Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Staromiejskiej nr 16 na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 290/3 obręb ewidencyjny nr 8, m. Recz.

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

 

Rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Staromiejskiej nr 16 na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 290/3 obręb ewidencyjny nr 8, m. Recz.

               

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest lokal mieszkalny nr 5 położony na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Staromiejskiej 16 o pow. użytkowej 26,55 m 2 w tym 1-pokój, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnica o pow. użytkowej 6,47 m2i udziałem do 60/1000 części w działce o nr 290/3 o pow. ogólnej 0,0913 ha,

Przetargi na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego odbyły się w dniach:

12 grudnia 2011r. – I przetarg ustny nieograniczony,

16 lutego 2012 r. – II przetarg ustny nieograniczony,

30 marca 2012r. – III przetarg ustny nieograniczony

Które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza do rokowań prawa własności lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie wynosi – 35 650,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100) w tym cena udziału w gruncie wynosi – 1.560,00 zł (cena do rokowań zwolniona jest z podatku VAT).

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi 8 900,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dziewięćset 00/100).

 

Nieruchomość gruntowa o numerze działki 290/3 położona jest w granicach terenu Starego Miasta w Reczu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 77 (decyzja z dn. 27.02.1956 r.) W związku z powyższym przyszły właściciel winien korzystać z nieruchomości w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami. W ewidencji gruntów działka nr 290/3 zapisana jest pod symbolem użytku „B” – zurbanizowane tereny mieszkaniowe, nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu, zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004781/3.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.Przedmiotowy lokal mieszkalnynie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108

ze zm.).

   

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania ww. lokalu mieszkalnego do sprzedaży.

Nie przewiduje się rozłożenia ceny nabycia lokalu w rokowaniach na raty, cena winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej odbędą się w dniu 19 czerwca 2012r. o godz. 11.00w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 13 czerwca 2012 r. do godz. 15.30wBiurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Reczu, z dopiskiem „ ROKOWANIA – LOKAL MIESZKALNY NR 5 - UL. STAROMIEJSKA 16 M. RECZ, DZIAŁKA 290/3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)    Datę sporządzenia zgłoszenia,

3)    Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjął te warunki bez zastrzeżeń,

4)    Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, którą należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

 

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań. 

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

 

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

1)    nie odpowiadają warunkom rokowań,

2)    zostały złożone po wyznaczonym terminie,

3)    nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,

4)    są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19, tel.95 7564461 wew. 113.

 

 Podano do publicznej wiadomości:

 w dniu 16 maja 2012r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-05-2012 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 16-05-2012 15:31