Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr VII z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Reczu


Protokół Nr VII/2007

z przebiegu obrad VII sesji wyjazdowej Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 5 i 6 czerwca 2007r.

 

 

Otwarcia VII sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał Pana Józefa Romanowskiego Burmistrza Recza, Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego oraz sołtysów.

Stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych wobec czego Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokółu.

Następnie poinformował, że w dniu 4 czerwca 2007r. do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo o następującej treści:

,,Na podstawie rozdziału VII od § 108 do § 115 Statutu Gminy Recz w dniu 04 czerwca 2007 roku został utworzony klub radnych pod nazwą ,,Nasza Gmina” deklarację do przystąpienia klubu radnych podpisali:

 1. Tadeusz Robaczek

 2. Andrzej Pater

 3. Leon Grzelak

 4. Mieczysław Juszczyk

 5. Zenona Skowrońska

 6. Edmund Matczak

 7. Agata Paszowska

 8. Grażyna Konieczna

Na Przewodniczącego Klubu Radnych ,,Nasza Gmina” wybrano radnego Mieczysława Juszczyka.

Przewodniczący Klubu Radnych,, Nasza Gmina”

Mieczysław Juszczyk

( podpis nieczytelny)

W załączeniu : Deklaracja imienna przystąpienia do Klubu Radnych ,,Nasza Gmina”

Powyższe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu VII sesji dostarczono porządek obrad sesji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś chce zgłosić wniosek do porządku obrad.

Do porządku obrad sesji zgłoszono:

Pan Mieczysław Juszczyk Przewodniczący Klubu Radnych ,, Nasza Gmina” w imieniu tego klubu zgłosił wniosek w sprawie przyjęcia do dzisiejszego porządku obrad ,, Projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu”.

Pan Stanisław Barna Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał, z jakiego powodu?

Pan Mieczysław Juszczyk Przewodniczący Klubu Radnych ,,Nasza Gmina” odpowiedział, że powód jest znany.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej apelował o spokój i zapytał, czy są jeszcze jakieś inne wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.

Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie wniosek Klubu Radnych ,, Nasza Gmina” o umieszczenie w porządku obrad sesji punktu ,,Odwołanie Pana Radnego Stanisława Barnę z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 8 za, 7 wstrzymujących się) przyjęła do porządku obrad sesji punkt pod nazwą ,,Odwołanie Pana Stanisława Barnę z Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu.”

W związku z powyższym zaproponował, żeby ten punkt wprowadzić jako punkt 3 porządku obrad po projekcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na mienie gminy Baszty Choszczeńskiej.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał poprawiony porządek obrad dzisiejszej sesji w następującym brzmieniu:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na mienie gminy Baszty Choszczeńskiej.

 3. Odwołanie Pana Radnego Stanisława Barny z Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej .

 4. Wyjazd na teren gminy w celu zapoznania się z ochroną środowiska i bieżącymi problemami gminy.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy porządek obrad i zapytał, kto jest za wyżej wymienionym porządkiem obrad sesji.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy porządek obrad sesji.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są jakieś uwagi do protokółu z poprzedniej sesji. Uwag do protokółu z poprzedniej sesji nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji bez odczytania. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (14 za, 1 wstrzymujący się) przyjęła protokół z VI sesji Rady Miejskiej bez odczytania.

 

AD. 2. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na mienie gminy Baszty Choszczeńskiej.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad powyższym projektem uchwały, w której kolejno głos zabrali:

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza informował, że jest to projekt roboczy. Dosłownie jest to kwestia podjęcia uchwały, bo jest taka procedura jeśli chcemy przejąć pewną nieruchomość na mienie Gminy Recz czy to od Urzędu Marszałkowskiego , czy od Agencji to Rada Miejska musi wyrazić zgodę na przejęcie dla Burmistrza Recza. Wcześniej rozmawialiśmy już na ten temat, że Basztę Choszczeńską przejmujemy. Jest to nie taka prosta sprawa jakby się wydawało. Jesteśmy ciągle na telefonach z Urzędem Marszałkowskim i dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Konserwator Zabytków musi wyrazić zgodę na przejęcie. To się wydaje trochę dziwne, bo jeżeli coś robimy na zabytku to Konserwator Zabytków powinien wyrazić zgodę, ale też się okazuje, że taka zgoda jest niezbędna na samo przejęcie Baszty Choszczeńskiej i jeszcze gmina na własny koszt musi dokonać wyceny tej Baszty. Taka jest procedura i pewne koszty musimy ponieść w związku z tym, że przejmujemy Basztę Choszczeńską na mienie Gminy Recz. W związku z tym mamy w obowiązku podjąć przedłożoną uchwałę.

Pytań ani wniosków nie zgłoszono i wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i odczytał następującą treść projektu uchwały:

,,Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia w drodze darowizny nieruchomości od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na własność Gminy Recz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457: z 2006r. Nr 17, poz. 128, 181, poz. 1337), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), z 2006r. Nr 204 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601) - uchwala się, co następuje:

§1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położonej w m. Recz przy ulicy Choszczeńskiej, zabudowanej obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nazwą „ BASZTA CHOSZCZEŃSKA” o numerze ewidencyjnym diałki 322/1 pow. 0,0402 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 24855 w celu opieki nad zabytkami. Nieruchomość stanowi własność Województwa Zachodniopomorskiego, we władaniu Zachodniopomorski Zarząd Dród wojewódzkich w Koszalinie.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 14 za, 1 wstrzymujący się) podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia w drodze darowizny nieruchomości od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na własność Gminy Recz, którą zarejestrowano pod Nr VII/37/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 3.Odwołanie Pana Radnego Stanisława Barny z Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad odwołaniem Pana Radnego Stanisława Barny z Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, w której kolejno udział wzięli:

Pan Radny Pater Andrzej przypomniał, że wniosek Klubu Radnych ,, Nasza Gmina” powstał w związku ze zdarzeniem kiedy to nasza OSP Recz obchodziła 60-lecie powstania i kiedy to po tej imprezie uległ wypadkowi samochód bojowy. Ten samochód nie został użyty do celów bojowych, gdzie powinien być zgłoszony do Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie lecz na dowiezienie Pana Stanisława Barny Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do domu. Grupa radnych wcześniej dwukrotnie się spotkała jeszcze jako nieformalny Klub Radnych ,,Nasza Gmina” i Pan Radny Stanisław Barna też był zapraszany na te spotkania w celu rozstrzygnięcia sprawy w sferze moralno-etycznej czyli było zdarzenie i miał akurat kolega pecha, brał w tym udział no i proszono Pana Stanisława Barnę żeby sam podjął męską decyzję i dobrowolnie się poddał do dymisji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej . Wczoraj na tym spotkaniu zawiązał się Klub Radnych ,,Nasza Gmina” i zapadła wczoraj taka decyzja, że ta sytuacja rzutuje nie tylko na Pana Stanisława Barnę ale i na całą Radę Miejską. I Klub podjął taką decyzję w zakresie spraw moralno-etycznych, bo jeżeli chodzi o sprawę zniszczenia mienia, to prowadzone jest dochodzenie przez Policję i na pewno będą inne osoby z tego tytułu pociągnięte do odpowiedzialności i poniosą jakieś konsekwencje. Tak, że wniosek się wiąże tylko z tym zdarzeniem z udziałem Pana Stanisława Barny Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i tylko w wymiarze moralno-etycznym.

Pan Radny Stanisław Barna Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej : Proszę Państwa tak uczestniczyłem w tym zdarzeniu. Przepraszam, nie uczestniczyłem w tym zdarzeniu. Jechałem tym samochodem. Zaczęło się to trochę inaczej, bo gazety trochę inaczej pisały. Czy mogę mówić na siedząco? Jak impreza zaczęła się, wiecie Państwo o piątej. Przez cała imprezę, powiem tak, moralnie się czuję wplątany w to wszystko. Po prostu tak. Byłem umówiony z Choszcznem, gdzie Choszczno miało mnie zabrać w drodze powrotnej do Państwowej Straży Pożarnej, znaczy do Choszczna, w drodze powrotnej przez Żeliszewo, gdzie miałem się zabrać. Stało się inaczej. Nie pojechałem z nimi. Nie wiem jak to się stało, że przez całą imprezę praktycznie nie piłem tego alkoholu. Na koniec jedynie i to już było po całej imprezie zrobiło mi się niedobrze i poproszono mnie, że odwiozą mnie do domu. Tak się znalazłem w tym samochodzie. Wina nie jest moja, tak się mi wydaje, bo nikogo ze straży nie prosiłem żeby mnie odwoził. Ktoś kto wydał klucze i pijanemu kierowcy co potrzeba, to naprawdę nie jest moja wina. Tu koalicja chyba od samego początku chyba mnie skreśliła ze swojej listy i jeszcze wczoraj na spotkaniu proszono mnie żebym wycofał się z tego Klubu. I cały czas argument jest jeden żebym się poddał do dymisji. Ja do takiej koalicji po prostu już się nie nadaję i nie mam miejsca. Będę dalej radnym niezależnym. Bardzo państwa wszystkich przepraszam, że byłem w tym samochodzie. Po prostu nieświadomie byłem w tym samochodzie. Pierwszy raz od dziewięciu lat jak jestem radnym zdarzyło mi się, że miałem pecha, że nie nadużyłem tego alkoholu ale mi zaszkodziło. To jest moje wytłumaczenie. Naprawdę jest mi przykro, że ten samochód został rozbity. Ja tym samochodem nie kierowałem. Ja nie prosiłem nikogo z Recza żeby mnie tym samochodem odwieziono. Niech mi Państwo wskażą chociaż jedną osobę, którą bym prosił żeby mnie odwieziono tym samochodem. Mam przecież rodzinę w Reczu, mogłaby przecież żona po mnie przyjechać itd. Po prostu zostałem trochę w to wplątany. Pierwszy raz byłem odwożony jakimś tam służbowym samochodem, przez dziewięć lat nie korzystałem z tego samochodu. I co jeszcze mógłbym powiedzieć, że ktoś kto wydał klucze podjął złą decyzję, że puścił Pana Krzysztofa Kitę a nie Pana Leśniańskiego. Mógł jechać Pan Leśniański i by było dzisiaj inaczej. Wynik badania potwierdza, że kierowca był pijany. Jestem dzisiaj bardzo rozżalony, bo każdemu z nas mogło się to przytrafić a koalicja podjęła taką decyzję a nie inną. Będę radnym niezależnym Uciekają mi myśli, bo jestem bardzo zdenerwowany, przepraszam.

Prosiłbym o głosowanie tajne.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że tajne głosowanie będzie.

Pani Radna Maria Wojciechowska powiedziała, że chce powiedzieć kilka słów na temat tego wydarzenia. Też jest zdenerwowana chociaż jej ta sprawa nie dotyczy aż tak bardzo, ale dotyczy nas wszystkich. To co powiedział Pan Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej jest to sprawa, która położyła wielką plamę na naszą Radę, na naszą gminę, na Straż. Z tego co słyszała i co czytała w prasie i gdzieś tam z ust do ust takie plotki chodziły, to właściwie słyszało się tylko o dwóch osobach i to tak wyglądało, że tylko te dwie osoby były pijane. Czyżby w tym klubie tylko jeden Pan Leśniański był trzeźwy? Chyba był jakiś nadzór ? Jeden, drugi Prezes i ktoś tam jeszcze. Tylu było gości zaproszonych, taka huczna impreza, sześćdziesięciolecie a tu akurat dwa kozły ofiarne. To tak nie może być proszę Państwa skoro jest to odpowiedzialność jakaś, to chyba tych co tą imprezę organizowali. Zawsze tak jest. Rok temu była też taka sytuacja w kraju, że dwaj Policjanci odwozili jakiegoś prominenta i w drodze powrotnej zdarzył się tragiczny wypadek i zginęło dwoje ludzi. U nas całe szczęście, że ten Krzysztof Kita wyleciał przez szybę, ale nie wiem ile w tym prawdy i czy to jest plotka czy nie, bo podobno to go uratowało od śmierci. Jest to sytuacja którą musimy , niestety, wypośrodkować. Jest wina Kity, bo się opił, jest wina Wiceprzewodniczącego, bo się opił. A co wszyscy inni trzeźwi byli i co nie widzieli, że pijany bierze klucz i siada do samochodu i jadą wozem bojowym nie do tego przeznaczonym. To jest wóz bojowy, nowiutki i nie do tego ma służyć, który został zniszczony. Tak, że proszę Państwa jestem całym sercem za decyzją ale bardzo taką wyważoną. Jeśli mają ponieść odpowiedzialność, to nie tylko pojedyncze osoby ale wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za organizację tej imprezy. Ktoś widział, że te osoby, że pijany bierze klucz do samochodu i jadą. Ten samochód nie jest do przewożenia gości żadnych, bo to jest wóz bojowy, nowiutki wóz bojowy. Można było kogoś innego poprosić, bo przecież nie sam prosił o podwiezienie. Pojechał i szczęście, że się tak stało a stało się bardzo dużo. Wszyscy mówią teraz po Reczu i ostatnia sprawa, z której Recz zasłynął to właśnie jest ten wypadek po sześćdziesięcioleciu straży, gdzie wieziono jednego pijanego radnego czyli jednego z nas. Teraz tak nie można. Teraz ta osoba dostanie po łbie ale trzeba jeszcze sięgnąć do źródeł i to jest bardzo ważne.

Pan Radny Tadeusz Antosiewicz powiedział, że ostatnio wyborcy pytają się jak to jest w tym Reczu, że bardzo często brakuje na paliwo do samochodów strażackich, natomiast na wódkę nigdy nie brakuje. Druga sprawa. Jest nadzór nad strażą i jest przynajmniej trzech prezesów i jak ta władza działa w takim razie? Ja nie rozumiem tego. Jest jakiś etatowy, jest honorowy, jest gminny, jest powiatowy, honorowy powiatowy, zawodowy powiatowy. Ilu wreszcie? Ta władza tak się rozkłada, że to właśnie do tego doprowadziło, bo nikt nie panuje nad tym. Prosił bardzo o wyjaśnienia dla wszystkich radnych, sołtysów i mieszkańców Recza jak wygląda sprawa alkoholu, za co się go kupuje i kto ma bezpośrednią władzę nad Strażą Pożarną w Reczu?

Pan Radny Stanisław Barna Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał nawiązując do tematu dymisji informował, że rozważał to, że jest lepiej samemu poddać się do dymisji, ale myślał, że to odbędzie się po zakończeniu śledztwa i jeśli zostaną mu postawione zarzuty ze strony Policji. Tak mówił dla koalicji i tak mówi obecnie przed Radą. Jeśli by zostały mu przedstawione zarzuty ze strony Policji, to poddał by się sam do dymisji i nie musiałby go ktoś odwoływać. Tak by zrobił. Jeszcze jedna sprawa organizacyjna ta, o której mówi Pan Radny Tadeusz Antosiewicz to było tak, że to były pieniądze, które Straż zarabia na sprzęcie strażackim a nie pieniądze podatników. Wyjaśniał, że też był gościem, strażakiem i Wiceprzewodniczącym Rady na tej imprezie.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza: A więc tak Wysoka Rado. Ja poinformuję o strukturach i skąd są pieniążki na uroczystości. Na uroczystości są zapraszani goście z zewnątrz i proszę mi pokazać chociaż jedną OSP w Polsce, która alkoholem nie częstuje. To jest już po prostu w Straży normalne tylko teraz jest kwestia skąd są te pieniążki. Te pieniążki nie są z budżetu gminy, z tej puli, tylko to są te dodatkowe zarobione pieniążki przez Straż w sytuacjach gdzie komuś drzewo spadło, czy trzeba było podnośnika gdzieś użyć itd. I to do tej pory tak było i chyba tak będzie w całej Polsce, że są poczęstunki alkoholowe przy uroczystościach i tym bardziej, że są goście z zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie Strażą, struktury władzy w Straży. A więc Burmistrz jest od jakiegoś miesiąca czasu a do tej pory był poprzedni Burmistrz Pan Zbigniew Ligus. Ja obiecuję, powiedział Pan Burmistrz, że dokona reorganizacji w Straży i będzie miał na uwadze odpowiedzialność i sprzętową i finansową , kto za co odpowiada. Ja jestem Prezesem Honorowym w Zarządzie Gminnym. Natomiast na naszych jednostkach tj. Recz, Pomień i Żeliszewo oraz Nętkowo i są tam prezesi lokalni odpowiedzialni za OSP. W strukturach jest jeszcze takie stanowisko jak Gminny Komendant OSP i jest to osoba, która odpowiada za wszystkie bojowe sprawy. Tamci odpowiadają za zarządzanie i organizację jednostkami OSP natomiast Gminny Komendant odpowiada za sprawy bezpieczeństwa i bezpośrednio decyduje kiedy wóz wyjedzie i na jakie cele. Każdy wyjeżdżający samochód do pożaru musi zgłosić Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej. Stało się jak się stało. Ja już mówiłem na poprzedniej sesji, że trzeba rozgraniczyć pewne fakty. Fakt odpowiedzialności po stronie strażaków, który nastąpi. Ja dzisiaj jeszcze nie mam protokółu zakończenia dochodzenia z Policji. Chodzą takie wzmianki, że był pod alkoholem i nazwiska padają. Ja jestem ostrożny i nic nie będę mówił dopóki nie będę miał na papierze. Jak będzie na papierze to wtedy podejmę kroki na Zarządzie Gminnym OSP i my wtedy dojdziemy kto był odpowiedzialny i na pewno wyciągnę konsekwencje. Sprawa finansowa za stracony wóz, to jest też następna sprawa. To jest sprawa dotycząca utraty mienia. Też osoby, które bezpośrednio w tym uczestniczyły będą pociągnięte do odpowiedzialności. Natomiast sprawa uchwały, o której tu Pan Andrzej Pater wspominał, to jest sprawa moralna i etyki naszego Radnego. Bezpośrednio nie jest winny w tym pojęciu, że nie prosił o odwiezienie ale niestety z jego powodu samochód wyjechał. Żeby ten samochód wyjeżdżał do Choszczna i gdyby było tak, że to my Pana zawieziemy po drodze, to inaczej by to wyglądało. Ale ten samochód wyjechał z powodu Radnego w prywatnej sprawie i wrócił. Oddzielmy to kto pozwolił wyjechać, bo do tego naprawdę dojdziemy. I to nie będzie zostawione. Wniosek grupy radnych, Klubu Radnych ,,Nasza Gmina” tylko dotyczy sprawy moralnej i etyki, bo chodzi o Radnego a przede wszystkim pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Odniósł się następnie do wypowiedzi Pana Radnego Stanisława Barny. Burmistrz powiedział, że Pan Radny Stanisław Barna powiedział pewną nieścisłość, że Klub Radnych ,,Nasza Gmina” proponował Panu Radnemu wczoraj tak albo ustąpienie. Nie, tak nie było. My Panu proponowaliśmy ustąpienie i jednocześnie zaprosiliśmy Pana do Klubu Radnych żeby Pan honorowo z głową podniesioną pracował dalej jako Radny i jeśli będzie miał życzenie to żeby w następnej kadencji wystartować. Uważam, że takie podejście honorowe jest jak najbardziej z naszej strony w porządku, bo my Pana nie krzywdzimy, tylko chcemy żeby Pan się określił i widzimy co się mówi w społeczeństwie i z resztą każdy z tej grupy już się określił. Stąd wniosek Klubu Radnych, który Burmistrz też popiera. Nie było jakiegoś takiego targowania się, że jeżeli my Pana nie odwołamy to Pan nie przystąpi do klubu Radnych. To jest Pana wola.

Pan Radny Dariusz Kowalewski : Ja pozwolę się nie zgodzić z taką opinią, która padła przed wypowiedzią Burmistrza a Pan Burmistrz potwierdził te sprawy. Chodzi o wcześniejszą wypowiedź Pana Radnego Antosiewicza, który się pytał skąd pieniądze na zakup alkoholu, że nie ma na benzynę a jest na co innego. Słyszałem też, że są to pieniążki wypracowane, bo jakieś drzewo się zawaliło, to trzeba było coś tam, i coś tam . Proszę Państwa, to tak samo jak gdyby szkoła wypracowała sobie pieniążki np. za wynajem sali gimnastycznej a później przeznaczyła je na ,,przelew”. Ja się absolutnie nie mogę zgodzić z takim tłumaczeniem, że pieniążki są wypracowane i przeznaczone są na zakup alkoholu a nie ma czasami na zakup paliwa do samochodu. Proszę więcej w mojej obecności takich rzeczy nie mówić.

Pan Radny Pater Andrzej : Mówił, że sprawa ta jest rozpatrywana w trzech takich aspektach. Pierwsza to jest sprawa moralna, że po zdarzeniu rzuciła cień na całą naszą Radę jak mówiła Pani Radna Wojciechowska tym bardziej, że był tam Wiceprzewodniczący. To jest jedno. Druga to jest sprawa to co powiedział Pan Radny Antosiewicz i Pan Kowalewski to jest sprawa organizacyjna i nawet przepływu pieniędzy zarobionych przez Straż. Pan Burmistrz na pewno zajmie się tymi sprawami będą one wyprostowane. Jak również odpowiedzialność tych osób, którzy podjęli taką decyzję, bo oni rozbili ten pojazd. Chcę powiedzieć, że odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, na której były też te problemy przedstawiane. Trzecia sprawa to jest sprawa karna, którą prowadzi Policja i być może, że będą przedstawione zarzuty niektórym osobom, gdzie mogą być sprawy sądowe i być może wyroki. My dzisiaj rozpatrujemy sprawę etyki i to, że Pan Przewodniczący Rady Miejskiej miał pecha i tylko to jest przedmiotem naszego wniosku. My jako Rada jesteśmy władni do ocenienia postawy Radnego i tym bardziej, że pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki: W wypowiedzi Burmistrza zainteresowała mnie jedna rzecz. Zgłosił zapytanie do Przewodniczącego Klubu Radnych ,,Nasza Gmina”, czy Pan Burmistrz jest członkiem Klubu Radnych , bo wypowiada się w imieniu Klubu Radnych?

Pan Przewodniczący Klubu Radnych ,,Nasza Gmina” odpowiedział, że nie jest członkiem Klubu Radnych, ale uczestniczy na zasadzie gościa zaproszonego.

Pan Radny Andrzej Pater uzupełnił powyższą odpowiedź informując, że we wcześniejszej wypowiedzi informował, że Klub Radnych miał dwa spotkania. Na tych spotkaniach uczestniczył Pan Burmistrz Józef Romanowski.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej mówił, że Pan Burmistrz nie jest członkiem Klubu Radnych, ponieważ nie jest Radnym Rady Miejskiej i nie jest tajemnicą, że ten Klub Radnych ,,Nasza Gmina” popiera Burmistrza.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że właśnie wypowiedź Burmistrza cyt. ,, my na Klubie Radnych” wywołała jego zdziwienie.

Pani Radna Maria Wojciechowska powiedziała, że chciała ,,dorzucić” małe pytanie odnośnie wypracowanych pieniędzy przez OSP w Reczu. Wie, że wszystkie wypracowane pieniądze przez jednostki mają trafiać do budżetu i dopiero budżet gminy na niezbędne potrzeby te pieniądze daje, bo pamięta jaka była sytuacja z Gimnazjum. Tu się mówi, że zarobione pieniądze za zwalone drzewo itp. usługi nie wpływają do budżetu i tu pytanie, czy wszystkie jednostki powinny te zarobione pieniądze odprowadzać do budżetu.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że jednostki budżetowe takie jak szkoły są bezpośrednio powiązane z budżetem gminy. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna jest z mocy ustawy stowarzyszeniem a stowarzyszenie ma wypracowywać zyski i nie musi odprowadzać do budżetu gminy. Zadaniem obowiązkowym gminy jest utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych i te wydatki związane z zabezpieczeniem sprzętu pożarniczego, strażnic itp. Na te cele Straż otrzymuje środki z budżetu gminy i z tych środków muszą się rozliczyć.

Pan Radny Andrzej Pater dodał do powyższej wypowiedzi, że jest to podobna sytuacja jak z Miejskim Klubem Sportowym ,,Remor”.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza jako uzupełnienie podał, że owszem nie popiera też marnotrawienia środków, bo jeżeli jest to sprzęt strażacki i zarabia, to nie jest sprzęt prywatny żeby zarobione na nim pieniążki przeznaczać na zakup alkoholu. Na pewno ukróci się proceder częstowania wielkimi ilościami alkoholu, ale mała ilość alkoholu podczas imprezy dla zaproszonych gości powinna być. Że źle się działo, to Burmistrz dobrze wie, bo były takie przypadki, że wóz bojowy jeździł na sygnale po mieście i ktoś w środku był pod wpływem alkoholu i to trzeba ukrócić. Wie też, że ktoś do lasu jechał po drewno i Polonez strażacki sobie eskortę zrobił, bo z przodu jechał. To jest niedopuszczalne. Gdzieś tam w tych strukturach ktoś niedopatrzył swoich obowiązków, nie wypełniał i to się zaczynało ,,rozmydlać.” Obiecuję, że naprawdę teraz będzie inaczej. A te zarobione pieniądze nie będą, jak to Państwo nazywacie, marnotrawione na alkohol w tym wymiarze na pewno, ale niestety, chyba, że Rada Miejska jakąś uchwałę podejmie, ale nie jest kompetentna, żeby coś nakazywać stowarzyszeniu. Jeśli natomiast będą goście z zewnątrz, to proszę zrozumieć, że ten poczęstunek istnieje. No tak jest w każdej straży, w całej Polsce. Tylko już nie będzie tak jak do tej pory było.

Pan Radny Robaczek Tadeusz: Ja bym chciał się tu przyłączyć do głosu Pani Radnej Marii Wojciechowskiej odnośnie odpowiedzialności innych osób. Ja na tym spotkaniu nieformalnym, organizacyjnym naszego Klubu bardzo mocno prosiłem Pana Burmistrza, bo tam powinno być kto odpowiada i za co odpowiada a szczególnie przy takim święcie mogą się zdarzyć sprawy alkoholowe i ktoś powinien być odpowiedzialny nawet za ten odwóz . Już nie wnika w to za co zakupiono ten alkohol, bo to jest naganne i nie ma o czym mówić. Zarabianie na sprzęcie strażackim w konkretnym celu. Ja osobiście na tym pierwszym spotkaniu, nie ukrywam , zwracałem się do Pana Wiceprzewodniczącego Barny o dobrowolną rezygnację ze stanowiska a także prosiłem , nie wiem czy dotarło, żeby również w naszej straży gminnej też ci odpowiedzialni, czy zawiesili swoje członkostwo czy podjęli honorową rezygnację. Tak było, bo to nie jest tylko odpowiedzialność tylko tych dwóch osób. I tak jak Pan Burmistrz mówi trzeba to wyjaśnić do końca i przełamać to. A co do dzisiejszego to podtrzymam to co argumentował to Pan Radny Pater Andrzej.

Pani Radna Mariola Misiek zapytała, czy w straży jest prowadzona jakaś książka wyjazdów, kto wyjeżdża oraz w jakim celu? Czy ktoś kontroluje te wyjazdy?

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki : Żeby zamknąć ten temat, bo tu możemy pół dnia i może jeszcze dłużej dyskutować o tym składam formalny wniosek o przeprowadzenie kontroli w Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu. Powiecie Państwo, że nie wolno kontrolować, bo to jest stowarzyszenie, ale MKS ,,Remor” to też stowarzyszenie i okazało się, że można było przeprowadzić kontrolę. Kontrola się odbyła i te wątpliwości, które były się wyjaśniły.

W związku z tym zgłaszam formalny wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli naszej jednostki OSP w Reczu . Wtedy się wyjaśnią wszystkie sprawy.

Pan Radny Tadeusz Robaczek: Ja jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej proponuję iść tym samym sumptem co do MKS ,,REMOR w Reczu . Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powinien wystąpić do Komisji Rewizyjnej OSP w Reczu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wspólnej kontroli z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej. Dzisiaj należy przegłosować ten wniosek, czy tę kontrolę należy przeprowadzić a następnie zwrócić się z pismem do Komisji Rewizyjnej OSP w Reczu o wspólną kontrolę jednostki. Byłoby nie odpowiedzialne żeby Komisja Rewizyjna czy Zarząd OSP nie zgodził się na taką kontrolę po takim zdarzeniu jakie miało miejsce.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski: Jeśli chodzi o środki budżetowe, które otrzymuje Ochotnicza Straż Pożarna, to te środki są rozliczane do 31 stycznia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli chodzi o środki te, które straż wypracowała, to Skarbnik nie ma prawa tego kontrolować. Jeżeli jest tu zgłoszony wniosek to wspólnie z Komisją Rewizyjną OSP w Reczu może taką kontrolę przeprowadzić tak jak było to zrobione w MKS ,,Remor” w Reczu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i Komisja Rewizyjna Miejskiego Klubu Sportowego ,,Remor” w Reczu wspólnie przeprowadziła kontrolę i oceniła gospodarkę finansową Klubu.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki: Krąży tyle legend o tych pieniądzach, o tych wydatkach. Skończmy z tym. Tak samo o ,,Remorze” mówiono o lewych kasach, lewych pieniądzach i po wspólnej kontroli okazało się, że wszystko jest w porządku. Zróbmy to samo w Straży i zobaczymy czy jest źle, czy jest lepiej, bo tak to tylko dyskutujemy i dyskutujemy i nic z tego nie wynika. Dlatego jeszcze raz stawia wniosek o przeprowadzenie wspólnej kontroli z Komisją Rewizyjną OSP w Reczu.

Na tym zamknięto dyskusję i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pana Radnego Ryszarda Dobrzanieckiego w sprawie przeprowadzenia wspólnej kontroli w OSP przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i Komisję Rewizyjną OSP w Reczu.

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi głosowanie tajne nad wnioskiem o odwołanie Pana Stanisława Barny ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Radny Robaczek Tadeusz zgłosił Panią Radną Paszowską Agatę do składu Komisji Skrutacyjnej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Radny Stanisław Barna zgłosił Panią Radną Karpińską Bożenę w skład komisji skrutacyjnej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Pan Radny Andrzej Pater zgłosił Panią Radną Misiek Mariolę do składu komisji skrutacyjnej, która wyraziła zgodę na pracę w tej komisji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej, który Rada Miejska wybrała jednogłośnie w n/w składzie:

 1. Pani Radna Paszowska Agata

 2. Pani Radna Misiek Mariola

 3. Pani Radna Bożena Karpińska

oraz poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy czyli o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania tajnego.

Następnie ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady.

W imieniu Komisji Skrutacyjnej Pani Misiek Mariola omówiła sposób głosowania na przygotowanej karcie do głosowania po czym rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne. Po zebraniu kart z głosowania do urny Pan Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił następne 5 minut przerwy w obradach na czas policzenia głosów i sporządzenia protokółu z głosowania tajnego.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pani Misiek Mariola jako Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego nad wnioskiem o odwołanie Pana Stanisława Barny z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, z którego wynika, że za wnioskiem o odwołanie głosowało 9 radnych, 2 było przeciwnych i 4 wstrzymało się od głosu.

Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował o wprowadzenie do porządku obrad sesji jako punkt 4 projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu.

Poinformował, że projekt uchwały jest zaopiniowany przez radcę prawnego i rozdał go wszystkim Radnym Rady Miejskiej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że przedłożony projekt uchwały jest bardzo nieczytelny i ma wątpliwości.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza: Tak jak mówiliśmy wczoraj odbyło się posiedzenie Klubu Radnych. Klub Radnych podjął decyzję, że dzisiaj głosuje wniosek i Burmistrz ma w obowiązku zapewnić obsługę techniczną. Dzisiaj nasz radca nie pracuje, bo pracuje w Urzędzie w piątki ale ma 1 dzień urlopu. W związku z powyższym Pan Burmistrz przesłał faksem do Starej Dąbrowy, bo dzisiaj tam pracuje , prośbę o przesłanie do nas projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wraz z jej podpisem.

Jeśli jest mało czytelny to Burmistrz odczyta na faksie jest data nadania faksu jako 4, ale sekretariat może potwierdzić, że dzisiaj czyli 5.06. br. ten dokument dotarł faksem. To jest maszyna, która już nie pierwszy raz niewłaściwa datę odbija, ale Burmistrz ma dwóch świadków, którzy mogą potwierdzić, że ten dokument faksem został przesłany dzisiaj.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że jest to ciekawe, bo na faksie jest data 4 czerwca br. czy to oznacza, że faks oszukuje?

Pan Radny Antosiewicz Tadeusz powiedział, że na podstawie tego pisma można stwierdzić, że jest to dokument z dnia 4 czerwca 2007r.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu o następującej treści:

,, Uchwała Nr VII/38/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 5 czerwca 2007r.

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu.

Na podstawie art. 19 ust1, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: zm .z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1750 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania odwołuje się Radnego Pana Stanisława Barnę z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Powyższy projekt uchwały poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska podjęła uchwałę większością głosów ( 8 za, 7 wstrzymujących się), którą zarejestrowano pod Nr VII/38/07 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 5. Wyjazd na teren gminy w celu zapoznania się z ochroną środowiska i bieżącymi problemami gminy (Sicko, Sokoliniec, Rybaki, Suliborek, Sulibórz, Słutowo, Wielgoszcz).

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu dzisiejszym Rada Miejska wyjedzie w teren w celu zapoznania się z ochroną środowiska i bieżącymi problemami gminy .

Rada Miejska w dniu dzisiejszym odwiedzi następujące miejscowości:

Sicko,

Sokoliniec,

Rybaki,

Suliborek,

Sulibórz,

Słutowo,

Wielgoszcz.

Pani Radna Maria Wojciechowska poprosiła o głos informując, że nie było dzisiaj w porządku obrad sesji punktu dotyczącego wolnych wniosków i zapytań i dlatego chce zadać pytanie:

Ma przed sobą uchwałę Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu, w której na maj zaplanowano sesję wyjazdową związaną z ochroną środowiska oraz zaznajomienie się z bieżącymi problemami gminy. W czerwcu są następujące tematy:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy w gminie Recz w 2006r. oraz zamierzenia na 2007r.

 2. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

 3. Informacja o realizacji uchwały Nr XXIX/183/05 RM w Reczu z dnia 29.06.2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015 oraz Gminnego Programu Odpadami lata 2005-2008 z perspektywą na lata 2009-2015.

 4. Sprawy bieżące.

Moje pytanie jest takie, czy ta sesja w czerwcu się jeszcze odbędzie, czy też nie?

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że sesja majowa została przesunięta na 5 i 6 czerwca br. jako jedno posiedzenie dwudniowe. Natomiast w czerwcu około 25 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej.

Pani Radna Maria Wojciechowska zapytała ponownie o powody nie odbycia się sesji w maju br., bo plan pracy Rady Miejskiej to rzecz święta.

Pan Burmistrz prosił Panią Stępniak Krystynę o potwierdzenie, czy dzisiaj zlecił radcy prawnemu opracowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, czy wczoraj?

Pani Stępniak potwierdziła, że dzisiaj, 5.06.br. Pan Burmistrz zlecił opracowanie projektu uchwały Pani Jolancie Grabarz-Chojnickiej radcy prawnemu, która ten dokument przesłała faksem w dniu dzisiejszym.

Pan Burmistrz: Poinformował, że wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej, na którym to posiedzeniu Komisja ta pozytywnie zaopiniowała wniosek Burmistrza w sprawie przeznaczenia kwoty 50.000 zł. na zakup nowego samochodu strażackiego średniego i dzisiaj prosi żeby cała Rada Miejska się ustosunkowała do tego wniosku. Wiemy, że wniosek upadł nie tylko u nas ale w całym województwie zachodniopomorskim i w naszym powiecie nikt nie dostał. W związku z powyższym te pieniądze należy ,,przekierować” w następujący sposób:

 • Około 40.000 zł. ( 10.000Euro) na zakup średniego używanego wozu strażackiego, który można zakupić w Austrii i który widział w Krzęcinie w bardzo dobrym stanie technicznym. Te wozy mają przebieg 30 000 km. czyli praktycznie nie są zajeżdżone . Jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę to taki samochód jest umówiony w Austrii i około 20 bm. jedzie Burmistrz z naszymi strażakami i ten wóz sprowadzamy.

Za pozostałą kwotę plus oszczędności w Ochotniczej Straży Pożarniczej w Reczu będziemy remontować ten samochód uszkodzony w wypadku samochodowym. Prosił o oddzielenie odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie tego samochodu w wyniku wypadku. Jeżeli ktoś będzie winien i będzie na to protokół to i tak będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. W ten sposób by były dwa samochody przywrócone do akcji gaśniczej i ratowniczej. Jeden z pozostałych samochodów damy na wioskę. Tak, że komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie i prosił Radę Miejską o ustosunkowanie się do powyższej propozycji i wtedy Burmistrz jedzie do Austrii i sprowadza samochód.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał czy te 50.000 zł. to z jakiej pozycji budżetowej będzie brane? Czy my już wiedzieliśmy wcześniej, że samochód się rozbije i dlatego zaplanowaliśmy w budżecie gminy taką kwotę?

Pan Andrzej Pater wyjaśniał, że jak Pan Burmistrz powiedział, to w budżecie gminy jest zapisane 50.000 zł. na zakup nowego średniego wozu bojowego. Z tym, że wniosek strażaków upadł i pozostałe firmy, które miały taki wniosek współfinansować czyli Państwowa Straż Pożarna i nie wie kto tam jeszcze . A ta sprawa samochodu z wypadku to jest zupełnie inna sprawa. W momencie gdy te wnioski upadły idąc śladem gminy Krzęcin strażacy szukali samochodu średniego bojowego i znaleźli, bo zakup tego samochodu będzie kosztować mniej niż nasz zaplanowany udział na zakup samochodu nowego. Ten samochód z Austrii kosztować będzie około 10.000 Euro ale Pan Burmistrz proponuje przekazać całą tą kwotę, która była przeznaczona na zakup nowego bojowego z tym, że te 10.000 zł. będzie przekazane na remont uszkodzonego samochodu w wyniku wypadku. Są to dwie odrębne sprawy i prosił by je nie łączyć.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki: W rozmowie z Panem Eugeniuszem Nyklem dowiedziałem się, że taki samochód można kupić za 7,5 tys. Euro. Jest to używany samochód i taki sam jak ten.

Pan Radny Pater Andrzej ponownie wyjaśniał, że taki samochód, o którym mówi Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki to ten, który uległ wypadkowi. To są dwie różne sprawy. Te 50.000 zł. było zapisane w budżecie gminy na 2007 rok na zakup dodatkowej jednostki średniego wozu bojowego. Ten Star, który jest na wyposażeniu OSP w Reczu ma przejść do OSP w Żeliszewie czy Nętkowie. Szukając tego średniego wozu bojowego doszukano się także tego, który uległ wypadkowi.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy ta uchwała dzisiaj zostanie podjęta, czy tylko dyskutujemy nad tymi pieniędzmi? Powiedział także, że pozwolenie Rady na zakup tego samochodu z Austrii powinno też być w formie uchwały a nie tylko tak, że Rada podyskutuje i powie, że pozwala.

Pan Burmistrz prosił o wyrażenie zgody ustnie lub w drugim dniu VII sesji wyjazdowej.

Pan Radny Robaczek Tadeusz przypomniał, że w budżecie gminy na 2007 rok jest zapisany wydatek w kwocie 50.000 zł. na zakup średniego wozu bojowego strażackiego.

Pan Burmistrz wyjaśniał, że jest zapis w budżecie gminy, że kwotę 50.000 zł. przeznacza się na zakup samochodu średniego bojowego jako wkład własny, ale nie ma zapisu, że około 10.000 zł. przeznacza się na dofinansowanie OSP w Reczu na remont rozbitego samochodu. Wobec powyższego na jutro, na drugi dzień sesji Burmistrz przygotuje projekt uchwały w tej sprawie, który zostanie poddany pod głosowanie.

Burmistrz powiedział, że musi mieć tę zgodę Rady, bo jeżeli nie będzie zgody, to nie wyjadą po ten samochód do Austrii. Pan Burmistrz uważa , że jest to duża okazja, bo jest to duży wóz bojowy. Porównując nasz polski i tamten używany, to nie są stare wozy, to są do 10 lat, przebieg do 30 000 km. To co to jest za przebieg? Tak, że Burmistrz uważa, że Rada Miejska wyrazi zgodę na zakup tego samochodu, bo to jest okazja.

Druga sprawa to jest projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Ten projekt został dostarczony przed sesja i Pan Burmistrz dzisiaj nie wnioskuje, żeby go wnieść pod obrady, ponieważ chcemy przemyśleć tę sprawę zgłoszoną przez Pana Radnego i Sołtysa Wsi Sokoliniec. Chcemy przejąć grunty naprzeciwko bloków, po drugiej stronie jezdni. To nam nie ucieknie i dzisiaj na sesji wyjazdowej obejrzymy teren i zobaczymy jak to wygląda i jeżeli będzie taka wola, to na czerwcowej sesji podejmiemy tę uchwałę i Bumistrz będzie mógł przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał o wielkość działki, o jej powierzchnię.

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to wielkość boiska sportowego, około 60 arów.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że jest to obszar większy niż boisko w Reczu.

Pan Radny Pater Andrzej i Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniali, że na tym terenie praktycznie jest już boisko i dzieci grają. Chodzi o to, żeby ten teren zalegalizować. To boisko od kilkunastu lat utrzymują sami mieszkańcy i chodzi o to, żeby te grunty przejąć. To jest takie osiedlowe boisko jak mamy w Reczu np. na Trzebiniu, czy na ul. Tylnej. Jest to własność Agencji Nieruchomości Rolnych i na tej działce ktoś postawił kurnik nielegalnie i przesuwa się coraz bardziej zabierając dzieciom boisko. Utrzymaniem tego boiska zajmują się mieszkańcy. Tam zamieszkuje 36 rodzin z około 60 dziećmi.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że jest najpierw prośba o przejęcie i deklaracja mieszkańców, że sami będą utrzymywać a później okaże się, że spadnie to utrzymanie na koszt gminy.

Na tym zakończono część na sali obrad i Rada Miejska udała się w teren.

W dniu 6 czerwca 2007r. od godz. 900 Rada Miejska udała się na objazd gminy do następujących miejscowości:

 • oczyszczalnia Recz,

 • Pomień,

 • Żeliszewo,

 • Rajsko,

 • Pamięcin,

 • Jarostowo,

 • Lubieniów,

 • Grabowiec,

 • Nętkowo.

Do niniejszego protokółu załącza się wykaz wniosków zgłoszonych podczas wyjazdu w teren zgłoszonych przez Radnych i Sołtysów poszczególnych wsi.

Na zakończenie sesji wyjazdowej Pan Grzelak Leon podziękował wszystkim Radnym i sołtysom za udział w sesji.

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął VII wyjazdową sesję Rady Miejskiej w Reczu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:

 

Podinspektor

 

Krystyna Samonek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-06-2007 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 10:54