Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Rynek 1.

                                           BURMISTRZ RECZA

 

                            OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowych, położonych w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Rynek 1.

 

Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości lokalowe położone w budynku mieszkalno - użytkowym nr 1 przy ul. Rynek m. Recz na nieruchomości gruntowej o numerze działki 235/8 o pow. 177 m 2 .

 

1. Lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 25,30 m2 położony na parterze budynku z udziałem do 1691/10000 w częściach wspólnych budynku nr 1 i w prawie własności do gruntu działki nr 235/8 o pow. 177 m2na której zlokalizowany jest budynek.

Cena wywoławcza prawa własności do przetargu lokalu użytkowego wynosi – 69.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym cena udziału w gruncie wynosi – 1.800,00 zł

wadium wynosi – 10.000,00 zł

minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 1.000,00 zł

 

2. Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej ogólnej 94,50 m2 w tym na parterze o powierzchni 44,20 m2 i piętrze o powierzchni użytkowej 50,30 m2 budynku z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice) o ogólnej pow. 29,80 m2oraz udziałem do 8309/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności do gruntu działki nr 235/8 o pow. 177 m2.

Cena wywoławcza do przetargu lokalu mieszkalnego wynosi – 221.200,00 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) w tym cena udziału w gruncie wynosi – 8.200,00 zł

wadium wynosi – 22.000,00 zł

minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 2.300,00 zł

 

Nieruchomość gruntowa o numerze działki 235/8 położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.) oraz budynek mieszkalno-usługowy nr 1 przy ul. Rynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A – 594 jako kamieniczka mieszczańska z końca XVIII w. W związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami. W ewidencji gruntów działka nr 235/8 zapisana jest pod symbolem użytku „B” – zurbanizowane tereny mieszkaniowe, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu, zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004006/7.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

 

Osiągnięta w przetargu cena przedmiotowych nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Ww. nieruchomości zwolnione są z opodatkowania podatkiem VAT.

Przedmiotowe nieruchomościnie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca2011 r. o godz.10.00 na poz. 1, o godz. 10.20 na poz. 2 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17,

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 03 czerwca 2011r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

09 maja 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 09-05-2011 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 09-05-2011 09:10