Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/95/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008

UCHWAŁA Nr XIII/95/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008 roku  

w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, zm. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz.2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104 , z 2006r. Nr 94, poz. 692.) uchwala się co następuje:  

§ 1. Uchwala się roczny Program Współpracy na rok 2008 z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Burmistrz Recza określa formy zadań publicznych oraz wy6sokość środków na poszczególne zadania.

2. Burmistrz Recza ogłasza konkurs na zlecenia realizacji zadań publicznych oraz określa termin składania ofert.  

§ 3. Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Miejska w Reczu w uchwale budżetowej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XIII/95/08

Rady Miejskie w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008r.

Program Współpracy na rok 2008 Gminy Recz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanymi w dalszej treści programu „organizacjami”.  

 1. Gmina Recz wykonuje należące do niej zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu poprawy efektywności oraz osiągania lepszych i szybszych efektów można je zlecać Organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

 1. Kontynuując dobre doświadczenia dotychczasowej partnerskiej współpracy z organizacjami i realizując ustawowy obowiązek przyjmuje się niniejszy Program.  

 1. Program dotyczy realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Recz i na rzecz jej mieszkańców.  

 1. W realizacji programu uczestniczą:

 1. Rada Miejska - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych.

 2. Burmistrz Recza - w zakresie zlecenia zadań publicznych.

 3. Samorządowe jednostki organizacyjne - w zakresie bieżącej realizacji.

 4. Komisja Konsultacyjna - w zakresie oceny realizacji programu i uczestnictwa w procedurach konkursowych.

 5. Organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.  

5. Zasady i formy współpracy, zasoby deklarowane przez partnerów, zasady wspierania przez Gminę działalności pożytku publicznego z Organizacji określa opracowana wspólnie i uchwalona przez Radę Miejską w Reczu Karta Współpracy.  

6. Celem Programu jest:

a) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

b) Uzupełnianie działań Gminy Recz w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe.

c) Włączenie organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej.  

7. Program określa priorytetowe dla partnerów zadania publiczne, które w szczególności mogą być realizowane we współpracy z Organizacjami w 2008r.  

 1. Wspieranie aktywności mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego.

 1. Organizowanie stałych miejsc spotkań mieszkańców, wspieranie inicjatyw sąsiedzkich

 2. Dofinansowanie udziału własnego w finansowych ze źródeł zewnętrznych projektach organizacji.  

 1. Porządek publiczny.

 1. Ograniczenie chuligaństwa.

 2. Eliminowanie obojętności i znieczulicy.

 3. Poprawianie poziomu porządku publicznego na terenie gminy.

 4. Przeciwdziałanie brakowi poszanowania mienia publicznego.

 1. Sport, kultura, oświata, zdrowie.

 1. Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wspieranie inicjatywy organizacji do tego powołanych, rozwijanie i wspieranie szkolnictwa sportowego.

 2. Stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu.

 3. Organizowanie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wspólnego czasu.

 4. Wyrównanie szans edukacyjnych.

 5. Wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych.

 6. Integracja środowiska młodzież - ludzie starsi.

 7. Wspieranie aktywności emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.

 8. Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, itp.

 9. Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 10. Promowanie honorowego krwiodawstwa.  

 1. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka.

 2. Pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych.

 3. Ograniczenie dostępu młodzieży do alkoholu i Śródków psychoaktywnych.

 4. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 5. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzania wolnego czasu.

 6. Zainteresowanie młodzieży różnymi formami aktywności i angażowanie do działania.

 7. Ograniczenie zaniedbań rodzinnych wobec dzieci.

 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja, uświadamianie, interwencja.

 9. Wdrażanie programów prozdrowotnych, profilaktyka.  

 1. Ochrona środowiska i ekologia.

 1. Realizacja projektów kształtujących świadomość i postawy proekologiczne.

 2. Edukacja ekologiczna szczególnie w zakresie gospodarki odpadami.  

 1. Promocja zatrudnienie i aktywizacja zawodowa .

 1. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie zatrudnienia młodych wykształconych ludzi .

 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu, działania w celu ograniczenia bezrobocia.  

8. Zadania wymienione w punkcie VI będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Recza. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania Organizacji. 

9. Burmistrz Recza określa każdorazowo zarządzeniem szczegółowe warunki konkursu.  

10. Ocena Programu prowadzona jest przez Komisje Konsultacyjną. Komisja ta w terminie do końca I kwartału 2009r. przedstawi radzie Miejskiej wyniki oceny, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reczu. Ocena programu jest również prowadzona przez zainteresowane Organizacje. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 03-03-2009 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-03-2009 13:35