Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, ul. Jana Kochanowskiego- dz. 100/78


BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, ul. Jana Kochanowskiego.

 

1. Działka nr 100/78 o pow. 592 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 300,00 zł (netto)

wadium wynosi - 2 600,00 zł

minimalne postąpienie - 700,00 zł

 

2. Działka nr 100/79 o pow. 1045 m2

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44 500,00 zł (netto)

wadium wynosi - 4 500,00 zł

minimalne postąpienie - 500,00 zł

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2310,10 zł.

 

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7 w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako grunty RVI - rola VI

INFORMACJA O NIERUCHOMOSCIACH

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone są obrębu m. Recz przy ul. Jana Kochanowskiego, uzbrojenie w media pełne w otoczeniu. Nieruchomości nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisane są pod symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2009 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 19 grudnia 2009r. na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oraz dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedaży w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych przyczyn.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

24 listopada 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 24-11-2009 10:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 24-11-2009 10:48