Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/ 180/2005 w sprawie : zmiany uchwały nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze

Rada Miejska w Reczu

Uchwała Nr XXVIII/ 180/2005
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 22 kwietnia 2005r.


w sprawie : zmiany uchwały nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz dotyczącego terenu w rejonie ulic: Promenada -Kolejowa - Srebrna z rozszerzeniem o działki 67/1 i 67/2 i nasypem torów kolejowych PKP


Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1, art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1. uchwały nadając mu nowe brzmienie:
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic Promenada -Kolejowa – Srebrna, zwanego dalej „planem miejscowym”.

§ 2. Zmienia się § 2. ust.1 uchwały nadając mu nowe brzmienie:
„Plan miejscowy” obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym Recz, którego granice określono na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy w drodze uchwały przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 30 października Rada Miejska w Reczu podjęła uchwałę nr XII/80/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz dotyczącego terenu w rejonie ulic: Promenada -Kolejowa - Srebrna z rozszerzeniem o działki 67/1 i 67/2 i nasypem torów kolejowych PKP wraz z odpowiednim do niej uzasadnieniem.
W § 2.ust.1 powyższej uchwały nr XII/80/03 określono obszar objęty planem miejscowym, a na załączniku graficznym nr 1 będącym integralną częścią uchwały wyrysowano jego granicę. Obowiązek objęcia tego rejonu miasta planem miejscowym wynikł bezpośrednio z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz uchwalonego w dniu 09 lipca 2003r. przez Radę Miejską w Reczu uchwałą nr IX/51/03.
W związku z tym, iż granicę obszaru objętego planem nie wyznaczono zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Rada Miejska podejmuje uchwałę korygującą uchwałę nr XII/80/03 w zakresie granic obszaru objętego planem jak również dokonuje korekty nazwy planu.
W nowej nazwie planu rezygnuje się z przywoływania numerów działek ewidencyjnych. Ma to swoje uzasadnienie w sytuacji, gdy na etapie sporządzania planu miejscowego właściciel dokona wtórnego podziału wymienionych w uchwale działek i dokona zmiany ich numerów ewidencyjnych. Taka zmiana spowoduje niespójność zapisu uchwały o przystąpieniu z uchwałą uchwalającą powyższy plan. W konsekwencji niespójność ta skutkuje unieważnieniem przez wojewodę uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 22-06-2005 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2005 09:54