Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Recz udzielanych w ramach pomocy de minimis


UCHWAŁA Nr XII/84/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Recz udzielanych w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.) w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. EURO w okresie trzech kolejnych lat budżetowych.

§ 3. Uchwały nie stosuje się do pomocy:

 1. w sektorze przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do traktatu,

 2. udzielanej dla działalności związanej z wywozem. mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej,

 3. uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.

§ 4. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zmianami),

 2. nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zmianami).

§ 5. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, nie obejmuje przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i stacje paliw.

§ 6. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle, na których przedsiębiorca po raz pierwszy uruchomił działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i utworzył nowe stanowiska pracy.

§ 7. 1. Zwolnienie o którym mowa w § 6, przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia oraz deklaracją (korektą deklaracji) na podatek od nieruchomości lub informacją w sprawie podatku od nieruchomości.

2. Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku nie może przekroczyć podatku należnego za nieruchomość lub jej część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej za dany rok podatkowy.

§ 8. 1. Zwolnienie stosuje się przez okres:

 

1) 24 miesięcy, dla podatników, którzy łącznie spełnią warunki:

       1. w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

       2. zatrudnią minimum 5 pracowników,

 

2) 36 miesięcy, dla podatników, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,

 

3) 48 miesięcy, dla podatników, którzy łącznie spełnią warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników,

 

2. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest:

 

1) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zachowanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione w ust. 1 pkt 1.

§ 9. Zwolnienie, o którym mowa w § 6 nie przysługuje:

 1. przedsiębiorcy, który już raz korzystał z ulgi, a następnie uzyskał wykreślenie z rejestru przedsiębiorców i zarejestrował rozpoczęcie nowej działalności,

 2. przedsiębiorcy, który skorzystał z ulgi, a następnie zmienił nazwę lub przedmiot prowadzonej działalności,

 3. przedsiębiorcy, który skorzystał z ulgi, a następnie zmienił formę prawną prowadzonej działalności albo skład osobowy przy prowadzeniu działalności.

 

§ 10. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania zwolnienia oraz deklaracją (korektą deklaracji) na podatek od nieruchomości lub informacją w sprawie podatku od nieruchomości i przyznawane jest:

1) na okres 24 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy o 15 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 36 miesięcy,

 1. na okres 36 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy o 25 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 48 miesięcy,

 2. na okres 48 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy o 50 % poziom zatrudnienia istniejącego przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 60 miesięcy.

2. Warunekiem korzystania ze zwolnienia jest:

1) zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) zachowanie nowo utworzonych miejsc przez w okresach wymienionych w ust. 1.

 

§ 11. 1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis z tytułu uruchomienia działalności gospodarczej i tworzenia nowych miejsc pracy powinien zostać złożony w Urzędzie Miejskim w Reczu, według wzoru stanowiąceko załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek powinien zawierać:

 1. pełną nazwę przedsiębiorcy,

 2. adres siedziby przedsiębiorcy,

 3. numer NIP i REGON,

 4. datę wniosku,

 5. odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,

 6. liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,

 7. klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki PKD),

 8. wielkość przedsiębiorstwa,

 9. oświadczenie o charakterze i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i lokalizacji wykonywanej działalności,

 10. wielkość pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzy letnim,

 11. oświadczenie, że stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie zmniejszy się przez okres obowiązywania zwolnienia.

3. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w § 6 i § 10 uchwały obowiązani są do złożenia:

 

  1. deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

  2. oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie, sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

  3. zaświadczeń o pomocy de minims uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata budżetowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

  4. oświadczenia, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 roku),

  5. oświadczenia, że podejmuje po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy Recz, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

  6. umowy o pracę z nowozatrudnionymi pracowonikami, potwierdzenia zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego (należy dołączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia) oraz określenia statusu zatrudnionej osoby,

  7. deklaracji, że działalność gospodarcza w ramach zrealizowanej inwestycji prowadzona będzie przez okres objęty zwolnieniem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

  8. deklaracji o zachowaniu nowo utworzonych miejsc pracy oraz stanu zatrudnienia pozostałych pracowników w danym przedsiębiorstwie na poziomie nie niższym niż w dniu złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres objęty zwolnieniem, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 12. Zwolnienie może uzyskać podatnik, który nie posiada żadnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych,

 

§ 13. Po spełnieniu warunków udzielenia pomocy, Burmistrz Recza wydaje decyzję o przyznaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez przedsiębiorcę.

 

§ 14. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w § 6 i § 10 zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia dokumentów potwierdzających stan rzeczy, który uprawnia go do tego zwolnienia.

§ 15. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Urząd Miejski w Reczu o utracie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia lub ulgi podatkowej, najpóźniej 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do uzyskania pomocy.

2. Przedsiębiorca, który w terminie określonym w ust. 1 zawiadomi Urząd Miejski o utracie warunków do zwolnienia lub ulgi podatkowej, traci prawo do tej formy pomocy de mninimis poczynając od miesiąca, w którym przestał spełniać te warunki.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił terminowo zawiadomienia o okolicznościach o których mowa w ust. 1 lub nie złożył w terminie informacji, o której mowa w § 14 traci pomoc de minimis poczynając od miesiąca, w którym te okoliczności wystąpiły.

4. Przedsiębiorca, który wprowadził ogran podatkowy w błąd co do spełnienia warunków, od których uzależniona jest pomoc traci prawo do pomocy za cały okres, w którym była udzielona pomoc zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, w terminie 14 dni od daty utraty uprawnień do korzystania z udzielonej pomocy.

§ 16. Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia doraźnych kontroli w przedsiębiorstwie korzystającym z pomocy de minimis.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVIII/181/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Recz w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.906).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Grzelak  

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 04-01-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-01-2008 09:23