Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec - nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 95 o pow. ogólnej 6500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 29 o ogólnej pow. użytkowej 192,20 m2 w tym poddasze częściowo użytkowe o pow. 36,20 m2 (istnieje możliwość adaptacji poddasza w całości), budynek częściowo podpiwniczony oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 41,80 m2

                             BURMISTRZ RECZA

 

                  OGŁASZA

                           III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie 0001, Sokoliniec gm. Recz oznaczona nr ewidencyjnym działki 95 o pow. ogólnej 6500 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 29 o ogólnej pow. użytkowej 192,20 m2 w tym poddasze częściowo użytkowe o pow. 36,20 m2 (istnieje możliwość adaptacji poddasza w całości), budynek częściowo podpiwniczony oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 41,80 m2. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie, w tym: zimna woda, energia elektryczna, kanalizacja, dodatkowe własne ujecie wody, etażowe centralne ogrzewanie, bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 137.700,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset 00/100) w tym:

- budynek mieszkalny i gospodarczy 97 920,00 zł,

- grunt 39 780,00 zł

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej 13. 770,00 zł

Minimalne postąpienie nie mniej jak 1% ceny wywoławczej tj. 1.380,00 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości został przeprowadzony 15 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 17 w Reczu. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 180.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości został przeprowadzony 09 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 17 w Reczu. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosiła 153.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100). Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do nich nie przystąpił.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

W ewidencji gruntów przedmiotowa działka ujawniona jest pod symbolem użytku:

B–R IV a, RIVa, ŁIV, ŁV, N. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KW SZ1C/00011306/2.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość znajduje się w jednostce MN, RP - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, częściowo tereny rolne.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium winna być uiszczone nie później niż do dnia przeniesienia prawa własności wymienionej nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

WARUNKI PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, sala posiedzeń (pokój nr 5).

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 19 maja 2015 r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością poprzez oględziny w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zbycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży nastąpi zgodnie z rejestrem gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, nabywca ustala granice nieruchomosci na własny koszt. 

Nabywca oświadczy w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z roszczeniami Wobec Gminy Recz z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie użytków oraz powierzchni zbywanej nieruchomości, jeżeli po podpisaniu umowy sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia ww. nieruchomości jest inna niż wynika z posiadanych przez zbywcę dokumentów.

Uczestnik przetargu może w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Recza. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie sporządzenia umowy sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia podlega zapłacie w całości nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Reczu. Jeżeli osoba, ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając Jednoczesnie przyczynę odwołania. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 17, 73-210 Recz, pok. Nr 19, tel. 95765 4461 w. 113, email: nieruchomosci@recz.pl.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

20 kwietnia 2015 r.

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 21-04-2015 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 21-04-2015 12:23