Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIII/234/06 w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz.


UCHWAŁA Nr XXXIII/234/06
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz.

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr l06, poz. 1002; z 2004r. Nr 69, poz. 625; Nr 92, poz. 880; Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175 poz. 1462) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 i Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220 i Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558 i Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984 i Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271 i Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203 i Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441) oraz art.3 ust.2 pkt 8; art. 4 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 236) uchwala się, co następuje:


§1. Uchwala się program przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Art. 11a ustawy o ochronie zwierząt określa, że Rada gminy może w drodze uchwały przyjąć program zapobiegający bezdomności zwierząt.
Ponadto art.4 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określający szczegółowe zasady regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach nakłada obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/234/06
Rady Miejskiej
z dnia 23 lutego 2006 r.


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
NA TERENIE GMINY RECZ


I. Cele działań wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

Określa się następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;
3. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
4. edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;

II. Realizacja założonych celów

1.Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
1.1 zbieranie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie na zlecenie Gminy przez przeszkolonych pracowników ZUH Komunalnik w zakresie wyłapywania psów i innych zwierząt w sposób humanitarny, nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia.

1.2 zebrane z terenu Gminy psy bezdomne, zagubione, wałęsające się, pozostające bez właściciela zostaną umieszczone w utworzonym przez ZUH Komunalnik azylu – przytulisku na terenie oczyszczalni ścieków w Reczu.
1.3.zbieranie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zbieranych zwierząt oraz nie będzie zadawać im cierpienia.
1.4.umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela;
1.5.zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela w utworzonym azylu.
1.6.poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;
1.7.uruchomienie w Urzędzie Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17 pok. nr 8a ( tel. 095 765 4461 wew. 30) punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach itp.


2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez;

2.1 prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
2.2 w oparciu o Zarządzenie Burmistrza polegające na zwolnieniu z podatku od posiadania psa, zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji.
2.3 w oparciu o Zarządzenie Burmistrza polegające na zwolnieniu z podatku od posiadania psa, zachęcanie mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt tymczasowo pozostających pod opieką Gminy.
2.4 wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;
2.5 współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;
2.6 umożliwienie bezpłatnego usypiania “ślepych miotów” właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie zostaną poddane sterylizacji na koszt właściciela;
2.7umożliwienie bezpłatnego usypiania “ślepych miotów” wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji;

3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez nałożenie na posiadaczy psów i innych zwierząt domowych następujących obowiązków:
3.1. Posiadaczy psów i innych zwierząt domowych zobowiązuje się do:
- sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla ludzi i innych zwierząt,
- zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami komunikacji zbiorowej,
- natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa w budynkach i na ciągach dla pieszych (w tym i znajdujących się na miejskich terenach zielonych), placach publicznych, gier i zabaw oraz na ogólnodostępnych trawnikach i rabatach, znajdujących się przy budynkach oraz ciągach dla pieszych.
- posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
3.2. Posiadacz psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy, a w zakresie prawem przewidzianym w stosunku do psów tzw. ras groźnych, także w kagańcu. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której pies prowadzony jest lub przebywa w klatkach schodowych, na tarasach i innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych w budynkach.
3.3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy osoba, której pies towarzyszy, ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zwolnienie psa ze smyczy nie może nastąpić w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci (ogródki jordanowskie, wydzielone części parków, piaskownice, boiska itp.).
3.4. Postanowienia ust. 2 i 3 dotyczą też innych zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Postanowienia, ust. l pkt 3 dotyczą wszystkich zwierząt i ich posiadaczy.

3.5. Zabrania się: wypuszczania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru,
- pozostawiania psów i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
- wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic na placach zabaw dla dzieci,
- wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do pomieszczeń i obiektów, których
właściciele czy też podmioty zarządzające lub prowadzące wprowadziły ten zakaz.
- wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, przychodni, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz.
3.6 W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.
3.7 W komunalnych budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania i posiadania więcej niż dwóch psów w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub socjalnym

3.8 Na koszt Gminy wprowadza się obowiązek trwałego oznakowania psów za pomocą elektronicznego mikroprocesora (“czipa”), realizowany przy współpracy z lekarzami weterynarii;
3.9 Gmina zobowiązuje się do prowadzenia bazy danych właścicieli zaczipowanych psów na potrzeby ustalenia właściciela psa zagubionego, psa, który pogryzł człowieka, poboru, windykacji i egzekucji podatku od posiadania psa, weryfikacji obowiązku wykonania corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie;
3.10 Szczegółowe zasady czipowania będą określone w osobnej uchwale o czipowaniu.
3.11 Zwłoki padłych zwierząt na terenie Gminy będą wywożone i unieszkodliwiane przez zakład utylizacji na zasadzie umowy o współpracy w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ubocznych produktów zwierzęcych.

4. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

4.1. Zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt przez sterylizację i kastrację;
4.2. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;
4.3. Organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży w terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami;

5. Źródła finansowania realizacji programu
1. W corocznym budżecie gminy, będą uchwalane środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
2. W ustalaniu wysokości podatku od posiadania psa zapewnione będą mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców gminy do sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką Gminy;
3. W corocznym planie zadaniowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną określone do sfinansowania zadania z zakresu edukacji ekologicznej w sferze humanitarnego traktowania zwierząt.
III. Harmonogram kosztowy realizacji zadań niezbędnych do osiągnięcia celów wynikających z Programu ograniczającego bezdomność zwierząt na terenie Gminy Recz
na lata 2006 - 2009

Zadanie Jednostka odpowiedzialna Źródła finansowania Szacunkowe koszty
Rok 2006
1. Budowa azylu – przytuliska na terenie oczyszczalni miejskiej w Reczu na 5 stanowisk BurmistrzZlecenie dla ZUH Komunalnik Budżet Gminy 5000,00
2. Prowadzenie azylu BurmistrzZlecenie dlaZUH Komunalnik Budżet Gminy 1000,00
3. Zakup niezbędnych urządzeń do czipowania Burmistrz Budżet Gminy 5000,00
4. Dofinansowanie szczepienia psów przeciw wściekliźnie BurmistrzZlecenie dla lek. wet. 1200,00
5. Opracowanie zasad adopcji zwierząt Burmistrz Budżet Gminy w ramach w ramach podatków od psów -
6. Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych Zakład utylizacji na zlecenie Gminy w ramach umowy Budżet Gminy 2400,00
Rok 2007
1. Rozpoczęcie czipowania psów w okresie szczepienia na wściekliznę Burmistrz(zlecenie dla lek. wet.) Budżet Gminy w ramach podatku od psów. 3500,00
2. Prowadzenie azylu dla psów Zlecenie dla ZUH Komunalnik) Budżet Gminy 2500,00
3. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt Szkoły PodstawoweGimnazjumPrzedszkole Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 500,00
4. Rozbudowa azylu w miarę występowania potrzeb o dalsze stanowiska BurmistrzZlecenie dla ZUH Komunalnik Budżet Gminy 3000,00
6. Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych Zakład utylizacji na zlecenie Gminy w ramach umowy Budżet Gminy 2400,00
Rok 2008
1. Dalsze prowadzenie podstawowego czipowania Burmistrz(zlecenie dla lek. wet.) Budżet Gminy w ramach podatku od psów. 2500,00
2. Prowadzenie azylu dla psów Burmistrz(zlecenie dla ZUH Komunalnik) Budżet Gminy 2500,00
3. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt Urząd Miejskidruk ulotek Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 200,00
6. Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych Zakład utylizacji na zlecenie Gminy w ramach umowy Budżet Gminy 2400,00
Rok 2009
1. Zakończenie podstawowego czipowania psów Burmistrz(zlecenie dla lek. wet.) Budżet Gminy w ramach podatku od psów 2000,00
2. Prowadzenie azylu dla psów Burmistrz(zlecenie dla ZUH Komunalnik) Budżet Gminy 2500,00
3. Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt Edukacja społeczeństwa Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 200,0
6. Wywóz i unieszkodliwianie ubocznych produktów zwierzęcych Zakład utylizacji na zlecenie Gminy w ramach umowy Budżet Gminy 2400,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 14-03-2006 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-03-2006 09:00