Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z przebiegu XII sesji rady Miejskiej w Reczu


PROTOKÓŁ Nr XII/07

z przebiegu obrad XII sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 28 grudnia 2007 roku.

 

 

Otwarcie XII sesji Rady Miejskiej w Reczu o godzinie 10.00 dokonał Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych, sołtysów i zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.

W szczególności powitał następujących gości zaproszonych:

 1. Pan Józefa Romanowskiego Burmistrza Recza

 2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego

 3. Pana Jana Jagiełło Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu

 4. Panią Katarzynę Delegacz Prezesa ZNP

 5. Panią Halinę Błaszczak Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu

 6. Pana Andrzeja Horoszkiewicza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

(lista obecności gości w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na stan 15 radnych na sali znajduje się 13 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (lista obecności radnych w załączeniu).

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są jakieś wnioski i uwagi do porządku obrad sesji. Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad. W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej ilością głosów 12 za, 1 wstrzymujący się, w następującym brzmieniu:

 

 

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Zapoznanie Rady Miejskiej z protokołami kontroli Komisji Rewizyjnej.

 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2008-2013

 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz.

 6. Projekt uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 7. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu.

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.

 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

 3. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Recz udzielanych w ramach pomocy de minimis.

 4. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.

 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2008r.

 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2008r.

 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2008r.

 8. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytania.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (10 za, 3 wstrzymujące się,) przyjęła bez odczytania protokół z XI sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 2 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że zgłosił się do niego Pan Gimel z Sicka w sprawie wykupu działki. Na jednej z sesji w br. udzielana była akceptacja dla Burmistrza aby mógł sprzedać działkę Panu Gimelowi. Do tej pory nic nie zostało zrobione. Kiedy ta sprawa zostanie załatwiona? Następnie pytał ile kosztował remont dachu na Trzebiniu i skąd były środki na remont tego budynku? Jakie środki zabezpieczono na fundusze sołeckie i jakimi kwotami będą dysponowały poszczególne sołectwa?

Kolejne pytanie dotyczyło sprawy stołówki szkolnej poruszanej na poprzedniej sesji. Burmistrz obiecał, że zacznie od opinii radcy prawnego. Prosiłbym o przedstawienie opinii?

Na BIP był ogłoszony przetarg na prowadzenie klubów sportowych. Jak to zostało rozstrzygnięte czy ktoś się zgłosił?

Następnie mówił, że na Komisji Budżetowej Pan Zastępca Burmistrza powiedział, że gmina idzie na układ z Panem Sumarą, iż w zamian za długi na Wielgoszczy mamy przejąć kotłownie po remorze. Dokonano wyceny, chciałbym wiedzieć, kto dokonał wyceny i na jaką sumę? Z tego co mieszkańcy mówią, to z kotłowni wycięto wszystkie rury, wyniesiono cały złom.

Po raz kolejny pytam jak została rozwiązana sprawa internetu Sicko - Sokoliniec?

Pan radny Dobrzaniecki wyjaśniał, że jak się jedzie z Żeliszewa do Recza woda z rowu wylewa się na jezdnie tworząc podczas mrozu warstwę lodu, co jest bardzo niebezpieczne. Pan radny Dobrzaniecki powiedział, że trzeba wystąpić do Zarządu Dróg o udrożnienie tego rowu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, ze przybyła radna Pani Agata Paszowska.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, ze zgłosił się do niego Pan Pacześny. Po raz kolejny poruszam ten temat. Burmistrz powiedział, że nie będzie zajmował się tym tematem i niech idą do sądu. Tak się składa, że 12.09.2007 roku Burmistrz wszczął postępowanie w sprawie rozgraniczenia tych działek i do dzisiaj nic się nie dzieje w tym temacie. Państwo Pacześni są skłonni wystąpić do SKO ze skargą na Burmistrza.

 

Pani radna Maria Wojciechowska w imieniu wyborców pytała o wiatę na przystankach. Taka wiata została wybudowana przy ul. Lubanowskiej, nie wiem czy tam jest legalny przystanek czy tylko ludzie oczekują na okazję. Czy byłaby możliwość postawienia takiej wiaty w kierunku drogi do Choszczna?

 

Pan radny Mieczysław Juszczyk powiedział, że dobrze, że wiata przy ul. Lubanowskiej została postawiona. Ludzie z wiosek jeżdżą do Ośrodka Zdrowia i przez 13 lat prosili o tą wiatę. 5 razy wiata już została zdemolowana i trzeba zwrócić uwagę policji na sprawę huligaństwa.

 

Pan Przewodniczący Rady miejskiej stwierdził przybycie radnego Pana Stanisława Barny.

 

Pani radna Bożena Karpińska poruszyła sprawę dotyczącą mieszkań w Wielgoszczy. Część mieszkań na Wielgoszczy jest własności Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy nie można tych mieszkań przejąć na własność gminy a mieszkańcy wykupiliby je od gminy?

 

Pan radny Dobrzaniecki pytał kto zarządza placami zabaw, gdyż niektóre urządzenia są popsute i trzeba je naprawić.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski powiedział, ze widział zniszczona wiatę, połamane ławki na placu zabaw. Nachodzą mnie myśli aby Radzie i Burmistrzowi zaproponować założenie w newralgicznych punktach monitoringu. Koszt takich urządzeń nie jest taki duży natomiast koszty naprawy zniszczonych urządzeń jest bardzo duży. W wielu miastach tak właśnie rozwiązany jest problem.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że gmina jest właścicielem budynku kolejowego na dworcu w Sokolińcu i w tym budynku ma być poczekalnia. Kiedy będzie remont poczekalni?

 

Ad. 3 Wolne wnioski i zapytania.

 

Brak wolnych wniosków i zapytań

 

Ad. 4. Zapoznanie Rady Miejskiej z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wszyscy radni otrzymali protokół i na jakiekolwiek pytania odpowie Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

 

Brak pytań.

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2008-2013

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że na posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej był jeszcze zgłoszony wniosek dotyczący remontu budynków komunalnych tj. budynku na ul. Zielnej. Plan uchwalany jest na 5 lat, być może pojawią się środki na remont budynków. Jeżeli nie będzie to wpisane w WPI nie będzie można korzystać z programów.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki mówił, że na posiedzeniu Komisji podkreślał, że zaplanowany jest remont dachu budynku przy ul. Promenada 6. Szkło kontrolne na budynku pękło co świadczy o złym stanie technicznym i remontu wymaga cały budynek. Trzeba przeprowadzić kontrole techniczną aby stwierdzić czy remont dachu jest zasadny w tej sytuacji. Już 15 lat temu była przygotowana dokumentacja na remont tego budynku. Trzeba się zastanowić jak rozwiązać tę sprawę?

 

Burmistrz Recza powiedział, ze ustosunkuje się do wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Komisji. Wszystkie wnioski są zasadne ale proponowałbym inne rozwiązanie. Proponuje aby aneksem do WPI wprowadzić zgłoszone przez Komisje zadania gdyż w obecnej chwili nie można dokonać kosztorysu tych zadań. Mniejsze zadania jeżeli Rada zagłosuje można wprowadzić do przygotowanego materiału:

- Budowa nowych odwiertów studni głębinowych

Burmistrz Recza odpowiedział, ze zostanie przygotowana stymulacja finansowa aby wiedzieć skąd przeznaczyć środki.

- Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełnić w WPI o miejscowość Słutowo

Burmistrz Recza zaproponował dopisanie miejscowości Słutowo.

- Budowa lub remont dróg gminnych m.in. droga do cmentarza w Sokolińcu

Burmistrz Recza odpowiedział, że utrzymanie dobrego stanu nawierzchni drogi w Sokolińcu będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, chyba, ze pojawi się program zewnętrzny na realizacje tego typu zadań.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że ten wniosek wiązał się z budową sieci kanalizacyjnej w Sokolińcu. Gdyby była robiona inwestycja chciałbym aby te drogi ująć. Niekoniecznie w roku 2008 musi być ujęta może być w latach kolejnych.

 

Burmistrz Recza odpowiedział, że nie wie czy będzie możliwość szukania środków zewnętrznych. Do WPI wpisano bajpas od Petschke do Nowaka bo są to duże środki finansowe i nie ma mowy o ujęciu tego zadania w bieżących środkach.

 

Burmistrz odpowiadał w sprawie kolejnych zadań zgłoszonych przez Komisje:

- Zaplanować na rok 2008 lub 2009 doprowadzenie gazu do budynków przy ul. Rynek 2, 4, 6.

Burmistrz Recza odpowiedział, że prowadzi rozmowy z firmą gazowniczą i ma ona przedstawić projekt gazyfikacji wsi jak i temat gazyfikacji budynków przy ul. Rynek.

- W zapisie w WPI Utworzenie Stacji Przeładunkowej Odpadów nie wykazywać miejscowości.

Burmistrz Recza powiedział, że można wykreślić.

- Remont drugiej części ul. Murarskiej od szkoły do Baszty Choszczeńskiej.

Burmistrz Recza powiedział, że jak najbardziej trzeba wpisać. Po wybudowaniu sali w 2009 roku przystąpimy do realizacji tego zadania i proponuje wprowadzić to zadanie aneksem.

- Przeanalizowanie budowy małych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.

Burmistrz Recza powiedział, że można zgłosić wniosek do Rady Miejskiej aby zatrzymać zadanie budowy sieci kanalizacyjnej Sicko-Sokoliniec-Recz. Jestem temu przeciwny gdyż spore nakłady poszły na przygotowanie dokumentacji tj. około 200.000 zł. Jesteśmy gotowi aby w przyszłym roku pisać wniosek i go złożyć. Przygotowałem analizę kosztów zadania i będzie ona w granicach 8 mln zł. Dofinansowanie będzie wynosiło około 75 % a więc 25 % będzie potrzebne ze środków własnych. Na pokrycie 25 % kosztów można wziąć pożyczkę z WOŚ a potem WOŚ umarza 30 %. Zostanie wydane około 1,5 mln zł na dwie miejscowości. Można złożyć wniosek o zatrzymanie zadania ale ja się tego nie podejmę . Nie chcę potem być sądzony o defraudacje pieniędzy, które poszły na przygotowanie dokumentacji.

W sprawie wyboru firmy na budowę małych oczyszczalni ścieków to są tańsze firmy od Wasser-Union i mają inne rozwiązania. W związku z budową małych oczyszczalni będzie ogłoszony przetarg

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że dziwi go wypowiedź Pana Burmistrza. Mówi Pan o defraudacji a wydał Pan 240.000 zł na przeprojektowanie hali i nie było żadnego problemu a tutaj się Pan boi. Czy przeprowadzono analizę ekonomiczną co będzie bardziej opłacalne? Ma Pan namiary na tańsze firmy więc trzeba sprawdzić co będzie tańsze.

W WPI środki budżetowe przeznaczone na inwestycję na 5 lat to tylko 428.000 zł. Środki zewnętrzne, w formie kredytów i innych to prawie 20 mln złotych. Znając sytuację można sobie wyobrazić na co nas stać. Napisano 37 zadań chciałbym więc zapytać ile wniosków zostało skierowanych do RPO, ZPORR i innych o pozyskanie środków zewnętrznych? Czy w tej chwili poszły już jakieś wnioski na pozyskanie środków finansowych?

 

Burmistrz odpowiedział, ze jeżeli chodzi o halę to wydano kwotę 240.000 zł na przeprojektowanie ale zdjęto 4 mln zł kosztów i to jest bardzo ważne. Proszę mówić oficjalnie całą prawdę. W sprawie budowy sieci kanalizacyjnej Sicko-Sokoliniec to, ja osobiście nie zrezygnuje z realizacji tego zadania, jak radni chcą niech zgłoszą wniosek.

W sprawie złożonych wniosków na pozyskanie środków z zewnątrz to napisano i złożono duży wniosek jeśli chodzi o adaptacje Baszty Choszczeńskiej. Niestety do podziału jest 600.000 zł więc nie będą to duże środki a złożono już 94 wnioski. Nie złożono innych wniosków, gdyż nie uruchomiono innych programów. Drobne programy z Kapitału Ludzkiego są małonakładowe i głównie na szkolenia.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że jeśli chodzi o budowę kanalizacji bądź lokalnych oczyszczalni ścieków zdania są podzielone. Mamy w Reczu oczyszczalnie i nie zamienimy ją na kontenerową. W momencie kiedy będziemy robić kanalizację będzie także modernizacja oczyszczalni ścieków. Trafią do na ścieki z Wapnicy, będzie większa przeróbka ścieków, która wiązałaby się z mniejszymi kosztami utrzymania. Będzie to na pewno plus dla mieszkańców. W momencie dużego zaawansowania prac to zadanie powinno zostać.

Mamy miejscowości , które nie można podłączyć do Recza np. Pomień, Sulibórz i muszą tam powstać lokalne oczyszczalnie ścieków.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, ze wszystko się zgadza i nie ma nic przeciwko budowie kanalizacji tylko według WPI modernizacja oczyszczalni ma kosztować 6 mln. Z tego co powiedział, Pan Burmistrz żaden wniosek nie poszedł na pozyskanie środków na poszczególne zadania. Jeżeli pojawi się możliwość składania wniosków i wniosek zostanie złożony to jednak nie są one rozpatrywane w ciągu tygodnia. Do momentu rozpatrzenia wniosku będziemy mieli drugie półrocze 2008 roku i to zadanie wypadnie nam z realizacji. Co będzie jak dostaniemy pieniądze na budowę kanalizacji a na modernizację oczyszczalni nie. Oczyszczalnia musi być zmodernizowana. Czy byłaby możliwość wykonania analizy czy nie lepiej postawić oczyszczalnię kontenerową bo modernizacja będzie kosztować około 6 mln zł?

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że po raz kolejny powtarza, iż ścieki z miejscowości Grabowiec, Nętkowo oraz większa część Recza na oczyszczalnie jest odprowadzana. Możemy postawić oczyszczalnie kontenerową ale jest 6,5 tysiąca mieszkańców. Musimy ją zmodernizować i aby na siebie zarabiała trzeba podłączyć inne miejscowości.

 

Burmistrz odpowiadał w sprawie kolejnych zadań zgłoszonych przez Komisje:

- Dlaczego nie ma zaplanowanych mieszkań komunalnych w Reczu?

Burmistrz Recza powiedział, że ma koncepcję na budowę mieszkań komunalnych, ale nie wychodzi jeszcze z tym tematem do Rady Miejskiej gdyż nie zna jeszcze obszaru kwotowego. Już zleciłem firmie dokonanie dokładnej analizy budowlano-technicznej w budynku po byłej SP w Pomieniu. Będzie wówczas wiadomo czy budynek nadaję się do budowy mieszkań komunalnych czy nie.

W WPI zawarty jest pomysł wybudowania bloku mieszkalnego przy ul. Środkowej, który będę chciał zrealizować. Na budowę mieszkań komunalnych nie ma środków zewnętrznych jedynie na mieszkania socjalne. Jak dotąd nie spotkałem się z możliwością pozyskania takich środków, być może się pojawią. Został złożony wniosek o dofinansowanie na budowę mieszkań socjalnych w Suliborku. Także w Nętkowie planowa jest budowa mieszkań socjalnych.

- W sprawie zaplanowanego remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Promenada 6. Potrzebny jest remont całego budynku ze względu na zły stan techniczny.

Burmistrz Recza powiedział, że zna ten problem. Na remont dachu zaplanowano kwotę 100.000 zł i niestety na remont budynku na razie nie ma pieniędzy ale przystąpimy do tematu bo trzeba remontować.

Przy ul. Tylnej 50budynek przeznaczony jest do rozbiórki ale nie można przesiedlić lokatorki. Natomiast w budynku przy ul. Tylnej 9 będzie mieszkać rodzina.

Na remont w Trzebiniu dokonano zmian w budżecie uchwalone przez Radę Miejską i wydatkowano kwotę około 30.000 zł.

 

Pan rady Ryszard Dobrzaniecki powiedział, ze sam Burmistrz mówi, iż mieszkania są niezbędne a na liście oczekujących jest około 50 osób. Z budynku przy ul. Tylnej 50 trzeba również wykwaterować mieszkańców? Załóżmy, że co do budynku przy ul. Promenada 6 będzie taka sama decyzja co na Tylnej 50 i co my zrobimy wówczas z mieszkańcami tego budynku? W związku z budowa bloku mieszkalnego przy ul. Środkowej to będzie deweloper, który zbierze od ludzi pieniądze i my do tego nic nie będziemy mieli. Mówił Pan, ze ma koncepcję ale uchwalamy plan na 5 lat. To nie jest błaha sprawa i taka pozycja powinna się w nim znaleźć.

 

Pani radna Grażyna Konieczna powiedziała, ze w sprawie budynku przy ul. Tylnej 50 to jest przygotowane dla lokatorki mieszkanie koło parku. Stan budynku technicznego jest bardzo zły, proszę sprawić aby ta panią wyprowadzić bo mieszkanie na nią czeka i jest to pokój z kuchnią. Mamy mieszkanie ale kłopot z wykwaterowaniem, jak się budynek zawali to my będziemy za to odpowiadać.

 

Pan radny Andrzej Pater powiedział, że w WPI są umieszczone zadania własne gminy i jest budowa mieszkań socjalnych. Takie mieszkania będą w Suliborku i Nętkowie. Budowa mieszkań komunalnych nie jest zadaniem gminy.

 

Burmistrz Recza powiedział, że jeśli chodzi o pomysł odnośnie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Środkowej to nie jest tak, że znajdę dewelopera, wybuduję się i już. Działka przeznaczona pod budowę tego budynku pójdzie pod nieograniczony przetarg.

 

Pan radny Stanisław Barna powiedział, ze zaplanowany jest remont miasta w tym także drogi niestety nie zaplanowano remontów dróg na wsiach. Chciałbym znaleźć odzwierciedlenie w planie, ze o wsiach też się myśli.

Mówił Pan Burmistrz na ostatniej sesji, że w 2009 roku będzie gazyfikacja ale nie zobaczyłem tego w planie.

W sprawie kanalizacji może trzeba zrobić przetarg. Niech projekt kanalizacji Sicko-Sokoliniec już zostanie ale można zacząć próbować i postawić w małej miejscowości lokalną oczyszczalnie ścieków aby przekonać się jak to działa.

 

Burmistrz Recza spytał czy to jest koniec kadencji? Przygotowałem plan na 2008 rok i zaplanowałem jedną taką inwestycję przeprowadzić jednak nie wiadomo jeszcze, która to będzie miejscowość.

 

Pan radny Stanisław Barna powiedział, że jeżeli robimy taki plan to byłoby miło taką inwestycję w WPI zobaczyć.

 

Burmistrz Recza stwierdził, że ma wrażenie, że jak coś zaczyna robić to napotyka na blokadę. Jakbym w tej kadencji nie wspomniał, że jest możliwość budowy lokalnych oczyszczalni wiejskich to na ten temat nie byłoby dyskusji. Dlaczego nikt w tamtej kadencji, również Burmistrz nie podał pomysłu aby nie realizować budowy kanalizacji Sicko-Sokoliniec, nie robić dokumentacji bo są inne możliwości.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek zaproponował aby skończyć temat gdyż w WPI w punkcie 5 zapisana jest budowa sieci kanalizacyjnej i wiejskich oczyszczalni.

 

Pan radny Tadeusz Antosiewicz powiedział, ze nikt nie neguje, ze potrzebny jest Wieloletni Plan Inwestycyjny, że dużo z wymienionych zadań jest potrzebne. Proszę powiedzieć jaki wpływa mają radni na to co WPI zawiera. Bo jak państwo sobie przypominacie w innych kadencjach radni mieli wpływ na ustalenie co WPI będzie zawierać. Tym razem w WPI znajdą się tylko niektóre zadania radnych wprowadzone aneksami. My jako radni nie mamy nic do tego co ten plan zawiera. Proszę powiedzieć jaki jest sens naszego siedzenia tu jak my nie mamy wpływu?

 

Burmistrz Recza odpowiedział, że Rada Miejska ma największy wpływ. Materiał roboczy WPI to nie są zadania wymyślone z nieba a wynikają z wcześniejszych wniosków radnych oraz ze spotkań z sołtysami. To są te zadania, zgłoszone przez radnych. Są tam również moje pomysły jednak większość jest wniosków od państwa radnych. Program jest rozbudowany gdyż, w razie możliwości pisania wniosków dane zadanie musi być w WPI wpisane. Nikt nie daje gwarancji, że 60-70 % zostanie zrealizowanych. Będę się cieszył jak będzie połowa.

 

Pan radny Stanisław Barna powiedział, ze usłyszał, że są prowadzone rozmowy i rozpocznie się w 2009 roku gazyfikacja wsi niestety nie jest to zapisane w WPI.

 

Burmistrz Recza powiedział, ze jak sprawa gazyfikacji się wyjaśni i będzie wiadomo jakie będą koszty to wprowadzi to aneksem do WPI.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 8 za i 7 wstrzymujących się, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2008-2013, którą zarejestrowana pod Nr XII/78/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady XII sesji i stwierdził stan 13 radnych oraz, ze obrady są nadal prawomocne.

 

Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Burmistrz Recza informował o zmianach technicznych w uchwale o których radni zostali powiadomieni na Komisjach.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski powiedział, iż w trakcie przerwy konsultował, się z Przewodniczącą ZNP, która udzieliła mi wyczerpujących informacji. Chodziło o to iż, § 24 punkt 4 mówi: „Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego przysługuje odrębne wynagrodzenie za każda godzinę pracy obliczane jak za godziny ponadwymiarowe. O sposobie wykonania powyższego punktu decyduje dyrektor szkoły i ewentualne wypłaty pokrywa dyrektor z budżetu szkoły.” Miałem wątpliwości co do sformułowania „w dniu wolnym od pracy” . Jeżeli będzie taka sytuacja, że to nie jest dzień wolny od pracy a jest to dzień roboczy w którym są dodatkowe zajęcia realizowane popołudniu. Np. nauczyciel z dwójką dzieci wyjeżdża w tym dniu o godzinie 14.00 do Szczecina na olimpiadę przedmiotową i wraca późno z tej olimpiady?. Prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji Przewodniczącą ZNP.

 

Pani Katarzyna Delegacz Prezes ZNP wyjaśniała, że punkt 4 dotyczy zapłaty nauczycielowi za dodatkowa pracę w dniu w którym przewidziane jest w planie pracy dzień wolny. W dniu w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne nauczyciel świadczy pracę w wymiarze 40 godzin tygodniowo jak przewiduje Kodeks Pracy. To jest podobny przypadek kiedy odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej, wywiadówki lub inne zajęcia pozalekcyjne. W takim przypadku o którym mówił Pan radny Kowalewski następuje indywidualna umowa z dyrektorem szkoły czy nauczyciel w tym dniu odbywa wszystkie zajęcia dydaktyczne plus zajęcia dodatkowe albo otrzymuje zwolnienie ze świadczeń pracy dydaktycznej i wyjeżdża tylko na konkurs. Natomiast jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem pracy obowiązują przepisy dotyczące wyjazdów służbowych. Otrzymują wówczas delegację, zwrot kosztów przejazdu i dietę.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Recz, którą zarejestrowana pod Nr XII /79/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, którą zarejestrowana pod Nr XII /80/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan radny Edmund Matczak pytał, kiedy zostanie ukończony remont samochód OSP w Reczu bo miał być do końca roku. Czy coś się zmieniło?

 

Burmistrz Recza odpowiedział, że termin ukończenia remontu przesuwa się ale jest już na ukończeniu. Widziałem zdjęcie tego samochodu i jakby ktoś nie wiedział, że jest po wypadku to nie rozpoznałby gdyż wygląda jak nowy.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, wyposażenia w majątek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczu, którą zarejestrowana pod Nr XII/81/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pani Skarbnik wniosła o zmianę w § 8 zwiększa się zasoby budżetu gminy o kwotę 650.000 zł i uległa zmianie zmniejszeniu to kwota 400.000 zł, ze względu, iż nie wpłynęły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień. Do grudnia miało wpłynąć 80% i jeszcze ich nie ma. W związku z tym kwota rozchodów byłaby za wysoka.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek poprosił panią dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu odnośnie wniosku Komisji Oświaty w sprawie przeznaczenia środków na zatrudnienie intendentki i opiekunki przy spożywaniu posiłków.

 

Pani Halina Błaszczak Dyrektor Przedszkola Miejskiego powiedziała, ze chodzi o dołożenie nadgodzin. Na ostatniej sesji tłumaczyłam, że mamy dosyć sporo dzieci przebywających w przedszkolu 9 godzin. Obsadzamy dwie sale ale chętnych do spożywania obiadów jest więcej. W tej chwili nie mamy miejscach na tych dwóch salach aby mogły jeść obiady inne dzieci i trzeba uruchomić drugą sale stąd taki wniosek aby zatrudnić opiekunkę bądź dodać nadgodziny. Nie może to być stażysta ani woźna musi to być nauczyciel. Nie było długi czas intendentki a wynikało to z oszczędności. Wzrasta liczba dzieci jednak nie ma mowy o zatrudnieniu intendenta na pełny etat lecz na jakąś część. Na kolejnej sesji styczniowej przedstawię koszty utrzymania aby można było określić kwotę jaka będzie potrzebna na zatrudnienie opiekuna czy intendentki.

Rozmawiano także na Komisji, że należałoby zmniejszyć opłatę dla dzieci klas „0” przebywających w przedszkolu 9 godzin.

 

Pani radna Maria Wojciechowska chciała dodać, że Komisja Oświaty na wniosek rodziców uczestniczyła w posiedzeniu w przedszkolu aby w końcu zakończyć tą sprawę gdyż jest duże niezadowolenie ze strony rodziców. Doszliśmy do pewnych uzgodnień i na następną Komisję i sesję wszystkie potrzebne informację przez panią dyrektor mają być przygotowane. Chodzi tu o kwotę około 10.000 zł gdyby się w budżecie znalazła. Nie jest to dużo a załatwiłoby na pewno wiele spraw.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek powiedział, że zmiany o których mowa miałyby być w budżecie na 2008 rok i ten wniosek jest nie zasadny do tego punktu.

 

Pani skarbnik powiedziała, że w tej chwili debatujemy na temat budżetu, który kończy się 31.12.2007 roku. Natomiast ten wniosek, który tu był dotyczy realizacji przyszłego budżetu na 2008 rok.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały pod głosowanie z poprawką w § 8 zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w GBS w Choszcznie w latach 2005/2006. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 10 za, 3 wstrzymujące się, podjęła uchwałę w sprawie, zmiany budżetu gminy na 2007r. , którą zarejestrowana pod Nr XII/82/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, którą zarejestrowana pod Nr XII/83/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Recz udzielanych w ramach pomocy de minimis.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Recz udzielanych w ramach pomocy de minimis, którą zarejestrowana pod Nr XII/84/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego, którą zarejestrowana pod Nr XII/85/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2008r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki zgłosił wniosek aby w XI lub XII wpisać do planu pracy Rady Miejskiej informacji Burmistrza o uzyskanych w pierwszym półroczu 2008 r. środkach zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w WPI na lata 2008-2013.

 

Pan radny Barna stwierdził, że sesję za długo trwają i w razie dużej ilości materiałów proponował zrobić jedną lub dwie sesję więcej.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały z wprowadzonymi zmianami ,przez Komisję Komunalną aby w Punkcie 6 na styczeń umieścić Informację Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o pracach Komisji Rady Miejskiej za 2007 rok oraz na wniosek pana radnego Ryszarda Dobrzanieckiego w grudniu wprowadzić informację Burmistrza o uzyskanych w pierwszym półroczu 2008 roku środków zewnętrznych na realizację zadań zapisanych w WPI na lata 2008-2013, pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2008r, którą zarejestrowana pod Nr XII/86/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2008r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek aby w miesiącu lutym zmienić Kontrola działalności finansowej klubów sportowych (dofinansowanie z budżetu gminy)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez siebie. W wyniku glosowania wniosek przyjęto ilością głosów 11 za, 1 wstrzymujący się , 1 przeciwny.

 

Poddano projekt uchwały z przegłosowaną zmianą pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 12 za, 1 wstrzymujący się, podjęła uchwałę w sprawie, uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2008r , którą zarejestrowana pod Nr XII/87/07 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2008 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan radny Matczak zawnioskował aby przyjąć plan pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w treści:

 1. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej

 2. Sprawy bieżące.

 

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego przyjęła wniosek Przewodniczącego komisji jednogłośnie.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2008r, którą zarejestrowana pod Nr XII/88/07, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Rady miejskiej zarządził 10 minut przerwy.

 

Ad. 16. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Do przedstawionej przez Burmistrza Recza Informacji nie zgłoszono żadnych pytań.

 

Ad. 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że w okresie między sesjami podejmował następujące czynności:

co środę w godzinach od 14-16 na zmianę z Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej pełnił dyżury w siedzibie Rady Miejskiej,

Uczestniczył w różnych spotkaniach i uroczystościach:

- w MGOPS w Reczu z okazji „Święta Pracownika Socjalnego”

- w uroczystości „Świętego Mikołaja” w MGOK w Reczu

- w imprezie „Niepełnosprawni-Sprawnym”

- w spotkaniu z przedstawicielami firmy „Infoman” w sprawie propozycji administrowania i obsługi sieci internetowej Sokoliniec - Sicko.

- uczestnictwo w uroczystościach wigilijnych : w Gimnazjum, w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz na wigilii dla osób samotnych i niepełnosprawnych w MGOPS w Reczu.

 

Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Na zgłoszone interpelacje, wolne wnioski i zapytania odpowiadał Pan Józef Romanowski:

- w sprawie sprzedaży działki panu Gimel w Sicku Pan Burmistrz odpowiedział, że działka będzie sprzedawana w przetargu nieograniczonym.

- w sprawie remont dachu na Trzebiniu, skąd zostały przeznaczone środki? Pan Burmistrz odpowiedział, że na poprzedniej sesji z budżetu gminy środki na remont zostały przydzielone.

- w sprawie zabezpieczenia środków na fundusze sołeckie i jakimi kwotami będą dysponowały poszczególne sołectwa Pan Burmistrz odpowiedział, że na najbliższej sesji będzie przedstawiona propozycja.

- w sprawie stołówki szkolnej Burmistrz powiedział, ze na najbliższej sesji będzie przedstawiony projekt uchwały.

- w sprawie funkcjonowania sieci internetowej Sicko-Sokoliniec Burmistrz wyjaśniał, ze sieć Sicko Sokoliniec funkcjonuje ale są drobne kłopoty.

- w sprawie sporu Pacześny - Iwach Burmistrz odpowiedział, że są to prywatne działki i sami muszą rozstrzygać spór sądownie.

- w sprawie naprawy placu zabaw Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie załatwiona.

- w sprawie postawienia wiaty koło sklepu p. Petshke, Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi czy jest taka możliwość.

- w sprawie przejęcia od ANR części mieszkań na Wielgoszczy, Burmistrz odpowiedział, ze sprawdzi tą sytuację.

- w sprawie remontu budynku od PKP w Sokolińcu, Burmistrz odpowiedział, że budynek będzie dopiero przejęty notarialnie.

- w sprawie wyceny majątku Państwa Sumara? Pan Burmistrz poprosił o odpowiedź Pana Aleksandra Jałowieckiego Zastępca Burmistrza, który odpowiedział, że nieruchomość jaką dysponuje Państwo Sumara to jest 60 arów kotłowni oraz budynek przy naszej stacji uzdatniania wody. Wyceny wykonana jest przez rzeczoznawcę ze Stargardu na kwotę 461.000 zł Wartość zadłużenia do końca listopada na Wielgoszczy wynosi 332.000 zł. Państwo Sumara wyrazili zgodę na przekazie tych nieruchomości o wartości 461.000 zł w zamian za zadłużenie na Wielgoszczy jak tylko będzie rozwiązana sprawa z Dziwnowem. Przejecie kotłowni stanowi alternatywę dla kotłowni na biomasę.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki pytał jak rozwiązana jest sprawa kotłowni na biomasę? Czy dalej będzie grzała? Jeżeli będzie wszystko pozytywnie i kotłownia na biomasę będzie grzała to co zrobimy z kotłownią państwa Sumara?

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, ze w sprawie terenu na którym stoi kotłownia państwa Sumara prowadzone są rozmowy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Akademią Rolnicza w Szczecinie, podmiotem typu Dolna Odra PGE, które są zainteresowane postawieniem laboratorium, które spalałoby biomasę. Umożliwilibyśmy odprowadzanie ciepła do sieci miejskiej co obniżyło by koszty eksploatacji tej kotłowni jeżeli będzie funkcjonować. Jeżeli kotłownia nie będzie funkcjonować to będą tam 4 kotły w tym 2 kotły będą na stałe paliwo, które zapewnią stałą dostawę ciepła a dwa będą służyć laboratorium. Powstanie konsorcjum tylko na bazie środków unijnych. Takie laboratoria mogą uzyskać 100 % dofinansowania.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki pytał czy będą eksperymentowali z biomasą?

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w części laboratoryjnej tak.

 

Pani radna Maria Wojciechowska powiedziała, ze jeżeli dobrze się orientuje to w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym, Dolna Odra to w tych instytucjach pracuje Pan Sumara i pytała czy to są jego projekty?

 

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie. Jest powołany pełnomocnik ds. energii odnawialnej z którym Burmistrz jest w kontakcie. Pan Sumara współdziała ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym natomiast byliśmy na różnych spotkaniach, które organizował Marszałek i bardzo jest zainteresowany utworzeniem takiego laboratorium na terenie województwa zachodniopomorskiego a my dysponowalibyśmy kotłownią, która by to umożliwiła.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki zapytał czy byłby to eksperyment?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że laboratorium będzie eksperymentem, natomiast kotłownia nie. Stała kotłownia zagwarantuje ciepło dla mieszkańców. Nie wiemy jak się zakończy 25.01.2008 roku spotkanie wierzycieli spółki WARR i jaka będzie decyzja czy będzie ugoda czy likwidacja. Jeżeli będzie likwidacja to teren może być sprzedany każdemu innemu oferentowi i nie musi być na tym terenie kotłownia.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki pytał jaki gatunek biomasy byłby spalany w kotłowni eksperymentalnej?

 

Zastępca burmistrza odpowiedział, ze nie ma opracowanej w tej chwili koncepcji. Na paliwa odnawialne jest szeroki asortyment. .

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, żebyśmy nie wkopali się w spalarnie.

 

Zastępca Burmistrza powiedział, ze według planów spalarnia odpadów ma być pod Szczecinem.

 

Burmistrz Recza poprosił aby poddać pod głosowanie wniosek pana radnego Kowalewskiego i przychylenie się do tego wniosku aby nie wchodzić w wydatki 50.000 zł na kamerę do Choszczna i kupić kamery przemysłowe, które będą tańsze.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski poprosił aby zanim radni przegłosują wniosek zorientować się w cenach kamer.

 

Burmistrz Recza powiedział, ze na sesję w styczniu zorientuje się w cenniku. W sprawię ilości kamer spotkam się z policją, która orientuje się gdzie jest najwięcej zgłoszeń.

 

Pan radny Stanisław Barna powiedział, że co roku jest ten sam problem z rozlewiskami w dwóch miejscach i jest tam nawarstwianie lodu niestety nic w tej sprawie jest nie zrobione a problem rozwiązywany jest na chwilę.

 

Burmistrz Recza odpowiedział, ze może przekierować problem na właściciela gruntu. Przy drodze wszystko zrobiliśmy więc niech właściciel naprawi dreny na swoim gruncie.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Recza złożyli wszystkim radnym, sołtysom i mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze życzenia noworoczne na 2008 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek XII sesji został wyczerpany i zamknął obrady XII sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Grzelak

 

 

 

1

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 24-01-2008 16:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:06