Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XV/08 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu.


PROTOKÓŁ Nr XV/08

z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 12 marca 2008roku.

 

1. a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Otwarcie XV sesji Rady Miejskiej w Reczu o godzinie 10.10 dokonał Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej powitał radnych, sołtysów i zaproszonych gości oraz zgromadzoną publiczność.

W szczególności powitał następujących gości zaproszonych:

 1. Pan Józefa Romanowskiego Burmistrza Recza

 2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego

 3. Pana Lesława Śliżewskiego Wicestarostę Choszczeńskiego

 4. Panią Jolantę Kiłoczko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Radną Rady Powiatu w Choszcznie

 5. Pana Eugeniusza Plutę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

 6. Panią Halinę Błaszczak Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu

 7. Pana Artura Petrykowskiego Prezesa Zakładu Usługowo Handlowego „KOMUNALNIK” sp. z o.o. w Reczu

 8. Pana Jana Jagiełło Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu

 9. Panią Elżbietę Dusza z Akademii Rolniczej w Szczecinie

 10. Pana Michała Kupiec z Akademii Rolniczej w Szczecinie.

(lista obecności gości w załączeniu do protokołu).

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. (lista obecności radnych w załączeniu).

 

b) Przyjęcie porządku obrad sesji.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy są jakieś wnioski i uwagi do porządku obrad sesji.

 

Pan Burmistrz Recza Józef Romanowski wnioskował na prośbę gości o przeniesienie punktu 5 tj. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2007 roku oraz plan na 2008 rok i remontach dróg wojewódzkich przed punktem 2 tj. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Wnioskuje również o wprowadzenie do porządku obrad 6 projektów uchwał dotyczące spraw porządkowych i 1 sprawozdanie:

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „Polski Projekt 400 Miast” jako punkt 12.

- Projekt Uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu jako punkt 13.

- Projekt uchwały w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008 jako punkt 14.

- Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz jako punkt 15.

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieruchomości Botel & Nabzdyk” jako punkt 16.

- Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz jako punkt 17.

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku jako punkt 18.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - na poprzedniej sesji Rada powołała Komisję, która miała przeanalizować dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy do roku 2020. Odbyły się 2 posiedzenia Komisji i na ostatnim posiedzeniu Komisja ustaliła, że po naniesieniu poprawek, które zgłoszono w trakcie prac Komisji odbędzie się kolejne spotkanie, ponownie analizując materiał i następnie przedstawi go Radzie do zatwierdzenia. Nie rozumiem dlaczego nie doszło do spotkania i w porządku obrad przedstawiony jest ten materiał pomimo, iż posiedzenie Komisji się nie odbyło tym bardziej, że w posiedzeniach brał udział Pan Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - jako uczestnik posiedzenia Komisji ds. Strategii poinformowałem Burmistrza, że na posiedzeniu Komisji uzgodniono, iż zaplanowano kolejne spotkanie i decyzje co do dalszego postępowania podjął Pan Burmistrz i wyjaśni sprawę.

 

Burmistrz Recza - na wszystkich posiedzeniach komisji wyjaśniałem swoje stanowisko. Rada Miejska na posiedzeniu sesji wytypowała Komisję, która miała za zadanie wyłapać błędy i wynotować proponowane zmiany. W ciągu 2 posiedzeń Komisji ds. Strategii zostało to zrobione i na dzisiejszym posiedzeniu Rada zadecyduje czy zmiany są słuszne czy nie. Bezpodstawne byłoby uruchomienie pracowników Urzędu by wprowadzić zmiany, jeżeli jeszcze Rada nie rozpatrzyła tych propozycji.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - po co Rada powołała Komisję ds. Strategii, która wykonała za Radę pracę i stwierdziła uchybienia w materiale. Jeżeli będziemy głosować wszystkie poprawki to proponuje zmienić punkt zamiast projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020” na rozpatrzenie uwag Komisji ds. Strategii.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - autorem tego projektu jest Burmistrz i to Burmistrz musi się ustosunkować do poprawek i nie może być innej procedury jak przegłosowanie przez Radę zaproponowanych poprawek .

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie Pani radnej Agaty Paszowskiej.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jeżeli Pan Burmistrz miał się odnieść do propozycji przedstawionych przez Komisję to chciałbym wiedzieć gdzie są te propozycje Burmistrza. Będziemy głosować punkt po punkcie kto jest za a kto przeciw a nie będziemy głosowali projektu uchwały. Co będzie jeżeli Rady wszystkie punkty przedstawione przez Komisje uzna za zasadne i projekt uchwały dzisiaj upadnie gdyż trzeba będzie przepisać na nowo strategię.

 

Burmistrz Recza - zadaniem podkomisji było wypisanie zaproponowanych zmian dopiero radni na dzisiejszym posiedzeniu sesji zadecydują czy są one słuszne czy nie. Zmiany nie zostały wprowadzone gdyż nie było przyzwolenia radnych aby wszystkie wyłonione przez Komisję ds. Strategii uwagi wprowadzić.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - Rada wytypowała swoich przedstawicieli aby przejrzeć jeszcze raz dokładnie Strategię. Będziemy dziś siedzieć 2 godziny i siedźmy gdyż Strategia uchwalana jest do roku 2020. Każdy z radnych otrzymał egzemplarz Strategii i mam nadzieję, że każdy choć raz ją przeczytał i zdziwił się, że są tam informację nieaktualne, które były aktualne 2 lata temu. Skoro uchwalamy Strategię od 2008 roku to należałoby go zaktualizować. Jeśli uchwalamy dokument to uchwalmy go tak abyśmy się za ten dokument nie musieli wstydzić.

 

Pan radny Tadeusz Antosiewicz - w związku z niedochowaniem terminów składania projektów uchwał przez Pana Burmistrza wnoszę o nie przyjmowanie tych 6 projektów uchwał.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - o tym czy projekty uchwał znajdą się w porządku obrad zadecyduje Rada.

 

Burmistrz Recza - w każdym momencie Burmistrz może wnioskować na posiedzeniu sesji do Rady Miejskiej o wprowadzenie projektu uchwały. Terminy obligujące do wcześniejszego przesyłania radnym projektów uchwał dotyczą tylko projektów uchwał budżetowych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski do porządku obrad:

- o przeniesienie punktu 5 tj. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2007 roku oraz plan na 2008 rok i remontach dróg wojewódzkich przed punktem 2 tj. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 13 za, 2 wstrzymujące się.

 

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „Polski Projekt 400 Miast” jako punkt 12.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 9 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.

 

- Projekt Uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu jako punkt 13.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 10 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się.

 

- Projekt uchwały w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008 jako punkt 14.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 11 za, 4 wstrzymujące się.

 

- Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz jako punkt 15.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 11 za, 4 wstrzymujące się.

 

- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieruchomości Botel & Nabzdyk” jako punkt 16.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 9 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.

 

- Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz jako punkt 17.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 9 za, 6 wstrzymujące się.

 

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku jako punkt 18.

Poprawkę przyjęto ilością głosów 11 za, 4 wstrzymujące się.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał porządek obrad z przegłosowanymi zmianami pod głosowanie. Porządek obrad przyjęto ilością głosów 10 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się.

 

Porządek obrad sesji:

 

 

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie porządku obrad sesji,

  3. przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

 1. Informacja Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2007 roku oraz plan na 2008 rok i remontach dróg wojewódzkich

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Informacja o wynikach pracy doktoranckiej pt. „Wpływ ścieków pogalwanicznych na jakość osadów ściekowych, powstających w oczyszczalni ścieków w Reczu oraz możliwości ich zagospodarowania”.

 5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 2007 r.

 6. Informacja o działalności ZUH „Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2007 r.

 7. Zapoznanie Rady Miejskiej z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Recz.

 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim.

 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020.

 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „Polski Projekt 400 Miast”

 12. Projekt Uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu.

 13. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008.

 14. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.

 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieruchomości Botel & Nabzdyk”.

 16. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz.

 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

 18. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 20. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - już trzecia sesja z kolei, kiedy zgłaszam wniosek i nie zostaje on przegłosowany.

 

Pani radna Bożena Karpińska - nie było zgłoszonego wniosku tylko zgłoszona uwaga.

 

Burmistrz Recza - punkt 11 porządku obrad wyszedł z inicjatywy Burmistrza i podtrzymuje aby ten punkt znalazł się w porządku obrad dzisiejszej sesji dlatego, że jest konieczność w marcu lub kwietniu przedstawienia tego dokumentu w celu pisania wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jeżeli nie uchwalimy Strategii stracimy szansę do pisania projektów.

 

c) Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

Pani radna Maria Wojciechowska - mam uwagę, gdyż 8 marca 2008 r. zaglądałam na stronę internetową i ciekawa byłam informacji o najbliższej sesji i informacja była o XIV nadzwyczajnej sesji z 28 lutego 2008 r. Zmiana na aktualną nastąpiła dopiero 10 marca 2008 r. a 7 i 8 marca była informacja o sesji z 28 lutego. Prosiłabym bardzo Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej o zmobilizowanie odpowiednich osób aby protokoły pojawiały się wcześniej a informacje były czasowe a nie ponadczasowe. Aby przynajmniej 10 dni przed sesją była informacje o posiedzeniu sesji.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Robaczek - uwaga jest słuszna.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - apel do Przewodniczącego Rady Miejskiej od wielu radnych aby ten protokół przeczytać i ewentualnie jak są niedociągnięcia to przed opublikowaniem zmienić. Gdyż nawet mały wyraz „nie” może zmienić sens wypowiedzi.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - można udać się do Biura Rady i wnieść poprawki.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji bez odczytania. Protokoły przyjęto ilością głosów 11 za, 4 wstrzymujące się.

 

Ad. 2 Informacja Dyrektora Zarządu dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2007 roku oraz plan na 2008 rok i remontach dróg wojewódzkich.

 

Pan Eugeniusz Pluta Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wyjaśniał wykonane remonty w 2007 roku miedzy innymi o wykonanych robotach remontowych na drodze przy ul. Stargardzkiej w Reczu, drodze Pamięcin - Lubieniów oraz drodze w miejscowości Pomień.

Wyjaśniał również zaplanowane remonty na 2008 rok (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie Komisji.

 

Pan radny Andrzej Pater pytał:

- o budowę chodnika w miejscowości Sokoliniec. W związku z prowadzoną korespondencją w tym roku otrzymaliśmy informację, że w planie na 2008 rok budowa chodnika będzie zaplanowana jednak w przedstawionym planie nie jest to ujęte. Remont miał się odbyć przy współudziale Gminy.

- o prześwietlenie koron drzew. Wiadomo, że takie pracę mogą być wykonywane w określonym terminie a nie na wszystkich drogach są robione np. droga Sokoliniec-Rybaki. Przebiega ona przez las i w momencie wymijania się dwóch pojazdów jest problem.

- o przepust i zalewanie drogi Sulibórz-Bytowo.

 

Pan radny Tadeusz Antosiewicz - mam uwagi dotyczące drogi Recz-Suliszewo. Tuż za Reczem jest zjazd, który jest często zalewany wodą i szczególnie zimą dochodzi w tym miejscu do poślizgów samochodów. Przed Rajskiem jest również kilka cieków wodnych, które wypływają na jezdnię.

Robiąc przegląd dróg zauważyliście państwo, że drogi się bardzo zwężyły ponieważ trawa zarasta pobocza i należałoby ją usunąć gdyż wyminięcie się z autobusem zaczyna być problemem.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - w informacji jaka przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg jest pozycja wycinka suchych i chorych drzew. Przy ul. Lubanowskiej 1 w Reczu stoi suche drzewo, które u nasady zostało także podpalone. Przy obecnych wichurach grozi to nieszczęściem dlatego bardzo bym prosiła aby to drzewo został usunięte.

 

Pan radny Stanisław Barna - mam uwagi do drogi Recz - Suliszewo. Pracę są wykonywane przez Zarząd Dróg w miejscach gdzie jest zalewana droga, usuwane jest trochę pobocze lecz tam wybija woda ze środka jezdni i zimą jest ogromne zagrożenie.

Pan Gołębiewski z Żeliszewa prosił mnie abym poruszył na sesji problem gromadzenia się wody na drodze przy jego posesji. Jadące samochody brudzą wodą z błotem elewację i okna budynku dlatego prosił aby Powiatowy Zarząd Dróg zajął się tą sprawą.

Zgłaszałem parę razy sprawę drzew w pasie drogowym Recz - Suliszewo, których korzenie niszczą nawierzchnie drogi. Proszę dokładnie przyjrzeć się tej sprawie.

Na końcu Żeliszewa jest kapliczka i w miejscu gdzie stoi należałoby zrobić rondo, gdyż TIR-y oraz samochody ciężarowe zawracają wokół kapliczki rujnując krawężniki, które tam są i trawnik. Gdyby było zrobione tam rondo problem byłby rozwiązany.

 

Pani radna Zenona Skowrońska - wzdłuż drogi Grabowiec - Nętkowo ciągnie się aleja Kasztanowa. Gałęzie są zbyt nisko i należałoby je podciąć. Na drodze robią się również wielkie kałuże i trzeba zrobić odpływy aby woda nie zalegała.

 

Pan radny Edmund Matczak - chciałbym podziękować za pracę wykonaną na odcinku drogi Pomień - Chełpa. Pracownicy dojeżdżając do pracy chwalą, że droga jest bardzo dobrze odkrzaczona. Chciałbym podziękować Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg, Radnej Powiatu, Panu Burmistrzowi a także Wicewojewodzie za współpracę.

 

Pani radna Bożena Karpińska - w sprawie drogi Sulibórz - Bytowo pytała czy jak ANR nie zrobi przetargu czy owa droga nadal nie będzie przejezdna?

 

Pani radna Mariola Misiek - może sprawa ruszałaby się gdyby ktoś wystąpił na drogę sądową, że utrudniane są pracę? Droga jest nieprzejezdna, nie ma również możliwości przejścia. Aby dojechać do Bytowa trzeba jeździć objazdem.

 

Burmistrz Recza - pytał Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg czy rozmowy i nieoficjalne zapewnienia nadal są aktualne dotyczące budowy chodnika w miejscowości Sokoliniec. Jeżeli Gmina przekaże materiał wówczas Zarząd Dróg Powiatowych wykona robociznę.

 

Pan Lesław Śliżewski Wicestarosta Choszczeński - wyjaśniał, że jak najbardziej będą wspierane działania Gminy. Myślę, że rozmowa, która miała miejsce będzie podtrzymana.

W sprawie drogi Sulibórz-Bytowo rzeczywiście jest tam problem i należy przyczynę usunąć. Nie ma sensu remontować drogi jeżeli będzie notorycznie zalewana po opadach deszczach.

 

Burmistrz Recza - odbyło się spotkanie z dyrektorem ANR p. B. Szozdą i rozmawiano w sprawie zalewania drogi Sulibórz - Bytowo. Wszyscy chcemy ten temat zamknąć jednak kolejność wykonywanych prac musi być zachowana dlatego najpierw należy odwodnić drogę a następnie wykonać remont nawierzchni drogi.

Odnośnie złej nawierzchni dróg na granicy jezdnia a pobocze to należy stwierdzić, że rolnicy sami swoje pola doorywują aż do asfaltu .

Korzystając z okazji, że jest na sali Wicestarosta Choszczeński chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie za bardzo dobrą współpracę. Wiele prac zostało wykonanych w ubiegłym roku nawet więcej niż w innych gminach. Serdecznie dziękuję Wicestaroście Choszczeńskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg.

Odnośnie dróg wojewódzkich zostało podpisane porozumienie finansowe z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie i w budżecie na 2008 zostały pieniądze na ten cel zarezerwowane. W 2008 roku będzie wyremontowana nawierzchnia na całej długości ul. Środkowej oraz chodnika na ul. Kolejowej. Jeżeli zostanie funduszy zostanie ogłoszony przetarg i będzie zmieniana nawierzchnia na ul. Kolejowej. Płyty chodnikowe z ul. Kolejowej jeżeli będą w dobrym stanie zostaną przekazane na budowę chodnika w Sokolińcu.

 

Pan radny Andrzej Pater - jeżeli chodzi o drogę Sulibórz-Bytowo to dziwi mnie niesprawność urządzeń będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych a ma to wpływ na to, iż droga powiatowa niszczeje. Jest problem i trzeba będzie wydać więcej pieniędzy na remont tej drogi.

 

Pan Józef Ciemcioch Sołtys Lubieniowa - przystanek w Lubieniowie został odmalowany i obecnie jest tak zalany, że nie można tam stać.

 

Pan Eugeniusz Pluta Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiadał:

- w sprawie wybijania wody na drodze Recz-Suliszewo, że zna problem.

- w sprawie wycinki drzew jest już zgoda na wycinkę 3 topól i 5 lip w miejscowości Żeliszewo

- w sprawie wycinki drzewa na ul. Lubanowskiej i drzew na drodze do Lubieniowa trzeba będzie usunąć drzewa.

- w sprawie przycinki kasztanowców na drodze Grabowiec - Nętkowo jeżeli będzie taka możliwość to zostanie to załatwione.

- w sprawie przystanku w miejscowości Lubieniów, temat jest znany.

- w sprawie kapliczki w miejscowości Żeliszewo, sprawa zostanie rozpatrzona.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Wicestaroście Choszczeńskiemu Panu Lesławowi Śliżewskiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego zarządu dróg Panu Eugeniuszowi Plucie za przybycie i zamknął punkt.

 

 

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - wnoszę o zmianę porządku obrad aby punkt 5 tj. Informacja o wynikach pracy doktoranckiej pt. „Wpływ ścieków pogalwanicznych na jakość osadów ściekowych, powstających w oczyszczalni ścieków w Reczu oraz możliwości ich zagospodarowania” przenieść przed punkt 3 porządku obrad.

 

Przewodniczący poddał w/w wniosek pod głosowanie. Rada Miejska przyjęła wniosek ilością głosów 14 za, 1 wstrzymujący się.

 

Ad 3 Informacja o wynikach pracy doktoranckiej pt. „Wpływ ścieków pogalwanicznych na jakość osadów ściekowych, powstających w oczyszczalni ścieków w Reczu oraz możliwości ich zagospodarowania”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Recza w imieniu Rady Miejskiej złożyli Pani Elżbiecie Dusza gratulacje z tytułu obrony pracy doktorskiej pt. „Wpływ ścieków pogalwanicznych na jakość osadów ściekowych, powstających w oczyszczalni ścieków w Reczu oraz możliwości ich zagospodarowania”.

 

Pani Elżbieta Dusza wyjaśniała, iż przez 2 lata byłą stypendystką Burmistrza Recza Zbigniew Ligusa i po 2 latach przeszła na stypendium uczelniane. Przedstawiła pokrótce wyniki swojej pracy doktorskiej prowadzone przez 3 lata na terenie Gminy Recz.

Stwierdziła, iż działające na terenie Recza zakłady zajmujące się galwanizerią tj. Remor oraz Alutec mają ogromny wpływ na zanieczyszczenie ścieków metalami ciężkimi przy czym większą rolę odgrywa Remor. Są to głównie metale związane z powierzchniową obróbką, których używa się w procesie produkcyjnym prowadzonym w Remorze tj. miedź, nikiel, chrom i cynk. Porównano próbkę ścieków z terenu galwanizeri w Reczu z zawartością dopuszczalną z Rozporządzenia Ministra Środowiska. Ponieważ zakład jest zobligowany do przedstawienia swoich ścieków do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w związku z czym WIOŚ sukcesywnie przyjeżdża na kontrole. Ponieważ jest przepis, że przedsiębiorca może dowieźć ścieki do akredytowanego laboratorium w związku z tym zakład z tego korzystał i sam dowoził ścieki do analizy. Po wielu staraniach zostałą pobrana przez ówczesnego Kierownika Oczyszczalni Ścieków panią Małgorzatę Kiłoczko próbka ścieków do analizy, która jak się okazało miała wiele przekroczeń i różniła się znacznie od próbki dowożonej do akredytowanego laboratorium.

Pomimo, iż w ściekach była duża zawartość miedzi to efektywność oczyszczania była bardzo duża. Występuję także wtórne zanieczyszczenie niklem, które może być spowodowane zaleganiem go w instalacji oczyszczalni. Mniej niklu powinno być w ściekach oczyszczonych niż wpływających ale jest na odwrót. Są to minimalne wartości lecz należałoby na to zwrócić uwagę i jest to jeden z powodów do modernizacji oczyszczalni ścieków w Reczu.

Zgodnie z tym co jest zapisane w dokumentach Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reczu osady powinny być wykorzystywane na tereny rolnicze. Gdyby wzięto pod uwagę zwartość składników nawozowych to są to jedne z najlepszych osadów w Polsce. Bardzo duża zwartość azotu, fosforu, potasu co jest bardzo rzadko spotykane w osadach. Osady charakteryzowały się również bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi. Były dobrze odwodnione, zbrylone, ziemiste i bezzapachowe. Jednak podstawowym zagrożeniem i czynnikiem, który uniemożliwia wykorzystanie osadów na cele rolnicze jest zawartość metali ciężkich. Najlepszych osadów z najmniejszą zawartością niklu zaliczane do III kategorii , które można wykorzystać na cele rekultywacyjne nierolne można byłoby uzbierać tylko warstwę o miąższość 1-2 cm. Porównywalnie jest to nic i jest to niemożliwe do wykorzystania. Osad, w którym występuję duże przekroczenie jest to odpad niebezpieczny i nie można z tym nic już zrobić tylko zutylizować. Nie ma żadnej możliwości wykorzystania osadów z oczyszczalni ścieków w Reczu. Aż 88 % tj. ponad 200 ton osadów zdeponowanych na oczyszczalni nie można wykorzystać ze względu na ponad normatywną zawartość niklu i miedzi.

Próbowano coś z tym zrobić i rozcięczyć metale ciężkie kompostując. Na terenie Gminy Recz prowadzone są prace pielęgnacyjne i zawsze odpady zielone są dosyć kłopotliwe i wywożone na składowisko odpadów komunalnych co jest marnotrawstwem. Postanowiono je skompostować z osadami ściekowymi. Niestety dało to niewiele. Na cele rekultywacyjne można przeznaczyć 2 % wyselekcjonowanych osadów. Dla porównania w 2006 roku przeprowadzono badanie osadu ściekowego nowego i stężenia metali były o 5 razy niższe niż w tych deponowanych w latach 1994-2003.

Trzy letnia współpraca nie była jałowa i cała katedra była zaangażowana w celu różnorakich badań na terenie Recza. Wykonano charakterystykę ścieków na oczyszczalni ścieków w Rybakach, charakterystykę wód jeziora Żeliszewo i Rajsko, charakterystykę ścieków i osadów ściekowych komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu, analiza zanieczyszczenia gleb na terenie zakładu Remor w Reczu, Plan gospodarki odpadami dla Gminy Recz, szereg koncepcji zagospodarowania terenu, pomiary hałasu na obszarach miasta Recz, analiza możliwości usytuowania wiatraków na terenie gminy Recz, analiza laboratoryjna ścieków. Przykładowy koszt samej analizy ścieków to około 15.000 zł.

 

Burmistrz Recza - czy pani doktor ma informację ile kosztowałaby utylizacja tony osadu ściekowego. Czy na dzień dzisiejszy jest przymus utylizowania osadu?

 

Pani Elżbieta Dusza - przymusu nie ma aby osad zutylizować ale niestety nie ma miejsca na składowanie osadu. Kwatery są na tyle wypełnione, że oczyszczalnia stanie przed problem co z tym osadem zrobić. Proponowałabym aby osad sukcesywnie utylizować i proponuje dogadać się z Remorem. Przedstawione są dosyć mocne dowody, które można wykorzystać aby zakład, który był trucicielem przez tyle lat współfinansował utylizację osadów ściekowych. Koszty utylizacji są ogromne rzędu 1-2 mln dlatego należy postarać się o dotację z funduszu ekologicznego. Aby usunąć osad potrzebna jest specjalistyczna firma, która wywiezie osad do spalarni.

 

Pan radny Tadeusz Antosiewicz - zwróciłem uwagę, że w 2004 r. poziom miedzi był bardzo wysoki a w 2005 r. poziom miedzi był stopniowo rozłożony na cały rok. Czy nie było to związane z ograniczeniem produkcji?

 

Pani Elżbieta Dusza - było to związane z ograniczenie produkcji a także z lepszym podczyszczaniem ścieków.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - czy stosowanie kompostu spowoduje w bliższej przyszłości redukcję metali ciężkich?

 

Pani Elżbieta Dusza - należałoby kompostować kompost. To jest jakaś metoda ale potrzebny jest do tego czas, sprzęt i miejsce. Trzeba robić to etapowo i najlepiej jakby gmina postarała się o środki i chociaż dwie kwatery te najbardziej zanieczyszczone usunąć.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - kompostowanie z osadem z innej oczyszczalnie nie przyspieszy procesu oczyszczania?

 

Pani Elżbieta Dusza - przeprowadzono takie badania jednak nie dały żadnego rezultatu.

 

Pan radny Tadeusz Antosiewicz - czy jest możliwość wykorzystania miedzi w inny sposób na przykład strącić jakimś pierwiastkiem chemicznym?

 

Pani Elżbieta Dusza - jest taka możliwość tylko wówczas powstają odpady niebezpieczne a my nie chcemy się pogłębiać i mieć dodatkowo problem z odpadem niebezpiecznym. Jest nowatorska metoda wprowadzona na Śląsku i polega ona na odzyskiwaniu miedzi z osadów. Te osad się idealnie nadają do odzyskiwania z nich pierwiastków jednak jest to układ dosyć drogi.

Pani Jolanta Sumara Sołtys Słutowa - jakie są koszty wytrącania chemicznego z osadów?

 

Pani Elżbieta Dusza - koszty są porównywalne ze spalaniem. Jeżeli spalanie byłoby etapowo wraz z kompostowaniem to spalanie jest o wiele racjonalniejsze niż chemiczne wytrącanie.

 

 

Pani Jolanta Sumara - Czy odpowiedzialność spada na Gminę czy przyczynę?

 

Pani Elżbieta Dusza - według prawa odpowiedzialność spada na Gminę ale są luki prawne gdzie zarządca może nie podpisać kolejnej umowy z zakładem na odpływ ścieków i jest to zgodne z prawem.

 

Pan radny Andrzej Pater - czy można potwierdzić tezę, że jest możliwość wykorzystania osadu jako składnik produkcji materiałów opałowych?

 

Pani Elżbieta Dusza - jest możliwość gdyż wartość kaloryczna jest bardzo duża i osady są dobrze odwodnione jednak powstanie popiół z zawartością metali ciężkich. Osobiście bałabym się spalić osad najbardziej zanieczyszczony z powodu dużej emisji metali ciężkich do tego popiół, który jest odpadem niebezpiecznym. Chyba, że zostanie to sprzedane jakiemuś przedsiębiorcy, który będzie się tym martwił.

 

Pan radny Andrzej Pater - myślę, że ta droga wykorzystania osadów jest dobra.

 

Pani Elżbieta Dusza - problem jest taki, że nie ma oddzielonych osadów dobrych od złych.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - problem jest i sami sobie z problemem nie poradzimy. Będziemy musieli znaleźć kogoś, kto odpad kupi albo przekażemy firmie, która go zutylizuje.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - chylę głowę w kierunku naszej pani doktor, która pochodzi z naszej miejscowości i zajęła się problemami naszej miejscowości. Dzięki przedstawionej prezentacji otworzyły się nam wszystkim oczy. To, że gmina zainwestowała środki w doktorat więc myślę, że to zaowocowało. Co dalej? Czy w dalszym ciągu prowadzone są badania? W dobie dzisiejszego zanieszczyszczenia wody, gleby, powietrza myślę , że te sprawy powinny być w dalszym ciągu monitorowane. Przy okazji pracy pani Eli wykorzystałam sprzęt, możliwości do zabawy z dziećmi.

 

Pani Elżbieta Dusza - mam nadzieję, że dotychczasowa współpraca się nie skończy. W 2006 roku trochę się oddaliłam i zajęłam się tylko badaniami potrzebnymi typowo w doktoracie. Teraz chciałabym do tego wrócić i nie chciałabym tej sprawy tak zostawić. Mimo wszystko monitoring osadów powinien być prowadzony i to pomoże w podjęciu decyzji o ich jakimkolwiek zagospodarowaniu. Bez monitoringu osadu niestety nic się nie da zrobić. Należałoby monitorować to z czym mamy problem czyli osad nadmierny. Minimum raz w roku przeprowadzać monitoring osadów, zakładać pryzmy i kompostować osad.

Korzystając z okazji chciałabym podziękować poprzedniemu Burmistrzowi Zbigniewowi Ligusowi, który umożliwił mi start i prowadzenie prac, Panu Andrzejowi Hejza za to iż wspierał mnie w najgorszych sytuacjach i za bardzo dużą współpracę oraz Pani Małgorzacie Kiłoczko, która udzieliła mi nieopisaną pomoc przez te wszystkie lata badań.

 

Pan Artur Petrykowski Prezes ZUH „Komunalnik” - poznaliśmy jakość osadów pod względem chemicznym i dowiedzieliśmy, że skład chemiczny jest zły a fizyczny bardzo dobry. Wiemy, że odsączenie tego osadu następuje w sposób naturalnych w szklarniach, które istnieją na oczyszczalni ścieków w Reczu. W najbliższej przyszłości jesteśmy zmuszenie do modernizacji oczyszczalni czy należy pozostawić szklarnie i czy ta technologia jest odpowiednia?

 

Pani Elżbieta Dusza - według mnie jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Jeżeli wszystko byłoby odnowione to system szklarniowy jest idealny, zabezpiecza osady przed opadami atmosferycznymi i szybciej są wysuszone.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Elżbiecie Dusza za przybycie i przedstawienie wyczerpujących informacji jednocześnie życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej i naukowej oraz dalszej współpracy z naszą gminą.

 

Ad. 4 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - dlaczego na BIP nie ma do dzisiaj opublikowanego oświadczenia majątkowego Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu?

- przeczytałem wczoraj w Gazecie Lubuskiej artykuł na temat OSP w Krzęcinie, które pozyskało 80.000 zł na program rozwój szkolenia mieszkańców itp. Czy OSP w Reczu również występowało o takie środki i z jakim skutkiem?

- w ubiegłym roku występowałem na sesji aby Burmistrz wystąpił do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Szczecinie w sprawie wycięcia suchych drzew, które rosną na trasie Recz-Choszczno. Jeszcze raz ponawiam wniosek o wystąpienie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o dokonanie przeglądu i wycięcie drzew.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - zgłaszam wniosek o oznakowanie drogi na ul. Staromiejskiej, obniżenie tonażu, ograniczenia prędkości oraz poprawieniu tzw. kocich łbów. Są tam stare budynki, droga jest w złym stanie i bardzo proszę o zajęcie się to sprawą.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - w imieniu mieszkańców, pomimo, iż gmina nie jest stroną bardzo proszę o odpowiedź jak zaawansowana jest sprawa powstania Biedronki? Czy wiadomo coś w tej sprawie?

Mieszkańcy działek graniczących z Przedszkolem otrzymali pisma o możliwości zagospodarowania działki Przedszkola. Czy można przybliżyć temat gdyż wiązałoby się to z powstaniem inwestycji.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - chciałbym uczulić na uszkodzony mur w Sokolińcu, który przechyla się w kierunku drogi aby nie stało się nieszczęście.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - chciałam aby została zdementowana plotka. Chodzi o pożar, który miał miejsce w nocy z 2-3 lutego przy ul. Tylnej w Reczu. Słyszymy, że strażacy z Recza przyjechali bez wody. Jeżeli byłaby to prawda to nie wiem jak można czegoś takiego dokonać. Dopiero przyjechała straż z Choszczna i zaczęli gasić. Gdyby nasi strażacy wykonali zadanie tak jak powinni wykonać być może bardzo duża część zostałaby uratowana. Jeżeli była to plotka proszę to zdementować jeżeli nie to jakie zostały wyciągnięte konsekwencje.

- bulwersująca jest sprawa ogrodu, który był na podwórzu Ratuszowym. W Strategii był taka informacja o tym podwórzu i zapytałam jakie są dalsze losy tego ogrodu gdyż były tam unikalne rośliny. Nie uzyskałam odpowiedzi. Na ogród, który został otworzony w 2004 roku poszły środki, które wypracowało Towarzystwo Miłośników Recza z projektu Ogrody Rustykalne w Reczu. Mam sprawozdanie finansowe Zarządu TMR z roku 2004 i jest tu wiele podjętych przedsięwzięć. Projekt Ogrody Rustykalne w Reczu w ramach, którego zostały założone dwa ogrody: przy kościele i w miejskim podwórku. Projekt dofinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi a zrealizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego w Reczu, ZUH „Komunalnik” oraz Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Wysokość środków wydanych na ten projekt to 4006 zł. Jak to się stało, że te drzewa, te krzewy i rośliny bez poinformowania twórców tych obiektów zostały wywiezione na oczyszczalnie ścieków a w tym miejscu jak słyszeliśmy od pracowników ma być parking dla samochodów. Mam żal także w imieniu TMR o dewastację tego ogrodu. W ubiegłym roku było podobnie z basztą teraz z ogrodami. Pieniądze ktoś wypracowuje a potem to się usuwa. Nie ważne kto to zrobił ale ważne dla kogo.

 

Pan radny Andrzej Pater - czy dworzec PKP w Reczu jest na dzień dzisiejszy oświetlony? W Sokolińcu jest pomieszczenie na poczekalnie i należałoby je odmalować a w Reczu poczekalni nie ma w ogóle.

- czy będzie budowany witacz na trasie nr 10, gdyż jest to trasa przelotowa oraz jeździ nią wielu turystów?

- czy internet jest zrobiony? Mieszkańcy Sokolińca chcieliby płacić za korzystanie z internetu.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - 14 stycznia skierowałem do Pana Burmistrz 4 pytania dotyczące internetu. Drugie pytanie brzmiało: jakimi kwotami miesięcznie Urząd Miejski obciąża poszczególne jednostki budżetowe korzystające z łącza tegoż Urzędu Miejskiego. Pan Burmistrz udzielił mi 14 lutego odpowiedzi. Bardzo bym prosił aby Burmistrz na to pytanie udzielił mi konkretnej odpowiedzi ile płacą poszczególne jednostki .

- nawiązując do wniosku Pana radnego Patera dotyczącego budynku PKP. Wiem, że to nie są nasze budynki ale może Burmistrz zwróci się do właściciela budynku aby zrobić tam porządek gdyż na elewacji widnieją rasistowski i faszystowskie napisy.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - chciałbym aby Pan Burmistrz wyegzekwował na firmie, która wywozi śmieci z terenu miasta Recza właściwe dbanie o boksy śmietnikowe.

 

Pan radny Edmund Matczak - czy są wyniki ekspertyzy budowlanej budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pomieniu?

- czy wyjaśniona została sprawa drogi do hydroforni?

 

Pani radna Bożena Karpińska - w sprawie komina na Wielgoszczy po byłej gorzelni. Od dołu już się rozsypuje i przechyla w jednym kierunku co grozi zawaleniem. W dodatku na górze znajduje się bocianie gniazdo.

 

Pan radny Stanisław Barna - w Jarostowie na skrzyżowaniu został postawiony przystanek i poprzednia wichura naderwała dach i trzeba byłoby to naprawić.

- zauważyłem, że w końcu zostały naprawione drogi gminne. Czy roboty zostały już zakończone, czy będą kontynuowane i kiedy będą robione na moim terenie?

 

Pani radna Zenona Skowrońska - w sprawie budynku komunalnego położonego obok biurowca. Dach budynku bardzo cieknie i mieszkańcy tego budynku nie mogą doprosić się remontu tego dachu i może ktoś by się tym w końcu zajął.

 

Pan radny Edmund Matczak - korzystając z obecności Pana dyrektora Jagiełły chciałbym zapytać kiedy Pani Kanturska będzie przeniesiona do Recza?

 

Ad. 5 Wolne wnioski i zapytania.

 

Nie stwierdzono dyskusji.

 

Ad. 6 Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 2007 r.

 

Pan radny Andrzej Pater - jeżeli chodzi o wniosek Komisji Komunalnej w sprawie umorzenia to Pan Dyrektor wyjaśnił nam na posiedzeniu Komisji, że są to osoby które zmarły i nie można ściągnąć od nich należności. Jako Przewodniczący resortowej Komisji chciałbym wypowiedzieć się na temat sprawozdania tj. załącznika nr 1 - Należności i Zobowiązania. Jest poprawa ściągalności zadłużenia za czynsz od mieszkańców.

 

Informację Rada Miejska w Reczu przyjęła bez głosowania.

 

Ad. 7 Informacja o działalności ZUH „Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu za 2007 r.

 

Nie stwierdzono dyskusji.

 

Informację Rada Miejska w Reczu przyjęła bez głosowania.

 

Ad. 8 Zapoznanie Rady Miejskiej z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej.

 

Nie stwierdzono dyskusji.

 

Rada Miejska w Reczu została zapoznana z Protokołem Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Recz.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji (w załączeniu do protokołu).

 

Pan radny Andrzej Pater - w rozdziale V paragraf 23, ustęp 1 jest zapis plan rzeczowo-zadaniowy, takiego planu nie ma i należałoby poprawić we wszystkich miejscach gdzie występuje taki zapis na plan rzeczowo-finansowy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał wnioski pod głosowanie:

- aby w paragrafie 12 na końcu zdania dopisać : „lub przedstawiciel Rady Sołeckiej”

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby w rozdziale V w paragrafie 23 ustęp 1 i 3 i paragrafie 24 zmienić zapis plan rzeczowo-zadaniowy na plan rzeczowo-finansowy.

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie, podjęła uchwałę w sprawie, uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Recz, którą zarejestrowana pod Nr XV /100/08 która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji (w załączeniu do protokołu).

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski - chciałam zadać pytanie radnym dlaczego dokonuje się podziału na dzieci uprzywilejowane i dzieci pozostałe. Poprzednia uchwała, która obowiązywała była stosowana po równo dla wszystkich dzieci. Minimum programowe wynikające z ustawy jak i ze Statutu Przedszkola obejmuje nieodpłatne wychowanie jak i realizacje podstawy programowej nauczania przez 5 godzin dla wszystkich dzieci tj. 3,4,5 czy 6 -latków z tym, że 6-latki mają obowiązek uczęszczania do klas zerowych. Dlatego mam pytanie dlaczego ma to wynosić 10,5%?

 

Pan radny Andrzej Pater - dlatego na naszej Komisji powstał ten dylemat jaka grupa dzieci objęta jest minimum programowym? Czy obejmuje tylko dzieci uczęszczające do klas zerowych czy wszystkie dzieci. Skoro minimum programowe dotyczy wszystkich dzieci to odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin musiałaby również dotyczyć wszystkich dzieci.

 

Pani radna Mariola Misiek - jeżeli 3 czy 4 latek poszedłby do Przedszkola na 5 godzin to nie ponosi żadnej odpłatności?

 

Pani Skarbnik - jeżeli byłyby wnioski rodziców, że jest potrzeba utworzenia grupy na 5 godzin dzieci młodszych nie korzystających z wyżywienia to minimum programowe czyli samo nauczanie i wychowanie jest bezpłatne. Wynika to ze Statutu Przedszkola, z ustawy o systemie oświaty a także z naszej uchwały, która obowiązuje.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - to samo pytanie, które zadała nam pani Skarbnik mogłabym skierować w odwrotną stronę. To minimum o którym jest tu mowa jest to obowiązkowe nauczanie dla dzieci zerówkowych a inne nie są obowiązkowe. Robimy teraz zamieszanie. Jeżeli dzieci 6-letnie z tzw. grupy zerowej uczęszczają do Przedszkola i przychodzą na 5 godzin płacą tylko za posiłek a te, które przychodzą na 9 godzin płacą za posiłek i całe 9 godzin pobytu w Przedszkolu. Jeżeli uchwała została podpisana przez panią radcę prawną i jest wszystko w porządku nie rozumiem dlaczego robimy z tego zamieszanie.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jestem zdziwiony dlaczego takich informacji nie było na Komisji.

 

Pan radny Andrzej Pater - jeszcze raz chciałem zająć głos w tej sprawie bo było to bardzo ważne czy dzieci 3,4,5 letnie też są objęte minimum programowym?

 

Pani radna Mariola Misiek - jeżeli 5 latek dojeżdża z wioski i jest od 8.00 do 12.00 czyli 5 godzin to nie powinien płacić czesnego?

 

Burmistrz Recza - wytłumaczę czego dotyczy projekt uchwały. Jaka jest różnica między dzieckiem 3,4,5 letnim a dzieckiem 6-letnim. Otóż dzieci 6-letnie mają obowiązek nauki a pozostałe nie. Natomiast wszystkie dzieci 3,4,5 i 6-letnie przez pierwsze 5 godzin przebywają w Przedszkolu bezpłatnie. Jeżeli dziecko zostaje powyżej 5 godzin to płaci za przebywanie w Przedszkolu 9 godzin. Rodzic płaci 21 % kosztów utrzymania a 79 % płaci gmina. Na dzień dzisiejszy wnioskuję jako Burmistrz o nie podejmowanie tego projektu uchwały. Stara uchwała jest aktualna i bardzo dobra.

 

Pani Skarbnik - chciałabym odczytać ze Statutu obecnie obowiązującego jak działa nasze Przedszkole i co realizuje. W paragrafie 3 jest zapisane, że czas Przedszkola wynosi 9 godzin dziennie w tym 5 godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej. Podstawa programowa z paragrafu 5 Statutu wynika, że świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jeżeli jest tak jak pani Skarbnik mówi to po co ten temat omawialiśmy na wszystkich posiedzeniach Komisji.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie, ustalenia zasad odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim, ilością głosów 3 za, 10 przeciw, 2 wstrzymujące się.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - to jest przykład na to w jaki sposób przygotowane są uchwały. Radca prawny nie kwestionował tej uchwały. Również od listopada prowadzonych było wiele rozmów na ten temat. Komisja Oświaty dostała od wyborców list aby tym problemem się zająć, więc się zajęliśmy aby wyjść z twarzą do naszych wyborców. Jeżeli uznali oni, że jest to społecznie nie sprawiedliwe to należało się tym zająć. Przez tyle miesięcy okazywało się, że wszystko niby jest a zarazem nie ma i dopiero teraz usłyszeliśmy informację, które diametralnie zmieniła postawę radnych. Na komisjach większość była za a teraz przeciw, więc wydaje mi się, że są to nie poważne sprawy, którymi tak się zajmujemy. Radni są teraz w kropce nie wiedzieli czy podnieść rękę czy nie i kto ma rację.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - uchwała jest zgodna z prawym i pod względem prawnym jest dobra więc nie rozumiem dlaczego radca prawny ma ją negować.

 

Burmistrz Recza - na początku sesji mogłem zgłosić wniosek o nie wprowadzanie tego projektu uchwały jednak radni mogliby mi zarzucić, że nawet nie dyskutowano nad tym projektem i nie wiadomo o co chodzi. Dlatego zostawiono ja aby doszło do tego punktu i można wszystko wytłumaczyć. Dobrze się stało, że do sesji sprawa została wyjaśniona.

 

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski Komisji (w załączeniu do protokołu).

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zmiany do treści Strategii.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - proponuje aby to usprawnić gdyż każdy z radnych otrzymał proponowane zmiany do treści Strategii i jeżeli ma zastrzeżenia do któregoś z punktu niech zgłosi i będzie w porządku.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - chciałbym się przyłączyć do wniosku pani radnej Wojciechowskiej gdyż nie będziemy powoływać Komisji i sprawdzać czy Recz leży na wysokości 50 m. Każdy z radnych dostał wnioski przed Komisjami, dostał również Strategię. Składam wniosek aby radni składali wątpliwości tylko i wyłącznie co do poszczególnych punktów, które podlegają poprawką i tylko te wątpliwości przegłosowywać. Również podjęlibyśmy uchwałę o uchwaleniu Strategii z proponowanymi przez Komisję poprawkami.

 

Burmistrz Recza - przegłosowując wnioski nie będę mógł się ustosunkować co do uwag komisji.

 

Pan radny Andrzej Pater - zgłoszone wnioski przedstawiają sposób sprawnego głosowania i usprawnienia pracy dzisiejszej sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - padł również wniosek Komisji Komunalnej o przygotowanie stanowiska Burmistrza Recza odnośnie proponowanych zmian w treści Strategii.

 

Pan radny Andrzej Pater - nie jest powiedziane, że wszystkie wnioski i uwagi są słuszne a chodzi tylko o usprawnienie posiedzenia sesji.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - popieram wniosek państwa radnych i Pan Burmistrz do ewentualnych zmian wynikających z zapisów podkomisji będzie mógł się odnieść.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnych aby zająć się tylko spornymi kwestiami w uwagach Komisji. Rada Miejska przyjęła wniosek pozytywnie ilością głosów 14 za, 1 wstrzymujący się.

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej wycofała wniosek o przygotowanie stanowiska Burmistrza Recza odnośnie proponowanych zmian w treści Strategii.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - jestem radnym 6 rok i zawsze do każdych materiałów Burmistrz ustosunkowywał się. Nigdy w ciągu tych 6 lat nie głosowaliśmy wniosku, że Burmistrz ma się ustosunkować do jakichkolwiek materiałów. Uważam, ze to głosowanie do niczego nie doprowadzi i jest nie potrzebne gdyż Burmistrz zawsze się ustosunkowywał do przedstawionych materiałów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - jestem zobligowany jeżeli komisja wnioskowała przegłosować wniosek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję i poprosił o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian w treści Strategii:

 

Pani radna Maria Wojciechowska - str. 48 dział Kultura i Sztuka -na końcu zdania poprawić „Od 2007 roku”.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - na str.20 jest zapis sztuczne zbiorniki i Komisja proponuje zmienić na zapis stawy do chowu ryb. Nie wiem czy należy to zmieniać.

 

Pani radna Maria Wojciechowska wyjaśniała - zapis sztuczne zbiorniki wodne powinien zostać natomiast zły jest zapis stawy hodowlane ryb, który powinien zostać zmieniony na stawy do chowu ryb.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - na str. 58 w zapisie „REMOR” S.A.- grupa prowadząca działalność w zakresie produkcji galanterii mosiężnej, a także wyrobów ze stali oraz produkcji maszyn do obróbki drzewa - powinno być drewna.

 

Burmistrz Recza przedstawił swoje uwagi do zmian w treści strategii:

- jestem przeciwny aby na str. 9 zmieniać zapis ”Miasto leży na wysokości itd...” nie będziemy sprawdzać czy leży na 50 metrach czy 100 metrach . Zapis stary jest dobry.

- jestem przeciwny informacji na str. 14 w dziale wody podziemne wyjaśnić prawdziwość zapisu „na głębokości od 20 do 135 metrów” jeżeli wcześniej była sprawa badana to należałoby ten zapis zostawić.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - materiałami odnośnie głębokości studzien dysponuje ZUH „Komunalnik” zatem należy sprawdzić czy te informację są prawdziwe.

 

Burmistrz Recza- czy jest to tak istotne czy studnia ma 20 czy 21 metrów? Jest szeroki zakres od 20 do 135 metrów i te wody w tych metrach są.

 

Pan Artur Petrykowski - wyjaśniał, że najgłębsza studnia ma 135 metrów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagi Komisji

- aby pozostał zapis „miasto leży na wysokości 50 m n.p.m.”

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie.

- aby w dziale wody podziemne pozostawić zapisu „na głębokości od 20 do 135 m p.p.t.”

Rada Miejska przyjęła wniosek bez głosowania.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 18 nie widzę sensu zmiany podtytułu Istniejące obiekty zabytkowe.

- str. 20 jestem przeciwny zmiany zapisu „w ostatnich miesiącach na podstawie obserwacji prowadzonych przez właścicieli stawów hodowlanych stwierdzono występowanie wydr oraz bobrów”, uważam, że stary zapis jest dobry.

- str. 23 zdanie „Firmy Alutec Sp. z o.o. oraz „Remor” S.A. - grupa Jaroma są zakładami przemysłowymi, które emitują stosunkowo dużo zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska, mimo, że uzyskały wszelkie stosowne pozwolenia na wprowadzenie do powietrza szkodliwych substancji”, Komisja uważa, że podkreślone dane wykluczają się wzajemnie. Nie wiem gdzie się wykluczają więc proszę zaproponować inne zdanie.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - śmieszny wydaje się zapis „W ostatnich miesiącach na podstawie obserwacji prowadzonych przez właścicieli stawów hodowlanych stwierdzono występowanie wydr oraz bobrów” ja widziałem wydrę a nie jestem właścicielem stawu. Po co pisać na podstawie obserwacji, prościej jest napisać, że na terenie gminy stwierdza się występowanie wydr oraz bobrów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - nie stwierdzono żadnych propozycji zmian do uwag na str. 18 i 23 dlatego uwagi Burmistrza są zasadne.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - Było powiedziane, że po naniesieniu tych wszystkich uwag Komisja jeszcze raz się spotka, przeanalizuje materiał i następnie zaproponuje zmiany do Strategii. Gdyby tak się stało dzisiaj nie byłoby tej dyskusji.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 26 jestem przeciwny aktualizacji danych w sprawie pomiaru przejazdów samochodów osobowych i ciężarowych na drodze nr 10 i pozostawiłbym stary zapis gdyż nie jest to tak istotne.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - czy nie jest istotne, że kiedyś jeździło 1000 samochodów a dzisiaj jeździ 5000? Czy nie jest to istotne dla poziomu hałasu i zanieczyszczenia środowiska?

Dane są z 1999 roku a dzisiaj mamy 2008 rok.

 

Burmistrz Recza - przychylam się do wniosku i aktualizacji danych .

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 30 i 31 jest wniosek o uaktualnienie tabel i ostatnie dane są z 2005 roku i może to przysporzyć pewnych kłopotów w znalezieniu danych. Jeżeli praca w uaktualnianiu danych zabierze więcej niż tydzień to będę przyblokowany gdyż w ciągu tygodnia należy przesłać uchwały do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a nie można przesłać uchwały bez poprawek.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - o tym, że są uwagi i poprawki Pan Burmistrz wiedział wcześniej w związku z tym aby takich dyskusji dzisiaj nie było proponuje aby Burmistrz wziął uwagi, które zgłosiła Komisja i opracował do tego swoje uwagi żebyśmy mogli to na następnej sesji rozpatrzyć. Dzisiaj to my do późnej nocy tego nie rozpatrzymy.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 30 proponuję aby nie uaktualniać tabel 11,12,13.

- str. 40-41 proponuje aby nie uaktualniać tabel 23,24,25.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagi Komisji:

- aby uaktualnić dane w sprawie pomiaru przejazdów samochodów osobowych i ciężarowych na drodze nr 10

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie.

- aby uaktualnić tabele 11,12,13 na str. 30.

Rada Miejska nie przyjęła wniosku większością głosów.

- aby uaktualnić tabele 23,24,25 na str. 40-41.

Rada Miejska nie przyjęła wniosku większością głosów.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 46 w dziale służba zdrowia - nie dopisywać zdania „ Prowadzenie Indywidualnej Praktyki medycznej - Lekarz B. Kozikowska-Koper uważam, iż nie należy wprowadzać nazwiska lekarza gdyż nie wiadomo czy z 5 lat będzie działać Indywidualna Praktyka.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - zgadzam się ze stanowiskiem Burmistrza. Dzisiaj jest to Indywidualna Praktyka Medyczna prowadzona przez wymienioną panią ale za 2 lata może być to zupełnie inna osoba.

 

Pani radna Grażyna Konieczna wyjaśniała, że nie istnieje Indywidualna Praktyka Medyczna tylko Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek kto jest za wpisaniem do strategii w dziale służba zdrowia” Istnieją Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej”.

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 59 nie uaktualniać tabeli 38 gdyż dane są z 2004 roku i dotyczą porównania kilku gmin.

- str. 61 sprawdzić prawdziwość zdania” Głównym profilem jest produkcja zbóż i rzepaku. W oparciu o własne zboża prowadzony jest tucz trzody chlewnej oraz zdanie „Produkcję rolniczą na terenie gminy Recz prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne, spółki jawne oraz spółki z o.o. uważam, ze stary zapis jest dobry.

 

Pan radny Andrzej Pater zaproponował aby w zdaniu „Głównym profilem jest produkcja zbóż i rzepaku...” zmienić na zapis „Głównym profilem jest produkcja roślinna...”.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 61 inaczej zapisać zdanie „...dużych gospodarstw o zwartych rozłogach” proszę podać propozycję jak zmienić zdanie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Andrzeja Hejzę o znaczenia słowa „rozłóg” ?

 

Pan Andrzej Hejza Pracownik Urzędu Miejskiego wyjaśniał - rozłóg określa obszar uprawianych gruntów rolnych. Jest rozłóg zwarty, rozwarty i rozproszony. Jeżeli gospodarstwo posiada kilkanaście działek to jest to rozłóg rozproszony.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - chodzi o to aby na szkielet dołożyć aktualne informację i uaktualniać.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagi Komisji:

- kto jest za wpisaniem w dziale służba zdrowia „Istnieją Niepubliczna Zakłady Opieki Zdrowotnej”

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby na str. 58 zmienić zapis „...do obróbki drzewa” na „... do obróbki drewna”.

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby uaktualnić tabelę 38,39 na stronie 59.

Rada Miejska nie przyjęła wniosku większością głosów.

- aby na str. 61 zmienić zapis na „Głównym profilem jest produkcja roślinna...”

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby nie redagować zdania „ użytki rolne w gminie stanowią...”

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby nie zmieniać wyrażenia „Zasiewu kukurydzy na ziarno...”

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 66 aby zmienić lata działania Rady Miejskiej i Burmistrza 2002-2020 na zapis „w latach 2002-2007” uważam, ze zapis jest dobry i nie ma sensu zmieniać.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - w punkcie działania Rady Miejskiej i Burmistrza w latach 2002-2020 jeżeli państwo przeczytacie te zadania to okazuje się, że wszystkie te zadania zostały już wykonane. Dlatego Komisja zaproponowała, żeby te zadania, które były wykonane zapisać w obszarze czasowym do 2007 roku a ty, które nie zostały wykonane w obszarze do roku 2020.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- na str.66 sugeruje się aby do każdych zadań dodać daty jestem temu przeciwny gdyż nie jest to istotne.

- na str.66 jestem za wykreśleniem zapisu Wieloletni Plan Finansowy Gminy Recz gdyż takiego planu nie ma.

- str.68 sprawdzić sens i prawdziwość zdania „Ponadto na terenie gminy znajduje się 9 budynków mieszkalno-inwentarskich i mieszkalno-gospodarskich i 7 budynków pozostałych” W budynkach spółdzielni znajdują się 252 lokale mieszkaniowe”. Jeżeli ten zapis jest na określoną datę to trzeba go zostawić.

- str.68 w dziale pozyskiwane środki pomocowe przy każdym projekcie napisać daty realizacji. Jak to rozumieć czy środki pozyskane przez szkoły, stowarzyszenia itp. czy tylko pozyskane przez gminę? Na ile będę mógł to zostanie to uaktualnione.

- str. 68 napisać o wnioskach nie dofinansowanych a złożonych do konkursu. Czy one nas obchodzą uważam, że jest to niepotrzebne.

- wymienić akcje po nazwach w których gmina brała udział oraz ewentualne zajęte miejsca. Było wiele konkursów pożarniczych, plastycznych itp. czy wszystko należy pisać w strategii. Z jednego roku ze szkoły jest to około 30 konkursów.

- wykreślić ostatnie zdanie z tekstu ze str. 72, zgadzam się z ta propozycją.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagi Komisji:

- aby nie zmieniać zapisu lata działania Rady Miejskiej i Burmistrza 2002-2020 na zapis „w latach 2002-2007”

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby wykreślić zapis Wieloletni Plan Finansowy Gminy Recz

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby do każdych działań nie dodawać dat.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby nie pisać o wnioskach niedofinansowanych a złożonych do konkursu

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby nie wymieniać o akcji po nazwach w których gmina brała udział oraz ewentualne zajęte miejsca

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby wykreślić ostatnie zdanie z tekstu na str.72

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 94 nie rozumiem co Komisja miała na myśli aby zmienić zapis „dobry stan drogi wojewódzkiej”

Pan radny Dariusz Kowalewski - powinien być zapis dobry stan drogi krajowej

- str. 104 wymienić z nazw jakie ośrodki będą działać jak wynika ze zdania „działać będą ośrodki i mechanizmy umożliwiające reorientację zawodową, edukację ciągłą oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. Tak dokładnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć jaki będą to ośrodki. Dzisiaj mamy takie ośrodki a za rok mogą być inne.

- str. 108 zredagować od nowa zapis „ W gminie Recz obserwuje się proces zainteresowanie kultywowania tradycji rzemieślniczych, ochroną ginących zawodów i zainteresowanie się rękodziełem ludowym. Proces ten pociąga za sobą szereg pozytywnych zjawisk i wskazane jest jego podtrzymywanie. Istnieją programy pomocowe ukierunkowane właśnie na działania wspierające rzemiosło. Na terenie gminy istnieją słabe tradycje rzemieślnicze, które jednak warto kultywować i rozwijać. Po pierwsze pozwolą one zachować tradycyjny charakter gminy, a po drugie wyroby i usługi oferowane przez rzemiosło i rękodzieło mogą stać się także atutem gminy w zakresie atrakcyjności turystycznej”. Proszę zaproponować inny zapis.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - proszę mi w takim razie powiedzieć jakie tradycje rzemieślnicze się u nas kultywuje. Szewca nie ma, zegarmistrza nie ma, kowala nie ma.

 

Burmistrz Recza - przychodzi do mnie Pan, który w tzw. Baszcie Czarownic - Czatowni chce wykonywać tzw. kowalstwo artystyczne.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 116 tabela.53, w celu operacyjnym III. 1. w punkcie 3. słowo Modernizacja zmienić na budowa oczyszczalni komunalnej w Reczu. Wątpię czy w Reczu będziemy budować oczyszczalnie tylko modernizować a budowy ,małych oczyszczalni będą na wioskach. Jestem za tym aby zostawić ten zapis.

- str. 116 aby w treści mówiącej o segregacji odpadami, należy napisać ceny segregacji jakie obowiązują w gminie. Ceny mamy na ten rok ale za rok będą inne dlatego jestem przeciwny umieszczania cen.

- str. 122 tabela 55, cel operacyjny V.4. dlaczego zmieniono nazwę Marki Recza - brak słowa fantastycznie? Nie mamy uchwalonej Marki Recza dlatego nie możemy wpisać coś takiego jak Marka Recza. Także na str.121 jest błędny zapis, który też należy wykreślić: gmina Recz ma opracowaną Markę Recza. Nie ma uchwalonej Marki Recza.

 

Pani radna Maria Wojciechowska- jak się ma do tego Uchwała XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia programu wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paragraf 1 tej uchwały mówi: przyjmuję się do realizacji program wdrażania Marki Recz 2006-2007 stanowiący załącznik do niniejszej uchwał.

 

Burmistrz Recza - jest to program wdrożenia a nie uchwalenia.

 

Pani radna Maria Wojciechowska- Marka Recza wcale nie odstrasza ale przyciąga.

 

Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 123 w dziale zasady wdrażania proponuje się rozdzielić okres I i II na poszczególne zadania jakie będą wykonywane w tych okresach.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki wyjaśniał aby podzielić zadania na II okresy. Chodzi o to aby wymienić w jakich latach będą robione poszczególne zadania aby Rada wiedziała co ma monitorować.

 

Burmistrz Recza - rozumiem, że mógłbym umieścić zadania inwestycyjne wynikające z WPI. Mamy uchwalone WPI do 2013 roku i nie wiemy jakie zadania będą po 2013 roku. Będzie inna kadencja i będą inne zadania.

 


Burmistrz Recza przedstawił kolejne uwagi do zmian w treści strategii:

- str. 123 w dziale zasady finansowania, proponuje się zmianę całego zdania „Podstawowym źródłem finansowania części zadań wyznaczonych w Strategii są środki budżetu gminy Recz. Jednakże, aby możliwa była pełna realizacja założeń strategii niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych (pozabudżetowych) środków finansowych” Pytanie od komisji - Jakie części zadania są finansowane z budżetu gminy?. We wszystkich zadaniach inwestycyjnych jest zapisane ile gmina otrzymuje dofinansowania z zewnątrz a ile potrzebuje środków własnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie uwagi Komisji:

- aby w punkcie 5 analizy zmienić zapis na „dobry stan drogi krajowej”

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby nie wymieniać z nazw jakie ośrodki będą działać jak wynika ze zdania: działać będą ośrodki i mechanizmy umożliwiające reorientację zawodową, edukację ciągłą oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”

Rada Miejska przyjęła wniosek jednogłośnie pozytywnie.

- aby na str. 109 nie redagować od nowa zapisu W gminie Recz obserwuje się proces zainteresowanie kultywowania tradycji rzemieślniczych, ochroną ginących zawodów i zainteresowanie się rękodziełem ludowym. Proces ten pociąga za sobą szereg pozytywnych zjawisk i wskazane jest jego podtrzymywanie. Istnieją programy pomocowe ukierunkowane właśnie na działania wspierające rzemiosło. Na terenie gminy istnieją słabe tradycje rzemieślnicze, które jednak warto kultywować i rozwijać. Po pierwsze pozwolą one zachować tradycyjny charakter gminy, a po drugie wyroby i usługi oferowane przez rzemiosło i rękodzieło mogą stać się także atutem gminy w zakresie atrakcyjności turystycznej”.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że nie głosuje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kolejne uwagi Komisji:

- aby w tabeli 53 w celu operacyjnym III.1. w pkt. 3 zostawić zapis Modernizacja oczyszczalni komunalnej w Reczu.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby w treści mówiącej o segregacji odpadami, nie pisać cen segregacji jakie obowiązują w gminie.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby w tabeli 55, cel operacyjny V.4. nie zmieniać nazwy Marki Recza.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- aby proponuje się nie rozdzielać okresu I i II na poszczególne zadania.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

- postanawia się nie zmieniać zapisu „Podstawowym źródłem finansowania części zadań wyznaczonych w Strategii są środki budżetu gminy Recz. Jednakże, aby możliwa była pełna realizacja założeń strategii niezbędne jest pozyskanie zewnętrznych (pozabudżetowych) środków finansowych”.

Rada Miejska przyjęła wniosek większością głosów.

 

Poddano projekt uchwały z przegłosowanymi poprawkami oraz poprawkami zgłoszonymi przez Komisję pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 12 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się, podjęła uchwałę w sprawie, uchwalenia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Recz do roku 2020, którą zarejestrowaną pod Nr XV/101/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

W trakcie przegłosowywania uwag Komisji ds. Strategii posiedzenie sesji opuścił radny Pan Tadeusz Antosiewicz.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy.

 

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „Polski Projekt 400 Miast”.

 

Burmistrz Recza - zwrócono się z prośbą czy gmina zgadza się na realizację tego programu. W związku z przystąpieniem do tego programu gmina nie ponosi żadnych środków finansowych a społeczeństwo zostanie przebadane.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - już po raz drugi jest projekt 400 miast i w 2006 roku były przeprowadzone takie badania. W tym roku jest to poszerzone będzie dotyczyło dzieci 11 letnich będą badani również ich rodzice i ich dziadkowie. Zajmie to około 3 tygodni, potrzebnych będzie 2 lekarzy, 2 pielęgniarki i położna oraz koordynator z gminy i osoba ze społeczności lokalnej. Osoby te będą przeszkolone. Cały program finansowany jest z Ministerstwa Zdrowia i Omnibus przystąpił do realizacji tego programu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (stan radnych - 12) podjęła uchwałę w sprawie, przystąpienia Gminy Recz do realizacji programu pt: „Polski Projekt 400 Miast”, którą zarejestrowaną pod Nr XV/102/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13 Projekt Uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu.

 

Burmistrz Recza - uchwała jest konsekwencją czynionych wcześniej działań o których radni byli informowani. Obowiązkiem jest wyrażenie zgody przez Radę Miejską w celu utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu. Nazwa pochodzi od pierwszych liter gmin, które przystępują do stowarzyszenia. Dobra-Dobrzany, Inicjatywa-Ińsko, Regionu-Recz.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (stan radnych - 12) podjęła uchwałę w sprawie, utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dobra Inicjatywa Regionu, którą zarejestrowaną pod Nr XV/103/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008.

 

Burmistrz Recza - projekt uchwały dotyczy przeznaczania środków z tzw. funduszu sołeckiego. Jest wymóg aby Rada Miejska wyraziła zgodę poprzez uchwalenie przygotowanej uchwały.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (stan radnych - 12) podjęła uchwałę w sprawie, przekazania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa z terenu gminy Recz na rok 2008 , którą zarejestrowaną pod Nr XV/104/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - w punkcie 9 jest błąd ortograficzny. Powinno być „dołączając”.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził przybycie radnych Pana Stanisława Barny i Mieczysława Juszczyka.

 

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz.

 

Burmistrz Recza - jest to kolejny projekt uchwały dotyczący przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działek z przeznaczeniem na cele publiczne. Tym razem chodzi o działkę w Lubieniowie i Suliborzu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (stan radnych - 14) podjęła uchwałę w sprawie, nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz, którą zarejestrowaną pod Nr XV/105/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieruchomości Botel & Nabzdyk”.

 

Burmistrz Recza - Rada Gminy Dziwnów podjęła uchwałę przekazania 51% udziałów gminie Recz spółki Botel & Nabzdyk. Przejęcie udziałów, jak mówi nam paragraf 1 ustęp 3, nastąpi za zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na tzw. Wielgoszczy. Idziemy w tym kierunku, że przejmujemy udziały za zaległości następnie będę prowadził rozmowy z p. Sumarą i zaproponuję Radzie aby przejąć kotłownie od p. Sumara za te udziały. Chcę przejąć kotłownię gdyż jest mocno zagrożona dostawa ciepła na przyszły sezon grzewczy. Należy zrobić wszystko aby zapewnić ciepło szczególnie na osiedlu Słonecznym. Jeżeli będzie wiadomo, że nie będzie dostawy ciepła z kotłowni na biomasę zaproponuje wysokiej Radzie szybką modernizację kotłowni remorowskiej. Jest ogłoszona upadłość likwidacyjna WARR i będzie ogłoszony przetarg na sprzedaż kotłowni. Byłoby dobrze aby została kupiona kotłownia i cała sieć. Na dzisiaj nie są także uregulowane sprawy własnościowe sieci. Nie wiadomo czy sieć ujęta będzie w masie upadłościowej czy nie. Dla nas lepiej byłoby gdyby nie była ujęta wówczas można byłoby odkupić sieć od firmy Progress. Wnoszę o podjęcie przygotowanego projektu uchwały.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - Burmistrz powiedział, że w najgorszym przypadku zostanie zmodernizowana kotłownia na bazie starego budynku remorowskiego jeżeli budynek jest w takim stanie technicznym, że będzie można tam kotłownie robić. Wcześniej proponowałem czy nie warto się zastanowić i kotłownie kupić od syndyka spółki. Wybudować kotłownie na osiedle słoneczne w tym roku nie damy rady tego zrobić. Dokładnie się nie orientuje ale na pewno za 100 tysięcy takiej kotłowni się nie wybuduje. Czy nie lepiej wykupić kotłownie od syndyka?

 

Burmistrz Recza- owszem taki wariant też jest rozpatrywany przeze mnie z tym, ze na dzień dzisiejszy proponowana cena majątku tj. ok. 3 miliony zł, że nie będzie kupców i cena spadnie to gmina też przystąpi do przetargu.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - ile będzie kosztowało wybudowanie nowej kotłowni?

 

Burmistrz Recza - budynek jest zdrowy więc na pewno kilkaset tysięcy.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - z tego co ja słyszałem to kotłownia po remorze jest wyceniona na około pół miliona złotych a na Wielgoszczy majątek jest wyceniony na dużo mniej. Dlaczego opłaca nam się oddać majątek na Wielgoszczy w zamian za rozwalający się budynek kotłowni od p. Sumara.

 

Burmistrz Recza - wycena kotłowni jest wyższa niż majątek na Wielgoszczy. Mam takie uzgodnienia z p. Sumarą, że nikt nikomu nie będzie dopłacał i będzie to wymiana bezgotówkowa. Zaległości podatkowe wraz z odsetkami na Wielgoszczy to około 300 tysięcy złotych a kotłownia wyceniona jest na około 400 tysięcy złotych.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - z tego co wiem była w budynku po kotłowni Inspekcja Budowlana i stan techniczny budynku wcale nie jest taki dobry. Także praktycznie budować nową kotłownię musielibyśmy wszystko zrównać z ziemią i dopiero stawiać.

 

Burmistrz Recza - rzeczoznawca był wybrany nie z naszego terenu. Wycena kotłowni jest wyższa od zaległości podatkowych wraz z odsetkami na Wielgoszczy.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - kto w tej chwili zarządza na Wielgoszczy?

 

Burmistrz Recza- Pan Sumara.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - na jakiej zasadzie p. Sumara tam pracuje i użytkuje.

 

Burmistrz Recza - jeżeli byśmy nie wzięli tych udziałów to Pan Sumara musiał zapłacić nam zaległe podatki. Pan Sumara ma 49 % udziałów jeżeli my podejmiemy dzisiaj uchwałę będziemy mieli większość udziałów czyli 51 % a jeżeli nie to udziały nadal należeć będą do gminy Dziwnów.

 

Pan Andrzej Pater - chciałbym zapytać o zapis w projekcie uchwały, że nabycie udziałów nastąpi jeżeli wspólnik nie skorzysta z prawa pierwokupu.

 

Pani Skarbnik - Pan Sumara nie skorzysta i jeżeli Pan Sumara skorzystałby z prawa pierwokupu nie można byłoby przejąć i musiałby zapłacić nam podatek wraz z odsetkami.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - Pan o którym rozmawiamy jest winien dużo pieniędzy. Gmina przejmuję 51% udziałów w bardzo atrakcyjnym miejscu, po czym robi temu Panu prezent w postaci 51% udziałów. Ten Pan staje się jedynym właścicielem tego obiektu w zamian za co gmina dostanie ruinę, która kiedyś była kotłownią. Robimy prezent w zamian za co dostaniemy ruinę. Jestem za tym aby przejąć udziały a potem sprzedać.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - jakie jest zadłużenie wobec gminy?

 

Pani Skarbnik - Pan Sumara kiedy odkupił od Pana Botel nie uregulował należności.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - teren jest atrakcyjny, uzbrojony czy gminie bardziej nie opłacałoby się sprzedać 51% udziałów.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski - z wyceną jest tak, że majątek nie jest tyle wart ile wyceni rzeczoznawca ale tyle ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Gdybym dysponował dużą sumą pieniędzy zapłacił bym więcej za nieruchomość na Wielgoszczy niż tą ruinę kotłownię.

Pan radny Andrzej Pater - tak naprawdę wyceny Wielgoszczy nie ma.

 

Pan Jan Jagiełło - wyjaśniał, iż komin przy kotłowni powinien być rozebrany a postawienie nowego jest dosyć kosztowne.

 

Burmistrz Recza - sytuacja będzie się rozwijać będziemy ją analizować. Wszystko jest zasadne i wszystko trzeba przemyśleć. Jeżeli przejmiemy 51 % udziałów to Pan Sumara ma 49% i albo wykupujemy Pana Sumarę, albo on nas albo tworzymy spółkę. Jeżeli będziemy chcieli sprzedać spółkę musielibyśmy być właścicielami całej spółki.

 

Pan radny Andrzej Pater - można takie rozwiązanie zastosować, że przejmiemy 51% udziałów i wycenimy je i może się okazać, że będą warte dwa razy tyle niż zaległości podatkowe. Wówczas możemy żądać dopłaty i za ewentualne 100 czy 200 tysięcy złotych zmodernizować kotłownię.

 

Burmistrz Recza - można byłoby dokonać wyceny tej nieruchomości i jeżeli Rada idzie w tym kierunku to zostanie to wykonane ale proszę wskazać mi miejsce gdzie zostanie wybudowana kotłownia jeżeli będzie taka potrzeba.

 

Pan radny Stanisław Barna - a co jest z tym obiektem kotłowni na biomasę?

 

Burmistrz Recza - jest ogłoszona upadłość likwidacyjna i syndyk będzie sprzedawał majątek.

 

Pan radny Edmund Matczak - chciałbym się dowiedzieć czy na dzisiaj są wykonywane remonty na Wielgoszczy?

 

Burmistrz Recza - na dzień dzisiejszy prowadzona jest działalność gdyż 49 % należy do p. Sumara a 51 % udziałów należy do gminy Dziwnów.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej- co do podjęcia tej uchwały jesteśmy zgodni a co do kolejnych kroków Burmistrz zobowiązał się nas informować i dokonać wyceny 51% udziałów spółki.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska ilością głosów 13 za, 1 wstrzymujący się , podjęła uchwałę w sprawie, wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Nieruchomości Botel & Nabzdyk”, którą zarejestrowaną pod Nr XV/106/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz.

 

Pan Jan Jagiełło Dyrektor ZGKiM -wyjaśniał, iż projekt uchwały dotyczy dotacji do 1 m2 powierzchni użytkowej, która i tak w pełni nie pokrywa różnicy pomiędzy kosztami a średnią którą przyjmujemy do fakturowania. Znając sytuację gminy i mając na uwadze to, że w tej chwili spłacamy zadłużenie wobec ZUS miesięcznie tj. około 3000 zł. W związku z tym zwróciłem się o podjęcie takiej uchwały. Jako zakład nie jesteśmy w stanie na podjęcie jakichkolwiek remontów z powodu braku pieniędzy pomimo, że ściągalność wzrosła. 0,26 zł do 1 m2 w znacznym stopniu poprawi sytuację zakładu.

 

Poddano projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie (stan 14 radnych), podjęła uchwałę w sprawie, określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Recz, którą zarejestrowaną pod Nr XV/107/08, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - mam zastrzeżenia co do tytułu tego sprawozdania i zawartości tego sprawozdania. Powołujecie się na Uchwałę w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedstawia się sprawozdanie. Czy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy Ośrodek Wspierania Rodziny w Nętkowie czy też szkoły itp. są to organizacje pozarządowe? Czy są to wydatki gminy na jakieś zadania czy rzeczywiście dotyczy tylko współpracy z organizacjami pozarządowymi? Jest tu jakaś nieścisłość.

 

Burmistrz Recza - ma pani racje i M-GOK czy MGOPS nie powinny się znaleźć w sprawozdaniu.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - czy kulig w Żeliszewie się odbył skoro nie było śniegu.

 

Pan radny Stanisław Barna - kulig odbył się w 2007 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - kulig się odbył i sam osobiście na nim byłem.

 

Sprawozdanie Rada Miejska w Reczu przyjęła bez głosowania.

 

Ad. 19 Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Pytania do przedstawionej informacji kolejno zgłaszali:

 

Pani radna Mariola Misiek - wyjazd z dnia 04.02.2008 r. wizyta u Dyrektora PUP w sprawie zapotrzebowania Gminy na zatrudnienie mieszkańców jako stażystów.

- wyjazd z dnia 06.02.2008 roku wizyta u Wicewojewody Zachodniopomorskiego w sprawie możliwości dofinansowań od ANR w celu adaptacji świetlic wiejskich.

 

Burmistrz Recza odpowiadał na zadane pytania:

- w sprawie wizyty u Dyrektora PUP w dniu 04.02.2008 r. odpowiedział, że kilka razy w miesiącu jeździ do Dyrektora PUP w sprawie zabezpieczenia przydziału stażystów a także innych form zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy Pan Dyrektor nie wie jakie będą limity i ile na każdą gminę będzie mógł przydzielić.

- w sprawie wizyty u Wicewojewody Zachodniopomorskiego w dniu 06.02.2008 r. odpowiedział, że rozmawiano na różne tematy dotyczące naszej gminy. Pytałem również na ile jest w stanie nam jako gminie pomóc w naszych działaniach. Był również Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Leon Grzelak oraz Radna Powiatu Pani Jolanta Kiłoczko.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - jak wyglądał finał wyjazdy w dniu 06.02.2008 r. wizyta u Dyrektora PROW w Szczecinie w sprawie złożonego wniosku na adaptację Baszty Choszczeńskiej.

 

Burmistrz Recza w sprawie wizyty u Dyrektora PROW w Szczecinie w dniu 06.02.2008 r. odpowiedział, że z przykrością musi stwierdzić, że wniosek nie został zakwalifikowany ze względu na braki środków. Pula na wszystkie projekty wynosiła 400 tysięcy złotych a złożony nasz wniosek opiewał na kwotę 105 tysięcy złotych. Woleli dofinansować mniejsze projekty niż jeden duży.

 

Pani radna Maria Wojciechowska- czy to był ten sam wniosek co był przygotowany wcześniej?

 

Burmistrz Recza odpowiedział, że był to inny wniosek. Wyjaśniał, iż wniosek pisany przez TMR nigdy nie dostałby dotacji.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - ale my na koncie TMR mieliśmy 10 tysięcy złotych i musieliśmy je odesłać.

 

Burmistrz Recza - nie wiem jak to się stało bo pisząc wniosek jednym z załączników był akt własności. Dlatego baszta została przejęta gdyż była w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. W tamtym roku nam się to przesunęło gdyż nie było aktu własności.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - TMR dostało mały grancik na zagospodarowanie baszty i powinno to być dla nas. Nie ważne kto to zrobił ważne jest to, że miało być to dla społeczeństwa. Miała być izba muzealna, miał być punkt informacji turystycznej, miały tam się spotykać organizację pozarządowe bo nie mają gdzie i taki był projekt.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - wniosek jest teraz na 103 tysiące złotych a pani za 10 tysięcy złotych by to wszystko wykonała?

 

Pani radna Maria Wojciechowska - oczywiście, że nie ale stopniowo.

 

Pan radny Dariusz Kowalewski poprosił o zwolnienie do domu.

 

Burmistrz Recza - odbieram to tak, ze Burmistrz zrobił gdzieś błąd i pieniądze trzeba było odesłać.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - pieniądze trzeba było oddać gdyż 31 marca 2007 roku należało przedstawić już projekt o wykonalności tej części projektu.

 

Burmistrz Recza - wybory były w 2006 i tych dokumentów nie było w gminie.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - mieliśmy wszystko przygotowane, mieliśmy 10 tysięcy złotych i wszystko było dobrze dopóki chcieliśmy mieć basztę do dyspozycji i zagospodarowania jako TMR, organizacja pozarządowa. Termin minął i pieniądze trzeba było oddać.

 

Burmistrz Recza - jak mogłem przekazać basztę skoro gmina nie była właścicielem.

 

Pan radny Stanisław Barna pytał o spotkanie w dniu 11.03.2008 r. z Burmistrzem Gminy Dobrzany, Ińska oraz firmy „Energia” w sprawie gazyfikacji gminy Recz.

 

Burmistrz Recza w sprawie spotkania w dniu 11.03.2008 r. z Burmistrzem Gminy Dobrzany, Ińska oraz firmy „Energia odpowiedział, że zgłosiła się firma, która chcę przez nasza gminę poprowadzić sieć wysokiego ciśnienia następnie przez Dobrzany docelowo do Ińska. W Dobrzanach planowana jest stacja redukcyjna na średnie ciśnienie. Burmistrz Recza mógłby podpisać zgodę na wniosku o warunkach zabudowy. Zapytałem co gmina w zamian za to otrzyma i tu jest problem. Moje zdanie jest takie aby stacja redukcyjna stanęła na terenie gminy Recz w okolicach Suliborza. Mamy wówczas możliwość podłączenia się i zgazyfikowania wioski. Przyjechali Burmistrzowie gmin i przedstawiciele firmy i prowadzone są rozmowy. Owa firma ma również przedstawić koncepcją zgazyfikowania gminy Recz.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - gazyfikujemy wsie a centrum miasta nie będzie zgazyfikowane.

 

Burmistrz Recza - na rynku jest mniejszy problem gdyż jest dojście i jest mniejszy problem techniczny natomiast jest problem finansowy aby te kamienice podłączyć. Postaram się zrobić wszystko aby w budżecie na 2009 rok gazyfikacja trzech kamienic na Rynku została ujęta.

 

Pani radna Grażyna Konieczna - przed ustalaniem poprzedniego budżetu ten problem zgłaszany był kilka razy i nie zostało to ujęte.

 

Pan radny Andrzej Pater w sprawie spotkania w dniu 08.02.2008 r. z architektem, p. Pawłem Sierakowskim w sprawie wykonania projektów budowlanych na obiektach gminy. Pytał jaki obiektów dotyczą projekty?

 

Burmistrz Recza w sprawie spotkania w dniu 08.02.2008 r. z architektem, p. Pawłem Sierakowskim odpowiedział, że Pan Sierakowski wykonuje nieodpłatnie koncepcję zabudowy obiektów tj. Urzędu Miejskiego, dach Domu Kultury, łącznik szkoły podstawowej i dach komunalki. Jest to nieodpłatnie w ramach wynagrodzenia projektu budowy hali widowiskowo-sportowej. Inne działania będą płatne. W tym roku planujemy wyremontować budynek Urzędu Miejskiego.

 

Pani radna Maria Wojciechowska:

- w sprawie wyjazdu w dniu 07.02.2008 r. udział w posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Reczu w sprawie podziału środków na 2008 r. oraz przydziału wozów bojowych na jednostki gminne OSP.

- w sprawie wyjazdu w dniu 09.02.2008 r spotkanie z Radą Nadzorczą spółki „Komunalnik” w sprawie rozliczenia inwestycji zamontowanych urządzeń przez p. Pudzianowskiego.

- w sprawie wyjazdu w dniu 07.03.2008 r. uczestnictwo w posiedzeniu sprawozdawczym OSP w Reczu.

- w sprawie wyjazdu w dniu 11.03.2008 r. udział w rocznej odprawie PSP z Choszczna w remizie w Reczu.

Pytała gdzie w/w wyjazdy były?

 

Burmistrz Recza - w spotkaniach umieszczam spotkania w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu natomiast wyjazdy traktuje te wszystkie spotkania, które są poza budynkiem nawet na terenie naszej gminy.

 

Ad. 20 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

 

Pan Leon Grzelak Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że w okresie między sesjami podejmował następujące czynności:

co środę w godzinach od 14-16 na zmianę z Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej pełnił dyżury w siedzibie Rady Miejskiej,

Uczestniczył w różnych spotkaniach i uroczystościach:

- w uroczystości choinkowej w Sokolińcu

- w uroczystości Dnia Seniora w Lubieniowie

- wizyta wraz z Burmistrzem u Wicewojewody Zachodnipomorskiego i Dyrektora PROW

- udział w spotkaniu w sprawie utworzenia Stowarzyszenia LGD z programu LEADER +

- uczestnictwo w XI sesji rady Powiatu w Choszcznie

- uczestnictwo w posiedzeniu sprawozdawczym OSP w Reczu

- uczestnictwo na Festiwalu Piosenki Polskiej w Nętkowie

Zastępca Przewodniczącego uczestniczył w posiedzeniu sprawozdawczym OSP w Pomieniu.

 

Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

- pismo od Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów na ławnika do sądu pracy.

- pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie w sprawie przeprowadzenia szkolenia w zakresie składania oświadczeń majątkowych

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych czy chcieliby aby takie szkolenie się odbyło?

Radni stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby.

- pismo od Klubu radnych „POROZUMIENIE” w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię radcy prawnego dotyczącą uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wyjaśnienie Burmistrza Recza dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w załączeniu do protokołu).

 

Burmistrz Recza - w urzędzie mamy kompleksową kontrolę z Regionalnej Izby Obrachunkowej i będą kontrolować wydatki za 2006 i 2007 rok.

 

 

Ad. 21 Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Na zgłoszone interpelacje, wolne wnioski i zapytania odpowiadał Burmistrz Recza Pan Józef Romanowski:

- w sprawie braku oświadczenia majątkowego na stronie internetowej BIP odpowiedział, że oświadczenie się ukaże.

- w sprawie artykułu w gazecie dotyczącego dofianasowania jakie otrzymał Krzęcin odpowiedział, że nic nie wiadomo na ten temat i Recz nie składał podobnego wniosku. Spróbuję dowiedzieć się z jakiego to programu.

- wycinka drzew na drodze wojewódzkiej 151 odpowiedział, że robiona jest podcinka gałęzi natomiast cała wycinka drzew nie wchodzi w rachubę. Pani Kierownik Rejonu Wojewódzkiego Zarządu Dróg powiedziała, że na takie rzeczy nie mają pieniędzy natomiast mogą komuś zlecić. Można byłoby znaleźć firmę, która za materiał wycięłaby drzewa a Wojewódzki Zarząd Dróg jako właściciele pasa drogowego wyraziliby na to zgodę.

Chciałbym wyciąć 32 drzewa od sklepu pana Petschke w stronę Choszczna gdyż planuję tam ścieżkę rowerową. Poszukamy firmę, która za materiał wytnie nieodpłatnie drzewa. A Zarząd Dróg Wojewódzkich ma maszynę do tzw. frezowania.

- w sprawie muru w Sokolińcu jest temat znany i na dzień dzisiejszy będziemy wycinać drzewo, które ten mur wybrzusza a następnie zostanie zabezpieczony mur.

- w sprawie nie sprzątania boksów śmietnikowych przez firmę zajmujących się wywozem nieczystości odpowiedział, że firma nie sprząta gdyż nie ma takiego wpisu w umowie. Przyjeżdżają biorą w maszynę i nie posprzątają tego co leży na ziemi.

 

Pan Jan Jagiełło Dyrektor ZGKiM - ten temat często się pojawia. Co jakiś czas wysyłam tam pracownika ale tam sami mieszkańcy sami zanieczyszczają poprzez wysyłanie np. dzieci które stawiają śmieci na ziemi. Mieszkańcy nie zgłaszają również sytuacji gdy zostają wystawiane fotele itp.

 

Pan radny Tadeusz Robaczek - w sprawie śmietnika z tego co wiem to użytkownicy tego boksu mają wspólnoty. Proponuję aby sprawdzić czy to ZGKiM odpowiada za boks czy Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Burmistrz Recza dalej odpowiadał na zgłoszone interpelacje, wolne wnioski i zapytania:

- w sprawie postawienia znaku ograniczenia tonażu i prędkości na ul. Staromiejskiej odpowiedział, że już zostały poczynione działania w tej sprawie.

- w sprawie powstania „Biedronki” odpowiedział, że została już wydana decyzja o warunkach zabudowy. Konserwator narzucił bardzo ostre warunki i albo zdecydują się aby sklep tam, powstał albo nie.

Sprawa ewentualnej budowy Przedszkola jest nadal aktualna i na ten temat będę na bieżąco informował radnych.

- w sprawie pisma które otrzymali mieszkańcy działek sąsiadujących z Przedszkolem odpowiedział, że nie zna treści pisma i odpowie osobno.

- w sprawie pożaru budynku państwa Piekarskich odpowiedział, że jest to plotka. Na komisji Komunalnej był Pan Sakowicz i wyjaśniano sprawę. Sprowadzono z Austrii samochód Steyer i jego działanie jest inne niż wozów bojowych w Polsce. Strażacy mieli przeszkolenie jednak podczas pożaru emocje wzięły górę. W Polskich wozach bojowych dźwignie pociąga się raz podając wodę natomiast w samochodzie majki Steyer potrzeba na dwa razy. Strażak nie poczekał pociągnął za mocno i rozsypały się tryby w dźwigni i wszystko się zablokowało. Jako pomoc chciałbym umorzyć Panu Piekarskiemu podatki w tym roku bo mam takie prawo.

- w sprawie zlikwidowania ogrodu za Ratuszem Miejskim odpowiedział, że wykopano rośliny

gdyż w tym roku będzie przeprowadzony remont tego obiektu i aby te rośliny się przyjęły w innym miejscu teraz zostały wykopane. Na moją wiedzę ogród nie był wybudowany z projektu.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - przyniosę dokumenty

 

Burmistrz Recza - komu służył by ten ogród skoro droga ewakuacyjna dojazdowa jest sprzedana. Ogród oglądałby tylko petent, który przyszedł do Urzędu. Pomysł moim zdaniem nie trafiony i w tym miejscu planuję parking dla pracowników Urzędu. W pewnej mierze odciążyła by się ulica przy Urzędzie. W sprawie drogi prowadzę rozmowy z mieszkańcami którym został sprzedana droga i będziemy musieli odkupić.

 

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki - na parking wejdzie parę samochodów a droga i tak będzie zatłoczona . Będzie tak samo jak jest.

 

Pan radny Mieczysław Juszczyk wyjaśniał, że w ogrodzie rustykalnym nie było drzewek BONSAI gdyż drzewko wyjęte z doniczki przestaję być BONSAI.

 

Pani radna Maria Wojciechowska - miały tam także stanąć drzewka BONSAI w doniczkach.

 

Burmistrz Recza dalej odpowiadał na zgłoszone interpelacje, wolne wnioski i zapytania:

- w sprawie oświetlenia dworców PKP w Reczu i Sokolińcu odpowiedział, że poczekalnia w Sokolińcu zostanie przekazana jako środek trwały ZGKiM i wówczas zostanie poprawiony stan obiektu. Zwrócę się również z pismem do PKP w Szczecinie i jeżeli wyrażą zgodę to wymalujemy z zewnątrz budynek PKP w Reczu. Powadze także rozmowy aby budynek PKP w Reczu tak samo jak w Sokolińcu został przekazany na własność gminy Recz i przeznaczony na mieszkania i poczekalnie.

- w sprawie witacza odpowiedział, ze będzie na drodze nr 10 robiony witacz na bazie tego, który stoi tylko trzeba będzie go odpowiednio zagospodarować. Rozmawiano z Dyrektorem Zarządu Dróg i jeśli chcemy stawiać nowy witacz należy zapłacić podatek a jeżeli powstanie na bazie starego nic się nie płaci. Zwrócę się do Pani Burmistrz Suchania aby partycypowała w wydatkach i z jednej strony będzie gmina Recz a z drugiej gmina Suchań. Pan Starosta zadeklarował się, że dostaniemy na ten cel 1000 zł.

- w sprawie internetu w Sokolińcu odpowiedział, że firma dokładnie zrobiła badanie sieci i są zalecenia aby w niektórych miejscach poprawić i wymienić podzespoły. Po świętach będą spotkania i firma będzie podpisywała indywidualne rozmowy z mieszkańcami.

- w sprawie odpowiedzi na pismo Panu Kowalewskiemu odpowiedział, że szczegółowa odpowiedź zostanie przesłana na piśmie.

- w sprawie ekspertyzy budynku po byłej szkole w Pomieniu odpowiedział, że ekspertyza jest zrobiona precyzyjnie i budynek nadaję się na mieszkania komunalne. Zwróciłem się w ramach tych pieniędzy aby uściślić gdzie np. będzie przechodzić sieć kanalizacyjna, jaki jest stan kominów itp.

- w sprawie drogi dojazdowej do hydroforni odpowiedział, że jeżeli będzie to droga agencyjna to wystąpimy o przejęcie tej drogi.

- w sprawie kominu w Wielgoszczy odpowiedział, że jest problem bezpieczeństwa a my nie jesteśmy właścicielami obiektu i gruntu. Jest tam problem własności gruntów i mieszkańcy zwracali się także z prośbą uregulowanie tego. Może należałoby problem zgłosić do nadzoru wówczas właściciele gruntu będą musieli zapłacić za rozbiór komina.

- w sprawie wiat przystankowych w Lubieniowie, Wielgoszczy i Jarostowie odpowiedział, że firma w ramach gwarancji naprawi dachy.

- w sprawie naprawy dróg gminnych odpowiedział, że była akcja naprawiania dróg gminnych i nie jest to jedyne przedsięwzięcie w tym roku jak się pogoda poprawi to w przeciągu miesiąca będą poprawiane następne drogi.

- w sprawie remontu dachu w Nętkowie poprosił pana Dyrektora Jagiełłę aby się ustosunkował do tego.

 

Pan Jan Jagiełło Dyrektor ZGKiM - w sprawie remontu dachu w Nętkowie wyjaśniał, że co było możliwe to było to naprawiane. Cały remonty dachu to inwestycja i ZGKiM nie ma na to funduszy. Zawiozłem osobiście pracowników i wymienili pęknięte dachówki. Cały budynek jest złym stanie technicznym.

W sprawie Pani Kanturskiej to miała one przejść z Pomienia na miejsce Pani Trzebiatowskiej. Pani Trzebiatowska wyprowadziła się pod koniec roku jednak Pani Kanturska postawiła warunki po obejrzeniu tego mieszkania. Chce mieć natrysk, przestawioną toaletę, kuchnie gazową w innym miejscu. Zwróciłem się do gazowni o wydanie decyzji aby przeprowadzić instalację do pokoju. W jednej części zrobiliśmy to co chciała.

 

Pan radny Andrzej Pater - budynek w Pomieniu się wali i te warunki, które są w Reczu są o wiele lepsze niż w Pomieniu. Myślę, że nie może Pana zmuszać do podnoszenia standardów w tym mieszkaniu bez udziałów w kosztach. Może urzędowo ją przekwaterować z Pomienia do Recza.

Pan radny Edmund Matczak - nie wiedziałem, że ta Pani ma takie wymagania.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że porządek XV sesji został wyczerpany i o godzinie 17.15 zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Sporządziła: Przewodniczący Rady Miejskiej

Martyna Kiłoczko Leon Grzelak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 09-04-2008 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 10:46