Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XXX/199/05 w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r.

U C H W A Ł A Nr XXX/199/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005r.


w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; zm. Z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§. 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki

Załącznik do uchwały Nr XXX/199/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005r.

Program współpracy na rok 2006 Gminy Recz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanymi w dalszej treści programu ,,Organizacjami”.


1. Gmina Recz wykonuje należące do niej zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W celu poprawy efektywności oraz osiągania lepszych i szybszych efektów może je zlecać Organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Kontynuując dobre doświadczenia dotychczasowej partnerskiej współpracy z organizacjami i realizując ustawowy obowiązek przyjmuje się niniejszy Program.

3. Dotyczy on realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Recz i na rzecz jej mieszkańców.

4. W realizacji Programu uczestniczą:

1) Rada Miejska – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz ustalania priorytetów realizacji zadań publicznych.
2) Burmistrz Recza - w zakresie zlecenia zadań publicznych.
3) Samorządowe jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej realizacji.
4) Komisja Konsultacyjna – w zakresie oceny realizacji Programu i uczestnictwa w procedurach konkursowych.
5) Organizacje przyjmujące do realizacji zadania publiczne.

5. Zasady i formy współpracy, zasoby deklarowane przez partnerów, zasady wspierania przez Gminę działalności pożytku publicznego z Organizacji określa opracowana wspólnie i uchwalona przez Radę Miejską w Reczu Karta Współpracy.

6. Celem Programu jest:

1) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.
2) Uzupełnianie działań Gminy Recz w zakresie wykraczającym poza zadania realizowane przez jednostki samorządowe.
3) Włączenie Organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej.

7. Program określa priorytetowe dla Partnerów zadania publiczne, które w szczególności mogą być realizowane we współpracy z Organizacjami w 2006r.:

I. Wspieranie aktywności mieszkańców i budowa społeczeństwa obywatelskiego
1) organizowanie stałych miejsc spotkań mieszkańców, wspieranie inicjatyw sąsiedzkich
2) dofinansowywanie udziału własnego w finansowych ze źródeł zewnętrznych projektach organizacji

II. Porządek publiczny
1) ograniczenie chuligaństwa
2) eliminowanie obojętności i znieczulicy
3) poprawianie poziomu porządku publicznego na terenie gminy
4) przeciwdziałanie brakowi poszanowania mienia publicznego
III. Sport, kultura, oświata, zdrowie
1) organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, wspieranie inicjatywy organizacji do tego powołanych, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego
2) stworzenie dzieciom i młodzieży oferty spędzania wolnego czasu
3) organizowanie dzieciom wypoczynku letniego i zimowego
4) wyrównywanie szans edukacyjnych
5) wspieranie aktywności szkól w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych
6) integracja środowiska młodzież – ludzie starsi
7) wspieranie aktywności emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych
8) wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, itp.
9) wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego
10) promowanie honorowego krwiodawstwa
IV. Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym
1) przeciwdziałanie uzależnieniom, profilaktyka
2) pomoc ludziom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych
3) ograniczanie dostępu młodzieży do alkoholu, papierosów i środków psychoaktywnych
4) opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
5) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzania wolnego czasu
6) zainteresowanie młodzieży różnymi formami aktywności i angażowanie do działania
7) ograniczenie zaniedbań rodzinnych wobec dzieci
8) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, edukacja, uświadamianie, interwencja
9) wdrażanie programów prozdrowotnych, profilaktyka
V. Ochrona środowiska i ekologia
1) realizacja projektów kształtujących świadomość i postawy proekologiczne
2) edukacja ekologiczna szczególnie w zakresie gospodarki odpadami
VI. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
1) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie zatrudniania młodych wykształconych ludzi
2) przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu, działania w celu ograniczania bezrobocia.
8. Zadania wymienione w punkcie 6 będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Recza. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania Organizacji.
9. Burmistrz Recza określa każdorazowo zarządzeniem szczegółowe warunki konkursu.
10. Ocena Programu prowadzona jest przez Komisję Konsultacyjną. Komisja ta w terminie do końca I kwartału 2007 r. Przedstawi Radzie Miejskiej wyniki oceny, które zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Reczu.
11. Ocena Programu jest również prowadzona przez zainteresowane Organizacje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 08:11