Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/188/05 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu

Rada Miejska w Reczu


Uchwała Nr XXIX/188/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 czerwca 2005roku


w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w
Reczu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 18a ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,poz.961, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.1235, Nr 273, poz. 2703) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, że Szkoła Podstawowa w Reczu będąca jednostką organizacyjną Gminy Recz, działającą w formie jednostki budżetowej zwanej dalej ? jednostką? może utworzyć rachunek dochodów własnych.

§ 2. Źródłami dochodów własnych są dochody uzyskane z wpływów:
1) z najmu, dzierżawy lub wypożyczenia składników majątkowych będących w dyspozycji
jednostki,
2) z organizacji i obsługi imprez sportowych i rekreacyjnych, turniejów i zawodów,
organizowanych kwest lub zbiórek na określone cele,
3) z nagród i wyróżnień otrzymywanych za udział w konkursach, projektach oraz różnego
rodzaju imprezach,
4) z opłat pobieranych przez jednostkę za wystawianie duplikatów dokumentów jak np.:
duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych,
5) z prowizji uzyskiwanej od ubezpieczyciela,
6) z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

§ 3. 1. Dochody jednostki, o których mowa w & 2 mogą być przeznaczone na:
1) remont lub odtworzenie składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki oraz
dofinansowanie wydatków inwestycyjnych planowanych do wykonania w jednostce
2) zakup materiałów, usług, wyposażenia i sprzętu związanego z podstawową działalnością
jednostki jak i działalnością określoną w § 2 pkt 2 i 3,
3) opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku dochodów własnych

2. Dochody własne jednostki nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń
osobowych jednostki.

§ 4. Jednostka przedstawi roczny plan dochodów własnych oraz sporządzi sprawozdanie
z wykonania tego planu w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2005 r.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rachunku dochodów własnych jednostki
budżetowej Szkoły Podstawowej w Reczu

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 i 2703) zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2005 roku rachunki środków specjalnych w trybie przewidzianym w art. 72 i 73 tejże ustawy. Jednocześnie, wspomniana ustawa, przewidziała możliwość tworzenia rachunków dochodów własnych jednostki zgodnie z zapisami zawartymi w art. 18a ust3 do 7
ustawy o finansach publicznych. W związku z zapisem art. 18a ust 3, że organem właściwym do utworzenia rachunku dochodów własnych jednostki jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ( za wyjątkiem określonych w art. 18a ust.1) należało sporządzić projekt uchwały.
Jednostka organizacyjna Szkoła Podstawowa w Reczu wystąpiła do Burmistrza Recza z wnioskiem z dnia 25 maja 2005 roku o utworzenie rachunku dochodów własnych, który to wniosek jest podstawą opracowania projektu uchwały.

Szkoła Podstawowa w Reczu dokona rozliczenia środków i zamknięcia rachunku środków specjalnych do 30 czerwca 2005 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-08-2005 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-08-2005 09:57