Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr V/03 z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2003 r.


 

PROTOKÓŁ Nr V/03

 

z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej w Reczu

 

odbytej w dniu 28 lutego 2003 r.

 

Otwarcia V sesji Rady Miejskiej w Reczu dokonał Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych Rady Miejskiej, radnego Rady Powiatu w Choszcznie, dyrektorów i kierowników zakładów i jednostek budżetowych, sołtysów oraz zgromadzoną publiczność. Powitał także Pana Waldemara Rączkiewicza kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie.

 

Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

(lista obecności radnych oraz gości zaproszonych w załączeniu do protokółu). Do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej Pan przewodniczący Rady Miejskiej wniósł następujące zmiany:

 

Po punkcie 3 porządku obrad dodać jako punkt 4 „ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r.„ oraz przed informacją o pracy Burmistrza w okresie między sesjami dodać punkt „ Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy Ręcz.,,

 

Wnioski powyższe poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione wnioski.

 

Następnie odczytał porządek obrad V sesji Rady Miejskiej wraz z przyjętymi poprawkami i poddał go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek obrad V sesji w następującym brzmieniu:

 1.  

  Sprawy regulaminowe:

  1.  

   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

  2.  

   przyjęcie porządku obrad sesji,

  3.  

   przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 2.  

  Wolne wnioski i zapytania.

 3.  

  Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.

 4.  

  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r.

 5.  

  Przyjęcie sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu z działalności gospodarczo - finansowej za 2002 r.

 6.  

  Uchwalenie herbu i flagi gminy Recz.

 7.  

  Dyskusja nad unormowaniami prawnymi w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 8.  

  Analiza sposobów aktywizacji społeczeństwa i przyjęcia wytycznych dla dalszych działań.

 9.  

  Informacja o zasobach mieszkaniowych będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu

 10.  

  Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz.

 11.  

  Uchwalenie planów pracy Komisji na 2003 r.

 12.  

  Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz.

 13.  

  Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 14.  

  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 

 

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z IV sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w biurze Rady Miejskiej w okresie między sesjami oraz jest wyłożony na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wobec powyższego zaproponował przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji bez odczytania. Wniosek ten poddano pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania protokół z przebiegu obrad IV sesji Rady Miejskiej przyjęto większością głosów (13 za, l wstrzymujący się) bez odczytania.

 

AD. 2

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach kolejno głos zabrali:

 

Zaproszony na sesję Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w
Choszcznie złożył informację o aktualnym stanie rynku pracy w powiecie choszczeńskim.
Poinformował Wysoką Radę, że odpowiednio wcześniej wysłał pisemną informację na
powyższy temat. Na wstępie dodał, że luty cechuje się najwyższym bezrobociem w powiecie
i najgorszym wskaźnikiem bezrobocia.. Środki na zwalczanie bezrobocia do Powiatowego
Urzędu Pracy trafiają w lutym, ale dzielone są na poszczególne zadania dopiero na przełomie
marca i kwietnia. Wobec powyższego na dzisiejszej sesji informacja nie będzie pełna.
Powiat choszczeński charakteryzuje się bardzo wysokim bezrobociem, ale Recz w powiecie
tym ma najwyższy wskaźnik bezrobocia. W 2002 r. wskaźnik bezrobocia w Reczu wyniósł
29,1 % i 1047 osób pozostawało bez pracy, to już w styczniu 2003 r. wynosi 30 %.
W styczniu 2003 r. wskaźnik bezrobocia kształtował się następująco w poszczególnych
gminach powiatu choszczeńskiego;

 

Recz - 30% Krzęcin - 30% Pełczyce - 29,2% Bierzwnik- 23,9%
Drawno- 25,5% Choszczno- 19,9 %

 

Spośród 1047 osób pozostających bez pracy około 50 % przypada na kobiety i 50 % na mężczyzn. Ubywa także osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych obecnie takie prawo posiada tylko 17 % bezrobotnych. Przybywa natomiast bezrobotnych długookresowych Poziom bezrobocia wzrasta a nakłady finansowe na aktywne zwalczanie bezrobocia wyraźnie maleją. W powiecie w 2002 r. środki na aktywne zwalczanie bezrobocia wyniosły 5.570.000 zł. to obecnie jest 1.440.000 zł. czyli pięć razy mniej. Omówił następnie stan skierowań do prac interwencyjnych robót publicznych w powiecie choszczeńskim 1.000 osób legalnie pracuje za granicą i powiat nasz jest w czołówce tym zakresie.

 

Ubezpieczenia zdrowotne mają wpływ na rejestrację bezrobotnych także Ośrodki Pomocy Społecznej, które żądają poświadczeń o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Bywa też tak, że bezrobotni odmawiają przyjęcia propozycji pracy z różnych przyczyn. Zwolnienia w Stoczni Szczecińskiej i w Stargardzie Szczecińskim miały wpływ na wzrost bezrobocia w powiecie choszczeńskim i także w gminie Recz. Realizowany jest obecnie program stoczniowy, który ma pomóc stoczni i zakładom kooperującym. Zwolnione osoby mogą liczyć na pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Absolwenci stanowią 3 % zarejestrowanych bezrobotnych. Od lutego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadzić będzie pierwsze szkolenia. Można uzyskiwać środki z Unii Europejskiej na realizację programów zwalczania bezrobocia.

 

Pan Misiek Henryk zapytał o definicję bezrobotnego. Kto to jest bezrobotny ?

 

Proponował, żeby sołtysi mieli informacje o propozycjach pracy to mogliby bezrobotnych o nich informować.

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiadał, że problem jest znany, PUP reaguje na wnioski płynące z gminy. Stąd utworzył w każdej gminie punkty PUP w celach sprawdzania gotowości podjęcia pracy. Bezrobotni bez prawa do zasiłku nie muszą jeździć do Choszczna i zgłaszają się na miejscu w gminie. Na tablicach ogłoszeniowych w PUP wywieszane są oferty pracy, ale ich po prostu nie ma lub zdarzają się bardzo rzadko.

 

Pan Barna Stanisław zapytał, czy można określić ukryte bezrobocie ? Jak będzie jeśli wejdziemy do Unii, czy będzie płacony tzw. socjal?

 

Pan Misiek Henryk ponawiał swoją prośbę w sprawie współpracy PUP z sołtysami w sprawie informacji o propozycjach pracy.

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedział, że będzie się kontaktował z sołtysami i poprosił o adres i telefon wnioskodawcy.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zapytał o istniejące programy. Czy są takie ? Jakie programy i działania są skuteczne. Podał przykład, że w ramach prac interwencyjnych pracodawcy zatrudniają bezrobotnych na pół roku i po tym okresie ponownie ci ludzie wracają do Powiatowego Urzędu Pracy. Czyli nie ma skutku w postaci zmniejszania bezrobocia w sposób trwały

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał o sens szkolenia bezrobotnych oraz o ich efektywność ? Pan Grzelak Leon na jaką pomoc może liczyć bezrobotny zakładając działalność gospodarczą?

 

Pan Krzysztof Cymerman zapytał, czy są środki na wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na kontynuację ?

 

Na powyższe pytania odpowiadał Pan Waldemar Rączkiewicz w kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie w sposób następujący :

 

- ukryte bezrobocie owszem jest ale w rolnictwie i podał określenie osoby bezrobotnej.

 

W Polsce jest 48 % zatrudnionych w wieku produkcyjnym i można zadać sobie pytanie co robią pozostali ? Jest to tzw. ukryte bezrobocie.

 

W Unii Europejskiej jest różnie w różnych krajach jeśli chodzi o tzw. socjal. Wszystko zależy od bogactwa tych krajów. U nas jeszcze w tym względzie nic nie wiadomo.

 

- Programy specjalne były liczne w poprzednich latach. FAO są to programy do zwalczania bezrobocia.

 

- Skuteczne są takie formy, które tworzą miejsca pracy. Prace interwencyjne - kierowane są do pracodawców, roboty publiczne - zapewniają środki na utrzymanie bezrobotnych.

 

Pracodawcy odsyłają bezrobotnych po pracach interwencyjnych ponownie do Powiatowego Urzędu Pracy.

 •  

  Szkolenia są dobre, ale rynek pracy jest ograniczony. Ktoś, kto wcześniej znajdzie pracę to może liczyć na to, że zostanie skierowany na szkolenie w ramach posiadanych środków na ten cel.

 

 

 

Pan Zajączkowski Zbigniew stwierdził, że pracodawcy wykorzystają pracownika interwencyjnego i tu kończy się ich rola.

 

Pan Misiek Henryk pytał, gdzie może znaleźć zatrudnienie, na co może liczyć osoba z rolnictwa, po szkole rolniczej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że bardzo indywidualne i szczegółowe pytania należy kierować będąc w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy potwierdził, że jego pracownicy udzielą wyczerpujących szczegółowych wyjaśnień i odpowiedzi na miejscu w Powiatowym Urzędzie Pracy. W sprawie ukrytego bezrobocia w rolnictwie nie odpowie na ten temat, ponieważ nie bardzo wie, o co chodzi wnioskodawcy.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wnioskował, żeby nowej firmie w pierwszym roku działalności sfinansować od 3 - 6 pracowników, w drugim roku częściowe wsparcie i później jest szansa, że firma utrzyma się na rynku.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że wzrasta liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Psycholodzy wypowiadają się na temat psychiki osób, które tracą pracę. Bezrobotny z prawem do zasiłku jeszcze przez jakiś czas się trzyma a po tym okresie bezrobotny bez prawa do zasiłku ma w psychice skutki nieodwracalne. Informował o możliwości tworzenia stowarzyszeń, wolontariatów. O tym mówiła na licznych spotkaniach z naszymi mieszkańcami Pani Alicja Kozińska - Bałdyga z Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie widzi duże prawdopodobieństwo dla zrealizowania inicjatywy Burmistrza.

 

Pan Matczak Edmund informował, że Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa pomagała przy zatrudnianiu byłych pracowników PGR finansując na tych zatrudnionych ZUS. Czy obecnie też tak można robić?

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiadał, że w tej współpracy uczestniczył także jego Urząd.

 

Pan Krzysztof Cymerman wyjaśniał, że w tej sprawie kontaktował się z AWRSP, która wyjaśniała, że obecnie taka działalność jest niemożliwa. „Alutec,, ma się przenieść do Recza i zapytał, czy już uzgadniali tę decyzję z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Pan Waldemar Rączkiewicz kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odpowiadał, że Alutec nie współpracuje z PUP. Byłoby lepiej na rynku pracy w Reczu gdyby „Remor,, się rozwijał.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wyciągi z protokółów Komisji Rewizyjnej z dnia 11 lutego 2003 r. i 26 lutego 2003 r. w sprawie dotyczącej podległości służbowej dyrektora gimnazjum i Burmistrza Ręczą oraz wykształcenia zastępcy Burmistrza Ręczą.

 

Pan Józef Romanowski informował, że 5 lutego 2003 r. wysłał pismo do Burmistrza Recza, na które otrzymał odpowiedź, którą odczytał. Stwierdził, że odpowiedź jest lakoniczna, jednozdaniowa i apelował o trochę szacunku dla wnioskodawcy.

 

W dalszej części zapytał czy jest to sesja Rady Miejskiej czy też jakieś spotkanie? Zapytał także, która to jest sesja IV czy V ?. Zapytał gdzie ma się spotykać radny z wyborcami? Skorzystał z biura Pana przewodniczącego Rady Miejskiej i fakt ten został mu wytknięty. Najlepiej, żeby to Rada Miejska decydowała o tym gdzie mają się spotykać radni z wyborcami.

 

Na zakończenie zapytał radnego Rady Powiatu jakie fundusze skierowano na remonty dróg? Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy wszyscy radni uważają czy jest to sesja, czy też spotkanie ?

 

Pan Józef Romanowski radny Rady Miejskiej wytchnął przewodniczącemu obrad, że nie wypowiedział następującej formuły ,, Otwieram V sesję Rady Miejskiej,, i przypomniał, że kończąc sesję należy wypowiedzieć,, Zamykam V sesję Rady Miejskiej,,.

 

Zwrócił uwagę Panu przewodniczącemu Rady Miejskiej, że dokonuje segregacji zgłaszanych pytań.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej przeprosił za to, że jego wypowiedź tak była odebrana, ale ona nie dotyczyła Pana Miśka Henryka.

 

Następnie zapytał, czy Rada Miejska nie wnosi uwag do sposobu obrad sesji, po czym zarządził 5 minut przerwy w obradach.

 

Po przerwie wznowił obrady V sesji Rady Miejskiej. Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej przyznał, że otwierając V sesję nie wypowiedział formuły regulaminowej

 

,, Otwieram V sesję Rady Miejskiej,,. W związku z powyższym poddał pod głosowanie następujące pytanie,, Kto jest za tym, że Rada Miejska uczestniczy w V sesji Rady Miejskiej?,,

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym stwierdziła jednogłośnie, że uczestniczy w V sesji Rady Miejskiej.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej oświadczył, że dołoży wszelkich starań, by w przyszłości takie nieprawidłowości nie miały miejsca.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował Wysoką Radę, że 27 lutego 2003 r., zakończyły się wybory sołtysów i odczytał listę nowo wybranych sołtysów z terenu gminy Recz, gratulując im wyboru. Dalej informował, że część wyborców ze wsi Żeliszewo kwestionuje ważność i prawidłowość wyboru sołtysa we wsi Żeliszewo. Sprawę tę zbada pod względem prawnym radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim.

 

Pan Burmistrz wnioskował, żeby na przyszła sesję Rady Miejskiej zaprosić nowych i ustępujących sołtysów, którym podziękuje się za dotychczasowa pracę.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ten wniosek.
Pan Grzelak Leon podniósł problem likwidacji linii kolejowej Stargard Szczeciński - Piła i wnioskował o podjęcie razem z gminą Kalisz Pomorski wspólnych działań na rzecz utrzymania tej linii, ponieważ w Sokolińcu aż 70 % młodzieży dojeżdża do szkół średnich i do pracy.

 

Pan Matczak Edmund informował, że w owczarni bez przerwy leci woda. Zwrócił na uwagę na to, że dojazd do hydroforni jest bardzo zniszczony i należy to poprawić.

 

Pan Józef Romanowski zwrócił uwagę przewodniczącemu obrad na fakt, że należy zamykać dyskusję jeśli przewodniczący obrad ma taki zamiar.

 

Pan Barna Stanisław zapytał, czy już jest wiadomo coś w sprawie bonów paliwowych dla rolników ?

 

Na tym zamknięto punkt wolne wnioski i zapytania.

 

AD. 3

 

Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.

 

W dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2003 r. udział wzięli:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował Wysoką Radę, że przyjęto plan dochodów w wysokości 85 %, ponieważ uznano, że wskaźnik ten będzie realny do osiągnięcia. Zakładany wzrost budżetów w jednostkach i zakładach budżetowych wynosić będzie 3 % a wzrost płac wyniesie 4 %.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował, żeby zgłoszone wnioski do projektu budżetu gminy
ułożyć wg. hierarchii i w miarę możliwości je realizować .

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy Burmistrz podtrzymuje swój projekt budżetu gminy na 2003 r. przedłożony Wysokiej Radzie ?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza podtrzymuje złożony projekt budżetu gminy na 2003 r. nie mniej jednak proponował, by każdy zgłoszony wniosek poddać pod dyskusję i głosowanie.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że wszystkie komisje przyjęły projekt budżetu gminy na 2003 r. jednogłośnie i wydały pozytywne opinie. Ponownie proponował, żeby uszeregować wszystkie wnioski zgłoszone dotychczas wg. hierarchii i w ciągu roku w miarę napływu dodatkowych środków budżetowych realizować je.

 

Burmistrz ponownie apelował, żeby przeprowadzić głosowanie nad każdym zgłoszonym przez komisje wnioskiem.

 

Pan Wiesław Łoński dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu informował, że złożył pisemny wniosek w sprawie budżetu Domu Kultury i Biblioteki na 2003 r. Wniosek ten został skierowany do Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz do Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych. Informował w tym wniosku, że łączne zadłużenie Biblioteki wynosi 17.000 zł. W związku z cięciami budżetowymi w 2002 r. Dom Kultury wszedł z długiem w nowy 2003 r. Prosił o uwzględnienie tej sytuacji przy planowaniu budżetu gminy na 2003 r.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że zobowiązania roku 2002 jednostek i zakładów budżetowych są traktowane jako zobowiązania samorządu gminnego. Wniosek dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury został uwzględniony w planie budżetu gminy na 2003 r.

 

Pan Matczak Edmund wnioskował, żeby w miarę możliwości wnioski zgłoszone przez komisje realizować.

 

 

 

Pan Grzelak Leon wyjaśniał swój wniosek, ponieważ chodzi o to, żeby może zwiększyć kwotę kredytu o kwotę brakującą na dodatki mieszkaniowe.

 

Pan Ligus Zbigniew Burmistrz wyjaśniał ,że :

 

- wniosek komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej dotyczył zmniejszenia rezerwy budżetowej o 30.000 zł. na wykonanie mieszkań socjalnych w Suliborku.

 

- Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych oddaliła wniosek dyrektora M/G Ośrodka Kultury w sprawie dodatkowych środków, ponieważ wniosek ten jest uwzględniony w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2003 r.

 

Pan Józef Romanowski poparł fakt ustosunkowania się Burmistrza do zgłoszonych wniosków, ponieważ po wyjaśnieniach Rada Miejska będzie wiedziała jak głosować nad konkretnym wnioskiem.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wyjaśniał kolejny raz sens swojej wypowiedzi informując, że po sesji burmistrz powinien ustosunkować się do zgłoszonych wniosków, ustalić ich hierarchię oraz określić termin realizacji wniosku.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza kontynuował omawianie zgłoszonych wniosków: - w sprawie wniosku Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych proponował zapisać w protokole z sesji, że w związku z planowaną reorganizacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zarządzeniem Burmistrza zostaną przekazane środki w kwocie 30.000 zł. na konto ZGKiM z przeznaczeniem na płace dla grupy remontowo - budowlanej, która przejdzie w przyszłości do ZGKiM.

 

- w sprawie wniosku odnośnie odbudowy ulic proponuje się odrzucenie tego wniosku na 2002 r. odbudowa n/w ulic będzie kosztować następująco:

 

Lipowa- 197.000,-

 

Chyża - 28.100,-

 

Aleja Wolności - 106.000,-

 

Wolności - 143.000,- / częściowa naprawa 99.000,-/

 

Z uwagi na brak źródeł finansowania wniosek ten nie będzie w br. realizowany. Burmistrz zobowiązuje się do opracowania programu napraw dróg i sporządzenie harmonogramu realizacji tego programu.

 •  

  w sprawie wniosku dyrektora m/G Ośrodka Kultury w Reczu odpowiadał, że został uwzględniony w budżecie gminy na 2003 r.

 •  

  w sprawie zakupu samochodu dla OSP w Reczu, wniosek jest uzasadniony i w miarę możliwości finansowych będzie realizowany,

 •  

  remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Reczu i remont schodów w korytarzu szkoły wyjaśniał, że wniosek jest uzasadniony i w miarę możliwości finansowych będzie realizowany,

 •  

  ufundowanie sztandaru dla Rady Miejskiej odpowiadał, że w tej sprawie nie będzie się wypowiadał,

 •  

  odnowienie witaczy na granicach gminy odpowiadał, że wniosek jest uzasadniony i będzie realizowany na miarę możliwości gminy.

 

Wnioski Komisji ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju gospodarczego:

 

w sprawie o zwiększenie kredytu na pokrycie dodatków mieszkaniowych zostanie rozpatrzony po II półroczu, ponieważ będzie wiadomo jak państwo będzie wywiązywało się ze swoich obowiązków wobec gminy. Szacuje się, że środków zabraknie na kwotę około 129.000 zł.

 

- zwiększyć środki na ochronę zabytków do kwoty 10.000 zł. Stwierdził, że wniosek nie może być tak sformułowany.

 

- w sprawie pomniejszenia planowanego kredytu w przypadku uzyskania wyższych dochodów odpowiadał, że wniosek jest uzasadniony i jest przyjęty do realizacji. Pan Grzelak Leon zapytał, czy dodatki mieszkaniowe będą realizowane bieżąco, ponieważ rosną wzajemne zobowiązania.

 

Na powyższe odpowiadał Burmistrz, że dodatki nie będą płacone terminowo. Pan Grzelak Leon pytał, czy będzie pogłębiało się zadłużenie jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe ?

 

Burmistrz odpowiadał, że brak środków na dodatki mieszkaniowe na koniec roku wyniósł 163.000 zł. a obecnie planuje się brak środków na kwotę 130.000 zł., ale po I półroczu będziemy reagować.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew stwierdził, że w chwili obecnej Rada Miejska posiada projekt budżetu gminy na 2003 r. oraz wersję, które zgłaszają komisje. Zapytał, więc, którą wersję głosujemy. Burmistrz odpowiadał, że jeśli Rada Miejska przyjmie wersję Burmistrza, to z taką poprawką, że z rezerwy ogólnej należy zdjąć kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie mieszkań socjalnych w Suliborku.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że komisje jednogłośnie pozytywnie opiniowały projekt budżetu gminy na 2003 r.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że 30.000 zł. z rezerwy ogólnej będzie przekazane po uchwaleniu budżetu gminy na 2003 r. na dział 0700 Gospodarka Komunalna ł Mieszkaniowa z przeznaczeniem na wykonanie mieszkań socjalnych. Burmistrz wyda zarządzenie w tej sprawie po uchwaleniu budżetu gminy. Pan Grzelak Leon zapytał, czy radni otrzymają sprawozdanie z wykonania budżetu gminy? Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że tak, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.

 

Pan Mieczysław Juszczyk apelował o przedstawienie mieszkańcom rzetelnej informacji o budżecie i dodatkach mieszkaniowych.

 

Pan Józef Romanowski zapytał przewodniczącego Rady Miejskiej, czy chce zamknąć dyskusję nad wnioskami do budżetu i nad całym budżetem?

 

Pan Barna Stanisław proponował żeby Rada Miejska przegłosowała każdy zgłoszony wniosek w sprawie budżetu gminy na 2003 r.

 

Zajączkowski Zbigniew są dwie wersje: Burmistrza i poprawki zgłoszone przez komisje. W związku z tym należy przystąpić do głosowania.

 

Burmistrz proponował żeby mógł omówić każdy zgłoszony wniosek, który może być związany z budżetem gminy.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, żeby zapisać w protokóle, że zgłoszone wnioski o zmianę budżetu gminy mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że zostaną wypracowane dodatkowe środki. Obecnie proponował przystąpić do głosowania nad projektem budżetu gminy przedłożonym przez Burmistrza.

 

Pan Misiek Henryk mieszkaniec Rajska zwrócił uwagę Wysokiej Radzie na sposób obrad. Wyraził niezadowolenie z długiej dyskusji nad procedurą uchwalania budżetu i stwierdził, że podczas obrad komisji należało pewne sprawy uzgodnić.

 

Pan Józef Romanowski proponował poddać pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie remontu sufitu w sali gimnastycznej i remontu schodów w Szkole Podstawowej w Reczu pod warunkiem, że zostaną wypracowane dodatkowe środki.

 

 

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie powyższy wniosek, któremu nadaje się priorytet w realizacji zgłoszonych wniosków. W wyniku głosowania Rada Miejska wniosek przyjęła większością głosów (13 za, l przeciw).

 

Pan Antosiewicz Tadeusz wyraził swoje niezadowolenie twierdząc, że nie ma sensu zbierać się na komisjach, ponieważ wnioski komisji nie są brane pod uwagę podczas obrad Rady Miejskiej.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej zaprzeczył temu stwierdzeniu, ponieważ wnioski zgłoszone przez komisje nie są odrzucone lecz ich realizacja przesunięta w czasie z powodu braku środków budżetowych.

 

Pan Józef Romanowski nadmienił, że wniosek dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu o dofinansowanie został odrzucony. Zapytał, dlaczego nie zaprasza się dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych na posiedzenia komisji. Tradycją było, że w/w byli zapraszani na każde posiedzenie.

 

Burmistrz Recz odpowiadał, że wniosek dyrektora M/G Ośrodka Kultury został uwzględniony w planowanym budżecie gminy na 2003 r.

 

Pan Misiek Henryk mieszkaniec Rajska ponownie wystąpił informując, że stwierdza na sali duże nieporozumienie pośród obradujących. On sam przysłuchując się obradom nie wie, o co tu chodzi.

 

Na tym dyskusję zamknięto i przystąpiono do głosowania nad projektem budżetu gminy na 2003 r.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. wraz z przyjętymi przez Radę Miejską poprawkami poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (13 za, l przeciw) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.,która zarejestrowano pod Nr V/33/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy w obradach.

 

Po przerwie przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.

 

AD. 4

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie komisje Rady Miejskiej wyraziły pozytywne opinie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2003 r. Opinie stanowią załącznik do protokółu. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr V/34/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 5

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył wnioski komisji dotyczące sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu z działalności gospodarczo - finansowej za 2002 r. Wnioski i opinie komisji stanowią załącznik do protokółu.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza oświadczył, że przyjmuje do realizacji wniosek dotyczący podjęcia starań w sprawie likwidacji mogielnika znajdującego się na wysypisku śmieci w Pomieniu.

 

 

 

Wniosek ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek Komisii Rewizyjnej w sprawie podjęcia starań o likwidacje mogielnika znajdującego się na wysypisku śmieci w Pomieniu.

 

Następnie poddano pod głosowanie sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu z działalności gospodarczo - finansowej za 2002 r.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższe sprawozdanie.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zwrócił uwagę na fakt, że niektórzy radni nie biorą udziału w głosowaniu .

 

Wobec powyższego Pan przewodniczący Rady Miejskiej ponownie zarządził głosowanie nad sprawozdaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu z działalności gospodarczo - finansowej za 2002 r.

 

W wyniku ponownego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie

 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu z działalności gospodarczo -

 

finansowej za 2002 r., które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 6

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył opinie stałych komisji Rady w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia herbu i flagi gminy Recz. Opinie stanowią załącznik do protokółu. Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia herbu i flagi gminy Recz, która zarejestrowano pod Nr V/35/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 7

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad unormowaniami prawnymi w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców przytaczając wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej dodał, że stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim ds. informacji dotyczącej pomocy publicznej dla przedsiębiorców może być sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki stwierdził, że przedłożone materiały do dyskusji są zbyt skąpe i w związku z tym proponował, żeby wejść w kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Dobrzanach, ponieważ w tej gminie bezrobocie jest na poziomie zerowym i rozwinięta jest bardzo szeroko działalność gospodarcza.

 

Pan Andrzej Pater dyrektor ZGKiM informował, że nie można już uchylić uchwały w sprawie ulg w podatku od nieruchomości skoro nie ma w tej chwili nowego projektu uchwały. Pan Krzysztof Cymerman informował, że w chwili obecnej chodziło o wywołanie dyskusji i sprecyzowanie wniosków w sprawie unormowań prawnych dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Komisje Rady Miejskiej zgłosiły wnioski, które będą wzięte pod uwagę podczas prac nad projektem uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Proponował na tym zakończyć dyskusję.

 

Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że chodzi o dostarczanie kompletnych materiałów do dyskusji dla wszystkich radnych. Zgłosił uwagi do wystąpienia Pana przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie dyskusji nad unormowaniami prawnymi dotyczącymi przedsiębiorczości, które przesłano wraz z zawiadomieniem o sesji. Zauważył, że w tym wystąpieniu oraz w innych ustnych wystąpieniach Pana przewodniczącego Rady Miejskiej występuje fakt krytyki poprzednich władz gminy, z czym się Pan Józef Romanowski pogodzić nie może, ponieważ uważa, że poprzednia Rada Miejska, Zarząd przez cztery lata zrobili sporo na rzecz gminy.

 

Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do głosowania.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o przekazanie Burmistrzowi wniosków dotyczących dyskusji nad unormowaniami prawnymi w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w celu opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej. W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie.

 

AD. 8

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat analizy sposobów aktywizacji społeczeństwa i przyjęcia wytycznych dla dalszych działań. W dyskusji kolejno głos zabrali:

 

1. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że powstał program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, którego głównym założeniem jest wspieranie działań, które wzmacniają lokalną przedsiębiorczość, mają wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy lub wzmagają aktywność mieszkańców poszczególnych miejscowości. Środki na realizację tych celów pozyskiwane powinny być ze środków z programów powiatowych, wojewódzkich lub unijnych.

 

2. Pan Andrzej Pater dyrektor ZGKiM zapytał o cel aktywizacji społeczeństwa, czy chodzi o poprawę warunków finansowych mieszkańców ?

 

3. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że chodzi generalnie o utworzenie miejsc pracy przy pomocy zewnętrznych środków. Program ten będzie poddany szerokiej dyskusji w sołectwach.

 

4. Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej uzupełnił wypowiedź Burmistrza informując, że chodzi także o to, by wykorzystać potencjał wsi, ludzi, rękodzielnictwo, przedsiębiorczość itp.

 

5. Pan Andrzej Packań sołtys wsi Suliborek informował Radę Miejską, że brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest barierą nie do przebycia. Przeglądał plan przestrzenny, którego dane są nieaktualne, ponieważ zawarte są w nim dane sprzed 15 lat. Zanim się wyjdzie z programem do społeczeństwa należy mieć aktualny plan przestrzennego zagospodarowania gminy, ponieważ zdaniem sołtysa cały rozwój gminy jest wstrzymany z powodu braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

6. Pan Ryszard Dobrzaniecki wyjaśniał, że jeśli nie ma aktualnego planu przestrzennego gminy to wcale nie oznacza, że nic w gminie nie można zrobić.

 

7. Pan Józef Romanowski mówił, że w tym programie nie ma daty rozpoczęcia realizacji poszczególnych zadań. W tej postaci program można rozpocząć jego realizację nawet w przyszłym roku.

 

8. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał na powyższe, że realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich już się rozpoczęła na bazie tego budżetu i w tych warunkach w jakich się znajdujemy.

 

Na tym zakończono dyskusję na temat analizy sposobów aktywizacji społeczeństwa i przyjęcia wytycznych dla dalszych działań.

 

 

 

AD. 9

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat informacji o zasobach mieszkaniowych będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu. Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono.

 

Rada Miejska przyjęła informację o zasobach mieszkaniowych będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu bez głosowania i bez sprzeciwu.

 

AD. 10

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz.

 

W dyskusji nad projektem uchwały kolejno głos zabrali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej informował Radę, że zmiana projektu uchwały dotyczy § l ust. 3 a nie 2 jak podaje wykaz wniosków Komisji. Pan Zajączkowski Zbigniew pytał, czy są w gminie mieszkania nie przeznaczone do sprzedaży?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że powstanie lista mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

 

Pan Krzysztof Cymerman proponował przystąpić do głosowania nad wnioskami komisji. Pan Józef Romanowski pytał, czy w Rynku mieszkania będą remontowane, czy niektóre z nich z uwagi na zły stan techniczny będą wyburzane?

 

Czy są już jakieś koncepcje przemyślane, jeśli chodzi o mieszkania na Rynku? Czy już na Rynku sprzedano jakieś mieszkania?

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o zamknięcie dyskusji na ten temat. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał, że mieszkania na ul. Rynek nie były przeznaczone do sprzedaży i żadnego nie sprzedano. Na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do głosowania.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek w sprawie zapisu w § l o następującej treści „ Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Recza bonifikat od ceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w następujący sposób:,, W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. W drugiej kolejności poddano pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o następującej treści:

 

W § l ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

 

3) przy rozłożeniu spłaty ceny lokalu na dziesięć lat - 60 % ceny, a zapłata ceny następuje w równych ratach rocznych, z których pierwsza wpłata jest w wysokości nie mniej niż 30 % kwoty przypadającej do zapłaty przed zawarciem umowy, a pozostałe równe roczne raty płatne są z doliczeniem odsetek od niespłaconych kwot naliczanych zgodnie z § 3.,,

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek ten przyjęto większością głosów (13 za, l przeciw).

 

 

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Ręcz wraz z przyjętymi poprawkami.

 

W wyniku głosowania uchwalę przyjęto większością głosów (13 za, l przeciw), która zarejestrowano pod Nr V/36/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 11

 

Uchwalenie planów pracy komisji na 2003 r.

 

Poddano pod dyskusję projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. Pani Izajko Marzanna przewodnicząca Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej poinformowała Wysoką Radę, że Komisja wycofuje wnioski zgłoszone podczas obrad do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Innych wniosków ani uwag do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej nie zgłoszono. Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2003 r. poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r. przyjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr V/37/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami planów pracy na 2003 r. pozostałych komisji Rady Miejskiej .

 

Projekt planu pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2003 r. poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania plan pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na 2003 r. przyjęto większością głosów (13 za, l wstrzymujący się).

 

Projekt planu pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania plan pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych na 2003 r. przyjęto większością głosów (13 za, 2 wstrzymujących się).

 

Projekt planu pracy Komisji ds. Budżetu, Planowania , Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania większością głosów (13 za, l wstrzymujący się) przyjęto plan pracy Komisji ds. Budżetu, Planowania , Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego na 2003 r.

 

Następnie Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2003 r. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie, która zarejestrowano pod Nr V/38/03 wraz z załącznikami od l - 3 co stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 12

 

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami zgłoszono następujące zapytania:

 

Pan Barna Stanisław prosił o wyjaśnienie punktów 8 i 10 z dnia 17 lutego 2003 r.

 

Pan Józef Romanowski wnioskował, żeby sporządzać powyższą informację w terminie do posiedzeń komisji, ponieważ podczas przerwy radni nie mają czasu czytać tej informacji.

 

Pan Grzelak Leon zapytał o pomysł powołania komisji rozjemczej dla zwaśnionych mieszkańców gminy. Pytał na jakich zasadach ta komisja by działała ?

 

W tym momencie ogłoszono 10 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.

 

W imieniu Burmistrza Pan Tadeusz Stangiłowski odpowiadał w sprawie odmowy sprzedaży działek położonych do mostku na ul. Stargardzkiej i na terenach ogrodów działkowych. Sprawa ta nie jest zakończona, ponieważ nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu planu do sprawy ewentualnej sprzedaży działek Burmistrz powróci.

 

Następnie wyjaśniał w sprawie sprzedaży działek na osiedlu domków jednorodzinnych informując, że chodzi o dwie działki, które w planie mają określenie jako działki rolne. Podał, że podział geodezyjny tych działek był ustalony kilkanaście lat temu. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza wyjaśniał, że pomysł powstania komórki rozjemczej dla zwaśnionych mieszkańców upadł. Nie będzie tworzona taka komisja Pan Krzysztof Cymerman zgłosił wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji i przyjęcia informacji o pracy Burmistrza.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

AD. 13

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył opinie komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy Ręcz. Opinie stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwale w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność gminy Ręcz, która zarejestrowano pod Nr V/39/03 co stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 14

 

Na zgłoszone wnioski i zapytania kolejno odpowiadali:

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza:

 •  

  w sprawie reaktywowania linii kolejowej Stargard Szczeciński - Piła będą podjęte rozmowy,

 •  

  dojazd do hydroforni w Pomieniu będzie uwzględniony w ramach programu naprawy,

 •  

  jeśli chodzi o termin sporządzania informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami proponował pozostawić to w tym czasie w jakim jest robiony, ponieważ

 

zamyka on okres od sesji do sesji,

 

- w sprawie bonów paliwowych odpowiadał, że prawdopodobnie będą już koło 15

 

marca 2003 r.

 

Pan Misiek Henryk mieszkaniec Rajska zapytał, czy już ustalone są bony paliwowe ? Pan Matczak Edmund zapytał, czy sołtysowi Panu Miśkowi Henrykowi należy się delegacja jeśli wyjeżdża na spotkania Stowarzyszenia Sołtysów, ponieważ jest Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Choszczeńskiego?

 

 

 

Pan Misiek Henryk dodał, że wszyscy uczestnicy byli delegowani z gmin a tylko on jeden nie posiadał delegacji. Informował, że posiada materiały o Unii Europejskiej, ponieważ mieszkańcy wsi mogą dowiadywać się o UE przez swoich sołtysów. Jeśli ktoś chciałby zainteresować się tymi materiałami to on chętnie je udostępni.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza dalej odpowiadał na zgłoszony protest w sprawie wyborów na sołtysa wsi Rajsko. Burmistrz skonsultuje się w tej sprawie z radcą prawnym, który sprawdzi poprawność przeprowadzonych wyborów i wyda na ten temat opinię.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej w związku z zapytaniem Pana Józefa Romanowskiego dotyczącego podległości służbowej żony Pana Burmistrza odczytał list Rady Szkoły skierowany do Rady Miejskiej. (list w załączeniu do protokółu).

 

Sprawą tą ma zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich. Dodał, że obecny Burmistrz małżonki nie zatrudniał.

 

Burmistrz odczytał art. l a ustawy o pracownikach samorządowych i dodał, że przepis ustawy nie dotyczy tych pracowników, którzy objęci są innymi ustawami.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej kontynuował informując, że sytuacja taka może zachwiać pracą Gimnazjum. Informował, że w 1996 r. dwóch pracowników Urzędu Miejskiego będący wówczas radnymi znaleźli się w podobnej sytuacji. Wystąpili w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podjął interwencję i spowodował, że mogli pracować do końca kadencji, na którą zostali wybrani radnymi.

 

Pan Józef Romanowski sprostował, że na jednym posiedzeniu komisji Rewizyjnej poruszał sprawę podległości służbowej małżonki Burmistrza na drugim posiedzeniu jedynie upomniał się o odpowiedź. Wyjaśniał, że nie poruszał już wykształcenia Zastępcy Burmistrza i prosił o nie wyjaśnianie tej sprawy.

 

Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej podał informację, że 30 grudnia 2003 r. decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego została uchylona uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy z powodu braku wykształcenia wyższego jako wymogu koniecznego.

 

Informacja ta nie została podana w wymaganym terminie i stwierdził, że był to błąd w przygotowywaniu materiałów na sesję. Informował także, że biuro Rady Miejskiej jest zawsze otwarte dla radnych. Mówił także, że nie do wszystkich jednak materiałów radni mogą mieć wgląd z uwagi na tajemnicę służbową, ochronę danych osobowych. Wymogi te określają ustawy.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że Pan Adamiak Grzegorz przewodniczący Rady Miejskiej kłamie, ponieważ ochrona danych osobowych dotyczy personalnych spraw. Chciał w Urzędzie Miejskim skorzystać z „ Leksa,, to potraktowano go jak intruza.

 

Posiada pełną dokumentację swoich wystąpień i uważa, że ma prawo do wypowiedzi na sesji czy komisji.

 

Wyjaśniał, że w sprawie dyrektora Gimnazjum należy rozdzielić konflikt prawny. W jego wystąpieniach nie ma mowy o pracy pani dyrektor Gimnazjum. On sam uważa, że pani dyrektor Gimnazjum dobrze pracuje, daje z siebie wszystko. Dobrze by było, jeśli sprawa pod względem prawnym rozwiąże się pozytywnie. Też uważa, że ustawa krzywdzi panią dyrektor. Oświadczył, że nigdzie publicznie nie powiedział, że pani dyrektor źle pracuje. Na koniec powiedział, że jeśli zostanie tak dalej to niestety ale Burmistrz będzie musiał zdać urząd.

 

Pan Juszczyk Mieczysław stanowczo stwierdził, by raz na zawsze skończyć z tematem konfliktu prawnego w zakresie podległości służbowej dyrektora Gimnazjum jako małżonki Burmitrza. Oświadczył, że jeśli jeszcze raz ten temat poruszy którakolwiek ze stron to on będzie wychodził.

 

Pan Wiesław Łoński dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury informował ogólnie o budżecie powiatu i stwierdził, że budżet powiatu jest niedoszacowany.

 

W sprawie planu remontów dróg powiatowych na terenie gminy wyjaśniał, że w chwili obecnej nie poosiada takiej informacji, ale w terminie późniejszym złoży pisemną informację Panu przewodniczącemu Rady Miejskiej. Innych odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania nie stwierdzono.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad pan przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady V sesji o godz. 1615.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                   Przewodniczący

 

Podinspektor                                                      Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek                                            Grzegorz Adamiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:27