Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/177/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz.

Rada Miejska w Reczu

Uchwała Nr XXVIII/177/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005r.


w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz.


Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781)
u c h w a l a się co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz”, który ma zastosowanie od 1 stycznia 2005r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym udziela się do wysokości przyznanej dotacji celowej otrzymywanej przez Gminę Recz na ten cel z budżetu państwa uwzględniając kryterium dochodu od najniższego do kwoty nie przekraczającej ustawowego kryterium dochodowego na członka rodziny ubiegającego się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymywanej przez Gminę Recz w trybie art. 90r ust.3 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/177/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005 rokuRegulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Recz.

I. Przepisy ogólne.

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
1) uczniu należy rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole
podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,
2) rodzicach należy rozumieć także prawnych opiekunów,
3) szkole należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży , o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki .
§ 3.1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne, które może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w
szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba , wielodzietność , brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzinna jest niepełna
2) zasiłek szkolny, który może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Recza w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4.1. Stypendium szkolne może być udzielane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Stypendium szkolne może być udzielane na wniosek o którym mowa w art.3. ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 281, poz.2781) za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r.
§ 5. Pomoc materialna może być udzielana:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków
obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
§ 6.1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być udzielane na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora
szkoły lub ośrodka , w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, bądź dyrektora
kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych,
2) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 7.1. Stypendium szkolne dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania
wynosi 80% kwoty miesięcznie , o której mowa w art.6 ust.2.pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn. zm.).
2. W pierwszej kolejności udzielane będą stypendia z uwzględnieniem kryterium dochodu od najniższego do kwoty nie przekraczającej ustawowego kryterium dochodowego na członka rodziny ubiegającego się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

III. Formy, w jakich udziela się stypendium szkolne

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia terapii logopedycznej oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne w tym języków obcych,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników, ćwiczeń , zeszytów i innych przyborów szkolnych oraz strojów do
gimnastyki


2. Uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, oraz
słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, które nie są prowadzone przez Gminę Recz stypendium szkolne może być udzielane na realizację form wymienionych w ust.1, a także na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9.1. Stypendium szkolne udzielane jest na podstawie wniosku z objaśnieniem stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, złożonego do Urzędu Miejskiego w Reczu.
2. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego składa się w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Reczu za potwierdzeniem odbioru w niżej wymienionych terminach:
1) do 15 września i do 15 lutego danego roku szkolnego,
2) do 15 października i do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych.
3. W uzasadnionych przypadkach ( zmiana miejsca zamieszkania, zdarzenia losowe), wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu , o którym mowa w ust.2.
4. Stypendium szkolne udzielone w formach określonych w § 8 ust.1 pkt.1, ust.2 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne. Stypendium szkolne wypłacane jest raz na kwartał.
5. Stypendium szkolne udzielone w formach określonych w § 8 ust.1 pkt.2 jest realizowane na podstawie przedstawionej faktury potwierdzającej poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Miejskiego w Reczu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia raz na kwartał.
6. Ustala się terminy wypłat stypendium szkolnego:
1) do dnia 15 maja br. za okres od stycznia do marca 2005r.
2) do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału w danym roku.
§ 10. Wnioskodawcy wstrzymuje się wypłacane stypendium zgodnie z przypisem art.90o ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie należnie pobrane stypendium będzie dochodzone w trybie art. 90 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy.
§ 11. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych nie przekracza rocznie osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 12. 1. Zasiłek szkolny może być udzielony uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
2) wydatków związanych z długotrwała chorobą ucznia,
3) innych szczególnych okoliczności.
2. Zasiłek szkolny udzielany jest na podstawie złożonego wniosku do Burmistrza Recza, który stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
2. Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
§ 13.1. Zasiłek szkolny może być udzielony w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
2. Wysokość zasiłku ustala Burmistrz Recza.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
4. Realizacja zasiłku szkolnego udzielonego w formie rzeczowej następuje po przedstawieniu faktury imiennej wystawionej na wnioskodawcę.
5. Zasiłek szkolny wypłacany jest w kasie Urzędu Miejskiego w Reczu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-06-2005 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 09:48