Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA RECZ

 

Na podstawie art. 37 ust.1 oraz art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

 

Burmistrz Recza

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej na terenie miasta Recz przy ulicy Lubanowskiej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe o numerze ewidencyjnym działki 307/2 o pow. 1476 m2 z udziałem w nieruchomości 1/1.

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem RIVa.

Wyżej opisana nieruchomość w nieaktualnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowe i usługi towarzyszące mieszkalnictwu i swego przeznaczenia nie zmieniła. Zgodnie z uchwalonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz” - Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu była opublikowana w wykazie zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu na stronie internetowej bip.recz.pl - oferty inwestycyjne oraz w prasie „Głos Szczeciński” w okresie od dnia 28 czerwca 2007 do dnia 20 lipca 2007r., nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą KW 25625.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj.

 

- 3.250,00 zł(trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych),

które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz w terminie do dnia 11 września 2007roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi uczestnika który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.250,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 325,00 zł

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w stawce 22% oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 1.445,55 zł.

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 września 2007 roku o godzinie 113° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 - Sala Narad.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758) w przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Gmina będzie miała prawo uznać, że kandydat na nabywcę nieruchomości odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 7564461 wew. 35.

 

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości:

od dnia 17 sierpnia 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 17-08-2007 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:15