Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIV/152/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkan

Rada Miejska w Reczu
UCHWAŁA Nr XXIV/152/04
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 01 grudnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72 poz. 747 z 2001r.,zm. z 2002 Dz.U. Nr 113 poz. 984, z 2004 Dz.U. Nr 96 poz. 954, Dz.U. Nr 173 poz. 1808) na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu w wysokościach:

- dostawa wody dla wszystkich odbiorców – 2,26 zł. za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT
- odprowadzenie ścieków dla wszystkich odbiorców – 3,47 zł. za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Grzegorz AdamiakU Z A S A D N I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa INA w Grabowcu jest właścicielem hydroforni i sieci wodociągowej w miejscowościach: Rybaki, Netkowo, Lubieniów ,Grabowiec oraz oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Rybakach i Lubieniowie.
Proponowane taryfy cen są jednakowe dla wszystkich hydroforni i oczyszczalni.

Obecnie obowiązujące od 2003r.,ceny wody i ścieków wynoszą:

1) woda - netto - 2,10 ; brutto - 2,25 zł/1m3
2) ścieki - netto – 3,05 ; brutto - 3,26 zł/1m3


Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Spółdzielnia Mieszkaniowa INA w Grabowcu przedłożyła w dniu 19.10.2004r., Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Recza wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2005r. – 31.12.200r. proponując następujące taryfy:


· Woda – netto – 2,26 ; brutto - 2,42zł/1m3 - wzrost cen w stosunku do obecnej stawki – o 7.6%
· Ścieki – netto – 3,47 ; brutto - 3,71zł/1m3 - wzrost cen do obecnej stawki – o 13,8%

Powyższy wzrost stawek dotyczy okresu 2 lat,(2004 i 2005) czyli średnioroczny wzrost cen będzie wynosił:
- wody - 3,8%
- ścieków - 7,9%

W oparciu o art. 24.1 ust.5 ustawy cytowanej j.w oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 26 z dnia 25.03.2002r., poz.257) Burmistrz Recza dokonał analizy przedłożonych kalkulacji w zakresie przyjętych w kalkulacji kosztów uzyskania przychodów w poszczególnych elementach cenotwórczych:

· Taryfy opracowano na podstawie poziomu kosztów wykonanych za okres 01.01.2004 – 30.09.2004
· Planowana ilość sprzedanej wody w roku 2005 – 23.407 tys.m3
· Planowana ilość przyjętych ścieków w roku 2005– 10.024 tys. m3
· Do kalkulacji kosztów nie jest planowany zysk oraz koszty amortyzacji .

Niemniej widocznym zjawiskiem jest tendencja malejąca w zakresie sprzedaży wody i przyjmowania ścieków. Coraz większy wpływ na powyższe zjawisko ma stopniowe opomiarowywanie urządzeń wodociągowych oraz oszczędności w zużyciu wody.
Pani Prezes Zarządu Spółdzielni udzieliła także wyjaśnień ,że zaległości w zakresie opłat za wodę i ścieki ogółem powyżej 12 – m-cy wynoszą 25% wymiaru.
W roku 2004 nie podjęto sądowych spraw windykacyjnych w z tytułu zaległości za wodę i ścieki.


W wyniku powyższych analiz na podstawie art. 24 pkt 10 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Burmistrz Recza nie znalazł podstaw do zakwestionowania przedstawionej przez Spółdzielnię Mieszkaniową INA w Grabowcu kalkulacji cen za wodę i ścieki.

Podpisy radnych Rady Miejskiej obecnych na sesji:


1. Adamiak Grzegorz

2. Antosiewicz Tadeusz

3. Cymerman Krzysztof

4. Zajączkowski Zbigniew

5. Dobrzaniecki Ryszard

6. Kowalewski Dariusz

7. Romanowski Józef

8. Robaczek Tadeusz

9. Barna Stanisław

10. Juszczyk Mieczysław

11. Matczak Edmund

12. Skowrońska Zenona

13. Cybulski Marek

14. Grzelak Leon

15. Izajko Marzanna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 30-12-2004 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 08:21