych rodzin jest bardzo trudna i proszę nie mówić, że są w innej sytuacji.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że obawia się, że jak się ludzie dowiedzą, że są takim osobom umarzane zaległości żeby u Burmistrza nie pojawiły się następne podania o umorzenia, bo będą komentować to tak, że ten dostał, to dlaczego ja mam nie dostać.

Pani Radna Agata Paszowska informowała, że ona też tam mieszka i każdy grosz zarobiony odkładała i pakowała w spłatę tego mieszkania. Wówczas też miała tylko jedną pensję i dwoje dzieci na utrzymaniu.

Pan Radny Tadeusz Robaczek stwierdził, że u nas nie może być czegoś takiego jak umorzenie zaległości osobie, która znajduje się w ciężkiej sytuacji, nie może być umorzenia zaległości czynszu, bo zaraz co inni powiedzą i zaraz coś. Jakiś tam wywiad Pan Burmistrz robił na temat osób wymienionych w zarządzeniu. Kiedyś Pan Radny występował do Pana Burmistrza Ligusa z abolicją mieszkaniową, to nawet nie było tematu. Są takie sytuacje, że należy umorzyć zobowiązania, bo nie mają żadnej możliwości spłacenia. Wyklucza te osoby, których stać, bo byłoby to naganne. Żaden czynsz mieszkaniowy nie został umorzony a w innych gminach to zrobiono i jakoś nic się nie stało z różnymi odgłosami. Nigdy nie będzie tak, że będzie tam jakaś sprawiedliwość, bo na przykład ktoś kupił mieszkanie za 20% umorzenia a później było już więcej umorzenia i też jakieś tam straty poniósł.

Pani Jolanta Kiłoczko Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała Panu Radnemu Dobrzanieckiemu, że z tej listy dwie rodziny znajdują się w bardzo trudnej sytuacji od dłuższego czasu i korzystają z pomocy społecznej. Nie można w tej sytuacji mówić o jakimś tam standardzie życiowym. O tym jednym przypadku nie wypowiada się, bo nie korzystają z pomocy społecznej.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza potwierdził, że sprawy były badane bardzo dogłębnie. Analiza sytuacji materialno-rodzinnej była przeprowadzana na podstawie zgromadzonych dokumentów. To nie jest tak, że Burmistrz sobie lekką ręką daje umorzenia. Każda sprawa jest indywidualnie głęboko analizowana i jeżeli chodzi o te trzy rodziny to wbrew temu poglądowi nie są tak zamożne. Apelował żeby zwrócić uwagę na to co Burmistrz umorzył to jest część odsetek a należności główne zostaną spłacone. Burmistrz ma taką możliwość i wychodzi do tych rodzin z otwartą propozycją. Burmistrz część odsetek umarza a część jest rozłożona na raty. Ci mieszkańcy mają przyjść do Burmistrza i wspólnie rozważą możliwość spłaty. I to co mówił Radny Pan Tadeusz Robaczek wszystkie sprawy są indywidualnie, szczegółowo rozpatrywane i nie ma tak, że może Burmistrz na zasadzie znajomości umarza odsetki.

Pani Skarbnik odpowiadała także na pytanie dlaczego nie stosowane są umarzania w poprzednich latach. Umorzeń takich nie stosowano, bo nie było delegacji żadnych prawnych do stosowania umorzeń wtedy kiedy nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa. Ordynacja podatkowa ma zastosowanie do podatków i opłat natomiast do pozostałych nie było uregulowań. Przypomniała, że w styczniu br. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa . Ta uchwała dotyczy miedzy innymi należności wynikających z umów cywilno-prawnych i z tego Burmistrz skorzystał.

Pani Radna Konieczna Grażyna powiedziała, że przysłuchuje się tej dyskusji i rzeczywiście mamy podane trzy nazwiska i co do jednej rodziny doskonale wiemy jaka jest sytuacja więc nikt nie ma wątpliwości, ze trzeba było ludziom pomóc, ale te dwa nazwiska, to ludzi w oczy kole, że umarza się ludziom, których stać na spłatę należności.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza jeszcze raz zapewnił, że dokładnie analizowano sytuację materialną rodzin łącznie z PIT. To nie jest tak, że decyzję podjęto na podstawie dyskusji i zapewnienia osób zainteresowanych o tym, że jest im ciężko. Sytuację tą sprawdzano dokładnie na podstawie zgromadzonych dokumentów.

Pan Radny Dariusz Kowalewski stwierdził, że chciałby zakończyć dyskusję takim stwierdzeniem, ze Burmistrz umarzając część odsetek nie może się kierować opiniami tylko musi się kierować dokumentami a dokumenty były jakie były. Burmistrz miał takie prawo i na podstawie dokumentów a nie domysłów umorzył część odsetek. Uważa, że dyskusja jest zupełnie bezprzedmiotowa.

Pani Skarbnik dodała, że w tej chwili wszystkie przepisy o finansach publicznych mówią, że jeżeli Burmistrz zastosuje umorzenie nawet na najmniejszą kwotę, to musi podać to do publicznej wiadomości podając wysokość umorzenia i komu dokonał umorzenia podając nazwisko i imię. Takie informacje będą nie tylko w materiałach na sesję, ale i na tablicy ogłoszeń oraz w BIP.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza udzielał odpowiedzi na dalsze pytania zgłaszane do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

W sprawie pytania Pani Radnej Misiek odnośnie fermy wiatrakowej Burmistrz odpowiadał, że przyjechała taka grupa polsko-niemiecka z tłumaczem polskim. Chodzi o budowę fermy wiatrakowej w okolicach Pamięcina. Grupa ta jest na etapie końcowym zdobywania wszelkich pozwoleń, bo tam były jakieś zawirowania z Wojewodą , z Wydziałem Środowiska, bo to jest Natura 2000. Te sprawy są już wyprostowane i są to sprawy techniczne i Burmistrz nie chce tego rozszerzać. Jeśli chodzi o naszą stronę gminną to przedstawiono wszelkie oddziaływania na środowisko, pokazano mapy, pokazano odległości zachowane od najbliższych budynków itd.

Burmistrz informował, że nie podejmie decyzji od razu o budowie fermy wiatrakowej i zaproponował jakby trzy etapowe spotkania. Między innymi najpierw w węższym gronie na które zaprosi sołtysów i radnych z tamtego terenu żeby wejść w temat i rozmawiać. Później będzie spotkanie z mieszkańcami w świetlicy. Trzecie spotkanie to będzie już uchwała Rady Miejskiej dająca zezwolenie na wybudowanie fermy wiatrakowej.

Pan Burmistrz powiedział, że co nowego wchodzi to ludzie się tego boją, ale jadąc do Malchin po drodze było widać dużo wiatraków, przy wioskach. Stały piękne budowle i ani nie szumiało.

Pan Burmistrz podał korzyści jakich należy oczekiwać od strony ferm a więc wytworzenie dodatkowej energii elektrycznej odnawialnej do systemu reczowskiego. Wiemy, że firma Alutec dzisiaj się dławi, bo nie ma zapasu energii elektrycznej . O tym informował na ostatniej sesji. Gmina Recz ma za mało energii elektrycznej i ferma ta pomogłaby w tych problemach lokalnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to coś ciekawego, nowego a więc może przyciągałoby turystów.

Z tych zapewnień wynika, że jest to nieszkodliwe.. Burmistrz też to podziela, bo jak się daleko mieszka od tego to inaczej się odbiera, ale Burmistrz wrzuca ten temat pod szeroką dyskusję i ostatecznie Rada Miejska będzie decydować czy zezwalamy czy też nie zezwalamy na budowę tej fermy wiatraków.

W sprawie wyjazdu ( pkt. 6 informacji) wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej wczoraj w dniu 24 kwietnia br. byliśmy w Agencji Nieruchomości Rolnych. Sprawa przejęcia nieruchomości od ANR ciągnie się nie tylko w naszej gminie. Dobrze, że pojechaliśmy do tej ANR, bo się okazało, że pismo na które czekano z Warszawy przyszło ale z opinią negatywną dla nas jeśli chodzi o dofinansowania remontu świetlicy w Sokolińcu, ale po rozmowie dowiedzieliśmy się, że zmieniono artykuł , który dotyczył dofinansowania ziemi no i oczywiście wydano w tej sprawie opinię negatywną, bo ziemi się nie dofinansowuje. Burmistrz nie wie z czyjej to winy ta pomyłka nastąpiła i nie będzie dociekał. My staramy się przecież o obiekt na świetlicę wiejską. Odwołanie w tej sprawie pójdzie ponownie do Warszawy i co najmniej na miesiąc się sprawa opóźni z powodów procedury administracyjnej. Jeśli chodzi o Nętkowo i Rybaki to poinformowano nas, że potrzebują wstępnej wyceny kosztów adaptacji tych pomieszczeń, ale też nie wykonano telefonu czy nie wysłano pisma w sprawie o dostarczenie takiej wyceny kosztów. Dobrze, że pojechaliśmy do Agencji, bo w czasie rozmowy sprawa dopiero wynikła, że brakuje informacji o kosztach adaptacji pomieszczeń.

Pani Radna Konieczna Grażyna powiedziała, że chodzi też o przejęcie i adaptację budynku w Lubieniowie po Panu Juraszu. Nie wiadomo co z tym Lubieniowem w dalszym ciągu.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że ten budynek z zewnątrz oglądał. Nie możemy wystąpić do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie tego budynku, bo Pan Jurasz co prawda tam już nie mieszka, ale nie zdał kluczy. Dwa razy w tygodniu kontaktuje się z Panem Borkowskim Administratorem ANR, który mówił, że do trzech tygodni należy poczekać. Zanim dojdzie do przekazania to Pan Burmistrz poprosi kilku radnych do obejrzenia tego obiektu w Lubieniowie, bo są różne zdania na ten temat. Jedni mówią, że można brać a drudzy mówią, że trzeba będzie tam włożyć około 500.000 zł. żeby dokonać adaptacji obiektu na mieszkania. Trzeba zobaczyć, oszacować wydatki przed przyjęciem. Z zewnątrz budynek wygląda dość dobrze, jest w stanie przyzwoitym. Budynek jest dość duży więc można go zaadoptować na mieszkania socjalne, ale trzeba dużo włożyć, bo tam były krewetki. Jest w kontakcie z Panem Sołtysem z Lubieniowa i sprawę będziemy pilotować. Był też jeden z pomysłów żeby tam ewentualnie też zorganizować świetlicę wiejską. Wszystko trzeba dokładnie obejrzeć i ocenić czy będzie warto wkładać tam pieniądze, bo będziemy też zwracać się do Agencji Nieruchomości Rolnych o dofinansowanie w przyszłym roku. Jeśli ANR zadeklaruje kwotę 100.000 zł. a 200.000 zł. trzeba będzie wydać z własnych środków to Rada Miejska na pewno nie udzieli takiego zezwolenia. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.

Pan Radna Konieczna Grażyna powiedziała, że była u niej Pani Parada Marlena z Lubieniowa, która ma dwoje dzieci i mieszka w tej chwili u jakiejś cioci w skandalicznych warunkach. Ogłoszenia powiesiła już po całym powiecie, bo szuka jakiegokolwiek mieszkania. Chętna by była wziąć po Panu Juraszu nawet pokój z kuchnią, które sama sobie wyremontuje.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza mówił, że możemy iść w takim kierunku, że Agencja Nieruchomości Rolnych wpuści tam mieszkańców, bo Burmistrz też ma już dwa nazwiska, gdzie proszono Burmistrza o mieszkanie. W tej chwili mieszkanie jest własnością Agencji i my nie możemy w chwili obecnej mieć jakiś wpływ na przydział tego lokalu.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki nawiązał do wypowiedzi Pana Burmistrza o dwa tematy wcześniej i apelował, żeby nie czekać na uprzejmość urzędników Agencji i od nas dzwonić i pilnować tematu, bo tak to Agencja ma kilkadziesiąt gmin do obsługi i ten Recz może widzą albo nie widzą. Gdybyśmy częściej monitowali to być może te tematy by były pozałatwiane.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza wyjaśniał, że to wszystko o co prosiła Agencja to Urząd dostarczył.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki mówił, że jeśli widzieliśmy, że sprawa dość długo trwa i się odwleka to trzeba było monitować.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza potwierdził, że w chwili obecnej sprawa się przeciągnie, bo złożono odwołanie i przywołano inny właściwy artykuł i też nie ma gwarancji, że odwołanie zostanie pozytywnie załatwione.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że Agencja Nieruchomości Rolnych idzie do likwidacji.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że sam osobiście dzwonił dwukrotnie do ANR w Szczecinie i ta Pani mówiła, że jeszcze nie ma odpowiedzi z Warszawy nie mówiąc nic, że to pismo już przyszło.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że w ciągu kilku miesięcy nie zrobimy z gminy Recz Eldorado . Sami jesteśmy świadomi, że przez 4 lata ani jedno mieszkanie socjalne nie zostało zrobione. W tym roku będziemy dwa lub trzy mieszkania adoptować na mieszkania socjalne w Suliborku i może te rodziny postara się Burmistrz wesprzeć.

Dnia 20.04.07r.- spotkanie z przedstawicielem firmy Wasser-Union oraz z przedstawicielem gminy Dobrzany w sprawie zbadania w terenie możliwości budowy małych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Sulibórz i Pomieniu . Był przedstawiciel tej firmy i Polak, który był przedstawicielem firmy na Polskę. Zrobiono wizję lokalną w tych miejscowościach . Byliśmy w Suliborzu, Bytowi, gdzie spotkaliśmy się z Burmistrzem Dobrzan i stamtąd pojechaliśmy do Pomienia. Na naszym terenie są trzy miejscowości do ewentualnej budowy lokalnych oczyszczalni ścieków w takiej kolejności Sulibórz, Pomień i Żeliszewo. Burmistrz nie chce wiązać się z decyzją o budowie oczyszczalni w trzech miejscowościach ze względu na to, że nie wie, czy ta firma tak działa jak nam tu pokazuje. Pokazano nam prospekty i wymieniła nam gminy, w których wybudowano takie oczyszczalnie ścieków i te gminy zostaną sprawdzone, bo pojadą samochodem na wizję lokalną. Jako pilotażowy program po zaakceptowaniu przez Radę Miejską można by było w najbliższym czasie ruszyć z inwestycją w Suliborzu. Robimy osobno. Doszliśmy do wspólnych uzgodnień, że między Bytowem a naszą miejscowością Sulibórz jest taka duża różnica wzniesień, że budowa sieci, przepompowni itd. wyjdzie dwa razy drożej niż jakby każda wioska budowałaby oczyszczalnie oddzielne czyli Bytowo osobno i Sulibórz osobno. W Suliborzu znana jest już lokalizacja. Wioska ma charakter skupiony i nie jest obszarowo rozciągnięta. Szacunkowy koszt budowy takiej oczyszczalni wyniesie około 250.000 zł. Nie są to duże pieniądze i można by było w ten temat wejść. Sam Burmistrz nie będzie podejmował decyzji. Tę decyzję podejmie Rada Miejska, bo to jest sprawa inwestycji, WPI itd. Musi być temat zbadany, żeby nie było tak jak z kotłownią na biomasę, bo też było och i ach a okazało się, że jest tyle problemów i w najkorzystniejszej wersji dla gminy trzeba tę sprawę rozwiązać.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że podobne pytanie już zadawał, że skoro taka oczyszczalnia wiejska kosztuje 200.000 do 250.000 zł. a my budując sieć kanalizacyjną Sicko-Sokoliniec-Recz będziemy budować za 4,5 mln. zł. to za te pieniądze mamy wybudowanych 10 oczyszczalni ścieków i mamy problemy załatwione na poszczególnych wsiach. Dlatego zwraca się do Pana Burmistrza czy nie warto tego przekalkulować i zobaczyć jakie są koszty budowy oczyszczalni w porównaniu z kosztami budowy Sicko-Sokoliniec-Recz i tu załatwimy tylko 2 miejscowości. Zdaniem Pana Radnego można wybudować 5 oczyszczalni wiejskich i mam załatwioną całą gminę jeśli chodzi o ten problem.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że sprawa ta jest bardzo delikatna ale Rada Miejska będzie tu decydować. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda w ten sposób. Mamy sprawdzoną dokumentację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska . Wspólnie z Panią Burmistrz ze Suchania pilotujemy tę inwestycję. Czekamy już na sygnał kiedy przyjdzie już okazja do pisania wniosku. Pieniążki poszły na dokumentację i druga sprawa to co Burmistrz powie Pani Burmistrz ze Suchania. Róbcie sobie sami a my wchodzimy w inny temat.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki wtrącił: takie czasy są.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza zgoda takie czasy, ale to Rada Miejska zdecyduje. Przy jeziorze wapnickim wytyczone są działki rekreacyjne. Jest ich około 100. Będą one podlegały sprzedaży. Żeby je można sprzedawać to trzeba je uzbroić w niezbędne media tj. dociągnąć wodę, skanalizować je itp. I tu właśnie z tej zaplanowanej nitki kanalizacyjnej, która będzie szła z Wapnicy będą podłączane te działki rekreacyjne. Na naszym północnym terenie nie ma Natury 2000 i tu możemy jeszcze coś robić. Te tereny chcemy uaktywnić. Część ziemi jest agencyjna i możemy próbować ją odzyskać a może nam przekażą.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że przeglądał prospekt firmy Wasser-Union. Ona na terenie Polski wybudowała jakieś dwie oczyszczalnie, bo mówić można dużo i jeżeli tego się nie sprawdzi to nie możemy mówić o konkretnych kwotach. Jest to firma niesprawdzona.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że jeżeli jest tak faktycznie jak ta firma przedstawia, to przy pomocy małych pieniędzy mamy załatwiony problem na całej gminie. A tak wybudujemy wielką sieć kanalizacyjną i załatwimy tylko dwie wsie. Jest jeszcze Sulibórz, Żeliszewo, Pamięcin, Pomień i Jarostowo.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podał, że ta firma ma dużo buduje w Niemczech, ale sprawę trzeba zrobić. Dalej odpowiadał na temat spotkania wymienionego w punkcie 11 przedstawionej informacji tj. dnia 23.04.07r.-spotkanie z p. Krzysztofem Krajewskim, prezesem zarządu ,,ISO” Sp. z o. o. (finansowanie inwestycji gminnych) w sprawie możliwości finansowania inwestycji budowy hali sportowo-widowiskowej oraz w późniejszym terminie także finansowania zadania dotyczącego modernizacji hydroforni w Reczu. Jest możliwość innego finansowania budowy hali sportowej. Ta firma daje korzystniejsze warunki finansowe niż bankowe. Ta firma musi przystąpić do przetargu. Spłaty mogą być rozłożone na 5, 10, 15 lat i można spłacać szybciej. Dzisiaj badamy i staramy się znaleźć najdogodniejsze finansowanie inwestycji.

Pani Skarbnik uzupełniła powyższą wypowiedź informując, że firma ta doświadczenie realizując inwestycje samorządowe na terenie północnej Polski . Te zobowiązania nie wchodzą w zadłużenie gminy. Nie są zobowiązaniami wymagalnymi i nie obciążają zadłużenia gminy. Tak, że rozważamy co się nam najlepiej opłaca. WIGOR M 1 plus 0,5 oprocentowanie i to są sprawy, które są w trakcie analizy i zostanie wybrana najlepszą ofertę. Będzie podjęta uchwała w sprawie finansowania budowy hali sportowej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał jaki jest potrzebny kredyt, w jakiej wysokości na budowę hali sportowej w Reczu?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to 3-3,5 mln. zł. kredytu oprócz tego co my zapewniamy.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał jeśli dojdzie do zaciągnięcia kredytu z tą firmą na budowę hali sportowej, to jakie są możliwości zaciągnięcia kredytu przez gminę na budowę kanalizacji czy innej inwestycji.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeżeli dojdzie do podpisania umowy z tą firmą na te 3 mln. zł. , które nie będą nam wchodziły do zadłużenia gminy czyli będzie ten pułap zachowany. Na dzień dzisiejszy jest już pułap 30% a jeżeli byśmy wzięli kredyt bankowy to praktycznie się blokujemy.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że jeżeli gmina weźmie te 3 mln. zł. kredytu z tej firmy to ten kredyt i tak będzie miał wpływ na budżet gminy, bo będziemy musieli spłacać raty kredytu.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podał, że były robione symulacje i raty są do udźwignięcia przez budżet gminy. Na sesji majowej postawimy ten problem pod obrady Rady Miejskiej. Zaciągamy 3 milionowy kredyt, bo chcemy zabezpieczyć front robót i żeby jak najszybciej zakończyć tę inwestycje. Wiemy wszyscy co się dzieje na rynku materiałów budowlanych. To jest szał na dzień dzisiejszy. To są skoki cen nie kilku procentowe lecz 100, 200% skoki cen. Jeśli będziemy długo budować to wykonawca będzie słał do nas aneksy do umowy, bo siłą rzeczy nie będzie dokładał do inwestycji skoro materiały budowlane będą tak dalej rosły. Dlatego chcemy jak najszybciej rozpocząć budowę hali i skończyć ale do tego są potrzebne te fundusze. To nie znaczy, że Burmistrz nie będzie się starał o szukanie środków z zewnątrz. Jeżeli uzyskamy jakieś poparcie z zewnątrz z innych źródeł to te środki będziemy mogli wpompować na spłatę firmy, która będzie finansowała budowę. Pan Burmistrz powiedział, że pojedzie do Kuratora Oświaty i zaprosi go tutaj na sesję. Ruszymy z budową tak jak było z budową Gimnazjum aby tylko ruszyć. Przyjechał Kurator i wówczas z Panem Burmistrzem Mojeckim rozmawiał, że jeden daje 1 zł. drugi daje dwie złotówki i już umowę zawarto, bo to jest obiekt oświatowy, społeczny, publiczny i Kurator też mógłby nas w jakiejś kwocie wesprzeć. Te środki od Kuratora będzie można, powtarzam, wpompować w spłatę tej firmy, która będzie finansowała budowę hali sportowej jeżeli wygra przetarg.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy procedura przetargowa na budowę hali jest już rozpoczęta.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że już na dniach będzie rozpoczęta, bo czekamy jeszcze na projekt. Dziwna sprawa. W naszej umowie z projektantem zawarliśmy taki zapis, że za każdy dzień zwłoki jest 1.000 zł. kary. Dzisiaj my wydzwaniamy, bo termin minął a projektant zwleka. Codziennie projektantowi bije 1.000 zł. kary a my tego nie popuścimy i potrącimy za prace przy przeprojektowaniu dokumentacji projektowej. Obiecał, że już na dniach będziemy mieli ten projekt i będziemy mogli przystąpić do procedury przetargowej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, co będzie jak projektant przywiezie projekt w lipcu?

Pan Burmistrz odpowiedział, że płaci kary umowne więc nie sądzi, żeby czekał do lipca. Dodał także informację odnośnie kosztów przeprojektowania projektu na budowę hali sportowej. Koszty są porównywalne i wyniosą ponad 200.000 zł. Negocjacje nie przyniosły żadnych rezultatów. Jeżeli byśmy nie przeprojektowali to budowalibyśmy za 8 mln. zł.

Pani Skarbnik dodała, że zależało nam na czasie i chcieliśmy mieć już wcześniej dokumentację przeprojektowaną. Natomiast pan projektant proponował termin od 0,5 roku do dziewięciu miesięcy a gminie zależało na czasie.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zastanawiał się co będzie, bo tak dokumentacja jeszcze nie spłynęła i załóżmy, że spłynie do końca miesiąca. A co z pozwoleniem na budowę? Co z decyzją o warunkach zabudowy? Czy ona będzie ważna, czy też będzie trzeba nową wydać? Kiedy decyzja ta była wydana?

Pani Skarbnik odpowiadała, że decyzja ta została wydana w ubiegłym roku i tak jak nas projektant informował to dokumenty zawarte w pytaniu Pana Radnego będą ważne.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki podsumował, że jeśli tak jest jak Pani Skarbnik mówi to dobrze, bo jeżeli całą procedurę trzeba by było rozpoczynać od nowa, to halę należałoby wybić sobie z głowy.

Pan Burmistrz mówi, że nie będziemy sobie wybijać i że te 4 , 5 mln. zł. trzeba będzie zapłacić, bo kto za darmo zrobi?

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał ponownie a jeśli trzeba będzie wydać pozwolenie na budowę?

Pani Skarbnik poddała pod wątpliwość fakt, że w dniu 30 czerwca br. mija termin dotrzymania umowy z MENiS w sprawie tych 1,5 mln. zł. i jeżeli tej umowy nie dotrzymamy, to mogą nam przepaść te pieniądze.

Pan Burmistrz zaprotestował, ponieważ MENiS dobrze wie, że jesteśmy w trakcie przeprojektowania dokumentacji itd. i pojedziemy tam w celu wynegocjowania nowego terminu. Burmistrz jest dobrej myśli, że środki te nie przepadną. Burmistrz liczy na to, że tak jak projektant powiedział, że jeszcze tydzień i ruszamy z procedurą przetargową. W tym planowanym okresie zdążymy rozpocząć budowę hali. Wystarczy rozpocząć budowę. Chcemy zaproponować wykonawcy żeby wykorzystał sobie boisko sportowe na zorganizowanie sobie magazynu materiałowego budowlanego. Jeżeli wykonawca ma kasę, to niech materiał kupuje już dzisiaj, bo materiał ten będzie zabezpieczony, bo pracownik zatrudniony z PUP, czy z innej formy zatrudnienia będzie strażnikiem tych materiałów. Trzeba materiały już dzisiaj zabezpieczać, bo jest taki szok cenowy.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał a kto te materiały będzie zabezpieczał i będzie kupował?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wykonawca.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że nie było jeszcze przetargu na wykonawcę hali sportowej to jak ma już dzisiaj kupować materiały i je magazynować na naszym boisku.

Pani Skarbnik wyjaśniała, że w specyfikacji będzie ujęte, że gmina nie podejmuje się zabezpieczenia materiałów.

Pan Radny Stanisław Barna przypomniał, że w sprawie budowy fermy wiatrakowej wystosowano negatywny protest mieszkańców, który przekazano na ręce Pana Burmistrza Ligusa. Jest miejsce gdzieś tam w Nętkowie na te wiatraki. My żadnych korzyści z tego tytułu mieć nie będziemy jako społeczność wiejska, bo nie będziemy mogli pobierać energii, bo to miało iść linią gdzieś do Radunia czy Krzęcina. W tamtym projekcie było tak, że Rzecko, Rzeczki i Suliszewo miało iść linią do Krzęcina.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy ta energia miała być magazynowa w Krzęcinie? Są tam jakieś magazyny? Pan Radny apelował o opanowanie się.

Pan Radny Barna Stanisław powiedział, że my nie chcemy tego i że to będzie podtrzymywane przez te sołectwa, które się nie zgadzają na budowanie tej fermy wiatraków. Druga sprawa to jest tam korytarz powietrzny ptaków i Natura 2000 i w imieniu wszystkich tych mieszkańców, których zapraszał na to spotkanie jako radny i jako mieszkaniec tej miejscowości wyraża protest przeciwko budowie tej fermy wiatrakowej w tej miejscowości. Ponadto podał za naukowcami, że wiatraki te nie powinny być budowane w odległości mniejszej niż 350 m. od zabudowań z uwagi na wytwarzany przez nie hałas. Podał też, że wpływ mają na różne choroby. Pan redaktor Kaczmarek miał to wszystko opisane, posiadał opinie z całego świata na temat wpływu wiatraków na środowisko.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że był w poprzedniej kadencji z delegacją gminy w Malchin i wiatraków stoi tam masa i jakoś ptaszki latają i ludzie żyją i nic złego się nie dzieje.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław poinformował Radę Miejską, że też często jeździ do Niemiec i zwrócił się do Pana Radnego Barny żeby zorganizować wycieczkę autokarową do Niemiec zapraszając niedowiarków żeby się przekonali na własne oczy jak to jest z tymi wiatrakami. Podał przykład małej wioski z 5 - cioma zabudowaniami a w niej 2 wiatraki a w miejscowości takiej jak Choszczno ponad 30 wiatraków, przy jednej chałupce znowu jeden wiatrak. Warto to jednak zobaczyć.

Na tym zamknięto dyskusję na powyższy temat.

 

 

 

 

 

 

AD. 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej w każda środę tygodnia pełni dyżury od 14 do 16.

Ponadto Pan Przewodniczący uczestniczył:

  • w Powiatowym Turnieju Integracyjnym Tenisa Stołowego dla Osób Niepełnosprawnych w Reczu organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reczu i Gimnazjum w Reczu,

  • uczestniczył w IV sesji Rady Powiatu w Choszcznie,

  • był na spotkaniu z Panem Burmistrzem u Pana Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie w sprawie przekazania nieruchomości w Sokolińcu pod świetlicę wiejską oraz nieruchomości w Nętkowie i Rybakach,

Następnie poinformował, że do Rady Miejskiej w Reczu wpłynęło pismo od Rady szkoły przy Szkole Podstawowej w Reczu o następującej treści:

,, Każdego roku dzień 1 czerwca jest dniem wyjątkowym, w którym dorośli starają się całą uwagę skupić na dzieciach, tak aby ten dzień na długo zapadł w ich pamięci, jako szczęśliwy, pełen atrakcji, beztroski.

Aby zorganizować dzieciom wymarzony ,,Dzień dziecka” Rada Szkoły Podstawowej w Reczu zwraca się z bardzo gorącą i serdeczną prośbą o udzielenie pomocy finansowej. Dzięki udzielonej pomocy dzieci na bardzo długo zapamiętają swoje święto. Licząc na pomoc łączę wyrazy szacunku. Wpłaty proszę kierować na konto: GBS Choszczno O/Recz 72 8359 0005 0001 5121 2000 0001 z dopiskiem ,,dzień Dziecka”.

Podpisała Przewodnicząca Rady szkoły przy szkole Podstawowej w Reczu Magdalena Nowak.”

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że myśli, że chodzi tu o diety radnych. Diety radnych to są sprawy indywidualne, sprawa dotycząca każdego radnego z osobna i dlatego decyzję w tej sprawie pozostawia samym radnym. Każdy kto chce może wpłacić na podane w piśmie konto, którego numer będzie do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Pani Radna Misiek Mariola powiedziała, że jest też w tej Radzie Szkoły i jest szczerze zaskoczona, ponieważ nic jej na ten temat nie wiadomo i takiej sugestii nie było.

Pan Burmistrz informował, że rozmawiał z Panią Nowak Magdaleną Przewodniczącą Rady Szkoły przy SP w Reczu i z Urzędu przekazano kwotę 1.000 zł. na organizację Dnia Dziecka.

Później był telefon w tej sprawie i Pani poprosiła o wystąpienie z apelem do radnych o przekazanie pewnej kwoty z diet radnych na organizację Dnia dziecka, co też Pan Przewodniczący Rady Miejskiej uczynił.

 

AD. 12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał kolejno na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania:

  • w sprawie zapytania o dożynki gminne odpowiedział, że jeszcze nie znamy terminu, jeszcze nikomu nie proponowano. Dojdzie do spotkania z sołtysami i uzgodnimy. Od siebie Burmistrz powiedział, że widziałby te dożynki w Żeliszewie w świetlicy, bo jest to ładna miejscowość, ale wspólnie zadecydujemy gdzie,

  • w sprawie tablic informacyjnych potwierdził, że tablice są w gorszym stanie. Będzie zlecenie dla ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. na wykonanie tablic informacyjnych na wioskach i trzy tablice zostaną zakupione na teren miasta od firmy i umieścimy je na Rynku w centrum miasta,

  • w sprawie kto jest odpowiedzialny za skład Biuletynu odpowiedział, że Burmistrz jest odpowiedzialny za skład. Wszystkie artykuły Burmistrz zleca i nie piszemy redakcja w składzie takim a takim, bo to jest niepotrzebne. Wszystkie artykuły, które Burmistrz zleca lub pochodzą z poszczególnych stanowisk, lub kto ma chęć i życzenie napisać artykuł to też umieścimy. Burmistrz wszystkie artykuły przegląda i wtedy wydaje decyzję o drukowaniu. Jeżeli się tam ukazały uchwały podatkowe z grudnia 2006 roku to nie jest przeoczenie, lecz zrobiono to na prośbę niektórych mieszkańców.

  • W sprawie baszty choszczeńskie i stanowiska TMR. Towarzystwo Miłośników Recza na początku poprosiło Burmistrza o spotkanie się z nimi. To spotkanie odbyło się w gabinecie Burmistrza podczas, którego rozmawiano na temat koncepcji zagospodarowania baszty i Burmistrz nigdy nie powiedział, że jeżeli nie użyczy baszty, że Towarzystwo nie będzie miało wglądu i nie będzie mogło korzystać z tej baszty. I dzisiaj to powtarza, że każda organizacja pozarządowa, która będzie wyrażała chęć spotykania się, organizowania swoich zajęć, to wystarczy tylko zgłosić i my to w grafiku umieścimy a koordynatorem w tej baszcie będzie Dyrektor Domu Kultury jeżeli przejdzie pod naszą własność. W dniu dzisiejszym jest jeszcze sprawa dopinana w Rejonie Dróg Wojewódzkich oraz w Urzędzie Marszałkowskim. Czy TMR utraciło te 10.000 zł.? Mogły być na koncie, ale czy by były wypłacone to nie wiadomo, ponieważ jeden z załączników mówi, że trzeba być właścicielem obiektu żeby otrzymać te środki. Zapytał, czy Państwo myślicie, że ja wam użyczę nie swoją własność, że ja będę się podkładać? I dlatego znając już podstawę prawną, że nie jesteśmy właścicielami, nie mogłem użyczyć tej baszty. A jeszcze tak nawiasem mówiąc w tej umowie wstępnej ze stycznia 2006 roku pisało wyraźnie, że z chwila użyczenia w ciągu dwóch tygodni powinno odbyć się przekazanie. Dlaczego Burmistrz Ligus nie użyczył w tamtym okresie? Przypuszczam, że dlatego, że się dowiedział, że baszta jest nie nasza. Powtórzył, że nie będzie użyczał nie swojej własności. Czy Zarząd Dróg Wojewódzkich był świadomy, że baszta nie jest ich własnością. Burmistrz się dowiedział podczas szukania dokumentów na ten temat i się okazało, że baszta nie jest nasza. Teraz piszemy projekt na większą sumę na adaptację baszty, to wyraźnie nam powiedziano, że baszta musi być własnością gminy. Inaczej projekt nie będzie w ogóle weryfikowany. Numer działki też był pomylony i to był numer działki, na której stoją mury obronne. To jest już inna kwestia jeśli chodzi o kompetencje niektórych pracowników Urzędu.

Pani Radna Maria Wojciechowska powiedziała, że jeśli Burmistrz się dowiedział o tym fakcie, że baszta nie jest nasza to gdyby grupa społeczników została poinformowana o dalszym ciągu tego postępowania i mielibyśmy już jasność. Tam sporo roboty było zrobione. Umowa była zawarta na 31.03.br. i ten termin już się skończył.

Pan Burmistrz odpowiedział, że to nie ma znaczenia czy by poinformował czy nie. To nie było nasze. Załatwianie sprawy ciągnie się do dzisiaj. To nie miało wpływu na to czy wy te pieniądze dostaniecie czy nie. Nie wolno wchodzić na obiekt jeśli jest nie nasz.

Pani Radna Maria Wojciechowska mówiła, że przez tyle lat się wchodziło i nic się nie stało. To jest nasz wspólny interes w końcu.

Pan Burmistrz , bo właśnie ktoś niedopatrzył. Ja nie po to wygrałem wybory, żebym nie działał zgodnie z literą prawa. Będziemy działać po woli, ale nie tak żeby później coś odkręcać. Burmistrz informował, że kosztorys wcześniej przygotowany w poprzedniej kadencji na w ogóle całą adaptację tej baszty na kwotę 150.000 zł. To nie jest tak, że 10.000 zł. pochodzące z projektu i 10.000 zł. z gminy zabezpieczy wykonanie zakresu prac. To były środki na wstępne prace, na zbudowanie tych drzwi itd. Jest kosztorys na kwotę 150.000 zł. przygotowany za tamtego Burmistrza ale czy będziemy te prace wykonywać to też nie wiadomo, bo to jest rzecz do zastanowienia.

  • w sprawie ogłoszenia w internecie, że są pieski do wzięcia w naszym przytulisku sprawa jest oczywista. Takie ogłoszenie będzie zrobione czy to na stronie reczowskiej, czy poprzez ogłoszenie na tablicach.

  • W sprawie czy powołano komisję ds. przeglądu oświetlenia Burmistrz odpowiedział, że nie powołano. Pan Hejza uległ wypadkowi, później wziął urlop, później wesele i to się przedłuża. W związku z tym, że za dwa dni powróci do pracy to ten temat podejmiemy z udziałem przedstawiciela energetyki z Choszczna, który jako fachowiec nam doradzi.

  • W sprawie nie wyciętej lipy w Grabowcu Burmistrz informował, że tam był sprzęt przy pomocy którego ścinano inne drzewa a to drzewo zostawiono. Być może jest jakaś inna przyczyna albo trzeba będzie uzyskać dodatkowe pozwolenie. Burmistrz to sprawdzi i wyjaśni.

Na tym zakończono udzielanie odpowiedzi na zgłoszone podczas obrad interpelacje, wnioski i zapytania radnych i przystąpiono do udzielania odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania podczas posiedzeń komisji:

  • w sprawie powtórzonego wniosku w sprawie ustawienia pojemników na segregację odpadów przy Tylnej 38 Burmistrz odpowiadał, że jest to wniosek Pana Radnego Dobrzanieckiego a mieszkańcy twierdzą, że nie trzeba. W związku z powyższym Burmistrz prosił o jakąś listę osób popierających ten wniosek.

Pan Radny Robaczek Tadeusz wyjaśniał, że w odległości 30 metrów są dwie serie tych pojemników selekcyjnych ( 2x3 pojemniki).

W związku z powyższym Pan Radny Dobrzaniecki zaproponował, żeby te pojemniki ustawić z tyłu za budynkiem, bo mieszkańcy wynoszący śmieci będą mogli wrzucić przy okazji te posegregowane odpady wtórne. W tej chwili to jest tak jak mówił, że mieszkańcy wrzucają te surowce wtórne do śmietników. Ustawienie tych pojemników w miejsce o którym mówił jest naprawdę konieczne. Ponadto wskazał na potrzebę renegocjacji umowy z Remondisem, bo praktycznie ma gotowy towar, który mu dostarczamy.

Burmistrz odpowiedział, że rozmowy będą przeprowadzone z odbiorcą surowców wtórnych.

Pan Radny Robaczek Tadeusz potwierdził, że te trzy pojemniki nie stoją koło śmietnika i w takim razie wniosek Pana Radnego Dobrzanieckiego jest zasadny.

  • w sprawie dokończenia malowania drzew w Pomieniu, bo malowane były w ramach prac użyteczno-społecznych i nie skończono tej pracy Burmistrz odpowiedział, żeby też trochę we własnym zakresie a jeśli będzie potrzebny jakiś materiał to Burmistrz pomoże.

  • Poinformować na sesji, czy droga Czereśniowa do Sokolińca będzie naprawiana, bo jest w kilku miejscach nieprzejezdna Burmistrz odpowiedział, że jest to droga gruntowa i po tych drogach jeździ sprzęt rolniczy, który niszczy je. Ta droga będzie naprawiona.

  • Wnioskowała, żeby przy zagospodarowywaniu miejsca na plac zabaw za murami obronnymi koło Ośrodka Zdrowia zrobić dodatkowe wejście na ten plac od strony Przedszkola przez nieużytkowany ogród Burmistrz przyjął powyższy wniosek do realizacji i uznał go za zasadny. Ten nieużytkowany ogród nie będzie wydzierżawiany i przez ten ogród będzie zrobione przejście na organizowany plac koło murów obronnych.

  • Wyjaśnić na sesji o co chodzi pisząc o koncepcji zagospodarowania cmentarza ewangelickiego w Reczu? Jaka to jest koncepcja?

Burmistrz odpowiadał, że ta koncepcja zakłada rozbudowę tego cmentarza komunalnego w stronę parku.

  • Przestawić z powrotem pojemniki na segregację odpadów za sklep Pana Myszkiera, ponieważ o to upominają się mieszkańcy a pojemniki były przeniesione na czas budowy kanalizacji na ul. Słonecznej. Burmistrz przyjął ten wniosek do realizacji.

  • Uzupełnić łańcuchy ochronne przy przejściu dla pieszych na ul. Rynek Burmistrz przyjął ten wniosek do realizacji.

  • Wnioskowała o uzupełnienie piasków w piaskownicach we wszystkich wioskach. Burmistrz przyjął wniosek do realizacji.

  • Spowodować wykoszenie boisk sportowych kosiarką.

Pan Burmistrz poinformował, że jest problem, bo w ZUH ,,Komunalnik” ukradziono kosiarkę.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zgłosił, że podczas gaszenia pożaru przy Tylnej 38 zniszczono piaskownicę dla dzieci i w związku z powyższym należy ją naprawić.

Burmistrz przyjął powyższy wniosek do załatwienia.

  • Odnowić wszystkie przystanki na terenie gminy przyjęto do realizacji.

  • Zakupić farbę na malowanie huśtawek dla dzieci w Rybakach.

Na zakończenie Pan Burmistrz wyjaśniał kto ma kompetencje do wyłaniania kandydatów na członków komisji konkursowej z ramienia organu prowadzącego szkołę do dokonania wyboru kandydata na dyrektora szkoły. Podczas przerwy Burmistrz rozmawiał z radcą prawnym z Kuratorium Oświaty, który powiedział, że na telefon nie udzieli opinii, ponieważ potrzebuje jeszcze dodatkowych opinii z innych źródeł. W związku z tym Pan Burmistrz przedzwonił do Wojewody Zachodniopomorskiego do Wydziału Nadzoru i Kontroli do pani , która nadzoruje Recz. Sprawę wynikłą na sesji przedstawił i poprosił o wyrażenie opinii. Telefonicznie odczytał orzecznictwo dotyczące gminy ,,N” w zachodniopomorskim i ta pani powiedziała, że w żadnym przypadku Rada Miejska nie jest władna typować swoich członków z ramienia prowadzącego szkołę do komisji konkursowej. Są to kompetencje Burmistrza i jeżeli Rada Miejska podejmie taką uchwałę to ta uchwała zostanie uchylona i Naczelny Sąd Administracyjny poprze w tej sprawie organ nadzoru. Jest to wypowiedź jednoznaczna, bez żadnego zastanowienia i powiedziała żeby takiej uchwały nie podejmować, bo nadzór uchyli taką uchwałę z powodu rażącego naruszenia prawa.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że w poprzedniej kadencji Rada Miejska taką uchwałę podejmowała i jakoś nadzór tej uchwały nie uchylił.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli jest rzeczywiście tak jest jak Pan Burmistrz mówi to proponowałby żeby była sporządzona opinia prawna na piśmie dla każdego radnego z organu nadzoru Wojewody. Wtedy ewentualnie ustosunkujemy się do tego.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że nie potrzebujemy opinii radcy prawnego, organu nadzoru ani nikogo innego. Po prostu wytypujemy do tej komisji konkursowej dwie, trzy czy pięć osób a Pan Burmistrz wybierze do tej komisji konkursowej. My to załatwimy polubownie i nie trzeba żadnych pism i opinii. Członkowie Rady Miejskiej są takimi samymi obywatelami gminy jak wszyscy inni i mogą brać udział w pracach komisji.

Po co nam opinie, po co nam Wojewoda jak możemy to we własnym gronie to załatwić.

Pan Burmistrz odpowiedział, że to nic nie wniesie jak będzie opinia radcy. Czyżby Państwo radni nie ufali Burmistrzowi? Nadzór Wojewody nie jest takim biurem tak jak u nas radca prawny.

Nadzór ma inne kompetencje i inną pracę. Burmistrz się może zwrócić o opinię ale to nic nie zmieni. Czy może na podstawie tej opinii będziemy dywagować czy może podjąć to ryzyko i może tej uchwały nadzór nie uchyli czy uchyli. Pani z nadzoru mówiła jednoznacznie, że nie można tak zrobić. Natomiast czy to będzie w innej formie to Burmistrz nie chciałby zabierać kompetencji Burmistrzowi. Burmistrz chce decydować kto będzie w komisji konkursowej.

Na tym zamknięto ten punkt porządku obrad sesji.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej o godz. 1500 .

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sporządziła:

 

Podinspektor

 

Krystyna Samonek

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 18-05-2007 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 10:53