Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/33/03 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok


RADA MIEJSKA W RECZU

UCHWAŁA NR V/33/03
z dnia 28 lutego 2003 r.
Rady Miejskiej w Reczu

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 ) w wysokości 9.894.421 zł,
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych ( załącznik Nr 2) 8.797.581 zł, w tym:
- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 68.000 zł,
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4) 1.096.840 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Recz w wysokości ( załącznik Nr 5) 10.246.921 zł, z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 9.150.081 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 68.000 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1.096.840 zł,

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 849.500 zł,
z przeznaczeniem na:
1) spłatę kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości 77.020 zł,
2) spłatę kredytu z Inwest Banku w Szczecinie 6.120 zł,
3) spłatę kredytu z Banku PKO S.A. w Choszcznie 532.000 zł,
4) spłatę kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie 144.360 zł,
5) spłatę kredytu z BS Choszczno 90.000 zł,

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.202.000 zł zostaną pokryte przychodami z :
1) pożyczek 550.000 zł,
2) kredytów 652.000 zł,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 68.882 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:
1) dotację na bieżące wydatki Przedszkola w łącznej kwocie 304.500 zł,

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z
z zakresu:
1) opieki społecznej 5.000 zł
2) ochrony zabytków 4.000 zł
3) kultury 7.000 zł
4) kultury fizycznej i sportu 42.000 zł

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:
1) działalność bieżącą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 176.000 zł
2) działalność bieżącą Biblioteki 54.500 zł

§ 12. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 400.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł, przeznaczonych na pokrycie w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2003 21:13