Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0008, m. Recz ul. Mikołaja Reja

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0008, m. Recz ul. Mikołaja Reja

               

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość o niżej wymienionych nr ewidencyjnych działek:

 

1. Działka nr 100/81 o powierzchni 770 m2

Cena wywoławcza do rokowań sprzedaży prawa własności wynosi – 16.700,00 zł (cena do rokowań podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi 3.340,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta czterdzieści 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

2. Działka nr 100/83 o powierzchni 976 m2

Cena wywoławcza do rokowań wynosi – 20 500,00 zł

(cena do rokowań podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi – 4.100,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące sto 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

3. Działka nr 100/84 o powierzchni 786 m2

Cena wywoławcza do rokowań wynosi – 17 100,00 zł

(cena do rokowań podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi – 3.420,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące czterysta dwadzieścia 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniach:

29 sierpnia 2014r.– I przetarg ustny nieograniczony,

06 listopada 2014r. – II przetarg ustny nieograniczony, które zakończyły się wynikiem negatywnym z braku wpłaty wadium.

 

Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w media z ul. Mikołaja Reja zapisana jest w księdze wieczystej KW Nr SZ1C/0004006/7.

 Nieruchomość podlegająca rokowaniom nie posiada aktualnego planu zagospodarowania,

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, ww. nieruchomości znajdują się w jednostce MJ,U tereny rzemiosła z dopuszczeniem mieszkalnictwa, ZP tereny zieleni parkowej, ZI tereny zieleni izolacyjnej. W/w działka znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowe działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi ani nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490).

   

Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostaną doliczone koszty przygotowania ww. nieruchomości do sprzedaży.

Nie przewiduje się rozłożenia ceny nabycia nieruchomości w rokowaniach na raty, cena winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 16 lutego2015r. o godz. 10.00 na poz. Nr 1 o godz. 10.20 na poz. Nr 2 o godz. 10.40 na poz. Nr 3 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 11 lutego 2015r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Reczu, z dopiskiem „ROKOWANIA na działkę nr 100/81 lub 100/83 lub 100/84 - OBRĘB m. RECZ ul. Mikołaja Reja”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjął te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań. 

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  1. nie odpowiadają warunkom rokowań,
  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3. nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,
  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 19, tel.95 7564461 wew. 113, e-mail: nieruchomosci@recz.pl

 

 

 Podano do publicznej wiadomości:

 w dniu 14 stycznia 2015r.

 

sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-01-2015 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 14-01-2015 08:39