Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 27,07 m2 w tym: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Tylnej 5B wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie do 18/100 części w nieruchomości obrębu ewidencyjnego 0008, m. Recz oznaczonej nr działki 254/6 pow. ogólnej 1470 m2

BURMISTRZ RECZA

         

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r. poz. 1490)

 

         OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 27,07 m2 w tym: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego przy ul. Tylnej 5B wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie do 18/100 części w nieruchomości obrębu ewidencyjnego 0008, m. Recz oznaczonej nr działki 254/6 pow. ogólnej 1470 m2. Nieruchomość wyposażona jest w następujące media: sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW Nr SZ1C/00005887/3.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 60.110,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sto dziesięć złotych 00/100) w tym:

- udział w gruncie wynosi 2 220,00 zł

wadium wynosi –  3 010,00 zł

minimalne postąpienie nie mniej jak 1% – 610,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ewidencji gruntów ww. działka sklasyfikowana jest pod symbolem użytku B – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz nieruchomość znajduje się w jednostce MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osiągnięta w przetargu cena lokalu mieszkalnego pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczona nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 maja 2015 r. o godz. 10.35 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 12 maja 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej przez notariusza lub pracownika urzędu,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w przeciągu 3 dni. Cena lokalu mieszkalnego podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych powodów. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Reczu - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 957654461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

14 kwietnia 2015 r.

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 14-04-2015 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2015 14:09