Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA - Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Recz o nr ewidencyjnym działki 53/17 o powierzchni 1,500 ha.

                                      BURMISTRZ RECZA OGŁASZA

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej na terenie miasta Recz o nr ewidencyjnym działki 53/17 o powierzchni 1,500 ha.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 261 800,00 zł

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wadium: 39 300,00 zł

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% ceny wywoławczej : 2 620,00 zł

Ustalona cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 sierpnia 2012 roku o godzinie 10°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 – Sala Narad.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

  

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI

Wyżej opisana nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz określony został kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem: P, S – tereny wytwórcze działalności gospodarczej (przemysłu, rzemiosła, składu).

W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość zapisana jest pod symbolem: RIVa -0,5184 ha, RIVb – 0,9816 ha.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw. Nr SZ1C/00026160/4.

 

W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział właściciele nieruchomości, oznaczonych numerem ewidencyjnym działek: 48, 53/16 i 65/46 bezpośrednio graniczących ze zbywaną nieruchomością o numerze ewidencyjnym 53/17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 14 sierpnia 2012 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

Właściciele nieruchomości, o których mowa wyżej zamierzający wziąć udział w przetarguzobowiązani są dozłożenia w tut. urzędzie w ciągu siedmiu dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. dodnia 14 sierpnia 2012 r. odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności do nieruchomości.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu, oprócz złożenia ww. dokumentu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywający oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju ubytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna niż wynika z ww. dokumentów. Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19, tel.95 7564461 w. 113.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 19-07-2012 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2012 08:47