Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0012, Pomień Gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 724/2 o pow. ogólnej 3,5200 ha zabudowana byłym budynkiem socjalnym w bardzo złym stanie technicznym

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0012, Pomień.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym wiejskim 0012, Pomień Gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 724/2 o pow. ogólnej 3,5200 ha zabudowana byłym budynkiem socjalnym w bardzo złym stanie technicznym, szczątkowe drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej, szczątkowe ogrodzenie szczątkowe wiaty na sprzęt i paliwo oraz pozostałości po wadze samochodowej. Ze względu na zły stan techniczny naniesień (budynku i budowli) pominięto je w wycenie. Ponadto teren działki porastają samosiejki drzew o cechach opału, które ominięto w wycenie przyjmując założenie, że wartość drewna zrównoważy koszty pozyskania i uprzątnięcia nieruchomości. Lokalizacja działki – peryferyjna wsi, ukształtowanie terenu nierówne, media (przyłącza zdewastowane, bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zostanie obciążona służebnością gruntową polegającą na nieodpłatnym prawie przejazdu i przechodu do działki nr 724/1.W ewidencji gruntów przedmiotowa działka ujawniona jest pod symbolem użytku Ba – tereny przemysłowe. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr SZ1C/00009229/1.

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce TU - tereny składowania odpadów, ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

 

*Cena wywoławcza wynosi: 353.000,00 zł(słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100)

* Wadium wynosi:  70.600,00 zł

* Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3 530,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu01 października2012 r. o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 25 września 2012 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni.

Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Nabywający oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, ze powierzchnia przedmiotowej nieruchomosci jest inna niż wynika z ww. dokumentów.

Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomosci na własny koszt. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż trzy (3) dni przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

30 sierpnia 2012 r.

Sporz./Spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 30-08-2012 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-08-2012 15:16