Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 188/1 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

  

           BURMISTRZ RECZA

                  OGŁASZA

                      II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 188/1 położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Kolejowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki:

- 188/1 o pow. 1853 m 2

 

Cena wywoławcza wynosi: 45 600,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100).

Cena do przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Wadium: 9 100,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset 00/100).

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej: 460,00 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 lutego 2015 roku o godzinie 9 3 0 w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5.

 

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem Bp – tereny zurbanizowane niezabudowane – 1853 m2

Ww. nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr SZ1C/00004006/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie.

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja nr 16/2010 o warunkach zabudowy z dnia 26.04.2010 r. dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego oraz decyzja nr 28/2010 o warunkach zabudowy z dnia 02.06.2010 r. dla inwestycji pn. budowa obiektu usług ogólnospołecznych kultu religijnego z salą wykładową, biblioteką, mieszkaniem dla opiekuna obiektu i zapleczem socjalnym i technicznym. Ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno).

Pierwszy przetargu ustny nieograniczony został wyznaczony na dzień 01.12.2014r. z braku przebicia ceny wywoławczej stał się nieskuteczny.

 

WARUNKI PRZETARGU:

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 11 lutego 2015r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępując do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

-dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a w podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiści lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka, które wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. z 1996r. Nr 54 poz. 245 z późn. zm.).

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 21 dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami Wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie użytków oraz powierzchni zbywanej nieruchomosci, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia ww. nieruchomości jest inna, niż wynika z posiadanych przez zbywcę dokumentów.

Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę z opisem ustala granice na własny koszt.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej. Uczestnik przetargu może w ciagu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19 lub pod telefonem 957564461 wew. 113, e-mail: nieruchomosci@recz.pl.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

14 stycznia 2015r. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-01-2015 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 14-01-2015 08:30