Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz. 100/79 obręb Recz, ul. Jana Kochanowskiego


BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, ul. Jana Kochanowskiego oznaczonej nr działki 100/79 o pow. 1045 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44 500,00 zł (netto)

wadium wynosi - 4 500,00 zł

minimalne postąpienie - 500,00 zł

 

Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22% oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 23 grudnia 2009r. z uwagi na brak przebicia ceny wywoławczej przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest obrębu m. Recz przy ul. Jana Kochanowskiego, uzbrojenie w media pełne w otoczeniu. Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisana jest pod symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7 w ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RVI - rola VI.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r, o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Stosownie do art. 558 kodeksu cywilnego sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2010 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 2 lipca 2010r. na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestników przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oraz dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 22%, która wraz z ceną i kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

07 czerwca 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 07-06-2010 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 07-06-2010 12:33