Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej w tym:działka niezabudowana nr 144/5 i 144/6 pow. ogólnej 1375 m2 w udziale do 5/30 części w nieruchomości;działka niezabudowana nr 144/4 o pow. 576 m2

                             BURMISTRZ RECZA

          

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Recz, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17:

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej w tym:

1) działka niezabudowana nr 144/5 i 144/6 pow. ogólnej 1375 m2w udziale do 5/30 części w nieruchomości.

Cena wywoławcza do przetargu 1/30 części wynosi 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej 400,00 zł, które należy wpłacićw gotówce nie później niż do dnia 06 lutego 2014 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz. Wpłata wadium powinna brzmieć: „ wadium na przetarg udziałów działki nr 144/5 i 144/6 obręb m. Recz.

Minimalne postąpienie nie mniej, niż 1% czyli 20, 00 zł

W ewidencji gruntów działka nr 144/6 zapisana jest pod symbolem użytku „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane a działka nr 144/5 pod symbolem dr – droga.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00023688/0.

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działkę nr 144/6 została wydana decyzja Nr 29/2013 o warunkach zabudowy z dnia 12.06.2013 r. dla inwestycji pn. budowa garaży (14 boksów).

 

2) działka niezabudowana nr 144/4 o pow. 576 m2

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14 500,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy pięćset 00/100). Cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej 2 900,00 zł, które należy wpłacićw gotówce nie później niż do dnia 06 lutego 2014 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz. Wpłata wadium powinna brzmieć: „ wadium na przetarg działki nr 144/4 obręb m. Recz.

Minimalne postąpienie nie mniej, niż 1% czyli 150, 00 zł

W ewidencji gruntów działka nr 144/4 zapisana jest pod symbolem użytku „Bp” – zurbanizowane tereny niezabudowane. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz działka oznaczona jest symbolem: KS – tereny obsługi komunikacji, ZI – tereny zieleni izolacyjnej. Księga wieczysta Nr SZ1C/00004006/7. Działka nr 144/4 nie posiada dostępu do drogi publicznej w związku z tym zostanie ustanowiona służebność gruntowa na działce nr 144/1.

WW. nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w otoczeniu z ulicy Kolejowej. Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Do osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaoferowana kwota przez oferenta pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz.

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu12 lutego2014 r. na poz. nr 1 o godz.10.00, na poz. nr 2 o godz. 10,20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz dokonać oględzin nieruchomości w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Nabywca na podstawie otrzymanej mapy z opisem ustali granice nieruchomosci na własny koszt. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do wpłacenia całej zaoferowanej kwoty oraz podatek VAT w wysokości 23% w terminie 21 dni od daty przetargu, nie później jednak niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 08 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 08-01-2014 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 13-02-2014 09:43