Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIII/160/08 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXIII/160/08

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 190 582 zł, z tego w:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała

działalność, § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 104 230 zł,

2. w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 - subwencje ogólne z

budżetu państwa o kwotę 5 862 zł,

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne,

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 13 400 zł, z tytułu zwiększonych wpływów z

opłat za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej,

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 -

Pozostała działalność o kwotę 67 090 zł, w tym:

- § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 42 389,50 zł;

- § 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 7 480,50 zł,

- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 17 220 zł,

 

§ 2. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 80 490 zł, z tego:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne o kwotę

13 400 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności stołówce szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Reczu,

2. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 -

Pozostała działalność o kwotę 67 090 zł, z tego na :

- na realizację programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez

osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie” o kwotę 17 220 zł;

- na realizację w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” projektu pn:

„Nowoczesna edukacja w naszym gimnazjum” o kwotę 49 870 zł.

§ 6. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy na 2008 rok o kwotę

110 092 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 14-01-2009 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 14-01-2009 13:27