Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/66/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od PKP S.A. w zamian za zaległości podatkowe.


UCHWAŁA NR XI/66/07

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania

nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami od PKP S.A. w zamian

za zaległości podatkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 66 § 1, pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 , Nr 86 poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143 poz. 1199; z 2006 Nr 66 poz. 470, Nr 104 poz. 708, Nr 217 poz. 1590, Nr 225 poz. 1635; z 2007 Nr 105 poz. 721, Nr 120 poz. 818) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie od Spółki „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze umowy,

  1. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 11/4 o pow. O,1690 ha położonej w obrębie Sokoliniec gm. Recz posiadającą urządzoną KW 24526,

  2. prawo własności budynku byłego dworca położonego na działce wymienionej w pkt 1

§ 2. Wartość przejęcia nieruchomości, o których mowa w § 1 ustala się na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę w wysokości 26.100,00 zł., z tego:

-wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 11/4 w kwocie 8.500,00 zł;

- wartość prawa własności budynku stacyjnego ( bez gruntu) w kwocie 17.600,00 zł.

§ 3. Kwota, o której mowa w § 2 uiszczona zostanie przez nabywcę na zasadzie dokonania kompensaty z wierzytelności przysługujących Gminie z tytułu zaległości podatkowych PKP S.A. do wysokości 10.537,10 zł, pozostałą różnicę w wysokości 15.562,90 zł Gmina przekaże na rzecz PKP S.A.

§ 4. Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnego użytkowania na rzecz „PKP Energetyka” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie polegającego na nieodpłatnym i nieograniczonym czasowo prawie dostępu do infrastruktury podziemnej nie będącej przedmiotem sprzedaży w celu wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz na wpis tego prawa w dziale III księgi wieczystej Nr 24526.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie zaproponowała Gminie Recz przekazanie w trybie art. 66 ustawy ordynacja podatkowa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 11/4 obręb Sokoliniec o pow. 0,1690 ha oraz prawa własności budynku byłego dworca.

Na podstawie art. 66 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa może nastąpić przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych. Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności lub rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody do budżetu. Przeniesienie następuje na wniosek podatnika, na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Recza a podatnikiem.

Wartość rynkowa przejmowanych nieruchomości ustalono na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę w wysokości 26.100,00 zł ( dwadzieścia sześć tysięcy sto złotych).

Z tego:

- wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 11/4 w kwocie 8.500,00 zł;

- wartość prawa własności budynku stacyjnego ( bez gruntu) w kwocie 17.600,00 zł.

W budynku stacyjnym obecnie został wydzielony 1 lokal mieszkalny. Istnieje możliwość wydzielenia drugiego lokalu mieszkalnego oraz poczekalni dla podróżnych.

Przejęcie w/w nieruchomości na mienie komunalne Gminy Recz związane jest z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz w dziedzinie transportu.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2007 14:05