Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0008, m. Recz - nr ewidencyjnym działki 188/1 o powierzchni 1853 m2 położona w m. Recz

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 0008, m. Recz.

               

Przedmiotem zbycia w drodze rokowań jest nieruchomość o nr ewidencyjnym działki 188/1 o powierzchni 1853 m2 położona w m. Recz.

 

Cena wywoławcza do rokowań na sprzedaż prawa własności wynosi – 41 040,00 zł Ustalona w wyniku rokowań cena sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wysokość zaliczki w pieniądzu wynosi 8 200,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100) tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

 

Przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniach:

01 grudnia 2014 r.– I przetarg ustny nieograniczony,

16 lutego 2015 r. – II przetarg ustny nieograniczony.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW Nr SZ1C/0004006/7. W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowana jest, jako: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

dla nieruchomości podlegającej rokowaniom zostały wydane dwie decyzje o warunkach zabudowy w tym: decyzja nr 16/2010 z dnia 26.04.2010 r. dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego oraz decyzja nr 28/2010 z dnia 02.06.2010 r. dla inwestycji pn. budowa obiektu usług ogólnospołecznych kultu religijnego z salą wykładową, biblioteką, mieszkaniem dla opiekuna obiektu i zapleczem socjalnym i technicznym, ponadto działka ta znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno). Przedmiotowa działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań posiada pełne uzbrojenie w media w otoczeniu ul. Kolejowej.

Sprzedaż nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz.518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).  

Nie przewiduje się rozłożenia ceny nabycia nieruchomości w rokowaniach na raty, cena winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie, opisanej „ROKOWANIA działka nr 188/1 m. RECZ” składa się najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2015r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) Urzędu Miejskiego w Reczu.

Zgłoszenie udziału winno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjął te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz.

Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości a innym oferentom zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni, licząc od daty zamknięcia rokowań. 

W wypadku uchylenia się uczestnika rokowań, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Recz.

 

Część jawna rokowań odbędą się w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 10.00 w Sali narad (na parterze) Urzędu Miejskiego w Reczu przy ul. Ratuszowej 17.

Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 10.15.

Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem rokowań uczestnik rokowań może złożyć w dniu rokowań do godz. 15.15.

W rokowaniach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz oferenci zagraniczni (cudzoziemcy), w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Komisja przeprowadzająca rokowania odmówi udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  1. nie odpowiadają warunkom rokowań,
  2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  3. nie zawierają danych wymienionych wyżej lub dane są niekompletne oraz nie zawierają kopii dowodu wpłaty zaliczki,
  4. są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości z ważnych powodów.

 

Z warunkami rokowań można zapoznać się w pok. nr 19 Urzedu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, tel.95 7564461 wew. 113 w godz. od 8.00 do 15.30, e-mail: nieruchomosci@recz.pl

 

 

 

 Podano do publicznej wiadomości:

 w dniu 19 marca 2015r.

 

sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 19-03-2015 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2015 14:22