Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/69/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.


UCHWAŁA NR XI/69/07

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 21 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138,poz.974, Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 94 054 zł, z tego:

1. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 17 760

, z tego:

- z opłaty planistycznej 7 920 zł,

- z opłaty adiacenckiej 9 840 zł,

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 35 336 zł, z tytułu zawyżonych wypłat dodatków do wynagrodzeń (dodatku za wychowawstwo, mieszkaniowego i komputerowego) w latach 2004 -2006 z powodu błędnego przyjęcia kwoty najniższego wynagrodzenia stanowiącej podstawę naliczenia dodatków, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o

kwotę 22 139 zł,

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 887 zł

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 310 zł,

3. w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego, § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin

o kwotę 8 882 zł,

4. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała

działalność, § 2708 -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych

z innych źródeł ( refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu

„ Opowieści polsko-niemieckiego pogranicza realizowanych w ramach Programu

Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A) o kwotę 18 226 zł,

5. w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 - Pozostała działalność, § 2708 -

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł ( refundacja

wydatków poniesionych w 2006 roku na realizację projektu „ Polsko-Niemieckie Pogranicze Sportu i Kultury” realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A) o kwotę 13 851 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 94 054 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 35 336 zł,

- wydatki majątkowe - 58 718 zł

w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 - Pozostała działalność o kwotę

20 518 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż przystanków autobusowych w

Lubieniowie oraz w Reczu przy ul. Srebrnej i ul. Lubanowskiej.

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i

nieruchomościami o kwotę 38 200 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości

niezabudowanej pod drogę gminną na terenie budownictwa jednorodzinnego przy ul.

Srebrnej.

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, o kwotę 35 336 zł z przeznaczeniem na zakup

pomocy naukowych i wyposażenia, z tego:

1) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę 22 139 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Reczu o kwotę 16 475 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lubieniowie o kwotę 5 664 zł

2) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 2 887 zł

3) w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 10 310 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2007 14:11