Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

                                         BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0008,

m. Recz ul. Ratuszowa - Murarska oznaczona nr ewidencyjnym działki 200/6 i 200/13 o pow. ogólnej 1688 m2 zabudowana budynkami gospodarczymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 105 000,00 zł w tym:

grunt wynosi – 105 000,00 zł

budynków gospodarczych z uwagi na zły stan techniczny wynosi - 0,00 zł

wadium wynosi – 21 000,00 zł

minimalne postąpienie – 2 000,00 zł

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT – towar używany.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 19 sierpnia 2010r. z uwagi na brak przebicia ceny wywoławczej przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Osiągnięta w przetargu cena wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem B – zurbanizowane tereny zabudowane. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek rozwoju zgodnie z zapisem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, ponadto nieruchomość położona jest w granicach Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu.

Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7. Nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 08 października2010 r. o godzinie10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 04 października 2010r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaconego wadium,

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

06 września 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 06-09-2010 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 06-09-2010 15:02