Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Nr VI/03 z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 kwietnia 2003 r.


 

PROTOKÓŁ Nr VI/03

 

z przebiegu obrad VI sesji Rady Miejskiej w Reczu

 

odbytej w dniu 9 kwietnia 2003 r.

 

 

 

Otwarcia sesji dokonał Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej witając radnych, zaproszonych gości i publiczność.

 

Stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Ponadto w sesji udział wzięli:

 

1. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza

 

2. Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski oraz kierownicy i dyrektorzy zakładów i jednostek budżetowych, sołtysi i publiczność.

 

(lista obecności w załączeniu do protokółu)

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza zgłosił wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie Gminy Recz. Wniosek ten uzasadniał, że powstał wymóg uzyskania opinii na temat powyższego projektu uchwały od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Projekt ten będzie ponownie przedłożony Radzie Miejskiej po uzyskaniu powyższej opinii. Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Burmistrza. W wyniku głosowania Rada Miejska wniosek ten przyjęła jednogłośnie. Następnie odczytano porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej z w/w poprawką i poddano go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad VI sesji:

 

1. Sprawy regulaminowe:

 

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

 

b) przyjęcie porządku obrad sesji

 

c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

 

2. Wolne wnioski i zapytania.

 

3. Informacje dyrektorów i kierowników jednostek zakładów budżetowych terenu (4Gminy Recz z działalności finansowej za rok 2002 i przedstawienie planów na 2003 r.

 

4. Sprawozdanie z przebiegu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 r.

 

5. Omówienie planu imprez kulturalno - oświatowych, sportowych i rekreacyjnych Gminie Recz na 2003 r.

 

6. Wskazanie przez Radę Miejską trzech radnych do składu komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie.

 

7. Projekt uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych przejętych na mienie komunalne Gminy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T w Szczecinie.

 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w gminie Ręcz.

 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 

10. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

 

Protokół z przebiegu obrad V sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie bez odczytania.

 

AD. 2

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach zgłoszono następujące sprawy :

 

l/ Pan Barna Stanisław - wnioskował o naprawę dziury na drodze powiatowej między Rajskiem a Żeliszewem.

 

2/ Pan Barna Stanisław stwierdził, że na drodze koło baszty Stargardzkiej jest dziura na dziurze. Wnioskował o spowodowanie naprawy nawierzchni tej drogi.

 

3/ Pan Barna Stanisław informował, że w Grabowcu psy znajdujące się na fermie biegają wokół fermy i ludzie boją się tam przechodzić.

 

4/ Pan Barna Stanisław pytał o sposób realizacji wcześniej zgłaszanych wniosków, ponieważ pytają się radnego jego wyborcy i nie wie co im ma odpowiedzieć

 

5/ Pan Barna Stanisław wnioskował o przystąpienie do naprawy dróg żużlowych na terenie gminy

 

6/ Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki - podniosła problem ceny wody w Rybakach. Wnioskowała o to, żeby mieszkańcy Rybak tak płacili za wodę jak mieszkańcy Suliborka.

 

7/ Pani Misiek Mariola wnioskowała o przyspieszenie otrzymania mieszkania pozakolejnością dla pewnej mieszkanki Suliborka, która z uwagi na chorobę zakaźną dziecka potrzebuje dodatkowy pokój.

 

8/ Pan Packań Andrzej sołtys wsi Suliborek wnioskował o podanie terminu rozpoczęcia dróg żużlowych zwłaszcza drogi żużlowej w Suliborku.

 

9/ Antosiewicz Tadeusz lekarz weterynarii korzystając z obecności rolników i sołtysów informował, że świadectwa zdrowia dla zwierząt ubojowych i hodowlanych jest upoważniony jedynie lekarz weterynarii. Jeśli ktoś prowadzi punkt kopulacyjny musi mieć zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez Burmistrza oraz musi zgłosić w Urzędzie Skarbowym oraz musi mieć zlecenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii,

 

l0/ Pan Cybulski Marek zapytał, czy to oznacza, że sołtysi nie będą wydawać świadectw pochodzenia zwierząt?

 

11/Pan Antosiewicz Tadeusz lekarz weterynarii odpowiadał na powyższe pytanie, że tylko lekarz weterynarii może takie świadectwa wydawać.

 

12/ Pan Juszczyk Mieczysław informował, że gmina zakupiła kolczyki i kolczykownicę, czy to oznacza, że to wszystko straciło sens?

 

13/ Pan Antosiewicz Tadeusz lekarz weterynarii odpowiadał, że informacje te wynikają z obecnych przepisów unijnych.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy Komisja Rewizyjna podtrzymuje swój wniosek w sprawie kontroli planu i wydatków budżetowych na remont i wyposażenie sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim?

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący komisji rewizyjnej odpowiedział, że Komisja przyjęła jednogłośnie ten temat do planu kontroli.

 

Pan Józef Romanowski poinformował Wysoką Radę, że wystosował pismo do nadzoru w sprawie rozwiązania konfliktu prawnego dotyczącego podległości służbowej małżonki Burmistrza, która jest dyrektorem Gimnazjum w Reczu

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zaproponował, żeby Pani Skarbnik poinformowała Radę Miejską o wydatkach budżetowych na remont i wyposażenie sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim. Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że są plotki na temat wydatków na remont i wyposażenie sali posiedzeń i dlatego Komisja Rewizyjna przy-jęła powyższy temat do planu kontroli.

 

Innych głosów w dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono i poddano pod głosowanie wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli planu i wydatków budżetowych na zadanie „ Remont i wyposażenie sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (14 za, l wstrzymujący się) przyjęła wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli planu i wydatków budżetowych na zadanie „ Remont i wyposażenie sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim,,.

 

Następnie Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Komisja Rewizyjna przekazała wniosek zobowiązując Pana przewodniczącego Rady Miejskiej do wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego (nadzór) o wyjaśnienie podległości służbowej małżonki Burmistrza, która jest dyrektorem Gimnazjum w Reczu i otworzył dyskusję na powyższy temat. Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie powyższy wniosek, który przyjęto większością głosów (12 za, 2 przeciw, l wstrzymujący się).

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza poinformował, że w lutym dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2003 - 2007. Z tej okazji podziękował za dotychczasową działalność sołtysom, którzy nie zostali ponownie wybrani na obecną kadencję:

 

Panu Babiakowi Stefanowi z Jarostowa,

 

Panu Juszczykowi z Nętkowa,

 

Pani Tryk Irenie z Rybak,

 

Panu Misiek Henrykowi z Rajska,

 

Pani Rynkiewicz Bożenie z Żeliszewa,

 

Panu Cybulskiemu Tadeuszowi z Sicka,

 

Panu Formeli Władysławowi z Lubieniowa.

 

Tym sołtysom, którzy uczestniczyli w sesji Rady Miejskiej wręczono pisemne podziękowania.

 

AD.3

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski dotyczące informacji dyrektorów i kierowników jednostek zakładów budżetowych terenu Gminy Recz z działalności finansowej za rok 2002 i przedstawienie planów na 2003 r. Opinie i wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie przedstawione informacje, które Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

AD. 4.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski dotyczące sprawozdania z przebiegu i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 r. Opinie i wnioski komisji stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie przedstawione sprawozdanie, które Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

AD. 5.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej przytoczył opinie i wnioski komisji dotyczące planu imprez kulturalno - oświatowych, sportowych i rekreacyjnych Gminie Recz na 2003 r. Opinie i wnioski stanowią załącznik do protokółu. W dyskusji na powyższy temat kolejno głos zabrali:

 

Pan Józef Romanowski zapytał, czy organizatorzy imprez mają obowiązek posiadać 50 % wkładu własnego w organizację imprez? Czy jest to zasadą? Jeśli tak, to czy są przewidziane na ten cel środki w budżecie gminy na 2003 r.?

 

Pan Barna Stanisław radny z Żeliszewa zapytał, jak ma wyglądać planowany festyn w Żeliszewie?

 

Pan Stekiel Andrzej zapytał, czy wszystkie wnioski przyjęto do realizacji? Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej informował, że w planie jest organizacja dożynek gminnych z jarmarkiem.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiadał na zgłoszone pytania informując, że przedstawiony plan imprez został opracowany na podstawie zgłoszeń organizatorów co nie oznacza, że wszystkie imprezy będą dofinansowane. Te imprezy, które były realizowane w ubiegłym roku będą dofinansowane. Składane do Burmistrza wnioski o dofinansowanie będą gruntownie analizowane. Informował, że imprezy ponadlokalne, integracyjne będą miały wsparcie finansowe i po otrzymaniu sprawozdania będą analizowane. Środki finansowe przeznaczone na realizację tego planu imprez są na poziomie roku 2002. Jeśli chodzi o dożynki to przewiduje się taki jarmark, na którym rolnicy i działkowicze mogą się pochwalić swoimi produktami i może trochę zarobić sprzedając te produkty. Przed dożynkami odbędzie się spotkanie z sołtysami i wówczas będzie decyzja czy robić dożynki czy też nie.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy już jakieś imprezy się odbyły i jakie było ich dofinansowanie?

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że złożono obecnie 7 wniosków na dofinansowanie imprez. Wnioski te będą rozpatrzone ale wskaźnikiem nie będzie 50 % dofinansowania.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że w budżecie gminy na 2003 r. jest 10.000 zł. w planie ujęto 35 imprez . Obawia się, żeby nie doszło do paradoksu, że wnioski pierwsze będą dofinansowane a na pozostałe zabraknie środków.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że w planie budżetu gminy jest zaplanowana kwota 10.000 zł. na dofinansowanie różnych imprez z tego jest kwota 7.000 zł. na dofinansowanie imprezy „Na kupieckim szlaku,,. Ponadto w poszczególnych działach są planowane kwoty na organizację imprez. Pan przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy w poprzednich latach wykorzystywano środki na dofinansowanie różnego rodzaju imprez.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że wykorzystywano środki na dofinansowanie imprez i nawet były przekraczane środki. Oświadczyła, że na

 

następnej sesji przedstawi pełną informację o wysokości planowanych środków na dofinansowanie imprez w różnych działach.

 

Na tym zamknięto dyskusję i poddano plan imprez pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów (13 za, 2 wstrzymujących się ) przyjęła plan imprez kulturalno - oświatowych, sportowych i rekreacyjnych Gminie Recz na 2003 r.

 

AD. 6

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji w sprawie wskazania przez Radę Miejską trzech radnych do składu komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. Wnioski i opinie stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Następnie odczytał informację prawną o sposobie kształtowania komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora szkoły. Poinformował, że komisje zgłosiły niżej wymienionych radnych do komisji konkursowej:

 

1. Pani Zenona Skowrońska - Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych

 

2. Pan Grzegorz Adamiak - Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

3. Pan Krzysztof Cymerman - Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

4. Pan Edmund Matczak - Komisja ds. Budżetu, Planowania, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

 

Na powyższy temat otwarto dyskusję, w której kolejno głos zabrali: Pan Grzegorz Adamiak oświadczył, że wycofuje swoją kandydaturę do komisji konkursowej.

 

Pan Krzysztof Cymerman także oświadczył, że wycofuje swoją kandydaturę i zgłoszą Pana Dariusza Kowalewskiego do komisji konkursowej.

 

Pani Marzena Żybko wnioskowała, żeby Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych reprezentowała Radę Miejską w komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie.

 

Pan Matczak Edmund oświadczył, że także wycofuje swoją kandydaturę z komisji konkursowej.

 

Na tym dyskusje zamknięto.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Pani Marzeny Żybko, by Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych reprezentowała Radę Miejską w komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie. W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Następnie poddano pod głosowanie proponowane przez Radę Miejską n/w osoby do składu komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie:

 

Pan Tadeusz Antosiewicz,

 

Pan Dariusz Kowalewski,
Pani Zenona Skowrońska.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie wskazała Pana Tadeusza Antosiewicza, Pana Dariusza Kowalewskiego i Panią Zenonę Skowrońską do składu komisji konkursowej dotyczącej wyboru na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie .

 

AD. 7

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych przejętych na mienie komunalne Gminy od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T w Szczecinie. Opinie i wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, czy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest przygotowany na okoliczność przejęcia tego sprzętu i czy w związku z tym ceny na ścieki będą niższe?

 

Pan Zbigniew Zajączkowski poinformował Radę Miejską, że ciągnik był remontowany. Obecnie jest już sprawny i potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej po to, żeby móc ten ciągnik zarejestrować i włączyć go do pracy. Kalkulacji na wywóz nieczystości jeszcze nie ma.

 

Pan Barna Stanisław stwierdził, że myśli, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie będzie się wtrącał do Spółdzielni Mieszkaniowej,, Ina,, w Grabowcu. Pan Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że Rada Miejska poprzedniej kadencji dyskutowała na temat braku konkurencji dla SM„Ina,, na rynku wywozu nieczystości płynnych na terenie gminy Recz. Obecnie ZGKiM może być konkurencyjny a klienci wybiorą tego, który będzie tańszy.

 

Pan Zbigniew Zajączkowski informował, że ZGKiM miał jeden mały ciągnik a ten wymieniony w projekcie uchwały jest niezbędny do wywozu nieczystości płynnych. Na tym dyskusję zamknięto i przystąpiono do głosowania zgłoszonych przez komisję poprawek:

 

1.W nagłówku uchwały proponuje się następujący zapis,, w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne gminy.,,

 

2. W § l w drugim wierszu w miejsce słowa „przejętych,,

 

wpisać „ przyjęte ,,

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła w/w poprawki.

 

Następnie Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy wraz z przyjętymi poprawkami i poddał go pod głosowanie.

 

W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przekazania na mienie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy, którą zarejestrowano pod Nr VI/40/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 8

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich Opinie i wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

 

Nad projektem uchwały otwarto dyskusję, w której kolejno głos zabrali:

 

Pan Krzysztof Cymerman Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik, dlaczego wprowadzony jest dodatek specjalny? Prosił o szersze wyjaśnienie.

 

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że zgodnie z przytoczonym w projekcie uchwały rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzono z dniem l stycznia 2003 r. nowy element wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza jakim jest dodatek specjalny, który może wynosić od 20 - 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

Ten dodatek jest obligatoryjny.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosił o wyjaśnienie, czy Rada Miejska może przyjąć propozycje Komisji Rewizyjnej o obniżeniu płacy podstawowej i dodatku funkcyjnego oraz dodatku stażowego dla Burmistrza?

 

Pani Jolanta Grabarz - Chojnicka radca prawny w Urzędzie Miejskim odpowiadała, że Rada Miejska jest zobligowana zrobić tak jak obecne rozporządzenie mówi. W związku z tym wynagrodzenie za pracę burmistrza należy dostosować do obecnych przepisów prawnych.

 

Pan Józef Romanowski zapytał radcę, czy stara uchwała o wynagrodzeniu za pracę Burmistrza jest z mocy prawa nieważna?

 

Radca odpowiedział, że wszystkie Rady dostosowują uchwały do aktualnych przepisów prawnych.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że Rada Miejska może dostosowywać kwoty we wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów widełkach. Wobec powyższego podtrzymuje swój wniosek zgłoszony i przyjęty przez Komisję Rewizyjną.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew mówił, że Rada Miejska powinna się zastanowić nad wysokością dodatku specjalnego i pozostałe składniki wynagrodzenia powinno się pozostawić bez zmian

 

czyli na poprzednim poziomie.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej objaśniał poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza.

 

Pan Krzysztof Cymerman wiceprzewodniczący Rady Miejskiej mówił, że nie tak dawno Rada Miejska ustalała wynagrodzenie za pracę dla Burmistrza. Komisja Rewizyjna proponuje obniżyć wynagrodzenie tak, by wprowadzając nowy obligatoryjny dodatek specjalny nie spowodować zwyżki płac. Wnioskował o wprowadzenie dodatku specjalnego nie obniżając obecnego wynagrodzenia.

 

Pan Barna Stanisław stwierdził, że 1.100 zł. podwyżki jest to zbyt wielka podwyżka jak na nasze warunki i dlatego popiera wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Józef Romanowski stwierdził, że ileż trzeba mieć odwagi żeby powiedzieć prawdę. Podwyżka o której mowa w projekcie uchwały to tyle ile mogą pobrać zatrudnieni dwaj bezrobotni. Pytał, co Burmistrz zrobił takiego, żeby jemu podwyższyć pobory aż o ponad 1.000 zł. Z mediów dowiedział się, że dodatek specjalny niektórzy Burmistrzowie przeznaczają na opiekę społeczną. Dlatego proponuje podtrzymać wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Pani Skarbnik odpowiadała, że ten dodatek specjalny dla Burmistrza nie był planowany w budżecie gminy na 2003 r., ale na zatrudnienie informatyka planowano kwotę w wysokości 1.000 zł. miesięcznie. Zadania informatyka wypełniają Zastępca Burmistrza i Burmistrz osobiście.

 

Pan Kowalewski Dariusz stwierdził, że Burmistrz wykonuje obowiązki zarządu sam a przedtem był Zarząd składający się z Burmistrza, zastępcy i czterech członków.

 

Zapytał więc ile kosztowało budżet gminy utrzymanie czterech członków zarządu.

 

Skarbnik Miejski odpowiedział, że około 1.100 zł. miesięcznie.

 

Pan Józef Romanowski wyjaśniał, że członkowie Zarządu Miejskiego pobierali diety za posiedzenie według ustalonych przez Radę Miejską diet. Mówił, że czytając publikacje burmistrzowie wypowiadają się pozytywnie za obecnym rozwiązaniem, ponieważ jak twierdzą mają komfort w samodzielnym podejmowaniu decyzji.

 

Pani Skarbnik uzupełniła wypowiedź, że na 2003 r. diet dla członków Zarządu nie planowano, ponieważ znana już była ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i o zmianie innych ustaw.

 

Pan Dariusz Kowalewski objaśnił Radzie Miejską swoją intencję wypowiedzi na temat diet dla członków byłego Zarządu Miejskiego. Stwierdził, ze nikomu nie wypomina, że był członkiem Zarządu miejskiego i pobierał diety. Po prostu przed głosowaniem chciał wiedzieć ile kosztował Zarząd i tylko tyle.

 

Pan Barna Stanisław przypomniał, że ostatnio ustalone wynagrodzenie za pracę dla Burmistrza Rada miejska uchwaliła jednogłośnie i po tak krótkim czasie proponuje się podwyżkę o 1.000 zł. Obecnie powinniśmy się zachować tak samo i odrzucić podwyżkę.

 

Pan Juszczyk Mieczysław zapytał, czy podwyżka dotyczy tylko Burmistrza, czy też będą

 

mieli podwyżkę Zastępca Burmistrza i Skarbnik ?

 

Pan Józef Romanowski dodał, że jeżeli gmina będzie prosperować dobrze to za rok można zmienić wynagrodzenie dla Burmistrza.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady miejskiej stwierdził, że mamy narzędzie prawne, którym się możemy posłużyć. Proponował iść z duchem czasu i przychylić się do wniosku Komisji Rewizyjnej, ponieważ zmniejszając wynagrodzenie zasadnicze nie karzemy Nikogo. Pan Kowalewski Dariusz poprosił o przytoczenie proponowanych kwot do wynagrodzenia za pracę Burmistrza.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej odczytał proponowane kwoty, które mają wszyscy radni wraz z wykazem wniosków i opinii komisji.

 

Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał, czy Urząd Miejski zatrudnia obecnie jakiegoś informatyka?

 

Pani Skarbnik odpowiadała, że dodatkowego zatrudnienia nie było wszelkie prace informatyka wykonywał Burmistrz i jego zastępca.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki i Pan Mieczysław Juszczyk wnioskowali o zamknięcie dyskusji.

 

Wniosek powyższy poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednogłośnie i Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza zamknięto.

 

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza w następujący sposób: W § l. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 5.616 zł. brutto dla Burmistrza Pana Zbigniewa Ligusa w następujący sposób:

 

1.wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.200 zł.

 

2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.000 zł.

 

3. dodatek specjalny wynoszący 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 480 zł.

 

4. dodatek stażowy w wysokości 18 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 576 zł.

 

Wyżej wymieniony wniosek przyjęto większością głosów (10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się).

 

Następnie poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza wraz w wyżej przyjętym wnioskiem. W wyniku głosowania uchwałę przyjęto większością głosów (10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się), którą zarejestrowano pod Nr VI/41/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza prosząc o głos stwierdził, że z pokorą i wdzięcznością przyjmuje ustalone przez Radę Miejską wynagrodzenie za pracę i będzie się starał zasłużyć pracą na to wynagrodzenie. Stwierdził dalej, że nie rozumie agresji w niektórych wypowiedziach, którzy pytali, co Burmistrz do tej pory zrobił i, że na Burmistrza już taczki czekają. Prosił Pana przewodniczącego Rady Miejskiej o nie dopuszczanie do takiej dyskusji.

 

AD. 9.

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w gminie Recz. W dyskusji kolejno głos zabrali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy ktoś się już zgłosił na fundusz poręczeń? Następnie zapytał, czy były już jakieś rozmowy na temat ośrodka spotkań w Pomieniu? Pan Józef Romanowski zapytał, dlaczego nie ujęto w Programie utworzenie dwóch pól biwakowych w Rajsku i Żeliszewie mając na uwadze dwa akweny wodne. Pan przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Program jest bardzo szczegółowy, ale nie ujmuje jednak wielu rzeczy i poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że projekt programu powstał w wyniku ogólnej społecznej dyskusji na zebraniach wiejskich. Komisje Rady Miejskiej również zgłaszały uwagi. Jak będzie realizowany program zależy od nas wszystkich W Urzędzie Marszałkowskim utworzony jest Fundusz Poręczeń Kredytowych i Rada Miejska potwierdzi swój akces. Do tej pory zgłoszono tylko dwa zapytania w tej sprawie. Podczas organizowanych spotkań z przedsiębiorcami o tym mówiono. Spotkania te będą częściej organizowane. Podał przykład, że taka gmina jak Barlinek chce wprowadzić 5.000 zł. do poręczeń kredytowych. Wspomniał o strefach przedsiębiorczości, których w gminie jest niewiele, ale są po, by je promować. Oferta jest przedstawiana na naszej stronie www.recz.pl. Informował, że pas Pomień - Żeliszewo - Rajsko ma być strefą turystyczną bez pól biwakowych. W tej chwili odbywają się spotkania wiejskie. Do PHARE można składać wnioski o dofinansowanie m.in. na połączenie między tymi wioskami a więc drogi, polbruk, utwardzenie dróg żużlowych. Z Choszczna przez Pomień i dalej ścieżką rowerową poprowadzić tę trasę do Drawna i następnie nawiązać do międzynarodowej ścieżki rowerowej. Realizacja tych zamierzeń odbędzie się w latach 2004 - 2008. To wszystko zależy od środowisk lokalnych, tworzenia stowarzyszeń wiejskich. Znaczna osoba z Ministerstwa Gospodarki może objąć patronatem te stowarzyszenia. Tworzenie takiego programu jest działaniem oddolnym. W kampanii wyborczej nie obiecywał gruszek na wierzbie ale wspólne działanie na rzecz rozwoju gminy

 

Pan przewodniczący Rady Miejskiej prosił o wyjaśnienie, dlaczego w tym programie nie ujęto takiej miejscowości jak Sicko?

 

Burmistrz odpowiadał, że w rozmowach z mieszkańcami nie widział pomysłów. Jest to wieś zadbana, ludzie pracowici, ale trzeba nadal szukać pomysłów.

 

Pan Packań Andrzej sołtys wsi Suliborek zapytał, czy będzie modyfikowany plan przestrzennego zagospodarowania poszczególnych wsi w związku z tymi projektami?

 

Burmistrz odpowiadał, że obecnie jest w opracowaniu studium planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zbierane są wszelkie wnioski dotyczące zmian, które są konsultowane z architektem Panią Barbarą Witosławska. Plany miejscowe będą aktualizowane.

 

Na tym Pan przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości w gminie Ręcz. W wyniku gipsowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę, która zarejestrowano pod Nr VI/42/03 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 10

 

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie miedzy sesjami kolejno głos zabrali:

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy jest sens robić zadanie na ul. Wolności w celu podniesienia ciśnienia skoro jest planowana inwestycja od strony Pamięcina?

 

Pytał, czy były rozmowy z mieszkańcami budynku Tylna 38 na temat wykonania dodatkowych mieszkań na strychu?

 

Jakie kroki podjęto w sprawie likwidacji złomowisk na terenie miasta?

 

Cieszy się, że podjęto temat odpracowywania zaległości podatkowych.

 

Pan Zbigniew Zajączkowski pytał, czy są środki na odpracowywanie zaległości podatkowych i wyraził obawę, czy nie spowoduje to lawinę osób chcących skorzystać z takiej formy.

 

Pan Józef Romanowski informował, że podobno podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Nętkowie znaleźli się na liście obecności wyborców osoby nieletnie. Prosił o sprawdzenie tego faktu. Prosił o szerszą informację w sprawie koncepcji zadrzewień, czy jest taka koncepcja? Podał, że w parku miejskim w Reczu wycięto dużą część drzew oraz wycięto topole wzdłuż alei koło ogrodów działkowych. Skrytykował ten fakt i poprosił o informację, czy wycinka dokonana była na podstawie zezwolenia Burmistrza? Kto typuje drzewa do wycinki? Na powyższe prosił o udzielenie odpowiedzi.

 

Pan Barna Stanisław zapytał o budowę kotłowni na biomasę.

 

Pan Grzelak Leon pytał, czy Minister Skarbu odpowiedział już na wysłane do niego pismo w sprawie zatrudniania bezrobotnych byłych pracowników PPGR. Czy jest już jakiś program? Czy będzie realizowana inwestycja,, budowa kanalizacji Sicko-Sokoliniec - Recz ul. Promenada i modernizacja oczyszczalni ścieków w Reczu.

 

Pan Józef Romanowski zapytał, czy odbył się już przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej Nętkowo - Grabowiec i kto wygrał ten przetarg?

 

Na powyższe zapytania odpowiadał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza w sposób następujący:

 

w sprawie odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Skarbu informował, że jeszcze odpowiedzi na to pismo nie otrzymał. Dyrektor Kobyliński z AWRSP będzie uczestniczył w spotkaniu w Choszcznie to może więcej się dowiemy odnośnie zatrudnienia bezrobotnych byłych pracowników PGR.

 

- z Policją odbyła się rozmowa na temat przeprowadzenia kontroli podmiotów gospodarczych dokonujących skupu złomu na terenie gminy. Wyników przeprowadzenia kontroli jeszcze nie posiadamy powiedział Burmistrz.

 

- Do Burmistrza wpłynął protest od dwóch mieszkańców Nętkowa, którzy informowali, że dwóch nieletnich wpisanych było na liście obecności wyborców Nętkowa.

 

Sprawdzono listę obecności i podpisów wymienionych osób nie stwierdzono. Mało tego osoba, która rzekomo podpisała ten protest była osobiście u Burmistrza z informacją, że nigdy nie podpisywała żadnego protestu.

 

- W miarę posiadanych niewielkich środków budżetowych damy możliwość odpracowania długu osobom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych. Program Rewitalizacji pochodzi z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, który dopiero trafi do Urzędu Miejskiego.

 

Wnioski w sprawie wycinki drzew wpływają do Urzędu Miejskiego bardzo często w terminie do 31 marca każdego roku. Typowaniem drzew do wycinki zajmuje się komisja, która bada sprawę w terenie dokonując oględzin stanu drzewa. Jeśli Pan radny chce znać szczegóły sprawy to stanowisko ds. informacji czyli sekretariat poinformuje go na miejscu na podstawie zgromadzonej dokumentacji.

 

- Agencja, która zajmuje się budową kotłowni na biomasę. Agencja dostarczyła Burmistrzowi harmonogram prac związanych z budową. Podpisano akt notarialny na sprzedaną pod budowę działkę, zapłata za tę działkę nastąpiła. W połowie maja będą negocjacje na temat cen za centralne ogrzewanie. Agencja wyznaczyła termin odbioru końcowego na 15 września 2003 r.

 

Pan Burmistrz pytał o inwestycję wspólną, którą planowano w Związku Gmin Dorzecza Iny odpowiedzi na powyższy temat nie otrzymał. Odbyły się wybory przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Iny, którym został Burmistrz Recza Pan Zbigniew Ligus.

 

Pan Tadeusz Antosiewicz członek Komisji Przetargowej na zadanie kanalizacja „ Grabowiec - Nętkowo - Recz,, informował, że Komisja kończy już prace związane z przetargiem. Oferty wahają się w granicach od 690.000 zł. do 580.000 zł.

 

Inwestycja na Wolności jest konieczna. Jeśli po wybudowaniu wodociągu z Pamięcina zainstalowane urządzenie okaże się zbędne to zostanie wymontowane i użyte gdzie indziej. Droga przetargu to zadanie wykonano za kwotę 20.000 zł. z tym, że 70 % gmina zapłaci w br. a 30 % w 2004 r. Do Świąt Wielkanocnych powinno być gotowe.

 

Pan Barna Stanisław zapytał, co z hydrofornią w Pamięcinie?

 

Pan Burmistrz odpowiadał, że w 2003 r. będzie wniosek do SAPARD. w sprawie mieszkań na strychu na ul. Tylnej 38 informował, że rodzina uzyskała zgodę współmieszkańców oraz ZGKiM . Burmistrz postanowił więc rozwiązać sprawę kompleksowo. Jeśli będą zdecydowane protesty to nikt nie dostanie tego wolnego miejsca na strychu na wybudowanie mieszkań.

 

- Pan Józef Romanowski zapytał gdzie będzie zamontowana pompa na ul. Wolności. Rada Miejska uchwaliła plan inwestycyjny dla gminy a teraz Burmistrz wykonuje inne nie planowane ruchy inwestycyjne. Prosił o uzasadnienie tego zadanie i apelował, żeby to nie stało się zwyczajem. Pan przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radę Miejską, że Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza został wybrany na przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Iny w Marianowie.

 

Na tym dyskusję zamknięto na temat informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

AD. 11

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 

Pan Ryszard Dobrzaniecki poprosił jeszcze o wyjaśnienie, dlaczego nie zbadano poprawności wykonania remontu dachu w Rybakach mimo złożonej deklaracji mieszkańcom Rybak. 28 marca br. miała zbadać komisja tę sprawę na miejscu w Rybakach i niestety nikt się tam nie pojawił ani tez nie wyjaśnił przyczyn tego stanu rzeczy.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając na prośbę Burmistrza o niedopuszczanie do agresywnej dyskusji informował, że takich sytuacji nie da się zatrzymać. Poziom dyskusji zależy od kultury osobistej danej osoby.

 

Odpowiedzi udzielał Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Reczaw sposób następujący:

 

Wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w sprawie przeprowadzenia kontroli miejsc palenia papierosów przez uczniów szkół w Reczu podczas długiej przerwy będzie realizowany. Burmistrz podejmie rozmowy z miejscowym Rewirem Dzielnicowych w Reczu.

 

W sprawie przydziału mieszkania dla nauczycieli Gimnazjum poinformował, że do sprawy należy powrócić, ponieważ Pan dyrektor SP w Reczu poinformował, że sytuacja się zmieniła, ponieważ jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Reczu złożył podanie o mieszkanie.

 

- w sprawie remontu dróg informował, że powstanie plan remontów i modernizacji dróg w gminie,

 

- w sprawie remontu ulicy koło baszty Stargardzkiej informował, że Zarząd Dróg przyjmuje obecnie inną strategię. Rejon Dróg chce przejąć fragment ulicy Stargardzkiej. Gmina przystępuje do opracowania dokumentacji o dofinansowanie remontu dróg z funduszu FAHRE

 

W sprawie zabezpieczenia zabytkowej owczarni w Pomieniu odpowiedział, że ponownie wystąpimy do właściciela, jakim jest AWRSP o zabezpieczenie owczarni. Pan Grzelak Leon zwrócił uwagę, że pominięto w wykazie wniosków zgłoszonych podczas posiedzeń komisji wniosek w sprawie wystąpienia do AWRSP o przejęcie na stan mienia komunalnego byłego biurowca w Sokolińcu.

 

- w sprawie ceny wody w Rybakach Burmistrz odpowiadał, że cena ta zależy od Spółdzielni Mieszkaniowej „Ina,, w Grabowcu, ponieważ ona dostarcza wodę dla mieszkańców Rybak.

 

Pani Misiek Mariola sołtys wsi Rybak nie zgadzała się z odpowiedzią i proponowała, żeby gmina podjęła starania o przejęcie hydroforni w Rybakach na mienie gminne, ponieważ jej zdaniem nikt nie sprawdził faktu własności hydroforni. Jej zdaniem SM,,Ina„ w Grabowcu nie jest właścicielem hydroforni w Rybakach.

 

- w sprawie przydziału mieszkania dla mieszkanki Suliborka odpowiadał, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmuje się przydziałem mieszkań komunalnych i w związku z tym nie wie, czy jest możliwość przydziału mieszkania dla mieszkanki z Suliborka poza kolejnością z uwagi na chore zakaźnie dziecko. Obecnie jest w przygotowywaniu projekt nowych zasad przydziału mieszkań.

 

- termin zbadania poprawności remontu dachu domów Wspólnoty Mieszkaniowej w Rybakach sprawdzi osobiście i wyjaśni.

 

Pan Wiesław Łoński radny Rady Powiatu w Choszcznie informował Rade Miejską, ze w powiecie jeszcze nie ma planu remontu dróg powiatowych. Ma ciągły kontakt z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych w Choszcznie i jeżeli coś więcej będzie wiedział, to poinformuje Radę Miejską. Starosta podał wiadomość, że środki na zatrudnienie bezrobotnych są dwukrotnie większe w stosunku do 2002 r. i już należy składać wnioski o zatrudnienie bezrobotnych.

 

Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza dodał, że właśnie uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Choszcznie skąd uzyskał informację, że limit wynosi 120 miejsc na robotach interwencyjnych, oraz dla 70 absolwentów. Za dwa tygodnie będzie wiadomo ile osób się zatrudni spośród bezrobotnych byłych pracowników PGR. Pan Barna Stanisław w imieniu wyborców zgłosił, że psy fermiarzy w Grabowcu biegają wokół fermy i ludzie boją się tamtędy przechodzić.

 

Pytał, jak jest prowadzony rejestr zgłaszanych wniosków i jakie wnioski już zrealizowano? Do lekarza ortopedy w Choszcznie pacjenci oczekują na przyjęcie po 2 - 3 miesiące. W związku z tym prosił o wystosowanie pisma do dyrektora ZOZ w Choszcznie o skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie przez lekarza ortopedę.

 

Na powyższe odpowiadał Burmistrz informując, że w Urzędzie Miejskim jest prowadzony rejestr zgłaszanych wniosków i interpelacji. Wnioski te będą ujmowane do programów. Będzie podjęta interwencja w sprawie psów biegających wokół fermy. Zapewnienie opieki lekarzy specjalistów należy do zadań powiatu i wobec powyższego apelował do radnego Rady Powiatu o podniesienie tego tematu na forum Rady Powiatowej lub Starosty. Pan Andrzej Packań prosił o odpowiedź w sprawie naprawy drogi żużlowej w Suliborku. Burmistrz odpowiedział, ze będzie robiony wiosenne przegląd dróg gminnych i zostanie opracowany plan remontów dróg. Innych wniosków, zapytań, odpowiedzi nie zgłoszono.

 

Pan Grzegorz Adamiak przewodniczący Rady Miejskiej z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył serdeczne życzenia, radosnych i zdrowych świąt dla radnych, sołtysów, gości zaproszonych i ich rodzin oraz za ich pośrednictwem dla wszystkich mieszkańców gminy.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady VI sesji Rady Miejskiej o godz. 16°°.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                Przewodniczący

 

Podinspektor                                                  Rady Miejskiej

 

Krystyna Samonek                                         Grzegorz Adamiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-09-2003 21:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:27