Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17: Działka nr 286/4 o pow. 77 m2; Działka nr 144/5 i 144/6 o pow. ogólnej 1375 m2;

                             BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17:

 

1. Działka nr 286/4 o pow. 77 m2 zabudowana czynną pompą ręczną, położona w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz ul. Staromiejska.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 6000,00 zł ( słownie złotych: sześć tysięcy 00/100) w tym cena pompy 1 200,00 zł . Cena do przetargu zwolniona z podatku VAT.

Wadium wynosi – 1500,00 zł

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 100, 00 zł

W ewidencji gruntów działka nr 286/4 zapisana jest pod symbolem użytku „Ba” – zurbanizowane tereny zabudowane, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media z ul. Staromiejskiej, zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004006/7.

Nieruchomość położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.), sprzedaż następuje za zgodą Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami a ponadto:

- wszelkie prace i roboty na terenie nieruchomości winien prowadzić tylko za pozwoleniem, opinią Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, prace ziemne wolno prowadzić pod nadzorem archeologicznym (koszt takiego nadzoru ponosi Inwestor) po uprzednim uzyskaniu stosownego pozwolenia od ZWKZ w Szczecinie,

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

2.  Działka nr 144/5 i 144/6 o pow. ogólnej 1375 m2niezabudowana w udziale do 19/30 części w nieruchomości.

Cena wywoławcza do przetargu 1/30 części wynosi – 1900,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset 00/100). Cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi – 500,00 zł

Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 50, 00 zł

W ewidencji gruntów działka nr 144/6 zapisana jest pod symbolem użytku „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane a działka nr 144/5 pod symbolem dr – droga.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00023688/0.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce KS – tereny obsługi komunikacyjnej, ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca2012 r. o godz.10.00 na poz. 1  na poz. 2 o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17. Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 05 czerwca 2012r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

4 maja 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 04-05-2012 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 04-05-2012 11:18