Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIV/246/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2010 rok.


U C H W A Ł A NR XXXIV/246/09

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1) w wysokości - 17 454 648 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 14 705 692 zł,

2) dochody majątkowe - 2 748 956 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości - 23 307 067 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 15 145 896 zł,

2) wydatki majątkowe - 8 161 171 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5 852 419 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 852 419 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w wysokości:

1) przychody - 8 725 443 zł,

2) rozchody - 2 873 024 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy

  1. ogólną w wysokości - 116 700 zł,

  2. celowe w wysokości - 23 300 zł,

z przeznaczeniem na :

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 23 300 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

  1. zadań z zakresu administracji rządowej innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4

  2. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( załącznik Nr 6)

w wysokości - 154 049 zł,

z tego:

  1. w ramach funduszu sołeckiego - 154 049 zł,

§ 8. 1. ustala się dochody w wysokości - 75 250 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 70 250 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.Ustala się wydatki w wysokości - 5 000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ( Załącznik Nr 7) w wysokości - 7 861 171 zł,

  1. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegają-cych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA)

oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ( załącznik Nr 8) - 3 221 124 zł,

§10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w latach 2010 - 2012 ujęte w załączniku Nr 7 do uchwały,

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegają-

cych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA)

oraz innych środków ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały,

 

§ 11. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9 )

w wysokości:

1) przychody - 952 250 zł,

2) wydatki - 966 165 zł,

 

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 10) w wysokości:

1) dochody - 10 367 zł,

2) wydatki - 10 367 zł,

§ 13. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 11 ) w wysokości :

1) przychody - 7 600 zł,

2) wydatki - 11 000 zł,

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, do kwoty - 300 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do

kwoty - 5 852 419 zł,

  1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 873 024 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 pkt.1, do wysokości w nim określonej.

§ 16. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe ( Załącznik Nr 12) w wysokości - 755 000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości - 31 500 zł,

c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości - 674 460 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

  1. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji

(Załącznik Nr 15) w wysokości - 336 000 zł,

§ 17. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na wynagrodzenia,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w

roku następnym,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w

roku następnym,

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-01-2010 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 15-01-2010 15:02