Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów

m. Recz.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie 0008,

m. Recz ul. Tylna oznaczona nr ewidencyjnym działki 267/2 o pow. ogólnej 688 m2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 41 300,00 zł (słownie : czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych).

wadium wynosi – 2 100,00 zł

postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej – 500,00 zł

 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy utracił swoją ważność a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz określony jest kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, nieruchomość znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu a ponadto znajduje się w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, prace ziemne wolno prowadzić jedynie pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

Nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Ustalona w przetargu cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży doliczone zostaną koszty przygotowania nieruchomości do zbycia i wraz z osiągniętą w przetargu ceną winne być uiszczone nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości.

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu28 kwietnia2011 r. o godzinie10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 22 kwietnia 2011r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

 

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie 957654461 w. 113.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 29 marca 2011 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 31-03-2011 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2011 12:36