Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Znak sprawy: BM - 7624/3 - 5/2007 Recz, dnia 08 października 2007r.

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

 

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7, art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póź. zm.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), także § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2007r.  Gospodarstwo Rolne ul. Kochanowskiego 47; 73 - 200 Choszczno i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

 

 

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : zmianie sposobu użytkowania byłej fermy chowu bydła na fermę chowu drobiu - brojlerów o jednorazowej obsadzie 150800 sztuk kurczaków t.j. 603 DJP, na działce o nr ewid. 28/26, obręb Nętkowo, Gmina Recz.

 

  1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

    1. Planowane przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącej fermy chowu bydła na fermę chowu brojlerów kurzych o jednorazowej obsadzie 150800 sztuk.

    2. Przedsięwzięcie będzie realizowane w miejscowości Nętkowo Gmina Recz na działce nr ewid. 28/26.

 

  1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. Planowane przedsięwzięcie będzie się znajdowało na obszarach objętych ochroną przyrody:

- na projektowanym obszarze NATURA 2000 PLB 320016 ostoi ptasiej „ Lasy Puszczy Nad Drawą” wg projektu Ministerstwa Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000,

- w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Choszczno - Drawno”, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2005r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( dz. Urz. Zach. Nr 25, poz. 2005)

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie wykorzystywanym dla profilu związanych z chowem bydła.

 

2. Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:

 

2.1 - zaprojektować, realizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego,

2.2 - roboty budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego odpadami stałymi i ciekłymi,

2.3 - podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie dopuścić do znacznego naruszenia roślinności znajdującej się na terenie oraz poza terenem przeznaczonym pod lokalizację fermy,

2.4 - zapewnić szczelność zbiorników na ścieki; z procesów hodowlanych, sanitarne i opadowe w celu wykluczenia ich przenikania i zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego,

2.5 - zapewnienia systematycznego wywozu ścieków na oczyszczalnię, t.j. niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,

2.6 - zapewnienia prowadzenia zgodnej z przepisami gospodarki wodami opadowymi w ty przypadku odprowadzanie ich ze zbiornika bezodpływowego w grunt, zapewnienie dotrzymania obowiązujących norm,

2.7 - prowadzić zgodnej z przepisami gospodarki odpadowej na etapie budowy i eksploatacji w tym należy przewidzieć miejsca do selektywnego magazynowania odpadów oraz zagospodarowanie ich w sposób bezpieczny dla środowiska,

2.8 - zapewnić prawidłową obsługę oraz właściwy stan techniczny pomieszczenia i pojemników do czasowego magazynowania odpadów, w tym przede wszystkim zwierząt padłych w cyklu hodowlanym na terenie fermy,

2.9 - z wytworzonym obornikiem postępować w sposób określony w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko, t.j. zapewnienie jego bezpośredniego odbioru z obiektów hodowlanych przez firmę zajmującą się produkcja pieczarek,

2.10 - niedopuścić do zagospodarowania obornika powstałego w czasie produkcji na terenie trwałych użytków zielonych znajdujących się w obszarze Natura 2000,

2.11 - emisja hałasu przenikającego do środowiska chronionego akustycznie nie może przekraczać dopuszczalnych norm tj.:

- w porze nocnej - 45dB(A)

- w porze dziennej- 55dB(A)

2.12 - przedmiotowe przedsięwzięcie musi spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki (BAT),

2.13 - prowadzić monitoring w następującym zakresie-:

a. w trakcie robót budowlanych i eksploatacji inwestycji należy kontrolować prawidłowy stan techniczny sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych, by nie było wycieków do środowiska gruntowo - wodnego, gubienia przewożonych materiałów oraz ograniczyć ich prace na biegu jałowym zapobiegając dodatkowej emisji spalin i hałasu,

b. należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c. należy na bieżąco kontrolować szczelność zbiorników na ścieki,

 

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

3.1 - zastosowanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które spowodują, że eksploatacja planowanej instalacji nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny,

3.2 - prowadzenie prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,

3.3. - uwzględnienie w projekcie budowlanym wymogu § 11 pkt 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)

3.4. - w projekcie budowlanym należy przewidzieć rozwiązania ograniczające rozprzestrzenianie się emisji odorów poza teren fermy m. in. przez wykonanie odpowiedniej szerokości pasa zieleni zimozielonej średnio i wysokiej od strony zabudowy mieszkaniowej,

3.5. - maksymalna obsada kur na 1m2 powierzchni pomieszczenia inwentarskiego powinna być zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 2 września 2003r., w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U.Nr 167, poz. 1629 ze zm.)

3.6. - Projekt budowlany należy uzgodnić pod względem wymogów sanitarno - zdrowotnym ,

 

4. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę:

4.1. - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,

4.2. - przekazywanie odpadów z terenu fermy tylko uprawnionym do tego podmiotom,

4.3. - wytwórca odpadów z fazy budowy zobowiązany jest do złożenia informacji z wytworzonych odpadów oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami na 30 dni przed rozpoczęciem prac powodujących powstawanie odpadów.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne, prowadzone było w sprawie wydania decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania byłej fermy chowu bydła na fermę chowu drobiu - brojlerów o jednorazowej obsadzie 150800 sztuk kurczaków t.j. 603 DJP, na działce o nr ewid. 28/26, obręb Nętkowo, Gmina Recz.

Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym, ze planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska ( obligatoryjnie wymagających raportu) - wymienionych jest w § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. )w związku z czym planowane przedsięwzięcie należy do tzw. I grupy przedsięwzięć, dla której zawsze wymagane jest przedłożenie raportu. W ocenie organu prowadzącego postępowanie oraz organów uzgadniających raport złożony przez wnioskodawcę po uzupełnieniach spełniał wymagania ustawowe.

Dane o złożonym wniosku oraz raporcie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Miejski w Reczu.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem organ zobligowany został do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa. Wypełniając powyższą dyspozycję, organ podał do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz możliwość składania uwag i wniosków, przez umieszczenie na stronie : bip. recz.pl. , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reczu a także w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz siedzibie Sołtysa Sołectwa Nętkowo.

Termin składania uwag i wniosków wyniósł 21 dni, t.j. od dnia 04 czerwca 2007 r. do dnia 27 czerwca 2007r., W tym terminie nie wpłynął żaden wniosek ani żadna uwaga.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust 2 POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego ( pismo znak: BM - 7624/3-4/07 z dnia 06 czerwca 2007) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie ( pismo znak: BM - 7624/3-5/07 z dnia 06 czerwca 2007), o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem dnia 24 września 2007r. ( znak sprawy : SR-Ś-14/6618/134-1/2007) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, postanowieniem z dnia 2 lipca 2007r, ( znak: WS-N.NZ-401-1212/07) uzgodnili swoje warunki realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień w całości został ujęta w sentencji decyzji.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydana została decyzja o warunkach zabudowy ( znak: BB -7330/47/2006/2007 z dnia 22 lutego 2007r.).

Po dokonaniu szczegółowej analiz organ stwierdza, ze przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się:

- na o projektowanym obszarze Natura 2000 PLB 320016 ostoi ptasiej „ Lasy Puszczy Nad Drawą” istniejący w projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

- w sąsiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Choszczno - Drawno”, dla którego zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2005 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 29 lipca 2005r., w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (dz. Urz. Zach. Nr 25, poz. 2005), obowiązuje m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.

Wobec powyższego w celu ochrony warunków przyrodniczych zobowiązano inwestora m.in. do:

- niedopuszczenia do znacznego naruszania roślinności znajdującej się na terenie oraz poza terenem przeznaczonym pod lokalizację fermy,

- zapewnienia prowadzenia zgodnej z przepisami gospodarki odpadowej i wodno - ściekowej na etapie budowy i eksploatacji,

- niedopuszczenie do zagospodarowania obornika powstałego w czasie produkcji na terenie trwałych użytków zielonych znajdujących się na obszarze Natura 2000,

- w trakcie robót budowlanych i eksploatacji fermy kontrolowanie prawidłowego stanu technicznego sprzętu budowlanego oraz pojazdów transportowych w celu wyeliminowania wycieków do środowiska gruntowo - wodnego, gubienia przewozowych materiałów oraz ograniczyć ich pracę na biegu jałowym zapobiegając dodatkowej emisji spalin i hałasu,

- prowadzenie prac budowlanych w sposób uwzględniający ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 POŚ w związku z pkt. 6 ppkt. 8 lit. „załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych dla środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055 z 2002r., ) prowadzenie przedmiotowej instalacji wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje, dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 POŚ i stwierdził iż:

- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju gminy,

- opisane technologie robót nie wpływają negatywnie na środowisko,

- realizacji inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska,

- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające.

 

Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacji planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań.

Przy zachowaniu wszelkich norm i zaleceń wynikających z obowiązujących przepisów oraz niniejszej decyzji oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

W oparciu o art. 56 ust. 9 POŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję wymienione w przepisach art. 46 ust. 4 pkt 2-9 POŚ.

 

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. 9 oraz podana do publicznej wiadomości oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu : bip. recz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu oraz tablicy ogłoszeń w m. Nętkowo.

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy POŚ.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W sytuacji etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata.

 

Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia. ( raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia zmiany sposobu użytkowania byłej fermy hodowli krów na fermę hodowli drobiu.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Gospodarstwo Rolne, ul. Kochanowskiego 47; 73-200 Choszczno

2. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4 ; 70-502 Szczecin - Zarządcą działek nr ewid. 28/27; 28/24 obręb Nętkowo

3. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 28/22

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie - Zarządca dz. nr ewid. 15; ul. Bohaterów Warszawy 19; 73 -200 Choszczno

5.

6. ENEA S.A. - Rejon Dystrybucji w Choszcznie ul. Energetyków 2; 73-200 Choszczno - właściciel działki nr ewid. 28/7

7. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 10-10-2007 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 05-04-2024 12:40