Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja umarzającą postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23.

 

Znak sprawy: BM - 7624/5-3/07 Recz, dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

 

 

 

Decyzja o umorzeniu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku  zamieszkałego
ul. Kochanowskiego 47, 73-200 Choszczno w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23 po przeprowadzeniu postępowania i zasięgnięciu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego,

 

 

umarzam

 

 

postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/23.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Wnioskiem z dnia 28 listopada 2007r. Pan Jarosław Błaszczyk wystąpił o określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na: instalacji 10 zbiorników naziemnych na gaz płynny propanowy o poj. 6.700 l każdy i połączeniu zespołu zbiorników z istniejącymi obiektami, dla ogrzewania budynków fermy drobiu w m. Nętkowo, gm. Recz działka nr ewid. 28/26.

Wypełniając dyspozycje art.48 pkt. 2 POŚ przed wydaniem przedmiotowej decyzji organ prowadzący postępowanie zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo znak: BM - 7624/5-2/07) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (pismo znak BM - 7624/5-1/07) o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 7 grudnia 2007r., znak WS-N.NZ-4024-2132/07 wydał opinię sanitarną, w której określił odstąpienie od wymogu sporządzenia raportu uzasadniając swoją decyzję tym, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarnych i zdrowotnych na terenie istniejącej fermy drobiu oraz w jej sąsiedztwie.

Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 10 grudnia 2007r., znak sprawy: SR-Ś-14/6618/134-2/2007 zajął stanowisko określające, że dla powyższego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba wydawania postanowienia o obowiązku sporządzania raportu z uwagi na fakt, że zostało już wydane postanowienie z dnia 24 września 2007r., znak: Sr-Ś-14/6618/134-1/2007 w sprawie opiniowania uzgodnienia przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania byłej fermy chowu bydła na fermę chowu drobiu w Nętkowie dz. nr ewid. 28/26.

W przypadku wnioskowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że było ono częścią postępowania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zmiany sposobu użytkowania byłej fermy chowu bydła na fermę chowu drobiu - brojlerów o jednorazowej obsadzie 150800 szt. kurczaków, t. j. 603 DJP.

Decyzja taka została wydana w dniu 8 października 2007r., znak sprawy
BM - 7624/3-5/07. W postępowaniu o wydanie tej decyzji został przedłożony Raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, opracowany przez Pana Jacka Scheibe. W Raporcie tym, na str. 41, wyszczególniony jest zakres prac budowlanych, w tym „prace budowlane zewnętrzne”, takie jak:

  • wykonanie płyty betonowej pod lokalizację zbiorników na propan - butan (kilka zbiorników o objętości 6.700 dcm3/1 zbiornik)

  • montaż zbiorników stalowych naziemnych j. w.

  • wykonanie przyłączy gazowych do wszystkich budynków

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia odbywa się na podstawie materiałów przedstawionych przez Inwestora. W przedmiotowym przypadku informacje
nt. wykonania instalacji gazowej są zawarte w w/w Raporcie, który był dokumentem wystarczającym do ustalenia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska.

Ustalenia zawarte w raporcie zostały też ujęte w pkt 3.6 wydanej w/w decyzji o uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia zmiany sposobu użytkowania fermy w postaci zapisu „ogrzewanie pomieszczeń w systemie rozprowadzania ciepłego powietrza od nagrzewnic gazowych zasilanych ze zbiorników na gaz - propan, umieszczonych na zewnątrz kurników”.

Podsumowując, na podstawie przedłożonych materiałów wynika, że nie wystąpiły nowe istotne okoliczności w sprawie, które wpłynęłyby na zmianę warunków wydanej już decyzji zgody na realizację przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie.

 

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznym dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. 9 oraz podana do publicznej wiadomości oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Reczu: www.bip.recz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy POŚ.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

W sytuacji etapowej realizacji planowanego przedsięwzięcia termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Gospodarstwo Rolne, ul. Kochanowskiego 47; 73-200 Choszczno

2. Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin - Zarządcą działek nr ewid. 28/27; 28/24 obręb Nętkowo

3. Gmina Recz - właściciel działki nr ewid. 28/22

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie - Zarządca dz. nr ewid. 15; ul. Bohaterów Warszawy 19;
73 -200 Choszczno

5.

6. ENEA S.A. - Rejon Dystrybucji w Choszcznie ul. Energetyków 2; 73-200 Choszczno - właściciel działki nr ewid. 28/7

7. a/a

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 17-12-2007 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pater 05-04-2024 12:35