Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXVII/172/05 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r.


Rada Miejska w Reczu

UCHWAŁA Nr XXVII/172/05

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 09 marca 2005r.

w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się co następuję:

§1. Uchwala się plany pracy Komisji na 2005 r. stanowiące załączniki od 1-3

niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym Komisji.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Załącznik Nr 1do uchwały

Nr XXVII/172/2005

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 09 marca 2005r.

Plan

pracy Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Reczu na 2005r.

Styczeń

I. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.

 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady

Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji ds.. Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Recza do zawarcia umowy w imieniu Gminy Recz na wypłatę środków budżetowych za dokonanie oceny jakości prac przeprowadzonego w 2004r. remontu dachu na budynku socjalnym - Suliborek 5.

Marzec

II. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

1. Zmiany w budżecie gminy na 2005r. z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych do

budżetu gminy na 2005r.

2. Informacja o realizacji uchwał podjętych w 2004r.

3.Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji w 2004r.

4.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.

5.Projekty uchwał w sprawie uchwalenie planów pracy Komisji na 2005r.

6.Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy

Recz w 2004r. oraz plan na 2005r.

7.Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu

po przekształceniach.

Kwiecień.

III. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2004r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

  1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004r.

  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2004r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2004r.

Czerwiec

IV. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Odpadami.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Ochrony

Środowiska.

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy

w gminie Recz w 2004r. oraz zamierzenia na 2005r.

 1. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

Wrzesień

V. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.

 2. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.

 3. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.

 4. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz.

Listopad

VI. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

 2. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006r. stanowiących podstawę do naliczania dochodów budżetowych na 2006r.

 5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.

 6. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

Grudzień

VII. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących

sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

 5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

 6. Uchwalenie planów pracy komisji na 2006r.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr XXVII/172/2005

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 09 marca 2005r.

Plan

pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Reczu na 2005r.

Styczeń

I. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady

Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji ds.. Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Recza do zawarcia umowy w imieniu Gminy Recz na wypłatę środków budżetowych za dokonanie oceny jakości prac przeprowadzonego w 2004r. remontu dachu na budynku socjalnym -

Suliborek 5.

Marzec

II. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Zmiany w budżecie gminy na 2005r. z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych do

budżetu gminy na 2005r.

 1. Informacja o realizacji uchwał podjętych w 2004r.

 2. Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji w 2004r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.

 4. Projekty uchwał w sprawie uchwalenie planów pracy Komisji na 2005r.

 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2004r. oraz plan na 2005r.

 6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu po przekształceniach.

Kwiecień.

III. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2004r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

  1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004r.

  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2004r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2004r.

  3. Informacja o sytuacji w rolnictwie.

Czerwiec

IV. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Odpadami.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony

Środowiska.

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy

w gminie Recz w 2004r. oraz zamierzenia na 2005r.

 1. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

Wrzesień

V. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.

 2. Informacja o windykacji podatków za I półrocze 2005r.

 3. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze

szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.

 1. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.

 2. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz.

Listopad

VI. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

 2. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006r. stanowiących podstawę do naliczania dochodów budżetowych na 2006r.

 5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.

 6. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

Grudzień

VII. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących

Sprawach:

  1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006r.

  1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2006r.

  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

  3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania

  4. Problemów Alkoholowych na 2006r.

  5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

  6. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

8. Uchwalenie planów pracy komisji na 2006r.

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr XXVII/172/2005

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 09 marca 2005r.

Plan

pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Reczu na 2005r.

Styczeń

I. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XV/107/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003-2007.

 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2005r.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady

Miejskiej.

 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji ds.. Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Recza do zawarcia umowy w imieniu Gminy Recz na wypłatę środków budżetowych za dokonanie oceny jakości prac przeprowadzonego w 2004r. remontu dachu na budynku socjalnym -

Suliborek 5.

Marzec

II. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Zmiany w budżecie gminy na 2005r. z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych do

budżetu gminy na 2005r.

 1. Informacja o realizacji uchwał podjętych w 2004r.

 2. Informacja przewodniczących komisji o pracy komisji w 2004r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2005r.

 4. Projekty uchwał w sprawie uchwalenie planów pracy Komisji na 2005r.

 5. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o remontach dróg na terenie gminy Recz w 2004r. oraz plan na 2005r.

 6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu po przekształceniach.

Kwiecień.

III. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych z terenu gminy Recz z działalności za 2004r.(M/GOK, M/G OPS, szkoły , przedszkole).

  1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004r.

  2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r. i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2004r. oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Recza za 2004r.

Czerwiec

IV. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Odpadami.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Ochrony

Środowiska.

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie o sytuacji na rynku pracy

w gminie Recz w 2004r. oraz zamierzenia na 2005r.

 1. Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem.

Wrzesień

V. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.

 2. Informacja o realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za I półrocze 2005r. ze

szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania środków zewnętrznych.

 1. Informacja o sytuacji w rolnictwie w Gminie Recz.

 2. Informacja o działalności klubów sportowych na terenie gminy Recz ze szczególnym uwzględnieniem dotacji otrzymywanych z budżetu gminy Recz.

Listopad

VI. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących sprawach:

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.

 2. Informacja Burmistrza o analizie oświadczeń majątkowych.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy i miasta Recz za okres 9 m-cy br.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006r. stanowiących podstawę do naliczania dochodów budżetowych na 2006r.

 5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji prac planistycznych nad planami miejscowymi oraz oceny aktualności studium.

 6. Informacja o stanie oświaty i wychowania w gminie Recz za 9 m-cy br.

Grudzień

VII. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej w Reczu w następujących

sprawach:

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2006r.

 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r.

 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

 5. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

 6. Uchwalenie planów pracy komisji na 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 19-04-2005 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2005 14:51