Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Staromiejskiej.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 26,55 m2 w tym: pokój o pow. użytkowej 14,20 m2, kuchnia o pow. użytkowej 5,30 m2, łazienka z wc o pow. użytkowej 4,00 m2 oraz przedpokój o pow. użytkowej 3,05 m2, położony na I - piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 16 przy ulicy Staromiejskiej w m. Recz z przynależnym pomieszczeniem (piwnica) o pow. użytkowej 6,47 m2oraz udziałem do 60/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności do gruntu działki nr 290/3 o pow. 913 m2.

 

Cena wywoławcza do przetargu lokalu mieszkalnego wynosi – 60 800,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym cena udziału w gruncie wynosi – 3.400,00 zł

wadium wynosi – 3 500,00 zł

minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 700,00 zł

 

I przetarg ustny nieograniczony został wyznaczony i przeprowadzony w dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17 z braku wpłaty wadium przetarg stał się nieskuteczny. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu w dniach od 10.11 do 12.12.2011 r., na stronie internetowej oraz w prasie-Kontakt w dniu 14.11.2011 r.

Nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym działki 290/3 położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.) W ewidencji gruntów działka nr 290/3 zapisana jest pod symbolem użytku „B” – zurbanizowane tereny mieszkaniowe, nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004781/3.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Osiągnięta w przetargu cena ww. lokalu mieszkalnego pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Ww. nieruchomość zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu16 lutego2012 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 13 lutego 2012 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 stycznia 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 10-01-2012 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 10-01-2012 12:49