Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVII/2004 z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 8 kwietnia 2004r.

Protokół Nr XVII/2004
z przebiegu obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Reczu
odbytej w dniu 8 kwietnia 2004r.


Otwarcia sesji dokonał Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej, witając radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały ( lista obecności radnych w załączeniu).
Powitał gości zaproszonych i zgromadzoną publiczność( lista obecności w załączeniu).
W obradach uczestniczyli następujący goście zaproszeni:
1. Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza
2. Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza
3. Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski
4. Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie
5. Pan Wiesław Łoński radny Rady Powiatu w Choszcznie
6. Pan Tadeusz Krawiec redaktor Gazety Lubuskiej
7. Pani Lipińska Elżbieta redaktor Głosu Szczecińskiego
oraz dyrektorzy i kierownicy zakładów i jednostek budżetowych, sołtysi oraz zgromadzona publiczność.
Do porządku obrad sesji nie zgłoszono żadnych wniosków ani uwag. Wobec powyższego porządek obrad został odczytany i poddano go pod głosowanie w wyniku, którego Rada Miejska jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad:

Porządek obrad XVII sesji:

1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad sesji,
c) przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28
lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych
stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .
6. Przyjęcie sprawozdania ZGKiM z działalności gospodarczo-finansowej za 2003r
7. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz
( GOK, OPS, szkoły, przedszkole) z działalności finansowej za 2003r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003
9. Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.
12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokół z XVI sesji Rady Miejskiej był wyłożony do wglądu w okresie między sesjami oraz jest wyłożony na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
Następnie poinformował, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła skarga wyborcy Pani Małgorzaty Lewandowskiej w sprawie wykorzystania jej imienia i nazwiska bez upoważnienia do przekazywania nieprawdziwych oświadczeń przez radnego Józefa Romanowskiego podczas obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu w dniu 10 marca 2004r., której treść odczytał i przekazał wszystkim radnym obecnym na sesji.
Przytoczył następnie zapis protokółu z XVI sesji Rady Miejskiej w punkcie 2 porządku obrad - Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
,,Pan Józef Romanowski podał wnioski i zapytania wyborców zgłoszone na spotkaniu z radnym w dniu 12.02.2004r.:
3)Pani Małgorzata Lewandowska proponowała obniżyć diety dla radnych a nawet
znieść całkowicie diety i obradować po południu.”
Ponadto Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Pan Józef Romanowski
otrzyma skargę Pani Małgorzaty Lewandowskiej na jego wypowiedź na sesji w celu
dalszego rozpatrzenia. Dalej mówił, że skarga ta stanowić ma integralną część protokółu z
przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
W związku z powyższym zgłosił wniosek w sprawie przyjęcia tej skargi jako załącznika
do protokółu z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
Pan Mieczysław Juszczyk prosił, żeby ten wniosek przegłosowała Rada Miejska.
Poddano pod głosowanie wniosek Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie
umieszczenia skargi jako załącznik do protokółu Nr XVI/2004 z przebiegu obrad XVI
sesji Rady Miejskiej. W wyniku głosowania wniosek ten został przyjęty większością
głosów ( 9 za, 3 przeciwnych, 2 wstrzymujących się).
Następnie Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, by protokół z obrad XVI sesji Rady Miejskiej przyjąć bez konieczności jego odczytania i otworzył dyskusję na powyższy temat.
Pan Józef Romanowski stwierdził, że nie wie jak Przewodniczący Rady Miejskiej pokierował dyskusją, ale zapytał kto będzie władny rozpatrywać treść tej skargi. Proponował, by tę skargę rozpatrzyć teraz w obecności całej Rady i mieszkańców, by tę sprawę zamknąć. Rada zdecydowała, by tę skargę dołączyć do protokółu z poprzedniej sesji a on jest przygotowany, by swoją wypowiedź z ostatniej sesji obronić.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę Panu Józefowi Romanowskiemu, że w tym punkcie porządku obrad sesji mamy przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji a nie rozpatrywanie skargi. Słowa wypowiedziane przez radnego na XVI sesji są zarejestrowane na taśmie i przeniesione w formie pisemnej do protokółu.
Skarga została przekazana do wiadomości Panu Józefowi Romanowskiemu i pozostałym radnym i będzie rozpatrywana na następnej sesji Rady Miejskiej.
Pan Robaczek Tadeusz stwierdził, że rozumie, że jesteśmy zmuszeni do głosowania nad przyjęciem protokółu wraz ze skargą.
W odpowiedzi na powyższe Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że nikt nie jest zmuszany do głosowania nad przyjęciem protokółu.
Pan Robaczek Tadeusz ponownie zapytał, czy skarga o której mowa weszła do protokółu z XVI sesji?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską wnioskiem skarga ta stanowi integralną część protokółu Nr XVI/2004. Chodzi o to, że nie zmieniamy protokółu, lecz przyjmujemy w takiej postaci jak jest napisany.
Pan Józef Romanowski podał, że załącznik ten w postaci skargi jest dołączony dzisiaj i będzie załącznikiem do dzisiejszego protokółu a nie protokółu Nr XVI/2004.
Pan Tadeusz Antosiewicz stwierdził z niepokojem, że znowu zaczyna się dyskusja nad
niczym i prosił o przerwanie tej dyskusji.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że konsultował się w tej sprawie z radcą
prawnym i ta forma załatwiania przyjęcia skargi jest zgodna.
Pan Józef Romanowski ponownie pytał, kiedy ta skarga wpłynęła na ostatniej sesji czy teraz?
Prosił, by Rady nie wprowadzać w błąd.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej informował, że skarga na wypowiedź Pana Józefa
Romanowskiego podczas obrad XVI sesji Rady Miejskiej wpłynęła 2 kwietnia br. tak jak
zadekretowano na piśmie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 10 marca
2004r. a skarga wpłynęła 2 kwietnia br. Przypomniał, że sprawa ta przed chwilą większością
głosów była przyjęta. Zapytał o czym w tej chwili dyskutujemy?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę radnym, że przed zabraniem głosu należy
zgłosić chęć zabrania głosu i prosił, by nie robić z debaty targowiska.
Innych uwag nie zgłoszono. Dyskusję zamknięto i poddano pod głosowanie przyjęcie
protokóły z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej bez konieczności odczytania wraz z
przegłosowanym wnioskiem o przyjęciu skargi jako załącznika do protokóły z obrad
ostatniej sesji Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 10 za, 2 przeciw, 2
wstrzymujących się) przyjęła protokół z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej bez
odczytania wraz ze złożoną skargą przez Panią Małgorzatę Lewandowską.

AD. 2.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:

Pan Ryszard Dobrzaniecki nawiązał do artykułu w Gazecie Lubuskiej, w którym stwierdza się
wyciek ścieków nieczyszczonych z oczyszczalni Rybaki do rzeki Iny i zapytał, co w tej
sprawie zrobiono? Ponadto wskazał, że na terenie wsi Wielgoszcz znajduje się mozaika
własności nieruchomości wnosił o wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych z prośbą
o przekazanie nieruchomości na własność gminy Recz i uregulowanie stanu prawnego, bo nie wiadomo kto i co ma.
Pan Romanowski Józef zapytał w jakich godzinach pracuje radca prawny i prosił o podanie terminu i godziny przyjęć radcy prawnego do publicznej wiadomości.
Zapytał, kiedy będzie opublikowany centralny rejestr wniosków i interpelacji radnych?
Prosił o przedstawienie sprawozdania z działalności w Związku Gmin Dorzecza Iny oraz w Stowarzyszeniu Związku Gmin Pomeranii za 2003r.
Podał, że ponownie utworzony jest duży śmietnik na murze południowym miasta. Jako gospodarz miasta, to Pan Burmistrz powinien widzieć, że jest taki duży śmietnik.
Pan Grzelak Leon informował, że w Sokolińcu wybudowano w czynie społecznym szatnię dla sportowców, która będzie spełniać funkcję świetlicy wiejskiej środowiskowej. Wskazał na potrzebę zatrudnienia opiekunki świetlicy od lipca br., by zajęła się dziećmi i młodzieżą. Prosił Burmistrza o zabezpieczenie środków na ten cel, może z rezerwy budżetowej.
Ponadto wskazał na potrzebę oświetlenia bloków w Sokolińcu, ponieważ wniosek taki już kiedyś składał, ale nie został on załatwiony. Podał, że tablica elektryczna przy blokach istnieje. Tak wygląda, że 1/3 miejscowości jest nieoświetlona. Prosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Stwierdził, że droga nr 207 jest zakrzaczona w Sokolińcu do Rybak. Dwa pojazdy nie mogą się minąć. Wnioskował do radnych Rady Powiatu i podjęcie tej sprawy i sprawienie, by drogę tą odkrzaczono.
Pan Antosiewicz Tadeusz informował, że oświetlenie uliczne włącza się już o godz. 18 . Wnioskował, by pilnować tego i wystarczy by się włączało o godz. 20 lub później.
Pan Barna Stanisław powtórzył wnioski zgłoszone na XVI sesji Rady Miejskiej dotyczące naprawy dróg na odcinku Żeliszewo – Recz koło Pana Miśka oraz na wysokości Rajska
( duża dziura w jezdni), bo grożą wypadkami i gmina może ponieść konsekwencje.
Pan Matczak Edmund informował, że OSP w Pomieniu porządkowała wieś i prosił o wywiezienie kupek śmieci pozostawionych po sprzątaniu, ponieważ strażacy nie mają gdzie tego wywieźć.
Zwrócił się do radnych Rady Powiatu z apelem ogólnym, by podjęli działania zmierzające do naprawy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Recz.
Pan Ryszard Dobrzaniecki informował, że otrzymał odpowiedź od Burmistrza Recza na zapytanie w sprawie hydroforni w Pamięcinie, z której wynika, że do 30 kwietnia br. odbędzie się przetarg na remont hydroforni w Pamięcinie a wykonanie remontu nastąpi do 30 czerwca 2004r. Informację tą podaje sołtysom wsi, których mieszkańcy korzystają z tego ujęcia wody.


AD. 3.

Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali :

Pani Misiek Mariola :
- zapytała kiedy będzie ustawiony znak drogowy ,,Rybaki”
- zlikwidować dziury w jezdni przy wjeździe na bloki w Rybakach,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa nie chce kotłowni w blokach. Wnioskowała, żeby gmina przejęła od Spółdzielni i przekazała to pomieszczenie w użytkowanie Wspólnocie, bo Wspólnota nie chce płacić od tego pomieszczenia podatku.
- Po pomieszczeniu na węgiel można zrobić garaż i komuś wydzierżawić a środki pochodzące z dzierżawy przeznaczyć na działalność świetlicy.
- Mieszkańcy pytają się, czy będzie otwarta brama na drodze do bloków w Rybkach.
Pogotowie musi jeździć na około. Jest to pewna trudność i trzeba to załatwić.
Pan Stekiel Andrzej Lubieniów wnioskował, żeby w gminie jak najprędzej rozwiązać problem wywozu dużych odpadów typu lodówki, telewizory, tapczany itp.
Pan Koszczewa Henryk sołtys wsi Wielgoszcz zapytał, kiedy będzie wybudowany przystanek autobusowy we wsi Wielgoszcz? Następnie poparł wniosek radnego Dobrzanieckiego Ryszarda o unormowanie własności nieruchomości we wsi Wielgoszcz.
Pan Grzelak Leon wnioskował o zrobienie dojazdu do kąpieliska nad jeziorem wapnickim, ponieważ istniejącą drogę zaorano do samej skarpy. Wystąpić czy do Agencji Nieruchomości Rolnych , czy do obecnego dzierżawcy w sprawie tej zaoranej drogi do jeziora.

AD. 4.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu. Opinie i wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokółu. Przypomniał, że Rejonowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Choszcznie zwróciła się z prośbą o podjęcie powyższego projektu uchwały.
Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały w tej sprawie, którego treść odczytał po czym otworzył dyskusję. Dyskusji na powyższy temat nie stwierdzono. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży gruntu podjęto jednogłośnie, którą zarejestrowano pod Nr XVII/122/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD. 5.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
W dyskusji kolejno głos zabrali:
Pan Tadeusz Robaczek informował, że projekt uchwały w tej sprawie został wniesiony pod obrady Rady Miejskiej ponownie. Pan Burmistrz był pozytywnie ustawiony do tego projektu uchwały, ale wczoraj Burmistrz mówił, że nie jest do końca przekonany co do wysokości proponowanej bonifikaty, bo kto ma kupić to kupi za 90 %. Następnie zwrócił się z apelem do radnych, by głosowali nad tym projektem uchwały jak w punkcie 4. Mówił, że nie jest do końca przekonany o wysokości bonifikaty, bo zdrożały opłaty geodezyjne i nie wiadomo co będzie z wyceną i co jeszcze może zdrożeć. Ponownie apelował do radnych, by przegłosowano ten projekt uchwały.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał załączone opinie i wnioski komisji dotyczące omawianego projektu uchwały.
Mieszkanka Recza ( nie przedstawiła się) zapytała, czy Rada Miejska obniży cenę mieszkania, bo w innych miastach wszędzie obniżają np. w Szczecinie można kupić mieszkanie komunalne za 10 % wartości mieszkania, w Łobzie jeszcze taniej a u nas?
Przecież mieszkańca Recza nie stać na to, by wykupił mieszkanie komunalne za 10% wartości.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący rady Miejskiej zwrócił uwagę na fakt, że 5% w Szczecinie jest zupełnie inną kwotą niż 20% w Reczu. Ponadto wskazał na różne bonifikaty przy sprzedaży gruntów. Przypomniał, że można brać pod uwagę opinii wyrażanych ustnie bez potwierdzenia faktami.
Mieszkanka Recza, która zabierała głos przed chwilą nie podzieliła zdania Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Pan Robaczek Tadeusz wyjaśniał, że słowo ,,wygaszanie” zostało zapożyczone od słów wypowiedzianych przez Burmistrza podczas omawiania projektu uchwały w sprawie powoływania spółki ,,Komunalnik”.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej prosił o stosowanie wyrażeń prawnych podczas pisania uzasadnień do projektów uchwał.
Pan Barna Stanisław dodał mówiąc, żeby pozbyć się tego kłopotu w postaci mieszkań komunalnych, bo nie stać nas na remonty mieszkań. Właściciele mieszkań zaczną inwestować w swoje mieszkania, będą je remontować i idźmy im na rękę, by mogli wykupywać swoje mieszkania lokatorskie. W mediach podają informacje, że obniżki mieszkań w innych gminach są wysokie a my zawsze musimy iść w przeciwną stronę. Apelował do wszystkich radnych, by głosowali za przedstawionym projektem uchwały złożonym przez grupę 8 radnych.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mówił, że głosował za projektem uchwały wcześniej i będzie głosował za obecnym projektem uchwały, ale z niektórymi sformułowaniami się nie może zgodzić. Jeśli Rada Miejska uchwali 90 % bonifikaty to nie oznacza, że wszyscy lokatorzy mieszkania wykupią, bo zostaną nie sprzedane mieszkania, które trzeba będzie utrzymywać ze środków budżetu gminy.
Głos zabrał mieszkaniec Recza Pan Andrzej Ślączka , który powiedział, że zarabia około 700 zł. miesięcznie i chciałby wykupić mieszkanie lokatorskie. Dla niego 10% wartości mieszkania to jest bardzo dużo. Żadnych remontów ZGKiM nie wykonuje w mieszkaniach komunalnych , mieszkanie nieocieplane, grzejniki przemysłowe a czynsze są wysokie. Gdy wykupi mieszkanie sytuacja się zmieni, bo będzie pomału remontował swoje mieszkanie. Dla przykładu podał wymianę progu, który zgłosił przed rokiem i dyrektor oświadcza, że nie ma pieniędzy na ten cel a sam czynsz wynosi 140 zł. miesięcznie. Na końcu powiedział, że my was wybraliśmy, bo mieliśmy do was zaufanie a wy tak podchodzicie do nas?
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi stwierdził, że na razie trwa dyskusja nad projektem uchwały.
Pan Juszczyk Mieczysław proponował odroczyć projekt uchwały do rozpatrzenia na przyszłą sesję Rady Miejskiej, ponieważ pod tym projektem podpisało się 8 radnych a na tej sesji nie ma jednej osoby, która się podpisała pod tym projektem.
Pan Józef Romanowski wyraził zdziwienie, że obie komisje negują nie meritum , bo meritum jest prawnie sprawdzone, ale może się jeszcze przyczepicie przecinka czy kropki?
Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej omawiano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 r. i wiemy jakie zaległości występują w tym zakładzie. Na dzień dzisiejszy może być to nawet kwota 0,5 mln. zł. z zaległymi czynszami. W przyszłości gmina będzie musiała ,,wpompować” te pieniądze do ZGKiM, żeby zakład wyprowadzić z długów.
Dzisiaj się zastanawiamy czy pomóc mieszkańcom, czy nie. Stwierdził, że trzeba pomóc, bo nas wybierali mieszkańcy. Jeżeli dzisiaj ktoś jest bardziej usytuowany, bo jest sklepikarzem czy szefem firmy, to dzisiaj nie patrzy na tych mniej prosperujących mieszkańców gminy. Nas wybrano i my musimy do tych mieszkańców jako ten gest i jako wolę Rady przedstawić.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza stwierdził, że nie może się pogodzić z emocjonalnym podejściem do tego projektu uchwały, bo jest to czysto merytoryczny problem. Każdy powinien się wypowiedzieć na ten temat nie bojąc się, że zostanie wytknięty palcem. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej wyraził swoją opinię, która nie jest ani ,,za” ani ,,przeciw”. Część mieszkań nie zostanie wykupionych z braku środków finansowych mieszkańców. Jest za sprzedaniem mieszkań komunalnych lokatorom, ponieważ gospodarowanie tym majątkiem będzie lepsze. Za jakiś czas może okazać się, że 90 % bonifikaty może okazać się za dużo dla lokatorów i będą się domagać 95 % bonifikaty. Uświadamiał, że może być taka sytuacja, że gmina będzie musiała do pozostałej substancji ponieważ w tych budynkach pozostaną niektóre mieszkania jako komunalne. W planie mamy zapisane na lata 2005- 2006 budowę mieszkań socjalnych. One są z takim przeznaczeniem, by osoby, których nie stać na utrzymanie mieszkania komunalnego mogli zamieszkać w lokalach socjalnych. Za rok czy dwa staniemy przed problemem dokonywania eksmisji tych mieszkańców, którzy w danej chwili nie są w stanie partycypować w kosztach utrzymania mieszkań komunalnych w danej wspólnocie. Jeszcze raz prosił, by nie traktować jego wypowiedzi w tej sprawie jako jakiś argument czy za czy przeciw tylko chodzi o uświadomienie sytuacji, które nas mogą czekać i tylko o to tu chodzi. Na zakończenie swej wypowiedzi stwierdził, że wspólnoty działają o wiele lepiej niż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował 5 minut przerwy, którą przyjęto jednogłośnie.
Po przerwie wznowiono obrady Rady Miejskiej. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad sesji.
Pan Juszczyk Mieczysław wycofał swój wniosek o przełożenie projektu uchwały do rozpatrzenia na następnej sesji Rady Miejskiej.
Pan Dariusz Kowalewski wystąpił w imieniu Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych oraz w imieniu Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, które spotkały się wspólnie podczas przerwy w obradach sesji. Ustalono wspólnie, że ilość sprzedanych mieszkań po podjęciu tej uchwały może wzrosnąć rzeczywiście, ale może po jakimś czasie pojawić się kolejny problem żeby zwiększyć bonifikatę z 90% na 95 %. W związku z tym obie komisje wymienione na wstępie wypowiedzi radnego proponują, by pójść o krok do przodu i zwiększyć bonifikatę już teraz do 95 %.
Sala wniosek powyższy przyjęła burzliwymi oklaskami. Żadnych innych wniosków ani uwag nie stwierdzono.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Dariusza Kowalewskiego o podwyższenie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań do 95 %.
Pan Ryszard Dobrzaniecki mimo zamknięcia dyskusji poprosił o głos, ponieważ problem, który chce jeszcze poruszyć wiąże się z tematem mieszkań komunalnych.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Panu Ryszardowi Dobrzanieckiemu, który stwierdził, że jeżeli taką uchwałę przyjmiemy, to on proponuje wprowadzić do uchwały następną poprawkę dotyczącą wypłaty zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, którą pobierano przy przydziałach mieszkań komunalnych, bo ustawa o lokalach mieszkalnych mówi, że lokator, który wykupił to mieszkanie na własność powinien w ciągu miesiąca otrzymać zwrot zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej. Obawia się, że z kasy gminy trzeba będzie jeszcze dopłacać mieszkańcom do wykupionych mieszkań.
Pan Krzysztof Cymerman zapytał o wysokość kaucji, którą trzeba będzie wypłacać.
Pan Ryszard Dobrzaniecki odpowiedział, że jeżeli kaucje nie były rewaloryzowane od 1980 r. to może to być suma nawet 5 tys. zł.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej postawił wniosek o ponowne otworzenie dyskusji na temat projektu uchwały z uwagi na fakt pojawienia się ważnego problemu w postaci zwrotu zrewaloryzowanych kaucji w przypadku wykupu mieszkania komunalnego na własność.
Za wznowienie dyskusji wypowiedziało się 12 radnych, przeciw 2 radnych, wstrzymujących się nie stwierdzono. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że Rada Miejska większością głosów ponownie wznowiła dyskusję na temat projektu uchwały.
Pan Andrzej Pater Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informował Radę Miejską, że kaucje były wpłacane do byłego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Choszcznie, które już dzisiaj nie istnieje. Należy sprawdzić, czy takie kaucje były wpłacane, bo one powinny być gromadzone na oddzielnym koncie. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu kaucji nie pobierano i w związku z tym nie gromadzono na oddzielnym koncie.
Pan Ryszard Dobrzaniecki ponownie przypomniał zapisy ustawy o gospodarce mieszkaniowej informując jednocześnie, że ustawa gwarantuje lokatorowi zwrot zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej w terminie 1 miesiąca w przypadku wykupu mieszkania na własność. Jest także na to wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wykupiono już szereg mieszkań komunalnych i zapytał, czy nastąpiły zwroty zrewaloryzowanej kaucji mieszkaniowej najemcom, którzy stali się właścicielami mieszkań?
Pan Andrzej Pater Dyrektor ZGKiM w Reczu ponownie informował, że jeżeli wpłacano kaucje to do PGKiM w Choszcznie to należy sprawdzić, czy w momencie podziału PGKiM dokonano również przekazania kaucji w części dotyczącej mieszkań położonych na terenie gminy Recz. Kaucje te były gromadzone na osobnych kontach. W ZGKiM nie ma kaucji i nie ma osobnych kont.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zabierając głos stwierdził, że problem ewentualnego zwrotu kaucji będzie problemem praktycznie po fakcie i nie będzie zależał od wysokości ustalanej przez Radę Miejską bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Na tym zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Wobec powyższego powrócił do wniosku zgłoszonego przez Pana Dariusza Kowalewskiego w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 95% przy wpłacie jednorazowej i poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek .
Następnie odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/36/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy Recz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego wraz z przyjętym przez Radę Miejską wnioskiem i poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższą uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr XVIII/123/04 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.6.

Przyjęcie sprawozdania ZGKiM z działalności gospodarczo-finansowej za 2003r.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji do
powyższego sprawozdania. Opinie i wnioski oraz sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informował Radę Miejską, że kontaktował się z radcą prawnym na temat odpracowania długu przez dłużników i niestety dług można odpracować lecz zatrudniający musi ponieść wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika ( ZUS itp.). Radca prawny ma opracować opinię prawną pisemną na ten temat, która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej.
Pan Andrzej Pater Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu odpowiedział na zgłoszone podczas obrad komisji pytania:
- w sprawie, czy dokonano trójstronnej kompensaty należności pomiędzy FSO REMOR S.A. , UM a ZGKIM odpowiedział, że kompensaty dokonano w marcu br. na sumę 61.419,60 zł.
- w sprawie zatrudnienia dłużników do odpracowania długu informował, że rozmawiał w tej sprawie z radcą prawnym, który potwierdził jego przekonania, że zatrudniając dłużnika do odpracowania długu musimy ponieść wszelkie koszty wynikające z zawarcia umowy o pracę ( ZUS itp.).Radca prawny opracuje opinię prawna w tej sprawie, która zostanie przedłożona Radzie Miejskiej,
- przed sesją podał wszystkim radnym ustaloną podczas obrad komisji informację uzupełniającą do sprawozdania ZGKiM z działalności gospodarczo-finansowej za 2003r.
Innych zapytań, wniosków ani uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego poddano pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji na temat
sprawozdania ZGKiM z działalności gospodarczo-finansowej za 2003r., który został przyjęty jednogłośnie. Rada Miejska większością głosów (12 za, 2 wstrzymujących się, O przeciw)
przyjęła sprawozdania ZGKiM z działalności gospodarczo-finansowej za 2003r.


AD. 7.
Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz ( GOK, OPS, szkoły, przedszkole) z działalności finansowej za 2003r.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski zgłoszone do materiałów na sesję, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad sprawozdaniami nie stwierdzono. Wobec powyższego poddano pod głosowanie
informacje dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz ( GOK, OPS, szkoły, przedszkole) z działalności finansowej za 2003r., które przyjęto jednogłośnie i stanowią załącznik do protokółu.


AD. 8.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 r.

Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski zgłoszone do materiałów na sesję, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Dyskusji nad sprawozdaniem powyższym nie stwierdzono. Wobec powyższego sprawozdanie poddano pod głosowanie, które przyjęto jednogłośnie i które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


AD.9.

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno głos zabrali:

Pan Dariusz Kowalewski zapytał, o punkt 1 informacji z dnia 20 marca 2004r. prosząc o szerszą informację.
Juszczyk Mieczysław prosił o informację z 17 marca 2004r. w sprawie posiedzenia w Powiatowej Radzie Zatrudnienia, co ustalono dla Recza?
Na powyższe odpowiadał Burmistrz Recza w sposób następujący:
Na skutek korekty subwencji oświatowej okazuje się, że gmina będzie miała większą subwencje o około 60.000 zł. W związku z tym należy dokonać zmian w planie budżetu na 2004r. i dlatego przygotowywany jest wniosek o zmianę subwencji oświatowej. Na pewno trzeba będzie rozwiązać problem niedoszacowania środków na Gimnazjum w Reczu. Problem był wielokrotnie podnoszony i w związku z tym należy dokonać analizy budżetu Gimnazjum i wtedy będzie wiadomo ile środków brakuje na działalność tej placówki. Jednostki budżetowe gminne nie są zadłużone poza Gimnazjum i ZGKiM.
Na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia analizowano środki na utworzenie miejsc pracy w ramach robót interwencyjnych i robót publicznych. Były trzy warianty:
- czy więcej dawać środków na roboty publiczne ( liczba osób aktywizowanych jest mniejsza),
- lub przyjąć wariant taki, by więcej środków kierować na prace interwencyjne i tam wnioskodawcy będą partycypować w większym udziale ( zaktywizowana zostanie większa liczba osób ale koszty większe ze strony gmin na poszczególne stanowisko pracy),
- wybrano wariant pośredni między pierwszym a drugim wariantem., bo chodziło o jak największą liczbę osób aktywizowanych czyli więcej osób w ramach prac interwencyjnych a mniej w ramach robót publicznych.
Na naszą gminę przypadło 13 osób , które będą aktywizowane na okres 6 miesięcy. Informował dalej, że przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstał zespół ds. zatrudnienia socjalnego i tam będą analizowane sprawy kogo w pierwszej kolejności zatrudnić i dlaczego. Też brano pod uwagę prace jakie trzeba wykonać na rzecz gminy np. przystępujemy do odkrzaczenia dróg gruntowych. Do tych prac osoby wybierali urzędnicy biorąc pod uwagę te osoby, które posiadały piły spalinowe.
Odnośnie pracowników interwencyjnych jeszcze nie ma wskaźnika i nie wiemy dokładnie jeszcze jaki jest limit. Zachęcał przedsiębiorców do składania wniosków na prace interwencyjne, bo jest to oferta dla przedsiębiorców.
Pan Józef Romanowski prosił o szerszą informację z ostatniej strony pkt. 4 z dnia 21 marca 2004r. Pytał o koszty ze strony gminy, czyja to inicjatywa?
Pan Ryszard Dobrzaniecki zapytał, czy wystąpienie do Zakładów Gazowniczych z wnioskiem o gazyfikację wsi dotyczy tylko Suliborka czy też całej wiejskiej części gminy?
Na powyższe odpowiadał Burmistrz Recza w sposób następujący:
Cztery gminy wystąpiły z inicjatywy gminy Bierzwnik i spotkały się w sprawie utworzenia szlaku cystersów i dołączenia go do międzynarodowego szlaku cystersów. W chwili obecnej żadnych kosztów nie ma, ale jeśli w przyszłości wystąpią to będą ponoszone proporcjonalnie w stosunku do każdej gminy. Odczytał następnie deklarację woli gmin, która głosi :
,,Świadomi ponadczasowej wartości dziedzictwa duchowego i kulturowego pozostawionego w naszym regionie przez zakon cysterski , którzy staliśmy się depozytariuszami, przekonani o konieczności ochrony tego dziedzictwa, zarówno przed działaniami czasu jak i zagrożeniami
cywilizacyjnymi jesteśmy zdecydowani podejmować działania zmierzające do nieustannego przypominania największych wartości zawartych w duchowości św. Bernarda i kościoła powszechnego. Pragniemy zachować dla kolejnych pokoleń obszar kulturowy regionu ukształtowany dłońmi mnichów. Postanowiliśmy dobro to tak w wymiarze duchowym jak i
reliktów świętości wartości materialnych zachować, odtworzyć w oparciu o nie wykazać nasze zrozumienie wspólnego europejskiego dziedzictwa. Zakon cystersów, który przed 6 laty obchodził swój jubileusz 900-lecia powstania odegrał w dziejach średniowiecznej Europy doniosłą rolę tak w zakresie umacniania chrześcijaństwa jak i upowszechniania osiągnięć cywilizacyjnych zwłaszcza na terenach państw budujących dopiero swoje chrześcijaństwo i struktury organizacyjno – gospodarcze. Wszelkie ślady po działalności klasztorów w Kołbaczu, Bierzwniku, Pełczycach i Reczu zorganizowani wg. reguły cysterskiej stanowiącej
ośrodki życia duchowego i kulturowego dając nam dziedzictwo o swym średniowiecznym uniwersalizmie. Jest to ważne przesłanie dla współczesnych mieszkańców tych ziem i szansa na odnalezienie się w jednoczącej się Europie. „
Ponadto objaśniał, że w związku z wnioskiem sołtysa wsi Suliborek Burmistrz postanowił wystąpić z wnioskiem do Zakładów Gazowniczych o gazyfikację wsi w gminie Recz. Nie dotyczy to tylko Suliborka, lecz także pozostałych miejscowości wiejskich w naszej gminie.
Co jakiś czas Kierownik Rejonu Choszczno Pan Szebel Józef przesyła do naszej gminy różne informacje o gazyfikacji wsi w innych gminach. Są to różne informacje. Chodzi o to, by Zakład Gazowniczy określił warunki, koszty gazyfikacji wsi i dlatego złożono wniosek w tej sprawie.
Pan Grzelak Józef prosił o wyjaśnienie pkt. 10 z dnia 10 marca 2004r., bo o ile wie, to mieliśmy tylko zrobić kanalizację na ul. Słonecznej a teraz w informacji dodana jest także ulica Murarska. Pytał, czy starczy środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2004r.?
Na powyższe odpowiadał Burmistrz Recza informując, że na kanalizację na ul. Słonecznej są zaplanowane środki w budżecie gminy na 2004r., ale przy okazji budowy sieci ciepłowniczej w ulicy Murarskiej chcemy ułożyć sieć kanalizacyjną w tej ulicy.
Pan Grzelak Leon zwrócił uwagę na fakt, że środki te wynoszą 30.000 zł. na wykonanie kanalizacji w ulicy Słonecznej. Zapytał więc, czy starczy tych środków na wykonanie kanalizacji w ulicy Murarskiej i ul. Słonecznej?
Burmistrz wyjaśniał, że na ul. Murarskiej zadanie to ma charakter remontowy. Należy więc ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę i spowodować, by się domówili co do kosztów ułożenia kanalizacji. Oczywiście Burmistrz zmierza do tego, by to się odbyło w kosztach ułożenia sieci ciepłowniczej. Burmistrz wyjaśniał, że jest zapisana kwota w budżecie gminy na ułożenie sieci kanalizacyjnej w ulicy Słonecznej ale nie ma na ułożenie sieci w ulicy Murarskiej ale mamy rezerwę budżetową po którą można w tym wypadku sięgnąć.
Pan Matczak Edmund prosił o wyjaśnienie tematu zawartego w pkt.12 z dnia 1 marca 2004r.
Burmistrz Recza odpowiadał, że wpłynęła skarga na nielegalne wycinki drzew i Burmistrz przystąpił do podjęcia działań w tym zakresie tzn. ustalenia stanu faktycznego i jeśli stwierdziliśmy wycinkę nielegalną to skierowaliśmy do odpowiednich władz w celu ustalenia sprawców czynu.

AD. 10

Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnymi.

Pan Józef Romanowski prosił o poinformowanie o treści pisma nadesłanego od księdza kanonika naszej Parafii, bo w informacji Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej nie jest to pismo wymienione.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że do biura Rady Miejskiej takie pismo nie wpłynęło, lecz wpłynęło do Burmistrza Recza.
Pan Józef Romanowski prosił więc Pana Burmistrza o poinformowanie w jakiej sprawie jest to pismo .
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza odpowiedział, że sprawa jest czysto administracyjna.
Dotyczy protestu księdza kanonika w sprawie ulokowania czy zamiaru budowy obiektu strażnicy ( sala spotkań, biblioteka i mieszkanie). Była propozycja by umieścić ten budynek
na ul. Ratuszowej w drugiej plombie. Protest wpłynął i będzie rozpatrywany . Na razie na ich wniosek została opracowana koncepcja. Sprawa dotyczy świadków jechowych.
Innych zapytań nie zgłoszono.
AD.11.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach i w okresie między sesjami.


Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza informował, że na każdej sesji jest opracowany materiał czyli informacja o realizacji wniosków i interpelacji oraz zapytań., jest ponadto centralny rejestr, który mieści się w sekretariacie. Informacje o sposobie załatwiania wniosków i interpelacji będą na pewno wracały z odpowiedziami do wnioskodawców. Może w tym czasie były jakieś zakłócenia, lecz było to spowodowane kontrolą przeprowadzaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, która kontrolowała działalność Urzędu Miejskiego w terminie do 9 kwietnia br. Była to bardzo szczegółowa kontrola.
W sprawie wniosków Pani Marzeny Krakowiak o zamontowanie 2 opraw w blokach Spółdzielni Mieszkaniowej w Nętkowie wyjaśniał, że zakładanie nowych opraw będzie rozpatrywane podczas modernizacji oświetlenia ulicznego. Enea opowiedziała się za modernizacją oświetlenia ulicznego co oznacza, że wykona tą modernizację łącznie z ulicą Ratuszową i Środkową z likwidacją słupów w chodnikach. Termin realizacji do końca 2004r. Informacja będzie podawana na bieżąco .
W sprawie wniosków o naprawę drogi będą one remontowane w ramach robót publicznych. Pełna informacja na ten temat będzie przedłożona Wysokiej Radzie oraz wnioskodawcy.
Pan radny Juszczyk Mieczysław wnioskował o naprawę ławki koło Ośrodka Zdrowia odpowiedział, że ławki zostały już naprawione w dniu dzisiejszym.
Pan Matczak Edmund wnioskował, by wystąpić z pismem do Agencji Nieruchomości Rolnych w celu umożliwienia kupna gruntów leżących na terenie Pomienia przez rolników
odpowiedział, że takie pismo wyszło do Agencji i Burmistrz oczekuje odpowiedzi na pismo.
Również wnioskował o to by powiat zaczął naprawiać swe drogi leżące na terenie gminy Recz. W tej sprawie również Burmistrz wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych i informacja została podana Panu radnemu.
Pan Józef Romanowski prosił o informację o realizacji wniosków odpowiadał, że na każdej sesji Rady Miejskiej taka informacja jest podawana. Próbujemy także centralny rejestr wniosków umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pan Józef Romanowski wnioskował o przedstawienie informacji z działalności naszych przedstawicieli w Związku Gmin Dorzecza Iny oraz w Pomeranii. Obecnie trwa okres sprawozdawczy w obu związkach. W kwietniu będą posiedzenia walne absolutoryjne i po tych walnych zgromadzeniach Burmistrz przedstawi taką informację. Na najbliższe komisje nie zdąży takiej informacji wprowadzić, ponieważ walne będą odbywać się po 24-26 kwietnia br., ale na sesji już będzie.
Pan radny Juszczyk Mieczysław wnioskował o wykonanie pasów przeciwpożarowych wokół lasów , wystąpienie do Agencji w tej sprawie, informował, że wniosek ten jest zrealizowany.
Pan Andrzej Packań wnioskował o przeznaczenie 200 zł. z budżetu gminy na potrzeby sołectwa Suliborek odpowiedział, że wniosek taki nie został jeszcze rozpatrzony i będzie rozpatrzony ze wszystkimi wnioskami, które do tej pory wpływają.
Ponadto Pan Sołtys zaproponował, by planować jakieś kwoty w budżecie gminy na działalność rad sołeckich odpowiedział, że jest to wniosek do Rady Miejskiej a nie do Burmistrza.
W sprawie braku pasa dla rowerzystów i pieszych wzdłuż drogi nr 10 informował, że wniosek jest uzasadniony, wniosek skierowano do załatwienia do zarządu dróg i oczekujemy na odpowiedź.
Pan Kawecki Janusz zwracał się o przywrócenie stanu chodnika na ul. Ratuszowej od strony kotłowni przy blokach na ul. Środkowej odpowiedział, że wniosek ten został zrealizowany.
Pan Misiek Mariola sołtys wsi Rybaki wnosiła o usprawnienie basenu przeciwpożarowego w Rybakach. Wniosek skierowano do załatwienia Gminnemu Komendantowi OSP w Reczu.
Pan sołtys Andrzej Stekiel wnioskował o naprawę drogi do WITOSŁAWIA droga ta będzie naprawiona wspólnie z Nadleśnictwem.
Dalej Pan sołtys sygnalizował problemy z pobieraniem opłaty targowej przez sołtysów Burmistrz odpowiadał, że nie została jeszcze opracowana koncepcja tego zadania , zastanowi się czy zrobić to uchwałą Rady czy Zarządzeniem Burmistrza.
Wniosek w sprawie ustawienia kosza w Lubieniowie, wniosek ten zrealizowano.
Wniosek w sprawie ustawienia toalety dla sędziów w Lubieniowie odpowiadał, że wniosek ten jest rozpatrywany.
Pan Piotr Bohdziewicz Zastępca Burmistrza Recza informował, że w chwili obecnej jest zgłoszonych ponad 300 wniosków i interpelacji i umieszczenie takiej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej jest niemożliwe.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o ogłoszenie 5 minutowej przerwy w obradach. Wniosek poddano pod głosowanie w wyniku, którego ogłoszono 5 minut przerwy w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.

AD. 12.

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania:
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Choszcznie podał, że wcześniej podano informacje o drogach, które są w Zarządzie Dróg Powiatowych i jak widać ich adresy są obecnie prawidłowe. Z uwagi na mnogość wniosków dotyczących naprawy dróg powiatowych wnioskował, by w tych sprawach spotkać się raz do roku i ustalić co na tych drogach może być zrobione a zrobić można niewiele, jedynie tylko drobne naprawy. W taki sposób należało by współpracować.
W sprawie gazyfikacji wsi proponował, by kompleksowo zastanowić się nad tym problemem. Z informacji jakie posiada taka inwestycja może zwrócić się w 100 % przy dobrych układach jednak nie mniej niż 50%.
Prosił o przekazywanie informacji o pracy Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami przekazywać także gościom zaproszonym, bo uczestniczą w sesji i mogliby śledzić dyskusję na powyższy temat.
Apelował także, by zrównać targujących w handlu obwoźnym z handlem stacjonarnym.
Burmistrz Recza odpowiedział, że w 2003roku Burmistrz występował w sprawie gazyfikacji wsi do Zakładu Gazu w Szczecinie, ale zakład odpowiedział, że nie planuje żadnych inwestycji na terenie gminy Recz.
W sprawie pobierania opłaty targowej Burmistrz odpowiedział, że sołtysi są upoważnieni do pobierania opłaty targowej. Chyba chodzi w tym o społeczną akceptację tego faktu.
W sprawie wycieku ścieków do rzeki Iny w Rybakach podjęto działania w tej sprawie.
Wystąpiono do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ina” w Grabowcu, wysłano pismo do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie zgodnie z jego kompetencjami informując go o naruszeniu przepisów o ochronie środowiska.
W sprawie uregulowania spraw własnościowych we wsi Wielgoszcz informował, że zrobiono analizę własności w tej wsi. Stanowisko Kolegium było takie, by nie przejmować wszystkich działek na Wielgoszczy, ponieważ to Agencja Nieruchomości Rolnych powinna uporządkować tę sprawę. Na poprzedniej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę o przejęciu od Agencji Nieruchomości Rolnych niektórych działek we wsi Wielgoszcz po to, by pomóc mieszkańcom w uregulowaniu spraw własnościowych.
W sprawie radcy prawnego informował, że radca prawny obsługuje przede wszystkim Urząd Miejski. Radca prawny zadeklarował się, że będzie przyjmował interesantów. Obecnie mówi, że w środy będzie przyjmował w Ośrodku Wspierania Rodziny w Nętkowie około godz. 1600 . Jeśli radca prawny potwierdzi ten fakt będzie podana informacja do publicznej wiadomości.
W sprawie dzikiego wysypiska śmieci przy murze południowym w Reczu stwierdził, że znane jest to wysypisko śmieci i tworzą je nasi mieszkańcy. Jedynie pozostaje nam nie akceptować takiego działania. Strażnik ochrony środowiska sprawdza takie miejsca i staramy się takie dzikie wysypiska śmieci likwidować. Apelował do wszystkich mieszkańców, by nie akceptować wyrzucania śmieci w sposób dowolny, niezbędna jest akcja uświadamiająca. Ten problem jest omawiany podczas budowy Programu Ochrony Środowiska.
Wniosek w sprawie zatrudnienia opiekunki w świetlicy w Sokolińcu informował, że jest to sprawa do dyskusji nad budżetem gminy. Sprawę tę należy załatwić kompleksowo. Takie wnioski wpływają ze Słutowa, z Nętkowa.
Wniosek w sprawie uruchomienia oświetlenia ulicznego na osiedlu w Sokolińcu informował, że wniosek ten będzie rozpatrzony przy okazji modernizacji oświetlenia ulicznego o którym Burmistrz wcześniej mówił i informacja będzie przekazana panu radnemu.
W sprawie odkrzaczania dróg odbędzie się w ramach robót publicznych, bo jest zatrudnionych 6 pracowników na 3 miesiące. Ponieważ jest to droga od Sokolińca do Rybak powiatowa Burmistrz wystąpi w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych.
Zmiana czasu oświetlenia ulicznego zostanie poprawiona.
W sprawie naprawy drogi Żeliszewo – Recz- Rajsko informacja zostanie przekazana.
W sprawie ustawienia znaków drogowych ,, Rybaki” i ,,Żeliszewo” informował, że wnioski te nie są możliwe do realizacji.
W sprawie wywozu nieczystości w Pomieniu po sprzątaniu wsi postaramy się pomóc w wywozie śmieci .
W sprawie przejęcia kotłowni w Rybakach wiąże się to z kosztami. Podał pozytywny przykład świetlicy w Słutowie. Zdaniem Burmistrza nie powinno się w całości finansować działalności świetlic. Apelował, by zacząć od aktywności ludności. Przypomniał, że wcześniej gmina założyła licznik po byłym garażu w celu założenia świetlicy.
Radny Grzelak Leon przypomniał, że wieś wybudowała budynek i tylko chodzi o zatrudnienie kogoś kto by się opiekował dziećmi i młodzieżą i świetlicą. Podał, że w Nętkowie zatrudniono 2 osoby, w Reczu zatrudniono 2 osoby. Dlaczego więc w Sokolińcu nie można zatrudnić a jest to największa wieś popegerowska?
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że ten problem jest ważny, ale jest warunek by był akces działalności społecznej. Ten problem będzie jeszcze rozpatrywany na forum Rady Miejskiej.
Burmistrz Recza informował, że plan przestrzennego zagospodarowania w Sokolińcu jest do opracowania w 2004r.
Problem odpadów dużych ureguluje program gospodarowania odpadami stałymi, który ma być uchwalony do końca czerwca br.
W sprawie przystanku autobusowego na Wielgoszczy potwierdził, że jest miejsce, przejście jest zrobione, Burmistrz sprawdzi możliwość budowy przystanku.
W sprawie dojazdu do kąpieliska w Wapnicy Burmistrz sprawdzi i da odpowiedź.
Pan Józef Romanowski mówił, że z całym szacunkiem dla mieszkańców Nętkowa, ale zdaniem radnego lepiej by było by radca prawny przyjmował mieszkańców w Reczu, ponieważ więcej osób może skorzystać z porad prawnych.
Dodał komentarz w sprawie wysypiska śmieci koło muru południowego i podał, że co roku zwłaszcza działkowicze tworzą wysypiska śmieci w stałych miejscach. Kiedyś już proponował, by ustawić kontenery w tych stałych miejscach albo z cegły rozbiórkowej wybudować jakiś murek w tych miejscach i wtedy ZGKiM mógłby te śmieci wywozić.
Taka jest moja myśl, powiedział.
Pan Stekiel Andrzej proponował, by w jedną środę przyjmował radca prawny w Nętkowie a w pozostałe środy w Reczu.
Burmistrz Recza na powyższe odpowiedział tak, że przekaże mecenasowi inicjatywę mieszkańców a radca prawny podejmie decyzje w tej sprawie.
Dalej w sprawie śmieci Burmistrz powiedział, że jeśli usankcjonujemy te miejsca jako wysypiska śmieci, to ludzie przestaną płacić za śmieci. Zapraszał do współpracy z Panią Elżbietą Duszą i Panią Barbarą Kokot – Kiepas w sprawie tworzenia programu zagospodarowania odpadów stałych.
Pan Eugeniusz Nykiel Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dodał do swojej wypowiedzi w sprawie opłat targowych, że powinno to dotyczyć całej gminy tj. na wioskach i w mieście.
Pan Zajączkowski Zbigniew zapytał o sprawę sprzedaży działki dla Państwa Gimelów.
Pan Ryszard Dobrzaniecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informował, że Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska w tej sprawie, ponieważ uznała, że są to kompetencje Burmistrza.
Pan Zbigniew Ligus Burmistrz Recza potwierdził, że faktycznie w tej sprawie decyzję podejmuje Burmistrz. Problem ten jest raczej natury społecznej, bo środowisko wsi Sicka jest w tej sprawie mocno podzielone. W 2003r. gwałtownie kilku mieszkańców wsi protestowało i dlatego sprawę odłożono. Burmistrz apelował o rozmowę radnych z mieszkańcami wsi Sicko w celu przekonania mieszkańców do sprzedaży tej działki wnioskodawcy, bo on naprawdę ma tam ciasno. Po prostu Burmistrz prosił radnych o pomoc w formie mediatora.
Pan Juszczyk Mieczysław informował, że w poprzedniej kadencji ten sam problem się pojawiał i w tym celu odbyła się sesja wyjazdowa. Mieszkańcy się nie zgadzali na sprzedaż działki.
Pan Krzysztof Cymerman informował, że brał udział w spotkaniu z mieszkańcami wsi Sicko.
Ta sprawa toczy się od 1990 r. Pan Gimel chce kupić tyko 1 ar działki, która w chwili obecnej jest zakrzaczona i nieużytkowana. Część mieszkańców wsi się zgadza na sprzedaż tej części działki. Bunt jest w Radzie Sołeckiej i sołtysa, którzy bardzo głośno wypowiadają swoje niezadowolenie.
Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał wszystkim radnym o obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym w terminie do 30 kwietnia 2004r.
Ponadto z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył serdeczne życzenia, zdrowych i wesołych świąt.

Wobec wyczerpania porządku obrad Pan Grzegorz Adamiak Przewodniczący Rady Miejskiej
zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej o godz. 1430 .


Na tym protokół zakończono.Protokołowała:

Podinspektor

Krystyna Samonek
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-04-2004 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 17-02-2012 11:24